جواب بازی حاجی بادوم

جواب بازی حاجی بادوم

 • پکن : 1. ساز , سزا
 • پکن : 2. سنج , جنس , سن
 • پکن : 3. راه , اره , رها
 • پکن : 4. قاب , بقا , قبا
 • پکن : 5. باد , ادب , بد , ابد
 • هنگ کنگ : 6. سرخ , خرس , سر , خر
 • هنگ کنگ : 7. مار , رام , امر
 • هنگ کنگ : 8. سیخ , خیس , سی
 • هنگ کنگ : 9. پول , لپ , پلو , پل
 • هنگ کنگ : 10. ریش , شیر , شر
 • هنگ کنگ : 11. مادر , مراد , مرد , دام , ارد
 • هنگ کنگ : 12. فروش , رفو , شور , شوفر
 • هنگ کنگ : 13. گنج , لنگ , جنگل , لجن , لنج
 • هنگ کنگ : 14. بنا , نبات , ناب
 • هنگ کنگ : 15. ارنج , نجار , اجر , جار , ران , جان
 • پاتایا : 16. خام , خانم , اخم , امن , نما
 • پاتایا : 17. برنج , برج , بنر , رب
 • پاتایا : 18. سکه , کیسه , هیس , سه , یک


5 دیدگاه

 • جواب مراحل کامل حاجی بادوم

 • جواب قسمت ۵و ۶

 • یکی از مرحله ۱۸ جدول ۳۱۷ افقی سمت راست فکر کنم ناقص باشه . چهارحرفص حرف اول ب حرف دوم ی وسوم خالی وچهارم الف است که به هیچ وجه با بقیه حروف تکنیل نمیشه لطفا جواب صیحیح رو ارسال فرمائید ممنون

 • خیلی چرته خسته میکنه

 • میشه جواب تمام مراحلو بزارین

ثبت نظر