ساخت شارژر موبایلبه کمک پول سکه شارژر بسازیم.

وسایل مورد نیاز:

  • مقوا
  • سکه

و با کمک قیچی و خودکار و آب و چسب.

بدون دیدگاه

ثبت نظر