آموزش ساخت زرافه با گیر لباسبا استفاده از گیره چوبی یک زرافه چوبی بسازیم.

یکزرافه چوبی با گیر لباسبسازیم.

وسایل مورد نیاز:

  • رول دستمال کاغذی
  • آبرنگ
  • گیر لباس چوبی
  • خمیر مجسمه
  • نخ ضخیم
  • نی پلاستیکی

و با کمک ماژیک و قیچی.

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر