جواب بازی زنگ تفریح

جواب بازی زنگ تفریح

 • زنگ اول : 1. لقب، قلب، قبل
 • زنگ اول : 2. زار، ارز، رزا
 • زنگ اول : 3. سمت، ستم، مست
 • زنگ اول : 4. مار، ارم، رام
 • زنگ اول : 5. ادب، ابا، باد، اداب، اباد
 • زنگ اول : 6. بایر، باری، اریب، اری، بری، ابی، رای
 • زنگ اول : 7. مرز، رزم، رمز
 • زنگ اول : 8. سدر، دسر، سرد، درس
 • زنگ اول : 9. مرد، مدر، میر، دیر، دیم، مرید، مدیر
 • زنگ اول : 10. ردا، ارد، راد، درا
 • زنگ اول : 11. ادب، ابی، اید، بید، بدی، ابدی، دیبا، باید
 • زنگ اول : 12. درخت، دختر، خرت، دخت، رخت
 • زنگ اول : 13. امید، دامی، دایم، دام، امد، ماد، اید، دما
 • زنگ اول : 14. مور، ورم، تور، تمر، وتر، تورم، مترو
 • زنگ اول : 15. داور، اورد، اردو، راد، ورد، دار، ردا، دور، ودا، ارد
 • زنگ اول : 16. نیما، نامی، امین، نیام، نما، نای، منی، نام، یمن، مین
 • زنگ اول : 17. شاید، شادی، شیدا، یاد، شاد، داش
 • زنگ اول : 18. هدا، هاج، هجا، جهد، جاده
 • زنگ اول : 19. خرمی، مریخ، خمر، میخ، خیر، میر
 • زنگ اول : 20. شیره، شهری، ریشه، شیر، ریه، رهی
 • زنگ اول : 21. اهم، هما، ماه، ماهی، مهیا
 • زنگ اول : 22. ارج، اجر، ورا، واج، اوج، جار، جوار، جارو، رواج
 • زنگ اول : 23. نیم، میز، زین، مین، منی، نیز، مزین، زمین
 • زنگ اول : 24. ابی، باز، بیا، ابزی، بازی، زیبا
 • زنگ اول : 25. مکه، ملک، لکه، کلم، ملکه، کلمه، مهلک
 • زنگ اول : 26. مجزا، مزاج، مجاز، جزم، جزا، جام
 • زنگ اول : 27. مین، نهی، نیم، یمن، نیمه، مهین، همین، منهی
 • زنگ اول : 28. یارو، راوی، وایر، یاور، ریو، رای، اری، ریا، روی
 • زنگ اول : 29. سری، سمی، رسی، مسی، سیر، سرم، رسم، میر، مسیر، رسمی، مرسی، مسری
 • زنگ اول : 30. مادر، دمار، مراد، دام، امر، ردا، دمر، رام، دما، امد، ماد
 • زنگ اول : 31. سالم، سلام، لام، لاس، الم، سال، ملا، لمس، سما، سام
 • زنگ اول : 32. پستو، پوست، پتو، پست، سوت، توپ، پوت
 • زنگ اول : 33. نام، منا، امن، ماد، اند، ندا، نما، امدن، نماد
 • زنگ اول : 34. شار، عشا، عار، شرع، ارش، شعرا، شعار، شرعا
 • زنگ اول : 35. الک، لام، کال، مال، ملا، کلم، کما، کام، کلام، کامل، مالک، ملاک
 • زنگ اول : 36. ارگ، اگر، برا، ابر، گرا، برگ، بار، رگبار
 • زنگ اول : 37. اعلم، معلا، عالم، علام، عملا، علم، ملا، عام، لام، الم
 • زنگ اول : 38. ارم، ماه، هار، مار، اره، مهر، هما، امر، ماهر، اهرم، مهار
 • زنگ اول : 39. رشک، شکر، تشک، کشت، شرک، رشت، شتک، ترک، شرکت، ترکش
 • زنگ اول : 40. سیم، یاس، سما، سمی، سیا، مسی، سام، اسم، سیما، اسمی
 • زنگ اول : 41. شیر، شمر، میش، شرم، مشی، مری، ریم، ریش، شمشیر
 • زنگ اول : 42. امداد، داماد، دادا، اماد، اما، امد، ادا، دام
 • زنگ اول : 43. خیش، خشت، شخص، شیخ، تشخص، خشتی، شخیص، شخصیت، تشخیص
 • زنگ اول : 44. شغل، اشل، اغل، شال، اغا، اغالش، اشغال، شاغل، الغا، شغال
 • زنگ اول : 45. نسیم، سمین، سمی، نیم، مسن، یمن، مسی، منی
 • زنگ اول : 46. خالد، داخل، دخل، دال، لات، اخت، خدا، تلخ، دخت، خلا، تداخل
 • زنگ اول : 47. ارم، نار، اما، منا، امر، انا، رام، امن، انار، امار، مانا، ارام
 • زنگ اول : 48. ناب، بتا، تاب، جنت، بجا، جان، تاج، جنابت، نجابت، نبات، نجات
 • زنگ اول : 49. دور، وتر، رود، تور، درک، دوک، توک، کدو، کور، کرت، دکور، دکتر، رودک
 • زنگ اول : 50. گدا، گرد، ردا، اگر، رشد، داش، ارگ، شاد، اشد، دار، گردش، ارشد، کارد، شگرد، راشد
 • زنگ اول : 51. جنم، منا، نان، امن، نما، نام، انجمن
 • زنگ اول : 52. سان، سند، داس، اند، انس، انا، اسان
 • زنگ اول : 53. منطقی، مین، طین، نیم، قیم، نقی، مقنی، منطق
 • زنگ اول : 54. امیب، ابکی، ابی، بیا، بیک، کام، بام، باک
 • زنگ اول : 55. خیس، سخت، سیخ، سگی، گیس، تخس، سختی، خستگی
 • زنگ اول : 56. مکان، مغاک، کنام، کاغ، غنا، غان، منا، نام، نمک، امن
 • زنگ اول : 57. تهیج، جنتی، نهی، جنت، هجی، تهی، تنه، جنی
 • زنگ اول : 58. خیل، اخی، چای، یال، ایل، خلا، الی، یخچال، خالی
 • زنگ اول : 59. لاما، علام، عمال، اعلم، عملا، لامع، عامل، امل، عام، اعم، اما، مال، الم
 • زنگ اول : 60. زدن، کند، یدک، کدی، نزد، دین، زنک، زکی، نزدیک، کندی، زینک
 • زنگ اول : 61. گیره، رنگی، گریه، هنری، گیر، رنگ، ریگ، گهر، نگر، ریه، نهی، رهن، هنر
 • زنگ اول : 62. حزم، محو، موز، زوم، زون، نمو
 • زنگ اول : 63. درا، ارد، اخر، ددر، راد، خار، دار، رخداد، خرداد
 • زنگ اول : 64. پسر، ترش، تپش، رشت، پتر، شتر، پرس، شست، رست، پرش، سرشت
 • زنگ اول : 65. لخم، ملت، خلف، خلت، خفت، متل، تخم، فخم، مختل، تخلف، متخلف، مختلف
 • زنگ اول : 66. سال، لار، سرا، رسا، راس، ارس، لاس، ارسال، سالار، اسرا
 • زنگ اول : 67. تینا، ناجی، تیان، جانی، تاج، جنت، جای، نیت، جنی، انی، جین، جان، نتایج
 • زنگ اول : 68. حداقل، حال، احد، حاد، دال، حلق، الحق
 • زنگ اول : 69. قناد، نقاد، نقدا، نان، ندا، اند، قند
 • زنگ اول : 70. ارا، ترن، نظر، ران، اتر، ناظر، انتر، اتان، تارا، نظرات، تناظر
 • زنگ اول : 71. افخم، خلاف، خال، لخم، لام، فال، اخم، خفا، لاف، ملا، خلا، مخل، ملخ، فام
 • زنگ اول : 72. مدرسه، همدرس، سهم، سده، مهر، سدر، هرس، دهر، هرم، دمر، رسم، سرد، همسر، مدرس، سرهم، سرمد
 • زنگ اول : 73. وحی، حتی، ولی، لوح، تحویل، تلویح، حیلت
 • زنگ اول : 74. نمو، ورم، نظم، نور، نرم، نظر، منظور، منور
 • زنگ اول : 75. نفرت، فرمت، رفتن، تنفر، فرم، متر، مفت، متن، مفر، منت، فنر
 • زنگ اول : 76. سوا، اکو، وام، کوس، سام، اسم، کما، ساک، واکس، ماکو، ماسک
 • زنگ اول : 77. هیس، سنه، سنی، سیه، سهی، فین، فنی، نفسه، فینه، سینه، سفینه
 • زنگ اول : 78. رامسس، سرسام، مارس، رسام، رسما، مار، ارس، سرم، ساس، ارم، رام، راس
 • زنگ اول : 79. حریم، محیر، محور، روحی، یوم، حرم، روی، وحی، مری، حور، ورم، محو، موی
 • زنگ اول : 80. ناجی، ناهی، جهان، اهنی، جای، جان، ایه، نای، اهن، هاج، جاه، هجا، جین، جهانی
 • زنگ اول : 81. شور، یوز، ریش، روز، وزش، شیر، ریز، زیر، زور، روی، زوری، یورش، شوری، زیور، وزیر
 • زنگ اول : 82. دیه، چپی، هدی، پیچ، هیپی، پیچه
 • زنگ اول : 83. طلا، نسل، سطل، طاس، سال، سنا، سالن، اطلس
 • زنگ اول : 84. ساقه، ابسه، سابق، اسب، بسا، سقا، قبا، بقا، ساق
 • زنگ اول : 85. خشونت، نوت، شوخ، نشو، نوش، توش، تنش، خشن، ختن
 • زنگ اول : 86. گرز، گزش، ارگ، ارز، اگر، راز، گرا، ارش، گراز، ارزش
 • زنگ اول : 87. اسیاب، یاس، ایا، سیا، ابی، سیب، ابا، بیا، بایا
 • زنگ اول : 88. مار، مرگ، هار، رگه، هرم، گهر، مگر، هما، گاه، ارگ، اره، گرم، اهم، هاگ
 • زنگ اول : 89. تکل، ملت، کلت، کلم، متل، مملکت، متکلم، مکمل، متلک
 • زنگ اول : 90. زار، زور، اتر، توز، ازت، روا، تور، اتو، ورا، وزارت، ترازو، اورت، زوار، تراز
 • زنگ اول : 91. رستی، سفتی، سفری، سیرت، تسری، فرت، ستر، سری، تیر، رسی، فیس، رست
 • زنگ اول : 92. معلم، مملو، عموم، علوم، علو، ولع، علم، موم، عمو، معمول، معلوم
 • زنگ اول : 93. رویش، پیرو، شوری، پرشی، ریشو، پیر، ریو، پری، پرش، ویر، شیر، روی، پرو، پریوش
 • زنگ اول : 94. ماهی، ایتم، همای، مایه، اتیه، تایم، اهم، مات، تام، امت، همت، ایه، تیم، ایت، ماهیت
 • زنگ اول : 95. فاکس، کلاف، سالک، کلاس، سلف، کفل، لاک، ساک، فال، کسل، کلا، فکل، فلس، لاف، لاس
 • زنگ اول : 96. اتی، تیر، رزا، تار، زری، رای، تاز، ارز، اری، اتر، زایر، زیرا، تازی، تایر، رایت، تیزر
 • زنگ اول : 97. تابش، شتاب، ابهت، تباه، تابه، شاه، هشت، شاب، شبه، بهت، شته، بها، تاب، تشابه
 • زنگ اول : 98. عوام، نوعا، مونا، مانع، ناو، منو، نمو، منع، منا، نما، عام، نام، اعم، وام، موانع
 • زنگ اول : 99. سلام، سالم، مالا، الام، ملا، لاس، لمس، سام، ملس، سال، لام، امل، سما، الماس
 • زنگ اول : 100. یار، راب، ربا، ابی، مار، ارم، بار، ریا، بیا، بری، باریم، بیمار، امیب، اریب، امری، بارم، میرا، مبرا
 • زنگ اول : 101. بنا، بسا، نسب، تاب، ناب، سنا، بست، بتن، اسب، انس، سانت، نبات، ساتن، استن، بسان، باسن، ابستن، بستان
 • زنگ اول : 102. فسون، نفوس، فنون، سنج، نوف، فوج، سنن، سوف، نفس، نجس
 • زنگ اول : 103. انی، ایه، نشا، شنا، نهی، نیا، شان، اهن، اینه، ناهی، شانه، شاهی
 • زنگ اول : 104. حفظ، اتی، حیا، حتی، فتا، حفاظت، حیات، حفظی، حافظ
 • زنگ اول : 105. سمند، دمنه، سنده، مسن، سده، سهم، دهن، نهم، دهم، مهد
 • زنگ اول : 106. ترسل، ستار، ساتر، ترسا، استر، ستر، تاس، راس، الت، لات، اتل، رسا، ترس، اتر
 • زنگ اول : 107. لرت، روس، تور، لوس، ولت، رول، لور، وتر، رسل، ستر، لوتر، ستور، تلور
 • زنگ اول : 108. انتحار، ناراحت، ترن، حنا، انا، نار، اتر، ارا، انتر، انار، تارا
 • زنگ اول : 109. بران، ابار، برنا، ابان، انبار، باران، بنا، ناب، بار، ابا، برا، انا
 • زنگ اول : 110. نجس، نای، جنی، سنی، انی، یاس، سنا، جنس، جین، سیا، انیس، جانی، جناس، نجسی
 • زنگ اول : 111. قصد، دام، صدم، صمد، ماد، امد، دما، قدم، مقاصد، مصداق، مقصد، قاصد
 • زنگ اول : 112. هجوم، مجله، موجه، جمله، جلو، جهل، لهو، جمل، موج، وجه، هجو، وهم
 • زنگ اول : 113. فاش، فرش، فار، سار، سفر، شار، سرا، شرف، ارس، اشرف، افسر، فارس، فراش
 • زنگ اول : 114. سره، ارس، تاس، ترس، رسا، سار، راس، ستر، اره، هرس، ساتر، ساره، راست، تاسر، تراس، استر، استره
 • زنگ اول : 115. منی، شان، یمن، نیش، مشی، شما، شمن، شنی، منش، امن، نیام، منشا، مینا، ناشی، میشن، شامی، میان، ماشی، نمایش
 • زنگ اول : 116. تار، قرب، برق، ابر، راب، قاب، قبا، تاب، بقا، بتا، تقرب، ربات، رقبا، تبرا، بارق، باقر، تبار
 • زنگ اول : 117. بتنی، بیان، نایب، تینا، نبات، بیات، نیا، بتن، انی، بین، بیا، ایت، ابی، نبی، تاب، این، تبانی، ابتنی
 • زنگ اول : 118. اینه، اهکی، کنیه، کیان، کهین، اهنی، کینه، هاکی، کانی، کان، اهن، کیا، این، نهی، نیک، یکه، انی، کنه
 • زنگ اول : 119. مسن، منو، نوا، سما، سام، وان، سوم، موس، وام، نمو، اسم، سان، نام، امن، مونس، اونس، سونا، ماوس، ناموس
 • زنگ اول : 120. دیه، یاد، انی، دهن، اند، نیا، این، نای، دین، اهن، ناهی، اینه، دهنی، داین، نادی، دنیا، هندی، نهاد، ایده، اهنی، اینده، دهانی
 • زنگ اول : 121. مردک، ادمک، ارمک، مادر، مکار، کدام، مدرک، کارد، مدار، راکد، دما، دار، مار، رام، کمر، مرد، کار، دام، ادم
 • زنگ اول : 122. ازمایش، ایام، ایاز، امشی، ماشی، شمیز، امیزش، امایش، ایا، مشی، یشم، میش، ماش، شام
 • زنگ اول : 123. رای، ریا، اری، ارش، نیش، شنا، نشا، نای، یار، شار، ناشر، رانش
 • زنگ اول : 124. ابتر، اطبا، ربات، تبرا، رباط، رابط، تاب، تار، تبر، اتر، رطب، راب، ترب
 • زنگ اول : 125. یاد، ایا، زید، ادا، اید، زیاد، ایزد، ازاد، ایدز، ایدا، ازادی
 • زنگ اول : 126. استناد، داستان، اتان، سانت، دانا، استن، ساتن، سنا، سند، سان، انا، اسد، تند، داس، ندا، ادا، انس، استاد، دستان
 • زنگ اول : 127. شما، ماه، امر، شام، هما، شمه، رها، هرم، شمر، شاه، ماش، اهم، شار، مار، شهر، شماره، شهرام، رامش، ماهر، شاره، شمار
 • زنگ اول : 128. ترس، سیر، اری، ستر، تار، رست، رای، تیر، ریا، سایت، سیار، تاسر، رایت، یاسر، ترسا، تایر، ساتر، تاری، راستی، سرایت
 • زنگ اول : 129. ورا، روا، نوا، انی، یار، روی، وان، رای، ران، ویر، اروین، ویران، رویان، ناوی، ویار، نارو، نوار، روان، ورنی
 • زنگ اول : 130. متر، ممر، ترم، تمر، مرحمت، محترم، رحمت، مرمت، مرحم
 • زنگ اول : 131. ستاد، سایت، اسید، ادیت، تاسی، یاد، اسد، یاس، اید، اتی، سیا
 • زنگ اول : 132. سرته، رفته، سرفه، سفره، سفر، هست، سره، ستر، سفت، رست
 • زنگ اول : 133. مات، ملت، ملا، ظلم، تام، اتم، الم، مال، لام، اتل، مالت، متال، املت، ظلمت
 • زنگ اول : 134. اوت، ناو، نوا، سنا، سنت، وان، سوا، سوت، اونس، ساتن، سونا، استن، توان، ناتو، سانت، ستوان، سنوات
 • زنگ اول : 135. سایت، ساکت، ایست، تاسی، ساکی، کیست، اسکی، استیک، کاستی، کیاست، کات، تیک، اتی، تاس، کسی، سیک، ساک، سیا
 • زنگ اول : 136. شمایل، مالشی، شمالی، ایل، ملا، الی، ماش، یشم، اشل، میل، امل، شلم، شال، شام، مال، ماشی، شالی، شمال، لاشی، شامل، امشی
 • زنگ اول : 137. اهن، نوا، پهن، نار، نرو، هار، وان، نور، روا، پرو، پوره، پهنا، نهار، هارپ، پاور، پونه، پارو، نوپا، پناه، نوار، روان، هاون، پهناور
 • زنگ اول : 138. سامی، انیس، میان، اسمی، امین، سمین، مینا، نیام، امن، مین، مسی، سان، نیم، این، سنی، انس، یاس، سمی، منا، نای، نما، سام، سینما، سیمان
 • زنگ اول : 139. وراج، اجور، جوار، راجه، رواج، جارو، جره، جار، هوا، هجو، راه، وجه، هاج، اوج، اهو، رها، روا، رجه، ورا، ارج
 • زنگ اول : 140. باسیل، سیلاب، ابی، یال، یاس، سیل، یبس، بیا، بسا، اسب، بیل، سیب، سال، بلا، الی، سیبل، سلبی، اسیب، سبیل
 • زنگ اول : 141. جواب، ابجو، بجا، اوج، جوب، گاو، بوا، باج
 • زنگ اول : 142. شهدا، دوشا، شهود، هود، داو، داش، دوش، شاه، اشو، دوا، هوا، شاد، هوش
 • زنگ اول : 143. سوی، سوق، قسم، سیم، سوم، ویم، قیم، موی، سیمی، مقوی، قیسی، مسیو، قوسی
 • زنگ اول : 144. خرده، روده، درچه، خورد، چرخه، دوچرخه، دخو، چرد، هور، دور، رده، هدر، چرخ، خدو
 • زنگ اول : 145. اجزا، مجزا، مزاج، مجاز، تاز، اما، مات، ازت، اتم، جزا، جزم، جاز، مجازات
 • زنگ اول : 146. نهان، بانه، بانگ، انبه، نگاه، گناه، هنگ، هاگ، ننگ، گاه، بنا، نان، بنه، اهن، انگ
 • زنگ اول : 147. دار، حدث، ردا، کار، کرد، ارث، راد، درک، کدر، حرا، کارد، راکد، حادث، کادر
 • زنگ اول : 148. موت، تفو، تفت، فتا، افت، توت، امت، تات، وام، اتو، مات، تام، تفاوت، متوفا، فتوا، وفات
 • زنگ اول : 149. منا، امن، حنا، نما، اما، امت، متن، اتم، نام، منت، امتحان، تمنا، مانا، اتان، محنت
 • زنگ اول : 150. کرم، ملک، کرد، کلر، درک، لرد، مدر، علم، عمد، عمر، عدم، مرد، کمد، عدل، مدل، معدل، مدرک
 • زنگ اول : 151. پستو، توپر، سپور، پسرو، پرسو، پرتو، پسر، رست، روس، وتر، پتر، پتو، سوپ، پرت، پست، پرو، تور، ستر
 • زنگ اول : 152. یاد، اید، امد، دما، دام، پای، ادم، دایمی، پیامد، اپیدمی، دمپایی، مادی، دایم، پماد، پیام، دامی، پیدا
 • زنگ اول : 153. درشت، ترشی، شهید، تشهد، هیتر، شیره، هشتی، تیره، تریشه، شیرده، رشد، دیر، دیه، شیر، رهی، دیش، تشر، شتر، هری، هدر، هشت
 • زنگ اول : 154. ردیاب، بیدار، ابدی، دریا، دبیر، بایر، اردی، باید، باری، دیبا، برای، ابری، برد، یار، باد، رای، ابی، ردا، اری، ارد، بدر
 • زنگ اول : 155. ترکیب، تکبیر، کبریت، کبر، بیت، ترک، بیر، بری، برک، تیک، رکب، تکی، بیک، بکر، کرت، کبری، تبرک، تبری، تیرک، کتری
 • زنگ اول : 156. اختیار، تاریخ، تاخیر، خیرات، ریخت، اخری، یارا، رایت، خارا، تایر، ایار، اخیر، تاخر، تارا، اخت، اخر، اری، یار، ریا، خیر، رخت، اخی
 • زنگ اول : 157. امر، رحم، تار، حرا، امت، اتر، ممر، اتم، حتم، حرم، رحمت، حتما، تمام، احمر، ترحم، حمار، حاتم، حرمت، مرام، حمرا، مرحمت، مراحم، محارم
 • زنگ اول : 158. همام، همای، همین، نیما، منها، مامن، همان، اهنی، نامی، مینا، همنامی، مهمانی، نای، نهی، نما، اهن، ماه، این، نام، هما، مام، منا، میمنه، همیان، میانه، امینه
 • زنگ اول : 159. مدار، اندر، درنا، نادم، امدن، دمار، رمان، مدرن، نماد، نادر، ندار، مراد، نامرد، نمدار، اند، درا، نرد، امن، ارد، نار، رام، نمد، امر، نما، مار، نام
 • زنگ اول : 160. شمر، مفر، ریم، فار، رای، شار، میر، شرف، ریش، میش، ریا، فام، مشی، شرم، مری، فشار، شمار، فریم، فراش، رامش، امشی، اشرف، شیار، ماشی، رامی، ماری، شیاف، شامی
 • زنگ اول : 161. اسم، سان، انا، نما، ناز، زنا، سام، اما، ناساز، سامان، اسمز، نازا، اسان، امنا
 • زنگ اول : 162. مکرم، مرکز، ممرز، ترمز، کمر، ترم، متر، مرز، کرت، مکر، رمز، کزم، کرم، تمرکز
 • زنگ اول : 163. راس، سست، سرا، تاس، اتر، تار، ترس، سرسرا، سراسر، ساتر، ترسا، تراس، استر، سرتاسر
 • زنگ اول : 164. اتی، ایل، الی، الت، ایت، لات، صلح، صحی، صحت، یال، تحصل، حالت، اصیل، حاصل، حیات، صالح
 • زنگ اول : 165. نار، نام، منا، مرغ، ارغ، غان، ارا، اغا، ماغ، ران، غنا، امن، انغمار، ارمغان، ارام، امنا، رمان، امان
 • زنگ اول : 166. نشت، انس، تنه، شست، تاس، شته، شان، شنا، سنت، اهن، سها، هست، استن، سانت، شستن، نهشت، تنها، شانه، نشست
 • زنگ اول : 167. جامه، هجمه، موجه، هجوم، مواج، اوج، هجا، ماه، واج، اهم، جام، جاه، هاج، هوا، موج، همه، هجو، واهمه
 • زنگ اول : 168. مولفه، موتلف، فهم، همت، هلو، فته، تفو، موت، لته، مفت، فله، ملت، ولت، هول، تلف، فوم، هتل، فلوت، توله، مولف
 • زنگ اول : 169. رفو، فرو، نفر، نرو، ناف، نوا، وان، انا، نوف، فرا، وفا، ورا، روا، فوران، انوار، نارو، فورا، انار، نوار، وافر، افرا، اوار
 • زنگ اول : 170. تلخی، لایق، خلقت، خالی، قایل، لختی، قاتی، خلاق، تلقی، خلقی، خلق، قتل، خلا، تلخ، الت، لقا، خیت، لات، ایت، خلت، خلاقیت، خالقیت، لیاقت
 • زنگ اول : 171. خیش، شیخ، بخش، شیب، شاخ، شاب، بیا، بیخ، خشاب، بخشی، بخشش، بشاش
 • زنگ اول : 172. تقاطع، تقطیع، قطعیت، طاقت، عتیق، قطعی، طاعت، قاطع، قاتی، ایت، قطع، اتی
 • زنگ اول : 173. خال، اتل، الف، خفا، لات، فتا، تلخ، لاف، خلف، خلا، الات، خلفا، تفال، تخلف، اخفا، اخال، خلافت
 • زنگ اول : 174. قدمت، ماست، تماس، قاسم، ستاد، ستام، اقدس، تقدم، سمت، تاس، اسد، دقت، اسم، دمق، مست، ساق، امد، ادم، ماد
 • زنگ اول : 175. قیوم، تقوی، متفق، موفق، مفتی، قیمت، توقف، متوقف، توفیق، قومیت، موقتی، تیم، مفت، وفق، توف، تفو، وقف، موت، قوم
 • زنگ اول : 176. اتاق، تمنا، قنات، امان، قامت، امنا، مانا، اتان، مات، امن، منت، نما، اما، تام، متن، امت، اقا، اتم، امانت
 • زنگ اول : 177. مرتد، مفاد، ترام، درام، دفتر، مراد، دمار، مدار، رافت، ماد، ارد، متر، فرا، افت، درا، دار، فتا، ترم، فدا، اتم، مفر، مرد، فرم، دام، تام، دفاتر
 • زنگ اول : 178. راب، ابر، باک، بیا، اری، برا، بیک، ابی، یکی، یار، بکر، ربا، کیا، برای، ابکی، یاری، کبرا، کاری، باری، کبری، بایر، بیکاری، اکبیری، کبریا
 • زنگ اول : 179. سنین، سگدو، نگین، دیوس، نوید، گودی، گیسو، دیون، سوند، دونگ، دینی، سینی، گوس، سنی، گون، دون، دنگ، نود، یدی، گود، سوگ، گیس، ننگ، سوی، گند، ننو، ونگ
 • زنگ اول : 180. نوار، اونگ، روان، گلرو، نارو، انگل، لارو، نگار، انگور، اورنگ، نواگر، انگ، رنگ، نور، ناو، گرا، گور، گول، لرگ، لور، روا، لنگ، گلو، الو، نرو، گلر، لگن، گرو
 • زنگ اول : 181. شان، این، نای، شنی، نیش، پای، پین، انی، ناشی، پیشی، پیشان، پیشین، نیایش
 • زنگ اول : 182. ظاهرا، تظاهر، تاتار، ظاهر، اظهر، تارا، رها، تار، ارا، تات، راه، تره
 • زنگ اول : 183. پیسی، رییس، سپری، سیری، پیچی، پسر، چپی، سپر، سری، پیر، پرچ، سیر، چیر، پرس
 • زنگ اول : 184. نشا، نیش، شنی، این، انی، نای، نیایش، شیطان، نشاط، ایین، شیطانی، شیاطین
 • زنگ اول : 185. گهر، کره، راک، کهر، گاه، گرا، هار، راه، ارا، گره، اهک، هاگ، اگاه
 • زنگ اول : 186. هستی، سایه، هیات، سایش، شسته، اشتی، سیاه، یاسه، ستایش، شایست، اتش، تهی، ایت، سها، یاس، سیه، هیس، اتی، شست
 • زنگ اول : 187. شاهکار، شهرک، ارشک، کرشه، شرکا، کاه، ارا، اشک، کره، رها، کار، ارش، شرک، شار، اره، کاش، هار، شهر
 • زنگ اول : 188. ایه، میخ، خیز، خام، زهی، ماخ، هما، اخم، خزه، میز، اهم، زخم، همای، زخمه، مهیا، مایه، خامی، خامه، خایه
 • زنگ اول : 189. واز، سزا، رزا، سوا، زار، ارا، روس، سور، سوز، زور، ساز، راز، رسا، سزار، راسو، رسوا، ورزا، اسرا، زوار، ارزو
 • زنگ اول : 190. دیالوگ، الودگی، ابد، گلو، اول، ولد، ودا، دیگ، گدا، داو، لای، الی، گلی، لگد، گویا، گودی، دولا، دوال، یلدا، دلگی، یوگا، اولی
 • زنگ اول : 191. درس، راس، ردا، لرد، درا، رسد، دار، سدر، رسا، دسر، گلر، لار، اسد، رسل، لگد، گسل، داس، سرا، گراد، گارد، ادرس، گدار
 • زنگ اول : 192. اماج، مانا، امان، امنا، نساج، سنج، نام، جنم، منا، سام، انس، جام، جان، نما، اما، نجس، سان، جسم، سمج، سنا، انجام، اسمان
 • زنگ اول : 193. پرخش، اختر، شارپ، تراش، اخرت، پارت، ترشا، خراش، پات، رخش، تپش، اخت، رشت، ترش، خرت، خشت، پرت، پخش، خار، تار، شتر، پرش، پرخاش
 • زنگ اول : 194. وان، نوا، دون، اند، اوج، وجد، شاد، واج، شنا، شان، نوش، جشن، ناو، ودا، اشد، نجوا، دانش، نجوش، دوشا، شنوا، واجد، جاشو، جوان، جادو، جوشن
 • زنگ اول : 195. نمایش، ماشین، پشمین، شمن، میش، یشم، نیش، این، شام، پین، یمن، منی، نما، انی، نای، منش، پشم، ماش، مینا، میان، پشام، نیما، ناشی، شامی، امشی، نیام
 • زنگ اول : 196. خاک، کیا، خرک، کور، اخی، خیر، یار، رای، ویر، کرخ، ریو، کار، خوک، خوی، روی، خواری، خیارک، کروی، اخیر، رویا، خارک، یارو، خوار، اخری، کاور
 • زنگ اول : 197. عاقد، قدمت، قامت، تعمد، عمدا، تقدم، مدعا، تعمق، عمدتا، تقاعد، معتاد، دقت، عمد، امت، دمق، اتم، عقد، ماد، دما، مات، عام، دعا، دام، قدم، عدم، متعاقد
 • زنگ اول : 198. منظره، مهران، مناظر، نظاره، اره، اهن، ظهر، نظر، مهر، منا، نام، راه، هار، نار، رام، رهن، نرم، نظم، نما، اهم، رمان، ظاهر، نامه، مظهر، همان، ماهر، نهار، منظر، نظام، نرمه، مهار
 • زنگ اول : 199. یافته، راضیه، ضیافت، رضایت، رفاهی، فرایض، ریاضت، ریه، تهی، تیر، ایه، رضی، فار، تره، فره، ارض، افت، اتر، راه، فرت، ضیا، فیض، رفته، هاری، راهی، تایر، تیره، هاتف، تاری، فیاض، رایت
 • زنگ اول : 200. ترکش، شرکت، مارک، اکرم، راکت، تارم، ترشا، متکا، شکار، ترام، تشکر، کرات، کارت، تراش، ماکت، کرت، ارش، کما، شرک، شار، ترک، ماش، مات، کام، تاک، کمر، ترم، رشت، ترش، تمر، مشترک، متشکر، ماترک
 • زنگ اول : 201. کودک، موکد، دمده، دودم، دهک، مدد، دهم، کوک، کمد، دود، کمک، کدو، مهدکودک
 • زنگ اول : 202. رییس، گردی، سیری، سردی، دیری، گیس، دیر، سیر، درس، رسد، دری، ریگ، گیر، دیس
 • زنگ اول : 203. حوت، حوا، اوت، تحت، حیا، اتو، ضیا، وحی، وات، توتیا، توضیح، حاوی، حوضی
 • زنگ اول : 204. واسط، سوار، رسوا، هراس، راسو، ساره، سوره، روس، هرس، هوس، روا، رسا، سرا، وسه، سوا، هور، هار، راه، طاس، سره، طوس، اره، ساطور
 • زنگ اول : 205. منگ، نشر، نیش، شمن، یشم، نرم، ریش، نگر، شمر، منش، مشگ، یمن، شنی، مین، شرم، مشی، گرم، میش، مری، میر، نرمی، نرمش، شرنگ، رنگی
 • زنگ اول : 206. مدید، حتمی، حمید، دودی، حدود، دیود، موحد، وحید، حمد، ویم، دید، دود، وحی، دیو، مدح، یوم، موی، حتم، دیم، دمی، متد، توحید، تحدید، محتوی
 • زنگ اول : 207. مخلفات، مخالفت، خفا، مال، خلف، فال، مخل، تخم، ملا، تام، امل، ملخ، ملت، خلا، ختم، لخت، اخت، خاتم، املت، مالت، فلات، الفت، متال، خلفا، مختل، مخالف
 • زنگ اول : 208. زردی، هروی، یهود، روده، زیره، زیور، ورید، زوری، زرد، دهر، هور، رهی، زهی، زهر، دیه، ریز، هدی، دره، ریه، دری، روز، دیو، هدر، دریوزه
 • زنگ اول : 209. نشریه، شهریه، پریش، شهین، پنیر، ریشه، پهنی، پیشه، هنری، نهره، شهیر، ریش، نشر، شیر، پیش، نهر، شهر، پری، پرش، هری، رهی، پره، پیه، نهی، پهن
 • زنگ اول : 210. برک، بیک، رکب، بیر، تیک، کتب، تیر، بحر، تبر، بکر، ترک، حتی، کبر، ترب، بری، کبیر، تبرک، برکت، کتری، کتبی، ترکی، تحرک، حیرت، کبری، تحیر، حرکتی
 • زنگ اول : 211. نیم، میت، یمن، نیا، منی، اتم، انی، منت، مین، نای، مات، نیت، امن، منا، امین، ایمن، نامی، ایتم، مظان، ناظم، مینا، مانی، تیان، تایم، تمنا، نیما، نظامی، تامین
 • زنگ اول : 212. نراد، بران، راند، بندر، نبرد، باند، بردن، درنا، برنا، ندار، بنا، دار، نار، باد، ربا، راد، بدن، نرد، درب، ناب، رند، بدر، بار، ابد، ننر، برد، راندن
 • زنگ اول : 213. ملاج، لجام، عاجل، عمال، مجال، جماع، جاعل، علما، عالم، اعلم، لامع، علاج، جامه، علام، جمعه، هجا، عجم، الم، عمه، جاه، جام، عاج، جعل، امل، هاج، عام، علم، اهل
 • زنگ اول : 214. هشت، اتم، بتا، شبه، مشت، همت، شام، اتش، شبت، شمه، بام، شاه، ماه، مته، مشتبه، تشابه، مشابه، شهامت، مهتاب، متشابه، مشابهت، مشبه، تباه، شتاب، تابه، تابش
 • زنگ اول : 215. جمهوری، جیره، میوه، جوهر، هروی، هجری، رومی، هویج، مجری، مهری، مروج، مویه، رجیم، موی، هرج، رجه، ریو، مری، یوم، ویر، ورم، ویم، رهی، جوی، جره، هری، جریمه
 • زنگ اول : 216. تقوی، وقتی، توقف، وقفی، وفات، تاتو، افقی، قاتی، تقوا، وافی، توافق، توفیق، تفاوت، توقیف، توتیا، اتو، قاف، افت، واق، قوی، تفو، تات، توف، وقف، قیف، ایت، وقت
 • زنگ اول : 217. این، نیا، بیا، ناب، بنا، بام، ناز، یمن، منا، بین، ابی، نبی، امن، بیم، نام، نمازی، مبانی، انزیم، میزان، زینب، مبین، ایمن، نایب، مزین، نامی، زمین، زبان، نازی، مینا، امیب، بزمی، بنام
 • زنگ اول : 218. هاشور، هشیار، ارشیو، شار، روش، شاه، هوا، اری، اشو، هار، اهو، اره، ورا، یار، هوش، ریش، ریه، هری، رها، رویا، شوهر، شاره، شوره، هرای، ویار، شهیر، یاوه، هیوا، شاهی، شیره، شیار، یاور
 • زنگ اول : 219. ارس، رسی، ساز، برس، ابر، سیب، سرا، سیر، برا، راب، زیب، سیا، سیز، راس، یبس، بسا، سایز، سبزی، سایر، یاسر، زیبا، زبری، اریب، بایر، بارز، زیرا، بازی، اسیب، زاری، ابزی، سیراب، بیزار، بسیار، بازرس
 • زنگ اول : 220. مالت، متاع، مایل، تعلم، تامل، لامع، معلا، عامل، عملا، لعیا، علما، ایتم، الیم، عامی، عالم، تعاملی، عاملیت، عملیات، علت، الم، علی، مات، عمل، علم، تیم، اتی، اتم، امل، میل، مال، الی، علامت، متعال
 • زنگ اول : 221. سیس، رسا، بار، حیا، بسا، حسی، سیر، برا، ریا، بسی، حسب، سرا، راس، بری، ابی، ربح، سیب، حرا، یاس، بحر، سیاح، باری، ابری، حارب، اریب، سیار، سحری، حبسی، حساس، بایر، حساب، سایر، اسیر، سابر، برای، سحاب، یاسر، سراب
 • زنگ اول : 222. خنک، خرک، اهک، راه، رها، ران، هنر، ارا، نرخ، اره، نار، کرخ، نهر، خاک، کان، ناهار، انکار، خارکن، اکران، اکراه، نکره، خارک، کاهن، نهار، اخرا، کنار، کرنا، انار
 • زنگ اول : 223. جانی، نادی، ناجی، وجین، جادو، دوان، وادی، جویا، ناوی، ایدا، نوید، واجد، جاودان، اجودان، واجدین، ایجاد، ایوان، اینجا، وجدان، جوانی، ادیان، نادیا
 • زنگ اول : 224. گیلاس، انگلی، یاسین، سگی، نسل، نای، انگ، سان، این، انی، لگن، انس، سنی، سیا، لیس، الی، نیا، لیگ، سیگنال، انگلیس، گالن، ایلی، سنگی، نیلی، سگان، انیس، یاسی، لسان
 • زنگ اول : 225. هرم، اهم، میر، نار، قمر، هری، رقم، اری، مین، منی، نهار، هاری، مهین، میرا، قاره، راهی، یراق، نامی، اینه، مایه، رمان، منها، قامه، قرمه، قریه، قهرمان، اهریمن، نقاره، منقار، همیار، مقارن، رهنما، نمایه، امنیه
 • زنگ اول : 226. روس، نور، انا، سرا، سنا، ساس، رسا، نرو، ران، ارا، سوا، نوا، انس، سورنا، ناروا، سونار، اسانس، نارسا، ساسون، رسانا، سروان، اسانسور، سارا، سانس، نوار، روان، سوسن، اساس، سونا، رسوا، نارس
 • زنگ اول : 227. کارا، اکرم، رازک، امور، ارمک، مرکز، اوار، ارزو، مزور، مزار، مارک، ورزا، وزرا، ماوا، کاور، امار، کمرو، ارم، کزم، ارا، مرز، اکو، روز، موز، راز، رمز، کرم، ورا، زور، امر، واز، ورم، کور، رزا، مراکز
 • زنگ اول : 228. تام، متن، اسم، خام، سمت، خان، اما، امت، تخس، تاس، سخن، ختم، مسخ، سخت، ختن، سان، سما، اخم، تخم، انا، استان، اسمان، امانت، استن، اسان، منات، ساتن، نخست، امان، خانم، ساخت، امنا، تماس، سانت، خاتم، ختام
 • زنگ اول : 229. رکن، تار، ساک، تنک، نار، راک، انس، کرت، ترک، سان، سرک، تاک، کنت، سنت، راس، ران، کنار، ناکس، کارت، راکت، کتان، راست، ساتن، سران، استر، تراس، تکان، ساکت، تارک، تانک، کاتر، ساتر، کرات، انتر، کنسرت، ترانس، سکنات
 • زنگ اول : 230. رگه، فره، نان، نفر، گره، ریگ، نهر، فین، فنا، ننگ، نگرانی، رنگینه، اهنگری، فرنگ، نهان، رینگ، نهار، نفیر، هنری، رنگی، نگار، گاهی، گهری، گیره، گیاه، اهنی، راهی، ناگه، فینه، رفاه، گرانی، افرین، نفرین، نگران، اهنگر، انفیه، نیرنگ
 • زنگ اول : 231. یکهو، شاکی، اهکی، کاشه، کاوه، شیوا، کوشا، یواش، کوهی، شوکه، کاوش، کاشی، اشو، ایه، هوش، هوا، اهک، شاه، کیا، یکه، شوک، اکو، ویشکا، کاهشی
 • زنگ اول : 232. تماشاگر، ترام، گامت، گرما، ترشا، اشام، رامش، تارا، گاما، گام، ارم، گرم، ماش، مرگ، مگا، امر، گشت، ترم، اما، مشگ، شار، تار، متر، تشر، تماشا، امارت
 • زنگ اول : 233. بدویت، دوستی، یبوست، دست، سیب، بست، سوی، چوب، دیو، چست، بوت، چیت، بود، سبو، سید، چسی، دوس، بید، دیس، بوس، بیست، دیوس، دوست، دبیت، توسی، چوبی
 • زنگ اول : 234. اتوسا، خواست، سوختن، سونات، استون، ناسوت، سخاوت، سنوات، توانا، ستوان، اوانس، اوستا، تخس، اوا، اتو، تاس، سنت، ختن، خون، اخت، سان، سخت، اوت، سنا، وات، خست، انس، نوا، اخوت، اسان، ستون، نخست، وانت، توسن، نخوت، اتان
 • زنگ اول : 235. دما، انا، اما، نرم، منا، نار، درا، ماد، ادا، امن، نمد، مرد، مدرن، امدن، رمان، نادر، نراد، مانا، دامن، ندار، دران، انان، انار، اماد، درنا، نماد، نمدار، ماندن، نادار، ارمان، امادن، دامان
 • زنگ اول : 236. هست، افت، مست، فته، اوت، وات، سوم، مفت، سهو، سها، هما، فام، امت، ماه، وسه، تاس، فوم، سمت، مات، سفت، تفاهم، سفاهت، ماهوت، توهم، سهوا، توام، فتوا، همسو، تاسف، ماوس، همتا، هاتف
 • زنگ اول : 237. شهیاد، پاشنه، پیشان، دهانی، اینده، شنیده، شاهین، پیش، دهن، پیه، اید، اند، پای، یاد، نای، ایه، پند، پیشانه، پاینده، پاشیدن، ناشی، دهان، دانش، شاهد، هندی، دشنه، پهنی، شدنی، نهاد، پیدا، دایه
 • زنگ اول : 238. یگان، دیون، هیوا، داین، نادی، ناوی، گویا، دانگ، اهنی، وادی، دوان، دهان، ایده، نگین، گواه، گاهی، گونی، نهان، گیوه، نوید، دوگانه، نهادین، وانگهی، دیوانه، ادویه، نهانی، اندوه، گواهی، دیگان، نواده، نهادی، یگانه
 • زنگ اول : 239. لیان، تسلا، ساتن، پلاس، لیست، استن، تپلی، نایل، پستی، ایست، پالس، تیان، لنتی، سانت، پیست، لسان، تنیس، پاتیل، سپنتا، تناسل، سیلان، اتیلن، پستان، سانتی، سالنی، تیپ، لای، سال، نیل، انس، نسل، اپل، سیا، پاس، تپل
 • زنگ اول : 240. رامی، نرمی، رویا، میرا، امری، یارو، رومی، مینا، ماری، رمان، راوی، نوار، نمور، مایو، مونا، روان، نیرو، منور، ورنی، امین، نیمرو، مویین، رامنی، ویران، ایمنی، مویان، نامور، مانور، مین، یمن، این، نور، نیم، امر، نرم، رای
 • زنگ اول : 241. نفری، نرمی، منفی، ایام، امری، ایار، انار، اریا، ایما، امنا، انان، نیما، نامی، یارا، ایمن، ارام، نفیر، نمین، فرم، ایا، نای، نام، نفی، منا، یار، فام، اما، فنی، مفر، نیم، ارمان، نفرین، اماری، مافیا، ایران، فرمان
 • زنگ اول : 242. ترد، خمر، تخم، خار، دار، گرد، مرد، گتر، زرد، امر، خرم، اخر، مگا، رزم، رمز، متر، دخت، امد، راد، خزر، گراد، تزار، گرما، خاتم، مخدر، اخگر، مادر، زمرد، زمخت، خدمت، دمار، اختر، خمار، ختام، مرتد، خرما، دختر، تمرد
 • زنگ اول : 243. نیت، منو، یون، نوع، ویم، موت، منت، منی، تیم، نمو، متن، نوت، منع، موی، یوم، معین، معنی، متون، متین، تیمم، نعیم، مومن، تنوع، مینو، عیون، عمومی، میمنت، معونت، میمون، ممتنع، ممنوع
 • زنگ اول : 244. مایه، مینا، دهان، هندی، داین، دایم، امین، اهنی، دنیا، همین، اینه، میهن، نیام، میان، دمنه، منان، ایده، نامی، ماهی، نیما، هدی، نیا، یمن، نهم، دین، نما، مهد، نای، امد، اند، نامیدن، نیامدن، ماندنی، نماینده، همانندی، نهانی، دامنه، میانه، اهنین، منادی، میدان
 • زنگ اول : 245. ندار، هنری، انار، دیار، راهی، اینه، دایر، رندی، هادی، ایار، دارا، درنا، یارد، نرده، هرای، اردی، داین، اهنی، ناهی، ارده، اری، اره، انی، دیه، اهن، یاد، نهی، رها، ردا، نهر، نداری، اداری، دایره، اینده، هدایا، نادار، دینار، ناهید، نهادی، نادیا، ناهار، رانده
 • زنگ اول : 246. گرا، ناو، اری، ترن، ایت، نای، ریو، نیا، تار، ران، گتر، انی، وین، اتو، اوت، ارگ، ویر، رنگ، این، گاو، واگن، نیرو، گوری، یاور، اورت، تینر، رینگ، یوگا، تنور، توان، روان، رویت، رانت، رویا، تینا، نگار، تگری، رایت، اونگ، گیرا، تناور، روتین، روانی، گریان، گونیا، واگیر
 • زنگ اول : 247. نیاز، نازی، بینا، زیبا، بانک، انان، ایاز، زبان، نازک، بانی، ابان، زیان، کنیز، نایب، نازا، اینک، نابینا، بازیکن، نیاکان، زنک، ابی، بیک، باک، کان، نبی، انی، زین، نیا، ناب، بین، نای، بنا، بکن، کین، زبانی، بنیان، بانکی
 • زنگ اول : 248. شاسی، نبشی، شبان، بسان، باشد، اشیب، بدنی، دیبا، شدنی، ناشی، شانس، نادی، اسیب، نایب، دیشب، نشیب، بینا، اسید، شناس، دنیا، شاب، نسب، اشد، شدن، نیش، شان، سیا، سبد، شاد، بند، اید، نبی، اسب، شنا، بیش، سنی، بید، سند
 • زنگ اول : 249. نیما، امین، نوید، دوار، نوار، دامی، نمور، ندار، منان، نارو، اندرون، نیامدن، ماندنی، نامیدن، رادیوم، دورانی، نورانی، نامردی، ماندن، رمیدن، اروند، موارد، مانند، نوادر، نمدار، نامور، اوردن، ریوند، موردی، میدان، دوران، رادون، نارون، مادون، مردنی، رویان
 • زنگ اول : 250. شادمانی، شیمیدان، دامان، ماشین، میانی، شایان، ایمنی، دشنام، دشمنی، میدان، میشین، اندام، مداین، ایشان، نیایش، امانی، دینام، اشنا، دایم، امین، نادم، دامن، منشا، میشن، نادی، ایما، ایین، ندیم، شیاد، دایی، ایمن، میان، مینا، شدنی، دنیا، دیمی، دینی، یادمان
 • زنگ اول : 251. امد، دار، ادا، دیم، دمی، مرد، ویر، رای، مدر، دور، یاور، موید، دیار، رومی، درام، ایدا، ایما، دوما، امور، یارد، اردو، ورید، ایار، اماد، دریا، وارد، امری، مایو، دارو، وایر، اماری، مودار، ماورا، دیوار، موردی، اداری، اوراد، رادیو، مدارا، اوامر، امیدوار
 • زنگ اول : 252. مهیا، نادم، نامه، نیما، میهن، ایمن، نامی، همای، انان، امین، همان، ایده، مدنی، امنه، نیمه، نمین، دانا، نهان، امدن، ایام، هدایا، اهنین، دامنه، دامان، دهانی، میانه، امانی، میدان، اماده، ناهید، مداین، مدینه، ایمان، ندیمه، نادیا، همانندی، نماینده، نمایان، ماننده، ماندنی، همانند، اناهید
 • زنگ اول : 253. انی، دیم، بیا، این، نیا، نرم، دمی، بند، ندا، ربا، بندر، امیر، نادر، راند، رامی، رادی، یارد، درام، دیار، نامی، امری، باری، رمان، ماری، درنا، مردی، دامی، بانی، نادم، مراد، مداین، مرداب، بنادر، بندری، مبادی، مردنی، نامرد، دربان، نمدار، ارمنی، رمیدن، دینار، ربانی، میراب، بریان، بدنامی، درمانی
 • زنگ اول : 254. هندی، دایه، دیون، یکهو، اهنی، هیوا، داین، دکان، کادو، ایده، اندک، نوید، کیان، یهود، یاوه، دیدن، دیود، واکه، کینه، ودکا، ناو، کاه، دوک، ندا، ایه، هند، نهی، دکه، اهن، وین، انی، کدو، نیا، این، دهن، ودا، کیا، یون، نای، نوا، نهادی، نواده، کیوان، دونده، کودنی، دیوان، دویدن، داودی، اندوه، کیهان
 • زنگ اول : 255. ترس، دار، ارس، دست، راد، راس، سرد، تند، نار، رسد، ندا، اتر، تار، درس، رست، ارد، ترد، ترن، دسر، ران، اراستن، استناد، داستان، دارا، ساتن، انتر، راسن، نادر، درنا، سرند، ستار، راست، اتان، نراد، ندرت، استر، درست، سران، ستاد، رستن، اندر، سانت، سرنا، ستردن، اسارت، نارسا، راستا، دستار
 • زنگ دوم : 1. مالش، شامل، ماش، شما، اشل، لام، شال
 • زنگ دوم : 2. زیور، روزی، وزیر، روی، زری، یوز، ویر
 • زنگ دوم : 3. سبو، بوم، سوم، بوس، مسح، حسب، محبوس، محسوب
 • زنگ دوم : 4. دری، راد، اری، یار، ارد، درا، دیر، دریا، اردی، دایر
 • زنگ دوم : 5. امت، سمت، اسم، سما، مات، اتم، تاس، تماس، ماست
 • زنگ دوم : 6. باقر، بارق، قاب، ابر، برا، برق، ربا، بار
 • زنگ دوم : 7. کارد، راکد، کادر، درک، کار، درا، دار، راک
 • زنگ دوم : 8. قاب، قبا، قلب، یال، بقا، لقب، قلبا، ابلق، قبلا، قلاب
 • زنگ دوم : 9. تمر، حتم، حرم، رحم، ترحم، حرمت، رحمت
 • زنگ دوم : 10. حاصل، صالح، اصلح، صلح، حال
 • زنگ دوم : 11. کاشف، شکاف، کفاش، فاش، کفش، کاش، شفا
 • زنگ دوم : 12. مونا، وانت، منات، توان، متان، نمو، امن، مات، وات، منت، اتو، نما، موت، اتم
 • زنگ دوم : 13. ایل، بلا، طیب، بلی، بیل، بال، طلا، لای، طبل، طلاب، لابی، طبال
 • زنگ دوم : 14. ریش، رای، عرش، ریا، شیر، شار، اری، عار، شایع، عاری، شعرا، راعی، شرعا، شاعر
 • زنگ دوم : 15. بایر، برای، اخری، برخی، باری، ابری، بخار، خراب، اخر، ریا، برا، رای، ابر، بار، بیخ، بیا
 • زنگ دوم : 16. زین، نیز، زید، زنگ، دیگ، زندگی، گزیدن
 • زنگ دوم : 17. قیه، قیف، ایه، قاف، افقی، فایق، قیافه
 • زنگ دوم : 18. مات، مام، اما، امت، اتم، امام، ماما، ماتم، امامت، تماما
 • زنگ دوم : 19. اکران، ناکار، انکار، رکن، ارا، نار، راک، ران، کران، کارا
 • زنگ دوم : 20. افت، فیل، یال، اتی، الت، لیف، ایت، ایل، لات، لای، فایل، تفال، تالیف
 • زنگ دوم : 21. والی، ویلا، اولی، تاویل، توالی، اول، ولی، الت، اتی، ایل، لات، یال، ولت، لای
 • زنگ دوم : 22. تارک، رایت، کاری، کایت، تیرک، ترکی، یکتا، کاتر، اتر، کار، تاک، یار، تار، اری، ریا، رای، تریاک
 • زنگ دوم : 23. خسارت، استخر، ارس، خست، تاس، اخت، خرت، اتر، خرس، رسا، سخت، خار، اخرت، راسخ، راست، تراس، ترسا
 • زنگ دوم : 24. وقتی، موقت، قیمت، مقوی، تقوی، تیم، قوی، میت، یوم، موی، قوم، وقت، ویم، تقویم، موقتی
 • زنگ دوم : 25. برون، بانو، انبر، نارو، باور، نواب، روان، نوار، ابر، نرو، ناب، راب، ورا، برا، ران، ناو، وان، نار، بارون
 • زنگ دوم : 26. ودا، دیو، دور، اید، ارد، روا، یار، رای، داو، دار، ویار، دایر، دیار، دوار، دوری، دارو، ورید، راوی، دریا، رادی، دیوار، داوری
 • زنگ دوم : 27. تخصیص، تخصصی، تخم، ختم، میخ، خصم، میت، ختمی
 • زنگ دوم : 28. گیشه، گزنه، زنگی، گزینش، گشنیز، زنگ، نیش، نهی، گهی، زهی، گزش
 • زنگ دوم : 29. موت، محک، حتم، توک، حوت، مکتوم، حکومت، محتوم، محکم
 • زنگ دوم : 30. سیاست، تاسیس، ساحت، حساس، حیات، سستی، سایت، حتی، یاس، سست، حسی، حیا
 • زنگ دوم : 31. ماه، بیا، بام، ابی، اهم، همای، ماهی، مذهب، مایه، بیمه، مهیا، مذهبی
 • زنگ دوم : 32. سالم، لسان، سلام، منال، مامن، مسلم، انس، امل، سنا، ملس، مسن، نما، سما، امن، نسل
 • زنگ دوم : 33. محرم، محشر، مرحم، مرحوم، محروم، محشور، حرم، حشو، شور، شرم، حشم، شمر، موش، حور، روش
 • زنگ دوم : 34. همتا، توبا، تابه، وهاب، ابهت، بوته، ماه، هما، وام، اهو، مته، بوت، اتم، بوم، اهم، موت، باتوم، مهتاب
 • زنگ دوم : 35. رام، دام، مفر، اره، درا، دهم، ماد، فار، دمر، فام، درام، رفاه، مهار، مرده، مرفه، درهم، مفاد، فردا، مادر، اهرم
 • زنگ دوم : 36. موبد، مودب، مطرب، مورد، مبرد، مرطوب، مطرود، بود، طور، بوم، ورم، مرد، دبر، ربط، مدر، بور، بدو، طرد
 • زنگ دوم : 37. مقتدا، مقتدر، راد، مدر، راد، مرد، امت، قدم، درا، تار، تام، امد، قدرت، تقدم، قمار، قدمت، دمار، تمرد، مقدر، مادر، مرقد
 • زنگ دوم : 38. تربد، تبرا، دارت، ربات، عتاب، عادت، ابتر، بعدا، تدبر، عابد، برا، ربع، عبد، ارد، بعد، اتر، عبا، تاب، ابد، تبع، عبادت
 • زنگ دوم : 39. اجر، بار، اوج، ارم، رام، وام، جار، جور، جبر، برج، مجرب، ابجو، مواج، مربا، واجب، مجرا، اجور، بارم، جارو، جبرا، جوراب، ماجور، مجاور
 • زنگ دوم : 40. نام، اتو، مات، نوا، نمو، امت، عمو، اعم، موت، عام، معاون، مانتو، مناعت، تعاون، متنوع، مانع، نعمت، توام، نوعا، توان، تمنا، متاع، منات
 • زنگ دوم : 41. عمد، متل، ماد، مدل، امد، دعا، الم، اعم، الت، علا، علام، متاع، مدعا، عماد، املت، ملات، عامل، دلتا، معلا، عمدا، معدل، عامد، عادل، مالت، تعمدا، عمدتا، تعادل، معتاد
 • زنگ دوم : 42. ریا، دیر، بیر، بدر، بتا، ابد، برد، رای، دبر، بار، ارد، راب، ترد، ربا، باتری، تدبیر، بیدار، ابدیت، درایت، ردیاب، باری، بادی، ابتر، بایر، ابری، بایت، دبیت، یارد، باید، بیات، تربد، ادیت
 • زنگ دوم : 43. ترم، اتو، ذات، کور، مکر، راک، ارم، کار، کما، وتر، تراکم، متذکر، کروات، ماترک، تومار، مذکور، ذکاوت، ماکت، تکرو، کروم، راکت، امور، اکرم، تورم، توام، مروت
 • زنگ دوم : 44. ناشور، هنرجو، جانور، جوانه، جواهر، جوشان، ناجور، جاه، شاه، نشا، هوش، اهو، نور، ران، وجه، روش، شور، جان، هجو، رهن، نهار، جوان، جوهر، شوره، رانش، ورجه، رنجش، رواج، رشوه، نجوا، نجار، نارو، شاره
 • زنگ دوم : 45. سفر، رست، تپش، پتر، سفت، پرس، شفا، رشت، فرا، راس، پاس، پسر، ترس، شتر، شرف، فار، تاس، فرش، سرا، ارش، تشرف، تراس، ساتر، ترسا، تراش، تاسف، پارس، افسر، شارپ، ارتش، پسرفت، سفارش، شرافت
 • زنگ دوم : 46. الگو، والی، وادی، ولید، گویا، دلگی، گودی، گاوی، لگد، گال، گلو، ولی، گاو، گود، دول، گول، داو، لیگ، گودال، لودگی، دیالوگ
 • زنگ دوم : 47. یارانه، رایانه، اینه، نهار، هنری، راهی، انار، ایار، اهنی، ریه، رای، یار، نهر، نیا، رهی، انا، ایا، نهی، انی، هنر، هار
 • زنگ دوم : 48. لقا، اله، لقب، قله، قبا، مبل، بها، قبل، هما، ماه، مقاله، قباله، مقابل، ملاقه، مهبل، ملقب، ابله، قبلا، باله، ابلق، قلمه، قبله، لقمه، قامه
 • زنگ دوم : 49. مدنی، ایمن، نامی، دایم، نیما، مادی، منان، نیام، میان، امین، دامی، نادم، ادمی، داین، نامیدن، نیامدن، اند، نما، منا، دمی، دین، نمد، دیم، یمن، انی، ادم، ماندن
 • زنگ دوم : 50. وام، منا، مین، یوز، وان، ویم، واز، وزن، موی، زین، یوم، امن، نیا، زونا، زیان، زمان، مینا، وزین، موزی، میان، مزون، زمین، نیاز، نازی، مزین، اموی، مویز، موازین، مایونز، موازی
 • زنگ دوم : 51. برا، تیر، برک، ابر، راب، بار، کیا، اری، بیر، راک، یکتا، تکبر، تبرا، ابری، تبرک، تبار، کتبا، ربات، رکاب، بیات، اکبر، باری، ابتر، تبری، تایر، باریک، تریاک، ترکیب، کتیرا، بیکار، اکتبر، تاریک، کتابی
 • زنگ دوم : 52. دلتا، دهات، ادله، گاله، تسلا، هست، الت، گسل، اتل، لاس، گدا، گاه، داس، سهل، اسد، گلدسته
 • زنگ دوم : 53. پاتختی، هپاتیت، هیات، تایپ، اخته، خایه، تخته، اخت، ایت، ایه، اتی، تات، پات، پخت، پای، اپه
 • زنگ دوم : 54. نول، اول، وان، ایل، یون، واق، یال، ننو، نقی، نوا، نایلون، قانونی، ویلا، نوین، والی، قویا، اولی، لیان، قالی، ناقل، لیوان، قلیان، اولین
 • زنگ دوم : 55. امر، عین، عار، ریا، نار، ران، ممر، اری، این، مری، میرا، ایمن، نیما، عمار، مانع، مامن، عیار، عامی، نامی، ماری، معمار، میعان، عمران، مرامی
 • زنگ دوم : 56. دیم، امت، اید، دقت، متد، مدت، ماد، یاد، مات، قیم، مقید، قدمت، قدیم، مقدم، قامت، ادیت، ایتم، اتمی، تایم، دایم، مقامی، مقتدا، قیامت، میقات
 • زنگ دوم : 57. عارض، امار، ارضا، تارا، امضا، تعرض، معرض، اعضا، رضا، اتر، تار، تمر، امت، مضر، عمر، عرض، متعرض، معارض، تعارض، مضارع، تمارض، عمارت، مراتع، مراعات
 • زنگ دوم : 58. منا، نام، صحه، ناب، نما، هما، صنم، صبح، ماه، صبا، بهنام، محصنه، مناصب، مصاحب، همان، صاحب، بانه، نامه، مباح، محصن، منصب، انبه، منها
 • زنگ دوم : 59. تام، ماه، تهی، جاه، امت، مته، مام، ایه، تاج، هاج، ایتم، اتیه، جهات، تایم، تیمم، ماتم، اتمی، مهیج، جامه، همای، تهاجمی، متهاجم، تهاجم، مهتاج، ماهیت
 • زنگ دوم : 60. مقارن، مرارت، تقارن، قامت، تمنا، قمار، رانت، رمان، مقرر، قرار، قران، مقررات، متقارن، مار، امر، رمق، نار، نام، اتر، رام، نقر، ارم، رقم، قرن، امت، متر
 • زنگ دوم : 61. اوار، اورد، دارا، اورت، دوار، صورت، تارا، دارت، تصور، وارد، اوا، وتر، تور، صدا، تار، صوت، ارد، دوا، ورد، درا، ارادت، تودار، دوتار، ادوار، اوراد
 • زنگ دوم : 62. ولت، هوا، هول، اهل، وحی، یال، حوا، هتل، لهو، اله، توله، ویلا، حالی، اتیه، تاهل، لایه، حیات، تاول، اهلی، حوله، تلویحا، لاهوتی، اهلیت، حوالی، ولایت، حلاوت، تاویل
 • زنگ دوم : 63. جهات، جمعه، جامع، جمعا، جرات، مهتر، عمار، ترمه، اجرت، ماهر، مهار، هجرت، تجار، هرم، هما، هار، تار، عاج، جره، مار، رجه، عمر، ارم، مراجعه، مراجعت، ترجمه، جماعت، مهاجر، مراجع، جامعه
 • زنگ دوم : 64. بیل، لعن، عدل، بلا، بدل، بدن، دال، اید، الی، بلی، بعید، بعدا، لابد، عینا، عاید، بدنی، بالن، نایل، ادیب، عناد، یلدا، لادن، عابد، باید، بدلی، عادل، عبدی، باند، بندیل، دنبال، بنیاد، بالین
 • زنگ دوم : 65. افات، ربات، تبرا، تارا، عابر، عبرت، ابتر، تبار، ابار، اعتاب، تعارف، افترا، عبارت، اتباع، افتاب، فار، ابر، تبع، ارا، تبر، افت، بتا، رعب، ربع، ربا، فتا، راب، اعتراف
 • زنگ دوم : 66. تیم، کشت، اتش، یال، تشک، متل، تکی، شماتیک، متلاشی، شکلاتی، مالکی، شمالی، ملکیت، کلامی، شیلات، تملیک، شمایل، مالشی، متشکل، ملیکا، شالی، اشتی، شکیل، کلیت، الکی، شکمی، کلاش، شاتل، ماکت، الیم، مالش، کشتی
 • زنگ دوم : 67. دکترا، تبادر، بارکد، براده، اکتبر، بتکده، بارده، باکره، کاتب، رتبه، درکه، بهار، کتبا، باده، ابهت، اکبر، تبرک، اردک، راکت، تکاب، ترکه، تدبر، کارت، تربد، تکبر، ربات، راکد، برکه، ترک، بهر، کرد، باد، کبد، کره، ادب، اتر
 • زنگ دوم : 68. ندا، ارد، هود، اره، هار، داو، نوا، اهو، پره، پرو، دپو، اپه، پود، رده، اورد، روده، پارو، هاپو، نورد، نهار، پناه، دران، داور، پوره، ندار، رنده، دوره، پرند، نوپا، پنداره، پروانه، پدرانه، وارده، رانده، اوردن، نواده، اندوه، پوران
 • زنگ دوم : 69. نما، متد، دست، متن، اند، انا، سما، نام، تاس، سان، نمد، ادا، منا، سامان، ادامس، امانت، سادات، استان، اسمان، منادا، دامان، اندام، استاد، نماد، ستاد، مسند، سانت، منات، تمدن، دامن، نادم، تمنا، متان، اسان، تماس، امدن، داستان
 • زنگ دوم : 70. تعلم، فیلم، مایع، فعلا، معاف، فلات، فعال، اعلی، عامل، لامع، ملات، علمی، افعی، متال، مایل، اعلم، متعال، عملیات، فعالیت، تعالیم، تعاملی، اتم، اتل، علف، لام، الف، لای، عفت، لیف، یال، تیم، علایم، تعالی، فامیل، تمایل، متعال، معافی
 • زنگ دوم : 71. مانی، بندر، منیر، نادم، امین، دیبا، مرید، باند، مبنی، میان، مبدا، نرمی، نادر، بادی، بینا، باید، دران، نبرد، مردابی، براندی، بدنامی، میانبر، دربانی، بیدار، رامبد، بریان، مبادی، بنیاد، ردیاب، نمدار، بریدن، برامد، میدان، مردنی
 • زنگ دوم : 72. دری، داد، دیر، دال، ارگ، یار، درد، ارد، لگد، اگر، ریل، رای، دادیار، یادگار، دلداری، اردی، دلار، ریال، ددری، لاری، ایار، دریا، دارا، اریا، دایر، گیرا، یلدا، گردی، دیار، رالی، دیدار، گلدار
 • زنگ دوم : 73. سیر، درا، دسر، رست، سدر، اسد، سست، ایت، سید، سیس، دستیار، ریاست، سیاست، راستی، سرسری، درستی، سردست، تاسیس، سرایت، سیادت، دیار، اسید، اردی، رایت، تاسر، ستاد، ستار، یاسر، اسیر، سستی، سرراست، سردستی، سرداری
 • زنگ دوم : 74. امین، متان، قیمت، یتیم، قنات، ضمنی، یقین، قاضی، نیام، مینا، تیان، ضمنا، مقنی، ماضی، منات، مات، ایت، نقی، امت، قیم، منت، نای، انی، قضا، امن، متن، منا، یقینا، قیامت، میانی، تامین، مقتضی، مقتضا، امنیت، تناقض، تضمینی
 • زنگ دوم : 75. ایه، بیت، بتن، سها، مست، بنه، بهت، مات، امت، مسن، بیان، بنیه، تبسم، تاسی، اتمی، سینه، سانت، باسن، امیب، اتیه، نسیه، بیات، ایمن، نیام، ایست، ابهت، تمنا، نایب، مهسا، سنتی، بایست، تسمیه، ابستن، نمایه، سینما، مهتاب، تنبیه، منتسب، سیمان، تباهی، سانتی، امینه، تبانی، نسبتا
 • زنگ دوم : 76. شیخ، دخو، خیش، بین، نشو، خوب، یون، خدو، شدن، دیش، خویش، دیشب، شدنی، نبشی، نبوی، بودن، خودن، نخود، نوید، بخشی، شبیخون، بخشیدن، خودبین، بخشودنی
 • زنگ دوم : 77. هالو، لاخه، ادله، خامه، کامل، دلاک، دوما، ملوک، هلاک، مدال، دکمه، داخل، ادمک، اخمو، کلام، کلاهخود، خودکامه، ماخ، امل، هما، دهک، الو، اول، کمد، الم، دمل، مخل، مداخله، دلخواه
 • زنگ دوم : 78. ماد، کلک، ملک، یدک، یاد، ملا، ایل، کام، کال، امد، اکادمی، کاملیا، مالکی، اکیدا، کیلکا، کاملا، املاک، میلاد، امید، ملاک، کمیک، اماد، دامی، کلام، دایم، کمال، الیم، اکید، مایل، کمدی، کدام، دیلم
 • زنگ دوم : 79. ناراحت، انتحار، حتی، نور، وات، نار، حور، حیا، اری، ایت، حنا، وحی، توان، ناوی، تینا، یاور، اریا، روان، ورنی، حیرت، رویت، حیات، رایت، یارا، حیوان، ناروا، روتین، حواری، تنویر، تناور، تاوان، روانی، ایران
 • زنگ دوم : 80. ودا، امد، دما، ابد، راد، مدر، نوا، امر، بوم، بدن، مودب، نراد، موبر، اندر، باور، بدون، مراد، برنا، ندار، دوار، نمودار، نوامبر، دورنما، نابود، مودار، نامور، روبان، بدنام، بودار، درمان، بارون، مانور، دوران، مرداب، برامد، مادون، اوردن، موارد
 • زنگ دوم : 81. هوا، راه، وام، هار، روا، نمو، هرم، نما، اوا، رهن، ماهور، اواره، نامور، هموار، مناره، ماهان، مانور، ناهار، اهرام، اوامر، ماوا، اهرم، نرمه، نامه، نارو، مهار، امور، نمور، امنه، امار، همواره، امرانه، مهرانه
 • زنگ دوم : 82. ابهت، انبه، نایب، بیان، ابان، تنها، نهیب، بانه، بایا، بتنی، نبی، نیت، ابا، بتا، اتی، بنه، تاب، انا، ایا، ناب، انتهایی، بینهایت، نایاب، ابیات، تبانی، انبیا، ابنیه، تبیین، ابتنی، بهتان، انتها، نهایی
 • زنگ دوم : 83. دوس، دیر، سوی، خود، سدر، رند، نرو، وین، نود، خدو، خریدن، ویروس، درونی، سریدن، سرخود، سرودن، خوردن، سخنور، رسیدن، خودنویس، خونسردی، رونویس، خوردنی، خورسند، رسوخ، روند، نورد، خرید، خورد، ریدن، خونی، ورنی، دوری، ورود
 • زنگ دوم : 84. نوه، تند، نوت، نان، وان، ختن، دون، دوا، ننه، دخت، نواخته، خوانده، تنخواه، اخته، دهات، ناخن، هوتن، نهان، ناتو، هندو، نخوت، ختنه، نانو، اتود، تنها، خنده، دوان، انتن، اندوختن، اندوخته، نواده، خاتون
 • زنگ دوم : 85. انا، پری، کیپ، گیر، یار، نای، پکر، ریا، گرا، کپر، پایان، پیکار، پاگیر، ناکار، گریان، پارگی، یکرنگ، ارکان، ارگان، اکران، پارکینگ، ارگانیک، رینگ، یارا، گاری، کران، پایا، اپرا، پارک، پریا، نگار، پاکن، گیرا
 • زنگ دوم : 86. ارگ، گیس، یاس، اری، فرت، تاس، تار، رای، ریگ، گتر، راستی، تفسیر، فراری، رفتگر، سرایت، ریاست، تیررس، رفتار، تاسف، رایت، سایر، سفتی، ترسا، تاسی، سایت، گستر، رستی، راست، تاری، تسری، ستار، تراس، گرفتار، تفاسیر، رستگار
 • زنگ دوم : 87. متل، بقا، بلا، قلم، سال، اتم، قلب، امت، سام، تام، لاما، قاسم، اقلا، بقال، تسلا، تالم، سمبل، قالب، مبال، ابلق، قلبا، تقبل، مالا، سماق، قامت، مسابقات، استقبال، مبالات، اقتباس، التماس، سابقا، اسلام، امسال، اقامت، القاب، الماس
 • زنگ دوم : 88. شیار، تاری، افشا، ریخت، شیفت، ایار، ارتش، رایت، اخرت، فراش، تارا، فشار، خشتی، خیار، خفاش، ریش، شاخ، یار، تیر، شیر، خیت، تشر، شفت، خیش، خشت، تاخیر، اشرفی، افترا، ارایش، اخیرا، اشارت، تاریخ، ارشیا، تشریف، فراخی، افشاری، خرافات
 • زنگ دوم : 89. رای، راب، نیا، ریز، نبی، ابا، انا، نیز، برا، ربا، ارزیاب، ایرانی، بارانی، ارزانی، زیربنا، انبار، ابزار، ارزان، ربانی، زبانی، زیرین، برانی، نایاب، باران، انبیا، یارا، رزین، زرین، نازا، برای، نایب، باری، برزن، انار، زبان، انبر، اریب، یاری
 • زنگ دوم : 90. ریش، راه، شنا، اشو، رهی، رهن، شیر، نرو، نهر، هور، شیرین، انوشه، روایی، ایینه، شریان، شاهین، شناور، ناشور، رویین، اروین، شیار، شوهر، هرای، یواش، یاور، شهیر، هیوا، ریشو، شیوا، شیون، روان، یارو، شیوه، شوره، راوی، ویرانه، هشیاری، هوشیار
 • زنگ دوم : 91. میت، ایت، مال، اتی، تاس، علا، سام، ملی، متال، سالم، ایات، اسیا، ملات، اتمی، عالی، ایام، تایم، عیال، استیلا، متعالی، التماس، عملیات، سلامتی، مالیات، التیام، اسلام، علامت، ایالت، علایم، اعتلا، تالیم، استیل، سلامت، اعمال، تسلیم، اسامی، تعالی، تمایل
 • زنگ دوم : 92. سدر، سرد، کلی، اید، ساک، کال، دکل، لرت، رسل، لاک، یکراست، ارتدکس، استریل، ستاد، دیسک، الکی، لیدر، دیار، دستی، دریل، یکدل، درسی، دیتا، اسید، ایست، درست، کارت، یکتا، کاسد، راکت، دریا، دایر، راست، دستار، رسالت، رسایل، کسادی، اسکلت، تاکسی، دکتری، ریاست، استیل، کیاست
 • زنگ دوم : 93. باند، درنا، برین، اریب، بندر، دریا، ادبی، ندار، باید، اردی، نان، گدا، ابر، برگ، نبی، ندا، دین، بیر، رانندگی، بارندگی، برایند، اردنگی، بیدرنگ، انگبین، گریبان، بادگیر، نگرانی، برندگی، گردان، رگبند، بندری، ردیاب، ابدنگ، دینار، بیدار، گنبدی، راگبی، نداری، رنگین، اردنگ
 • زنگ دوم : 94. دوباره، نمودار، بارنده، برنامه، رهنمود، مراوده، مهربان، منبر، بردن، بارم، دوره، روده، ارده، داور، انبر، درنا، ابرو، ماده، منها، هاون، نمره، دوان، مرده، نمور، دوام، باور، مردن، نامبرده، مودبانه، مدبرانه، ناوبر، مودار، باهنر، برهما، دربان، بدنام، مرهون، نمدار، نواده، درمان، نامرد، دوران، بهمان
 • زنگ دوم : 95. ریمل، الکی، نایل، نیما، تالم، کانی، ملات، تکان، مایل، نیام، مانی، تیرک، ماکت، املت، لینک، کران، منال، تارم، کمال، الیم، کراتین، مالکیت، متالیک، منکرات، میترال، تامین، نیمکت، انتیک، المنت، تمایل، تیمار، کارتن، تکامل، کتمان، کتیرا، ملیکا، تملیک، نرمال، متریک، ارمنی، تمرین، اتیلن، تراکم، کارتل، ترکمن
 • زنگ دوم : 96. راوی، ایین، نیرو، ریتم، یارو، توان، منتر، مینا، یاور، اموی، تمرینی، ویترای، ویرانی، رونمایی، مانیتور، مینیاتور، امنیت، روایت، تیمار، تنوری، مویان، ایمنی، میترا، تمرین
 • زنگ دوم : 97. زیانبار، بازرگان، بازنگری، ارزانی، بازاری، گریزان، ناگزیر، بازیگر، رایگان، زیربنا، بیانگر، زیرا، انار، برین، بیان، زاری، ارزن، ابزی، نزار، بیرگ، ابار، بیرنگ، ربانی، بیزار، نیزار، راگبی، بریان، بزرگی، زنگار، ازگار، ابزار
 • زنگ دوم : 98. کاری، متون، ریتم، یکان، کوری، ترنم، کنار، نوار، رومی، ترکی، ارمنی، راکون، نیمرو، ویران، انتیک، تمکین، متروک، میکرو، تکوین، روتین، کوران، اورکت، تکریم، تونیک، نیمکت، تنوری، رویان، تومار، کرامت، اکتور، مانیتور، کامیونت، کارتونی، کراتین، کرواتی، متواری، کارتون، کروماتین
 • زنگ دوم : 99. دامنه، نمایه، هامون، رهنما، ویران، میدان، ماهور، رادون، دایره، امنیه، رمیدن، مهران، نداری، ارمنی، نامور، ادینه، داوری، هارون، درمان، مانور، نماد، درام، اموی، نامه، راهی، موید، میان، اهنی، دران، واهی، هارمونی، موریانه، میاندوره، درونمایه، دیوانه، درمانی، اهریمن، نمودار، دوراهی، نامردی، رهنمود
 • زنگ دوم : 100. بنام، بهمن، منتر، امنه، ماکت، کبره، ماهر، نرمه، کرات، ترنم، ابتر، کارت، تبرا، نبات، مهتر، کتبا، همتا، ربات، کاتر، تبار، برهان، کتمان، مهارت، متنبه، تهران، اهنبر، کرامت، بهمان، باکره، کناره، بهرام، ترکمن، هکتار، مرتبا، تراکم، برهمن، رهنما، مراتب، مرتکب، بکارت، مبتکرانه، متکبرانه، منکرات، مرکبات
 • زنگ سوم : 1. برنج، برج، جبر، جنب
 • زنگ سوم : 2. شتره، رشته، تره، هشت، رشت، تشر
 • زنگ سوم : 3. زیان، نازی، این، نای، ناز، نیا، انی
 • زنگ سوم : 4. گهر، بره، رگه، برگ، گبه، برگه، گربه
 • زنگ سوم : 5. رام، ابر، ارم، برم، امر، راب، بارم، مبرا
 • زنگ سوم : 6. لایق، قایل، قیل، ایل، الی، قال
 • زنگ سوم : 7. فار، اری، یار، ارا، فرا، ایار، افرا
 • زنگ سوم : 8. رنگ، رند، دنگ، دگر، گند، درنگ، گردن
 • زنگ سوم : 9. کتبا، کتاب، تکاب، تاب، بتا، کتب
 • زنگ سوم : 10. حفر، فرح، حرف، حرفه، حفره
 • زنگ سوم : 11. هدا، ندا، دهن، هند، دانه، نهاد، دهان
 • زنگ سوم : 12. هراز، هزار، ازهر، اره، زار، زهر، هار، راه
 • زنگ سوم : 13. تراش، ارتش، اتش، ترش، اتر، تار، شتر، ارش
 • زنگ سوم : 14. تقدم، مقدس، قدمت، قسم، قدم، دقت، متد، مدت، دمق
 • زنگ سوم : 15. جود، دوا، واج، اوج، داو، واجد، جادو، جواد
 • زنگ سوم : 16. بلد، بید، بدل، بدی، بلی، زیب، لیز، بدلی، بدیل
 • زنگ سوم : 17. اشنا، انشا، امان، اشام، شنا، نما، نام، امن، نشا، انا، منش، ماش
 • زنگ سوم : 18. دام، ماد، نما، نام، ندا، منا، دما، ادم، نادم، دامن، نماد
 • زنگ سوم : 19. تشر، شرک، شوک، شتر، ترش، روش، توک، وتر، شور، کور، تشکر، شرکت، کشور، ترشک، توشک
 • زنگ سوم : 20. پادو، دارو، اردو، داور، دوار، اورد، پاور، درا، ردا، درو، دور، ورا، راد، پور، ودا، پدر، دار، داو، روا
 • زنگ سوم : 21. سال، سها، سهل، هال، سلاح، ساحل، اسلحه
 • زنگ سوم : 22. عمره، زمره، عزم، عمه، هرز، مرز، هرم، زهر، رزم، مزرعه
 • زنگ سوم : 23. محو، رحم، جرح، روح، ورم، حور، مروج، محور، محجور، مجروح
 • زنگ سوم : 24. اتو، لبو، وات، وال، بتا، بوا، الت، وبا، تابلو، بتول، توبا
 • زنگ سوم : 25. ایا، قضا، اقا، ضیا، اتاق، قضات، قاضی، ایات، قضایا، تقاضا
 • زنگ سوم : 26. ماد، اما، ادا، ادب، ابا، دام، بادام، مبادا، ابدا، مبدا، اداب
 • زنگ سوم : 27. پارچ، پاره، چهار، چرا، چار، اره، اپه، چپر، هار، چاپ، چاه
 • زنگ سوم : 28. انی، ایل، یال، لای، نای، این، قایل، نقلی، ناقل، قالی، قلیان، نقالی
 • زنگ سوم : 29. ایمن، نامی، مانی، میان، نیما، سامی، نسیم، سیما، سیم، سیا، سنی، انس، اسم، سیمان
 • زنگ سوم : 30. ترحیم، متحیر، حرمت، حتمی، ترمی، حریم، ریتم، رحیم، ریم، رحم، متر، حتم، تیر
 • زنگ سوم : 31. وسترن، سترون، سوت، سور، سرو، ترن، ستر، ترس، نوت، ستور، توسن، رستن
 • زنگ سوم : 32. همت، امت، الم، اهل، مات، لام، هال، تله، هما، متاهل، تالم، تامل، املت، ماله
 • زنگ سوم : 33. راب، مار، ارم، برا، حرم، برم، بار، ربا، مرحبا، محارب، حمار، مباح، مربا
 • زنگ سوم : 34. پیر، پرو، روش، پری، ریش، پیش، شیر، یورش، شوری، پیرو، رویش، شیپور، پریوش
 • زنگ سوم : 35. بیر، برا، اخر، بیخ، یار، ابر، خیر، بخاری، خرابی، اخیر، بخار، ابری، اخری، اریب، برای
 • زنگ سوم : 36. مصرع، عمار، ماری، امیر، مایع، امری، میرا، عامی، عصا، اری، میر، صرع، ریم، ریا، عار، امر، عام، مار، معیار
 • زنگ سوم : 37. ریحان، حیران، حرا، رای، حین، یار، حنا، نای، نای، حیا، این
 • زنگ سوم : 38. راکون، کوران، روان، نارو، نوار، کاور، کران، نار، رکن، کان، نوک، نوا، نور، نکو
 • زنگ سوم : 39. عمدا، ادعا، عامد، مدعا، اعم، عدم، دما، عاد، ادم، ادا، عمد، دام، عامدا
 • زنگ سوم : 40. بلغور، مغلوب، غول، مرغ، لبو، بور، غرم، رول، ورم، غرب، مبلغ، مورب، بلوغ، مغول، بلور
 • زنگ سوم : 41. الت، لاک، کسل، کات، سال، لات، تکل، اتل، تاک، اسکلت، کسالت، ساکت، تلکس، سالک
 • زنگ سوم : 42. ریاض، عریض، عاری، ارضی، هرای، عرضی، راعی، یار، عرض، رای، ریا، رها، رضی، هری، رضاعی، ضایعه، عرایض
 • زنگ سوم : 43. اتو، الت، وحی، وال، ولت، اوت، حیا، وات، حوت، حاوی، والی، حایل، تحول، حلوا، حالی، حوالی، ولایت، لوایح، تاویل
 • زنگ سوم : 44. ضایع، عامی، مایو، موضع، اموی، ماضی، تعویض، تواضع، مواضع، عضویت، تام، اتم، امت، تیم، اتو، وام، عوض، مات، اوت
 • زنگ سوم : 45. معانی، منابع، مبانی، عنابی، بیا، عین، بام، عام، یمن، بنا، عیب، امن، عبا، نیا، عامی، مبنا، معنی، مینا، مبین، مبنی، مانی، بینا، معین
 • زنگ سوم : 46. سوت، سیم، سمت، مست، سام، مسی، موی، ویم، اسم، اتو، اتی، تام، تیم، وام، تایم، توسی، ایست، تماس، مستی، توام، اموی، ایتم، سماوی، تساوی
 • زنگ سوم : 47. مرحبا، محارب، محراب، مطب، بحر، ربا، امر، برا، حرا، بام، طرب، راب، مار، محاط، رباط، طارم، مباح، مبرا، طراح، احمر، مطرب
 • زنگ سوم : 48. موید، دیتا، متکی، توکا، کایت، اکید، اتود، دوات، تکدی، ادمک، مادی، دایم، امید، کادو، وادی، اید، امد، کوی، موت، اکو، ودا، دیم، امت، دوک، ماد، تدوام، تاکید، تداوم
 • زنگ سوم : 49. متحقق، یاقوت، حقیقا، میقات، تحقیق، محتوا، وقاحت، احمقی، موقتی، حقیقت، قایق، ایتم، قویا، قوام، حامی، حتما، تحقق، محقق، قاتی، وقیح، حتم، قوی، وات، امت، قوت، موت، حتی
 • زنگ سوم : 50. کسرا، یاسر، مرسی، سامی، مسیر، کمری، ارمک، رسما، مارک، سیرک، مکار، اسمی، مسری، کرسی، میسر، رام، یار، ارس، کمر، سیم، سمی، مسی، امر، سار، کمی، رسم، راس، سیا، سام، سرا، ساک، سیارک، سیامک
 • زنگ سوم : 51. نوه، اپل، وال، اول، نوا، پله، اله، اهن، هال، لپه، پانل، نهال، هاپو، پلان، هاون، هالو، اوپن، پناه
 • زنگ سوم : 52. نخی، خنک، سنی، نیت، خست، تنک، خیت، نسخ، کین، سیخ، سنین، تنیس، کیست، سکنی، کنسی، تسنن، تسکین، سنخیت، تکنسین
 • زنگ سوم : 53. گنه، ممه، نما، همه، نگه، انگ، گاه، مگا، منا، اهن، همگن، نگاه، ناگه، نامه، امنه، همان، همنام، هنگام، مهمان، گمانه، همگام
 • زنگ سوم : 54. محکمه، حامله، ممالک، محکم، کلمه، محله، کامل، کمله، ملاک، حاکم، مهمل، کلام، مالک، مکالمه، محاکمه، مکه، کلا، ملک، مام، حال، کما، هما، کام
 • زنگ سوم : 55. بازار، ابزار، زیراب، یارا، زراب، اریا، زیرا، زاری، ازار، ابار، زایر، بایر، برای، زیب، ابر، ریا، بیا، زیر، راب، ارا، باز، اری، ابا
 • زنگ سوم : 56. ازن، منع، نام، امن، متن، امت، عام، زنا، نما، مات، زعم، ناز، منتزع، مناعت، امانت، اعتنا، مانع، نازا، متان، نماز، معنا، مانا، نعمت، تمنا
 • زنگ سوم : 57. شام، اشک، رام، ترم، رشت، راک، رشک، کما، شکر، تمر، کشت، ماش، تارم، شرکت، کمتر، کرات، تارک، ارمک، تمشک، تشکر، راکت، ترکش، ترشک، مارش، کرامت، شراکت، ماترک
 • زنگ سوم : 58. گتر، اره، دار، درس، گره، دهر، هست، اتر، رگه، رسد، رها، دسر، سها، داس، دستگاه، گسترده، استره، راسته، ستاره، درگاه، تراس، گارد، دارت، سرته، ترسا، ارده، گدار
 • زنگ سوم : 59. مارش، بارم، ماشی، باری، امیر، بشری، مربا، شمار، امشی، ابری، میرا، ابرش، امشب، امیب، شما، میر، شرم، برش، مری، ریا، ربا، شاب، بیا، ارم، بیمار، شیراب، باریم
 • زنگ سوم : 60. انی، رای، خیر، بیخ، راب، ربا، بیا، خان، خار، نخی، بینا، خراب، ابان، برای، نایب، ایار، اریا، بایر، اخرا، بران، اخیرا، خاربن، انبیا، برانی، خرابی، بریان، انبار
 • زنگ سوم : 61. ابنیه، بهایی، ابلهی، نهایی، هابیل، بالن، ابله، بانه، اینه، لبنی، بیان، اهلی، لانه، لابی، بنیه، نیلی، لایی، بانی، ایل، اله، نیا، بله، بال، بلی، بها، نای، لای، لبه
 • زنگ سوم : 62. پسا، سرا، درا، یاس، رسا، سید، ردا، دیر، اسد، درس، سیا، پاد، پیس، دار، ارد، سیر، پارسی، پادری، پردیس، پاریس، اسید، پدری، دریا، پسری، پیدا، اسیر، سردی، اردی، سایر، دایر
 • زنگ سوم : 63. وال، اری، امل، یال، مار، لای، لیر، تیر، امر، الی، متوالی، میترال، متواری، تالیم، رویال، توالی، تاویل، تمایل، روایت، تایمر، تلور، مایل، رولت، مالی، روال، رومی، رالی، ریمل، امیر، الیم، متال، امور
 • زنگ سوم : 64. گروهان، ناوگان، ناگهان، ناگوار، اوا، رهن، هور، گاه، نوا، نان، گهر، اهو، راه، گنه، انگار، واگرا، نانوا، اهنگر، ناگاه، ارگون، نگاره، اورنگ، انوار، هارون، نگون، اهنگ، نهنگ، ناگه، گواه، گناه
 • زنگ سوم : 65. ربه، ابد، بنه، لار، دبر، اهل، دهل، نرد، بره، رهن، دربان، برهان، براده، رانده، بلندا، دنبال، برنده، بردن، ندار، دلبر، لادن، راهب، بندر، نهاد، بران، برده، نادر، بدنه، هلند، دران، انبه، باده
 • زنگ سوم : 66. مدهوش، نومید، ندیمه، مدیون، دشمنی، مهشید، همدوش، شومینه، شوینده، هوشمند، دیون، مویه، شهود، شنود، مدون، مدنی، مهین، مهوش، مینو، شهید، مونه، شومن، منهی، موهن، دشنه، یوم، میش، دمی، منو، دون، شوم، مهد
 • زنگ سوم : 67. قهرمان، همقطار، نرم، قهر، هما، نما، مقر، امر، ماه، راه، نطق، قرن، نقر، امن، رها، طاقه، قامه، امنه، مقطر، نقار، اهرم، طارم، نرمه، مهار، ماهر، ناطق، نقطه، همان، قاطر، قهار، مقارن، قطران
 • زنگ سوم : 68. تابه، کاتد، تباه، کاشه، باشد، تابش، ابکش، اشهد، باده، شهدا، شتاب، داشت، کشته، کتبا، بهداشت، اتشکده، بداهت، بتکده، کاشته، شباهت، داشته، بده، دکه، دبه، ادب، بتا، دهش، تشک، باد، هشت، شهد، تاک
 • زنگ سوم : 69. لات، اتی، میت، تام، مال، امل، حتی، ملا، امت، حمل، ایتم، محال، تحمل، محلی، امال، متال، حالا، ایما، تامل، حیلت، مایل، الام، حلیم، املت، محیا، ایالت، امیال، تحمیل، املاح، ایتام، حمایل، حمالی، احتمال
 • زنگ سوم : 70. مار، اتم، ابا، راب، بار، طرب، رضا، ربط، تبر، بام، مات، امر، بتا، اتر، تار، امراض، تمارض، مضطرب، مرتبط، مضرات، تاربام، ارتباط، ارضا، رباط، ربات، مطرب، تارم، تبرا، ارام، تبار، مربا، ابار
 • زنگ سوم : 71. سنا، سما، اما، ماه، همت، مسن، سان، مفت، متن، نهم، نفهم، اسان، فتنه، ماست، همان، امان، ساتن، امنه، نفسه، مهسا، تنها، نهفت، تنفس، مانا، نامه، سامانه، منافات، افسانه، استمنا، انتها، افتان، اتهام، سفاهت، همسان
 • زنگ سوم : 72. بادی، دامن، بینا، نیام، بنام، نادی، مادی، مدنی، ندیم، مزید، نزد، میز، انی، نیا، نای، زنا، دین، مزد، دمی، بزم، بدنامی، میزبان، ازمندی، مداین، نامزد، میزان، مبادی
 • زنگ سوم : 73. ارس، اهن، تنه، شست، تنش، رهن، شان، راه، تاس، هشت، استره، شناسه، ترانه، سرشته، ستاره، ترسان، سرشتن، سانتر، نهار، تراس، تاسر، نشست، ناشر، راسن، ساره، استر، رانش
 • زنگ سوم : 74. ران، برا، جنب، نرم، بهر، هار، بنا، بام، اهرم، ماهر، جناب، مجرا، همان، انبه، منجر، منبر، جهنم، انبر، نامه، نرمه، راهب، رنجه، جهان، مهران، مهاجر، بهرام، جبران، بهمان، بهنام، رهنما
 • زنگ سوم : 75. اری، اسد، ارگ، دار، تاس، اید، ددر، رسد، سادگی، سرایت، ریاست، سیگار، راستی، ستادی، دیدرس، دیدار، اردی، ادرس، تردد، ستار، گاری، تسری، ترسا، سیرت، تاری، سایت، یاسر، سترگ، دیار، راست، دگردیس
 • زنگ سوم : 76. مدنی، مینا، دامی، ایمن، بینی، دینی، دنیا، نماد، دیمی، امین، مادی، میان، ایین، بدنی، امید، نما، این، منا، بنا، اید، باد، بیا، ابد، ماد، نمد، مبانی، مبادی، دایمی، مبانی، دینام، میدان، بدیمنی
 • زنگ سوم : 77. خشن، ماخ، ناب، نما، شبه، موش، بوش، خون، نخبه، شانه، خانم، خانه، شنبه، اخمو، خشاب، اشوب، هشام، شاخه، شبان، شامه، بهمن، شهاب، مهوش، هاون، هامون، ناخوش، بهنوش، خاموش، بهنام، باهوش، همشان، مواهب
 • زنگ سوم : 78. مام، ملی، موت، وال، ازت، ملامتی، متوالی، ملازمت، متمایل، متوازی، ازلیت، تالیم، مازوت، مالزی، لزوما، لوازم، متمول، ملزوم، توالی، ولایت، تمیز، زالی، لزوم، زالو، اولی، لوزی، مولا، مزیت، مازو، لیمو، لازم
 • زنگ سوم : 79. فرا، فکر، اتو، کات، راک، ریو، توک، تکی، توری، فتوا، تکرو، کوری، رویا، راکت، کاور، فوتک، کافی، کارت، فورا، راوی، یاور، فراک، وفات، تاریک، کفایت، تریاک، توفیر، کیفور، تکفیر، فوریت، تریکو، کتیرا، تکاور
 • زنگ سوم : 80. امت، جای، امل، الی، مال، عمل، مالی، جمعا، الیم، عمال، عالم، مایع، لامع، تجلی، تامل، جمیل، ملاج، جمیع، علیت، متال، مجال، عیال، عالی، علاج، تالیم، تعالی، جماعت، تجمیع، متعال، تعلیم، تمایل، جمعیت، تعالیم، عملیات
 • زنگ سوم : 81. اوا، داو، ندا، اهو، ادا، اهن، هند، ودا، ناخدا، نواده، اندوه، خنده، نخود، خانه، هاون، دانا، خوانده، خواهان، دواخانه
 • زنگ سوم : 82. هاگ، اگر، گرا، هرز، گاه، شار، اره، هور، شاه، ارش، زوار، گواش، هزار، واشر، گروه، شوهر، ارزو، گوشه، هراز، شورا، گزاره، شاهرگ، شهوار
 • زنگ سوم : 83. ترس، اغا، تار، اتر، برا، تاب، ترب، ارغ، تبر، برف، افتاب، فراغت، راستا، غرابت، ستبرا، تاسر، ساغر، سارا، تبار، استر، بستر، تغار، تارا، افات، اسرا
 • زنگ سوم : 84. جانب، مبنا، موند، دوما، واجب، جنوب، واجد، دامن، جماد، ابدا، نجوم، باند، دوام، جمود، بودن، بادمجان، بادنما، بادوام، اجودان، مادون، وجدان، بدنام، مداوا، نابود، انجام، امواج
 • زنگ سوم : 85. روزه، زمره، هنوز، زانو، مازو، ازهر، مونه، نرمه، نارو، ازنو، مانور، هارون، مرهون، نامور، هامون، زمانه، رهنما، زنهار، راهزن، رونما، مزورانه، هنراموز، روزانه
 • زنگ سوم : 86. برگر، مربی، سریم، رییس، مسگر، مسیر، میسر، سیمی، گیر، رسی، ریم، بری، برس، رسم، گرم، بیگ، سیر، سری، گرمسیری، مربیگری، سرگرم، سربرگ، بررسی
 • زنگ سوم : 87. دره، شاه، دهش، رای، رها، شرر، دار، شهر، هار، هری، ارشد، شریر، یارد، هاری، دایه، شهری، شیره، شیاد، ایده، شاره، شهردار، شهریار، شهرداری، دایره، هشدار
 • زنگ سوم : 88. یمن، کمی، انا، مین، نمو، وان، کیا، ویم، نکو، کین، مانی، امان، نامی، نیکو، کمین، مکان، کمان، کنام، ایمن، ناوی، کامیون، ایوانک، امونیاک، واکمن، کاموا، امانی، مویان
 • زنگ سوم : 89. اهم، دام، رگه، دیه، هدا، اری، راه، گیم، هری، مهر، مرده، ماهی، همای، ارده، یارد، گرما، یاری، هرای، ماده، گدار، گرمایی، گمارده، گمراهی، مهیار، دایمی، دیگری، همگرا، همیار، رمیده
 • زنگ سوم : 90. شما، نان، انی، مگا، امن، گام، نما، منا، گشن، منی، نگین، شامی، ناشی، گمان، امشی، میشن، میشی، گیشا، نشان، منان، ماشینی، نمایشی، نیایش، نمایش، ایمنی، میشین، نشیمن
 • زنگ سوم : 91. ردا، نگر، خرد، ربا، گبر، خنگ، گرد، ناب، انگ، بار، ابرنگ، باخرد، گرداب، خاربن، بردار، رگبار، ابدنگ، خبردار، خبرگان، گران، برگر، درنا، بردن، نبرد، دانگ، باند، بخار، گارد
 • زنگ سوم : 92. کاردان، کارمند، نامراد، امکان، اکرام، ادراک، ناکام، اماکن، ناکار، نمدار، نادار، مدارا، دامان، کادر، کارد، مکدر، امپر، اکرم، نماد، مادر، دارا، اندر، نادر، رمان، کمند، مانا، اپرا، پاکن
 • زنگ سوم : 93. اسکن، سابر، تنبک، سکان، سرنا، اکبر، بستن، ناکس، سانت، نکبت، اسکار، بستان، راستا، نسبتا، کاربن، اکران، ارکان، اتابک، انبار، سانتر، کنسرت، تابان، برکات، بکارت، تناسب، تابناک، ترسناک، استکان، اراستن، نابکار، ارتکاب
 • زنگ سوم : 94. ورا، راس، نار، نفر، کفن، کون، فوک، سرا، رفو، کفر، کنفرانس، نورافکن، سونا، کرنا، سورن، کسوف، سرنا، سکنا، نارس، کسرا، سکون، نفوس، افسون، اکنون، روناس، فوران، سورنا، کافور، سروان
 • زنگ سوم : 95. نعمت، مانع، تعهد، نهاد، معاد، نماد، دمنه، عهده، تعمد، عامه، معاهده، معاندت، مانده، منتها، معتاد، متعهد، عمدتا، دهانه، مناعت، متعهدانه
 • زنگ سوم : 96. سام، پیس، دما، لیس، یال، مال، سال، یاد، ادم، اسد، سدیم، سیال، یاسی، پدال، الیم، مسیل، پیما، سپید، مدال، پلیس، سپیدی، پدالی، مسایل، ایمیل، دیپلم، اسلیمی
 • زنگ سوم : 97. سرو، گاو، رخت، اخت، سوگ، ارا، ترس، اوا، ورا، سور، راست، اخرا، خوار، خروس، خارا، تراس، رخوت، اورت، ساخت، سترگ، خواست، روستا، استوا، استخر، راستا، گوارا، خسارت، اوتار، خواستگار
 • زنگ سوم : 98. انا، بجا، لای، بلی، جلب، علا، نای، باج، جان، لجن، عیال، لابی، علاج، الان، ابان، بالن، علنی، جالب، نایب، بیان، انبیا، ایجاب، اینجا، جانبی، انجیل، اعلان، اعجاب، عنابی، البانی، ناعلاج، عالیجناب
 • زنگ سوم : 99. دما، نای، این، اند، خام، امن، یون، دخو، نیم، وام، اخوی، دامن، دینی، اخمو، امید، موید، مینا، نوید، اموی، داین، دایمی، خمیدن، نومید، میانی، اخوند، دومین، یخدان، دیوان، نخودی، میدان، خودنمایی
 • زنگ سوم : 100. مونس، مینو، مقوا، یونس، مقوی، میان، نامی، اموی، سماق، قیام، سیاق، سمنو، قناس، ایما، قومی، نسیم، قایم، ناوی، مانا، مینا، وام، نام، موی، این، موس، قسم، انی، سام، انس، قوا، سیم، سمی، نمو، منی، انا، سامان، اقسام، مایوس، سماوی، مویان، مقیاس، سیمان


بدون دیدگاه

ثبت نظر