جواب بازی کشکول - حدس کلمات

جواب بازی کشکول - حدس کلمات

 • 1. تله
 • 2. رصد
 • 3. ختم
 • 4. فکر
 • 5. علم
 • 6. فرق
 • 7. خیس
 • 8. سقف
 • 9. شعر
 • 10. دوا , اردو
 • 11. کارد , اردک
 • 12. مال , لامپ
 • 13. دکل , کلید
 • 14. جن , لجن
 • 15. پتو , توپ
 • 16. قند , نقد
 • 17. طفل , لطف
 • 18. سر , سرم
 • 19. گردش , شاگرد
 • 20. دست , ست
 • 21. داربست , سرداب
 • 22. خبر , خبرچین
 • 23. خرما , خرمالو
 • 24. خشک , خشکبار
 • 25. خوش , خوشحال
 • 26. چادر , دارچین
 • 27. شرف , فرش
 • 28. دانش , دانشجو
 • 29. دبستان , سبد
 • 30. دست , دستمال
 • 31. پیوند , دوپینگ
 • 32. دوش , دوشیزه
 • 33. رسم , سرمایه
 • 34. طفل , لطف
 • 35. سرامیک , سرما
 • 36. حرف , حفر
 • 37. سنگ , سنگفرش
 • 38. سرو , سورتمه
 • 39. شمع , شمعدان
 • 40. شهر , شهرزاد
 • 41. شومینه , موش
 • 42. فردوسی , فرود
 • 43. ردیف , فریدون
 • 44. فناوری , فوران
 • 45. فوت , فوتبال
 • 46. فوری , فیروزه
 • 47. قطب , قطبنما
 • 48. قهر , قهرمان
 • 49. گاو , گاومیش
 • 50. گلدوزی , لگد
 • 51. مرغ , مرغابی
 • 52. اسم , مسابقه
 • 53. مسافر , مسافرت
 • 54. ستم , مستاجر
 • 55. مایع , معاینه
 • 56. معاد , معادله
 • 57. مهتاب , مهتابی
 • 58. بهرام , مهر
 • 59. بوم , موبایل
 • 60. ساکن , نسکافه
 • 61. نوش , نوشابه
 • 62. ماهی , همایون
 • 63. کاوش , کاوشگر
 • 64. تشک , کشتزار
 • 65. کمان , کمانچه
 • 66. کمر , کمربند
 • 67. کیش , یکشنبه
 • 68. باکو , کوبا
 • 69. درون , وردنه
 • 70. واکس , واکسن
 • 71. ترازو , وزارت
 • 72. سویا , وسایل
 • 73. ولایت , ویلا
 • 74. الویه , هیولا
 • 75. هوا , هواکش
 • 76. تکه , هکتار
 • 77. ماهور , هموار
 • 78. مکه , همکار
 • 79. ماده , همدان
 • 80. شاهد , هشدار
 • 81. نیمکت , کمین
 • 82. ماشین , نمایش
 • 83. نقال , نقاله
 • 84. نشر , نشریه
 • 85. موسی , موسیر
 • 86. امید , میدان
 • 87. میز , میزان
 • 88. منطق , منطقه
 • 89. مقاله , ملاقه
 • 90. ملکوت , موکل
 • 91. تمساح , مساحت
 • 92. مار , مراکش
 • 93. جرم , مرجان
 • 94. امشب , مباشر
 • 95. لازم , مالزی
 • 96. تومان , مانتو
 • 97. قلم , لقمان
 • 98. لبو , لوبیا
 • 99. قالی , لیاقت
 • 100. گز , گزینه
 • 101. گرمکن , گمرک
 • 102. گدا , گدازه
 • 103. گرد , گرداب
 • 104. بقالی , قلابی
 • 105. رفاه , فرهاد
 • 106. عروس , عروسک
 • 107. عالم , علامه
 • 108. شرط , شطرنج
 • 109. شر , شراکت
 • 110. شباهت , شهاب
 • 111. سیفون , یوسف
 • 112. سیگار , گیس
 • 113. اسیر , ساری
 • 114. سهراب , هراس
 • 115. سطل , سلطان
 • 116. ساعد , سعادت
 • 117. ستوان , سوت
 • 118. زن , زنبیل
 • 119. تیز , زیتون
 • 120. زابل , زباله
 • 121. اورست , روستا
 • 122. رمضان , مرض
 • 123. روان , نوار
 • 124. ارشد , رشادت
 • 125. دین , دینار
 • 126. پلید , دیپلم
 • 127. دمنوش , نمد
 • 128. دستور , دوست
 • 129. دلبر , دلربا
 • 130. استخر , خسارت
 • 131. خرناس , نرخ
 • 132. خزان , خزانه
 • 133. برزخ , خربزه
 • 134. چرخ , خرچنگ
 • 135. خاطره , خطا
 • 136. حلزون , زحل
 • 137. حراست , ساحر
 • 138. چال , چالوس
 • 139. جوان , جوانه
 • 140. جارو , جوراب
 • 141. جان , جانور
 • 142. تور , توران
 • 143. تند , تندرو
 • 144. اتو , توافق
 • 145. تلقین , قتل
 • 146. تدارک , دارت
 • 147. ترک , ترکمن
 • 148. تسلیم , لیست
 • 149. صوت , وصیت
 • 150. بلیت , تبلیغ
 • 151. امنیت , تامین
 • 152. پیک , پیکان
 • 153. تاب , تابلو
 • 154. تاخیر , تاریخ
 • 155. پیاده , پیدا
 • 156. پلک , پلکان
 • 157. پسر , سپر
 • 158. پدر , پردیس
 • 159. پارچ , پارچه
 • 160. بره , بهار
 • 161. بانگ , بنگاه
 • 162. بارز , سرباز
 • 163. باتری , ربات
 • 164. انگور , واگن
 • 165. اسکلت , کلاس
 • 166. آدینه , آینده
 • 167. آلو , آلوده
 • 168. آدم , آدمکش
 • 169. آذر , آذرخش
 • 170. آرایش , آریا
 • 171. آزاد , آزاده
 • 172. آسیا , آسیاب
 • 173. آش , آشپز
 • 174. اردن , نادر
 • 175. ارنج , نجار
 • 176. اگهی , گیاه
 • 177. املت , ملات
 • 178. انبه , بنا
 • 179. اندک , دکان
 • 180. باطل , طالب
 • 181. باطن , طناب
 • 182. بد , بدهی
 • 183. بسیج , سیب
 • 184. بشکه , شبکه
 • 185. بهتر , رتبه
 • 186. بدن , بند
 • 187. بورس , رسوب
 • 188. بیشه , شیب
 • 189. پاک , پاکت
 • 190. پشم , پشمک
 • 191. پنج , پنجه
 • 192. تابه , تباه
 • 193. تشنه , نشت
 • 194. تمشک , مشت
 • 195. تمبر , مرتب
 • 196. تمدن , مدت
 • 197. تقوا , وقت
 • 198. توان , وانت
 • 199. تیر , تیره
 • 200. توشه , شهوت
 • 201. تولد , دولت
 • 202. جدال , جلاد
 • 203. جام , جامد
 • 204. چاره , چهار
 • 205. چرب , چربی
 • 206. حلوا , لوح
 • 207. حافظ , حفاظ
 • 208. حوری , روح
 • 209. حرمت , رحمت
 • 210. حسرت , سحر
 • 211. خادم , خدا
 • 212. خالی , خیال
 • 213. خرد , خرده
 • 214. خرید , خیر
 • 215. خرس , سرخ
 • 216. خشاب , شاخ
 • 217. درنگ , گردن
 • 218. درست , سرد
 • 219. دختر , درخت
 • 220. دامن , نادم
 • 221. دوام , مواد
 • 222. دوره , روده
 • 223. رتیل , لیتر
 • 224. رفیق , فقیر
 • 225. رودل , لودر
 • 226. رنده , نرده
 • 227. روشن , شور
 • 228. ریشه , شیره
 • 229. ساق , ساقه
 • 230. سبز , سبزی
 • 231. داس , ساده
 • 232. سرمه , همسر
 • 233. سفت , سفته
 • 234. سمنو , مونس
 • 235. سهام , ماسه
 • 236. سوله , لوس
 • 237. سکو , سکوت
 • 238. سینه , نسیه
 • 239. شاعر , شعار
 • 240. شاکی , کاشی
 • 241. شروع , شعور
 • 242. شلنگ , شنل
 • 243. شورا , واشر
 • 244. شوفر , فروش
 • 245. طالع , طلا
 • 246. صدقه , قصد
 • 247. عالی , عیال
 • 248. عبرت , عرب
 • 249. باغ , غبار
 • 250. دعا , عادت
 • 251. فاسد , فساد
 • 252. فرنی , فنر
 • 253. بوق , قبول
 • 254. قطع , قطعه
 • 255. قلمه , لقمه
 • 256. قلوه , قول
 • 257. قطر , قطره
 • 258. ریگ , گریم
 • 259. گریه , گیره
 • 260. گناه , نگاه
 • 261. گام , گمان
 • 262. گوش , گوشت
 • 263. گوشی , گویش
 • 264. شال , لاشه
 • 265. لرز , لرزش
 • 266. مدیر , مرید
 • 267. ملکه , کلمه
 • 268. قوم , مقوا
 • 269. موز , موزه
 • 270. خون , نخود
 • 271. رنگ , نرگس
 • 272. نطق , نقطه
 • 273. نوک , نوکر
 • 274. گره , هرگز
 • 275. نرم , نمره
 • 276. هلاک , کلاه
 • 277. هلند , هندل
 • 278. مزه , همزن
 • 279. وکیل , کیلو
 • 280. کاه , کاهن
 • 281. کند , کندو
 • 282. نیک , کنیا
 • 283. کشف , کفش
 • 284. پشه , هوش , پوشه
 • 285. پرخاش , خار , خارپشت
 • 286. خاک , خاکستر , کاخ
 • 287. خاور , خوراک , خوراکی
 • 288. اردک , دارکوب , کارد
 • 289. گور , گوهر , گروه
 • 290. میخ , خمیر , مریخ
 • 291. دام , دما , دماسنج
 • 292. دور , دوربین , رود
 • 293. دیو , دیوان , دیوانه
 • 294. کرم , مبارک , مرکب
 • 295. یاس , سیاه , سیاره
 • 296. اب , تب , تاب
 • 297. زنگ , زنگوله , گوزن
 • 298. کاه , کوه , کاوه
 • 299. سیم , یاس , سیما
 • 300. جنس , سنجاق , سنجاقک
 • 301. سونا , سونامی , ناموس
 • 302. شاه , شاهرود , هاشور
 • 303. شلوار , شلوارک , لواش
 • 304. شکار , شکارچی , کاش
 • 305. صاحب , صبح , صبحانه
 • 306. طبل , طلب , طلبکار
 • 307. فال , فالوده , فولاد
 • 308. گران , گرانیت , نگار
 • 309. گونی , گوی , گوینده
 • 310. استیل , سال , لاستیک
 • 311. پلاک , لاکپشت , کال
 • 312. شانس , شنا , نشاسته
 • 313. بنده , هند , هندبال
 • 314. شیوه , هوش , هوشیار
 • 315. کار , کارمند , کرمان
 • 316. ملک , کلم , کلمبیا
 • 317. سیما , یاس , یاسمن
 • 318. کدو , کود , کودتا
 • 319. برکه , کره , کهربا
 • 320. تاریک , کتری , کتیرا
 • 321. تانک , کتان , کتانی
 • 322. تبریک , کبریت , کبیر
 • 323. تانکر , کارت , کارتن
 • 324. لیوان , وان , وانیل
 • 325. تهی , تیله , هیتلر
 • 326. زانو , نوزاد , وزن
 • 327. درمان , رمان , نامرد
 • 328. تیم , تیمار , میترا
 • 329. مایل , میل , میلاد
 • 330. جنگ , گنج , گنجشک
 • 331. گلنار , لگن , لنگ
 • 332. قرن , قرنیه , قرینه
 • 333. فیل , فیلتر , لیف
 • 334. برق , قبر , قربان
 • 335. سرفه , سفره , فهرست
 • 336. صاف , صفا , فاصله
 • 337. صادق , صدا , صداقت
 • 338. ابلیس , سیل , سیلاب
 • 339. ساوه , سوهان , هوس
 • 340. سواد , سود , سودان
 • 341. راسو , سروان , سوار
 • 342. تاس , راست , ستاره
 • 343. زاگرس , گاز , گراز
 • 344. ری , ریاست , یار
 • 345. روز , روزنه , زور
 • 346. راهزن , زهرا , هزار
 • 347. مادر , مدار , مرد
 • 348. خر , خرمگس , رخ
 • 349. اخم , خام , خاموش
 • 350. تبر , ترب , تربچه
 • 351. برنده , بندر , نبرد
 • 352. برشته , بشر , شربت
 • 353. بخار , بخاری , خراب
 • 354. انجیر , جانی , ناجی
 • 355. اسلحه , ساحل , سلاح
 • 356. آوا , آوار , آواره
 • 357. آهن , آهنگ , آهنگر
 • 358. آب , آباد , آبادی
 • 359. آرام , آرامش , آمار
 • 360. ارز , ارزش , راز
 • 361. برگ , برگه , گربه
 • 362. تاج , تاجر , جرات
 • 363. ترکش , تشکر , شرکت
 • 364. خروس , خسرو , رسوخ
 • 365. خمیر , مریخ , میخ
 • 366. دانه , دهان , نهاد
 • 367. دوز , دوزخ , زود
 • 368. رشته , شتر , شهرت
 • 369. روکش , کشور , کور
 • 370. ریسک , سیرک , کرسی
 • 371. زیلو , لوزی , لیز
 • 372. شکاف , کاشف , کفاش
 • 373. طعم , طعمه , طمع
 • 374. عمان , مانع , معنا
 • 375. شفا , فاش , فشار
 • 376. قبله , قلب , لقب
 • 377. گروه , گور , گوهر
 • 378. لانه , ناله , نهال
 • 379. مالک , کامل , کلام
 • 380. رقم , رمق , مرقد
 • 381. جسم , سمج , مسجد
 • 382. شکم , مشک , مشکی
 • 383. فکر , کرفس , کفر
 • 384. رهن , نهر , هنر
 • 385. باک , کتاب , باکتری
 • 386. شاه , شنا , شانه , شاهین
 • 387. چکه , کوه , کوچ , کوچه
 • 388. سال , مال , سالم , سلام
 • 389. گلو , هلو , لوله , گلوله
 • 390. منگ , ننگ , نهنگ , منگنه
 • 391. کسر , کرسی , ریسک , سیرک
 • 392. نام , امن , کمان , مکان
 • 393. مشک , شکم , تشک , تمشک
 • 394. شتر , رشت , ارتش , تراش
 • 395. رهن , هنر , قرن , نقره
 • 396. دیر , فرد , فرید , ردیف
 • 397. اهن , نگاه , اهنگ , گناه
 • 398. رمز , رزم , مرز , ترمز
 • 399. شال , بال , بلا , بالش
 • 400. بقا , قلب , قالب , قلاب


4 دیدگاه

 • عالی

 • سلام ممنون از شما، خوشحال میشیم انتقاد یا پیشنهادی داشته باشین

 • خیلی خوبه

 • سلام ممنون لطف دارین خوشحال میشیم که پیشنهاد یا انتقادی داشته باشین

ثبت نظر