شعبده بازیآموزش انواع شعبده بازی های جالب.

آنچه در این  قسمت 5minute crafts می بینیم:

 • انواع شعبده بازی با پارچه و نخ
 • آموزش شعبده بازی با نی و بطری
 • آموزش شعبده بازی با پول
 • آموزش شعبده بازی با کارت
 • آموزش شعبده بازی با لیوان
 • آموزش شعبده بازی با لیوان
 • آموزش شعبده بازی با نخ و حلقه
 • آموزش شعبده بازی با سکه
 • آموزش شعبده بازی با کبریت
 • آموزش شعبده بازی با کش
 • آموزش شعبده بازی با لیوان و توپ
 • آموزش شعبده بازی با لیوان و پارچه
 • خلاقیت با کبریت و باتری
 • آموزش شعبده بازی با کاغذ در ساخت پایه
 • خلاقیت با گیره کاغذ
 • ساخت گل کاغذی
 • خلاقیت با لیوان
 • و ...

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر