جواب بازی هوشا

جواب بازی هوشا

 • فصل 1 : 1. چوب کبریت های سمت چپ تصویر و قبل از علامت "=" را طوری حذف کنید که واژه ی TEN دیده شود. به این صورت که از دسته ی اول از سمت چپ 3 چوب کبریت، از دسته ی دوم از سمت چپ 1 چوب کبریت و از دسته ی سوم از سمت چپ 2 چوب کبریت باید حذف کنید.
 • فصل 1 : 2. واژه ی "مثلث" را از صورت سؤال به همراه 2 خطی که در تصویر می بینید به کادر، بکشید و رها کنید.
 • فصل 1 : 3. 0
 • فصل 1 : 4. روی پنکه کلیک کنید.
 • فصل 1 : 5. 999
 • فصل 2 : 1. ماشین آبی رنگ تصویر را با انگشت به سمت چپ صفحه بکِشید.
 • فصل 2 : 2. از چوب کبریت های دسته ی اول (6) یکی از چوب کبریت ها را طوری بردارید که عدد (5) ساخته شود.
 • فصل 2 : 3. 2
 • فصل 2 : 4. 1
 • فصل 2 : 5. 34
 • فصل 3 : 1. شاهنامه
 • فصل 3 : 2. 7
 • فصل 3 : 3. ابتدا انگشتتان را آن قدر روی پسوند "ها" در واژه ی "ماشین ها" نگه دارید تا "ها" حذف شود. سپس با انگشت، ماشین فولکس تصویر را با انگشت به سمت راست صفحه بکِشید.
 • فصل 3 : 4. 8 چوب کبریت دُور تا دُور مربع وسط تصویر باید حذف شوند. به این صورت که در نهایت شکلی شبیه به شیرینی دونات، اما به صورت مربعی، تشکیل شود.
 • فصل 3 : 5. روی واژه ی "اشتباه" در صورت سؤال کلیک کنید.
 • فصل 4 : 1. اولی از سمت راست (شبیه به تُنگ ماهی)
 • فصل 4 : 2. روی حرف x در داخل زاویه ی حاده ی مثلث کلیک کنید.
 • فصل 4 : 3. سه ستاره را روی خط افقی ای که نوشته ی صورت سؤال روی آن نوشته شده است، درگ و دراپ کنید.
 • فصل 4 : 4. خورشید را به پایین صفحه بکِشید تا دیده نشود، هوا تاریک و جغد دیده شود. سپس روی جغد کلیک کنید.
 • فصل 4 : 5. روی واژه ی "زهره" در صورت سؤال (واژه ی دوم) کلیک کنید.
 • فصل 5 : 6. ابتدا روی ستاره کلیک کنید و آن را از روی بطری عبور دهید و در نقطه چین ستاره قرار دهید. سپس روی بطری کلیک کنید و آن را از بالای سر ستاره و نقطه چین مثلثی عبور دهید و به درون نقطه چین بطری بیندازید. سپس الماس را از پایین عبور دهید و آن را نیز درون نقطه چین ستاره بیندازید.
 • فصل 5 : 7. 8
 • فصل 5 : 8. ابتدا نوشته ی "شمال" در صورت سؤال را بین دو قطب نمای اول و دوم از سمت راست تصویر قرار دهید، به گونه ای که درست بین دو فلش قرمز رنگِ دو قطب نمای گفته شده قرار گیرد. سپس روی این دو قطب نما به ترتیب کلیک کنید تا بزرگتر شوند.
 • فصل 5 : 9. ابتدا روی ابر کلیک کنید و آن را به پایین تصویر بکِشید تا پایین تر از سطح "علی" و خانه قرار گیرد. سپس روی علی کلیک کنید و او را با انگشت به درون خانه هدایت کنید و بکِشید.
 • فصل 5 : 10. ابتدا هر سه آتش را با درگ و دراپ کردن روی همدیگر بکِشید تا آتش بزرگ و سه برابر هر یک از آتش های اولیه ایجاد شود. سپس روی این آتش بزرگ و نهایی کلیک نمایید.


بدون دیدگاه

ثبت نظر