جواب بازی آمیتاباچان تالار قدرت

جواب بازی آمیتاباچان تالار قدرت

 • 1. در , درد
 • 2. فر , حرف
 • 3. رس , سرم , سرما
 • 4. رد , دور , دارو
 • 5. پا , مال , لامپ
 • 6. مس , ملس , سلام
 • 7. فن , صف , صنف , نصف
 • 8. ما , من , کما , کمان
 • 9. سم , مسح , سیم , مسیح
 • 10. دو , کدو , دوا , کادو
 • 11. پری , پیر , پنیر
 • 12. حفظ , حفاظ , حافظ
 • 13. رنج , برج , برنج
 • 14. کت , مشک , شکم , تمشک
 • 15. دور , گرد , گود , گردو
 • 16. خبر , خار , بخار , بخاری
 • 17. شال , وال , لواش
 • 18. ناله , لانه , نهال
 • 19. سیب , اسب , ابی , اسیب
 • 20. سرب , برس , سراب
 • 21. زور , روز , ارزو
 • 22. چاه , چاره , چهار
 • 23. هوش , کوه , شکوه
 • 24. هنگ , گناه , نگاه , اهنگ
 • 25. قند , نقد , قناد
 • 26. تیم , حرم , حریم , تحریم
 • 27. تیر , تایر , کتری , تاریک
 • 28. سیر , سفر , فارس , فارسی
 • 29. ماه , قله , قلمه , مقاله
 • 30. گود , سود , سنگ , سوگند
 • 31. لبو , ویلا , لوبیا
 • 32. ساق , جناق , سنجاق
 • 33. پیک , پاک , پیک , پیکان
 • 34. رود , نوه , دوره , وردنه
 • 35. ریگ , گیر , گاری
 • 36. برگ , گدا , گرداب
 • 37. خرد , خیر , خرید
 • 38. زین , مین , میز , زمین
 • 39. مار , بار , مربی , بیمار
 • 40. تنگ , گشت , انگشت
 • 41. هلو , لپه , پله , پهلو
 • 42. رنج , نجار , ارنج , نارنج
 • 43. جسم , جسد , سمج , مسجد
 • 44. گاز , زاهد , گدازه
 • 45. کرم , کمر , مرکب
 • 46. شرف , شریف , تفرش , تشریف
 • 47. بال , زال , زابل , زباله
 • 48. برج , باج , جارو , جوراب
 • 49. دست , دیس , تدریس
 • 50. دار , بید , دبیر , بیدار
 • 51. لوح , حال , حلوا
 • 52. رکاب , مرکب , مبارک
 • 53. مدار , مادر , ارام , مدارا
 • 54. نیت , متن , متین , امنیت
 • 55. سبد , سرب , برس , درست
 • 56. قتل , قاتل , قالی , لیاقت
 • 57. سطر , طوس , ساطور
 • 58. قصد , صادق , تقاص , صداقت
 • 59. داد , درد , مداد , مرداد
 • 60. سمنو , مونس , ناموس
 • 61. شور , رشوه , شوهر , هاشور
 • 62. صاف , صفا , صنف , انصاف
 • 63. عدل , علم , معدل
 • 64. شته , هشت , تباه , شباهت
 • 65. قوس , ساق , ناقوس
 • 66. نهر , نمره , مناره
 • 67. نور , جان , رنج , جانور
 • 68. زیر , ریز , شیر , شیراز
 • 69. سیر , روس , روسری
 • 70. کوه , کاوه , کاهو
 • 71. سیب , تنیس , بستنی
 • 72. برگ , بانگ , ابرنگ
 • 73. کار , نور , نوکر , کارون
 • 74. راز , بارز , ابزار , بازار
 • 75. شیک , کیش , ریش , شریک
 • 76. خبر , بخار , اخبار
 • 77. کور , کوه , کره , کوره
 • 78. تله , تهی , هتل , هیتلر
 • 79. ریل , لیتر , رتیل
 • 80. لیف , فیل , تیر , فیلتر
 • 81. مهد , نهاد , دهان , همدان
 • 82. دانه , دایه , ادینه , اینده
 • 83. ادم , مشک , شکم , ادمکش
 • 84. خال , خالی , خیال
 • 85. عدس , دعا , ساعت , سعادت
 • 86. نهر , هنر , ناهار
 • 87. اوار , اهورا , اواره
 • 88. شهر , رشد , ارشد , هشدار
 • 89. نام , مهم , هما , مهمان
 • 90. سحر , ساحر , حسرت , حراست
 • 91. جرم , جام , جان , مرجان
 • 92. یزد , زیاد , ایزد
 • 93. شاه , شهین , شاهین
 • 94. گوی , گیاه , گیوه , گواهی
 • 95. لنج , ناجی , اجیل , انجیل
 • 96. قهر , قطر , قطره
 • 97. ساک , کلاس , اسکی , کلیسا
 • 98. رخت , ساخت , راست , استخر
 • 99. درس , سرد , دست , درست
 • 100. صدر , رصد , مرد , مصدر
 • 101. کلم , ملک , ملت , ملکوت
 • 102. خرس , خروس , رسوخ , خسرو
 • 103. الو , اهو , الوده
 • 104. عمل , مال , علم , عالم
 • 105. زود , وزنه , زنده , نوزده
 • 106. رود , بور , درود , بدرود
 • 107. کار , دکتر , تدارک
 • 108. سلام , سالم , الماس
 • 109. شاه , ماشه , ماهی , همایش
 • 110. سیر , ریال , اسیر , سریال
 • 111. ترش , شور , مترو , مشورت
 • 112. متر , تیر , شتر , مشتری
 • 113. تنها , انتها , اهانت
 • 114. بینا , بیان , بنیاد
 • 115. دام , شنا , دشمن , دشنام
 • 116. شام , ماش , نیش , ماشین
 • 117. تار , دار , دارا , ارادت
 • 118. چین , پوچ , چاپ , چوپان
 • 119. املا , امان , المان
 • 120. جان , نور , جوان , جانور
 • 121. کار , کارمند , کرمان
 • 122. کاوش , کاوشگر
 • 123. تشک , کشتزار
 • 124. ملک , کلم , کلمبیا
 • 125. کمان , کمانچه
 • 126. کمر , کمربند
 • 127. کیش , یکشنبه
 • 128. سیما , یاس , یاسمن
 • 129. ایدز , ایزد , زیاد , یزد
 • 130. کاهو , کاوه , کوه , کوهان
 • 131. کدو , کود , کودتا
 • 132. برکه , کره , کهربا
 • 133. فک , کتف , کف , کفتار
 • 134. تاریک , کتری , کتیرا
 • 135. تانک , کتان , کتانی
 • 136. تبریک , کبریت , کبیر
 • 137. تانکر , کارت , کارتن
 • 138. روانی , رویا , ویران , یاور
 • 139. باکو , کوبا
 • 140. درون , وردنه
 • 141. لیوان , وان , وانیل
 • 142. واکس , واکسن
 • 143. ترازو , وزارت
 • 144. سویا , وسایل
 • 145. ولایت , ویلا
 • 146. الویه , هیولا
 • 147. هوا , هواکش
 • 148. تکه , هکتار
 • 149. تهی , تیله , هیتلر
 • 150. ماهور , هموار
 • 151. مکه , همکار
 • 152. ماده , همدان
 • 153. شاهد , هشدار
 • 154. نیمکت , کمین
 • 155. زیان , زین , نیاز , نیزار
 • 156. زانو , نوزاد , وزن
 • 157. ماشین , نمایش
 • 158. نقال , نقاله
 • 159. نشر , نشریه
 • 160. درمان , رمان , نامرد
 • 161. موسی , موسیر
 • 162. تیم , تیمار , میترا
 • 163. امید , میدان
 • 164. مایل , میل , میلاد
 • 165. میز , میزان
 • 166. منطق , منطقه
 • 167. مقاله , ملاقه
 • 168. ملکوت , موکل
 • 169. تمساح , مساحت
 • 170. مار , مراکش
 • 171. جرم , مرجان
 • 172. تورم , مترو , متروک , مروت
 • 173. امشب , مباشر
 • 174. لازم , مالزی
 • 175. تومان , مانتو
 • 176. قلم , لقمان
 • 177. لبو , لوبیا
 • 178. قالی , لیاقت
 • 179. جنگ , گنج , گنجشک
 • 180. گلنار , لگن , لنگ
 • 181. گز , گزینه
 • 182. گرمکن , گمرک
 • 183. گدا , گدازه
 • 184. گرد , گرداب
 • 185. سرنگ , سرهنگ , سنگر , گرسنه
 • 186. قرن , قرنیه , قرینه
 • 187. بقالی , قلابی
 • 188. فیل , فیلتر , لیف
 • 189. برق , قبر , قربان
 • 190. سرفه , سفره , فهرست
 • 191. رفاه , فرهاد
 • 192. صاف , صفا , فاصله
 • 193. عروس , عروسک
 • 194. عالم , علامه
 • 195. صادق , صدا , صداقت
 • 196. تصور , تصویر , صورت , صورتی
 • 197. شک , شکوفه , کش , کشو
 • 198. ریش , شیار , شیر , شیراز
 • 199. شرط , شطرنج
 • 200. شر , شراکت


بدون دیدگاه

ثبت نظر