جواب بازی مرشد

جواب بازی مرشد

 • 1. شل , شغل
 • 2. پیر , پر
 • 3. صلح , حل
 • 4. باد , ادب
 • 5. خاک , کاخ
 • 6. ورق , قو , رو
 • 7. گبر , برگ , رگ
 • 8. خرس , سرخ , سر , خر , رس , رخ
 • 9. میخ , خم , یخ
 • 10. مکر , کمر , رک
 • 11. چکمه , مکه
 • 12. کیف , کثیف
 • 13. سرعت , ترس
 • 14. پلیس , پیل , سیل
 • 15. جهان , اهن
 • 16. جبر , برنج , برج , رنج
 • 17. بکر , برم , مرکب
 • 18. قاتل , تقلا
 • 19. کین , نیک , عینک
 • 20. شکم , مشت , تمشک , مشک
 • 21. پلنگ , لگن , لنگ
 • 22. نشاظ , شان , شنا
 • 23. داس , سودا , سود , سواد
 • 24. تماس , ماست , تاس , مست , اسم
 • 25. بلوط , طول , لبو
 • 26. ترمز , متر , رمز
 • 27. شفا , خفاش , فاش , شاخ
 • 28. تار , رخت , خار , اختر
 • 29. کما , مات , کام , متکا , ماکت
 • 30. جنگل , لجن , گنج , لنج , جنگ
 • 31. زغال , غاز , زاغ , غزال
 • 32. سرمه , مهر , رسم , رمه , همسر , سهم
 • 33. پرده , پره , رده , پدر , هدر
 • 34. خروس , سرو , خسرو , رسوخ
 • 35. صوت , تور , صورت , تصور
 • 36. بلا , بوم , آلبوم , بالا
 • 37. عمه , عجز , مزه , معجزه , جمعه , جمع
 • 38. جانور , نور , جان , وان , روان , نوار , جارو
 • 39. وال , تاب , ولت , تابلو , تاول
 • 40. آسیاب , اسب , آبی , سیب , آسیا , آسیب
 • 41. مانتو , تومان , توان , امت , تمنا , وانت , ناو
 • 42. طیف , لطیف , لطف , طفل
 • 43. باغ , چاه , باغچه , بچه
 • 44. انجیر , نجار , آرنج , رایج , جاری , جریان , ناجی
 • 45. قیف , فرق , رفیق , فقیر
 • 46. سالن , سلطان , طلا , طاس , سطل , اطلس , نسل
 • 47. لگد , گود , گول , گلو , گودال , گاو , الگو
 • 48. تجارت , تاجر , اجرت , آجر , تاج , جرات
 • 49. پارچه , پارچ , چاره , پاچه
 • 50. زانو , شنا , نوازش , ناز , ورزش
 • 51. روز , زور , پرواز , پارو , پور , آرزو
 • 52. یخچال , خال , خالی , خیال , چای , ایل
 • 53. خدا , داد , خرداد , خرد , رخداد , درد
 • 54. خبر , بخت , خیر , تخیر , تبر , رخت , تخریب
 • 55. چنگال , چال , چنگ , انگل
 • 56. کلوخ , کشو , شکل , خوشکل
 • 57. شیر , ریش , شیراز , شیار , ارزش
 • 58. لاک , کلاس , کال , ساکت , کسالت , اسکلت , اتل
 • 59. پشه , شانه , شاه , پهن , پناه , پاشنه
 • 60. زیتون , تیز , وزن , یوز , زینت , نیت , ونیز
 • 61. کچل , چاک , کالا , کلاچ , چالاک
 • 62. عقرب , عقب , عرق , برق
 • 63. مار , شرم , ماشه , شماره , شما , اهرم , ارشه
 • 64. حوری , روح , روحیه , ریه , وحی
 • 65. نوک , کارون , کنار , نوکر , نکو , راکون
 • 66. کوتاه , هوا , کوه , کاهو , اهو
 • 67. جلاد , جدل , جدا , جلد , جلا , اجل , جدال
 • 68. بستنی , بیست , تنیس , نسب , نسبت , بست , سنت
 • 69. دعا , عار , عطا , رعد , عطر , عطارد , عطار
 • 70. ارش , عرش , عشایر , شاعر , شعار , رای
 • 71. تفاوت , وفات , فوت , افت , تفت , توت , فتوا
 • 72. حال , اسلحه , ساحل , سال
 • 73. ابزار , ابراز , زار , باز , راز , بارز , بازار , آزار
 • 74. قبیله , لیقه , لبه , قلب , لقب , قبله , قلیه
 • 75. لایق , یال , قالی , ییلاق
 • 76. الو , بیل , لوبیا , ویلا
 • 77. شکلات , شال , تلاش , الک , کلت , تشک , اشک
 • 78. طالب , طبل , باطل , طالبی , طلب
 • 79. تهران , ترانه , هنر , نهر , نهار , رهن , تنها
 • 80. سکو , ساک , مسواک , واکس , ماسک
 • 81. نیمروز , مینو , نمور , نمو , نیرو , منور , نرم
 • 82. رگه , گره , هرگز , گرز
 • 83. نیل , لیگ , گیلان , یگان
 • 84. تاریک , راکت , کار , کارت , کتیرا , کتری , یکتا
 • 85. نهال , ناله , لانه , ناقل , نقل , نقاله
 • 86. کاسب , بوکس , سبک , سبو , کوبا , کابوس , کسب
 • 87. هنگ , انگ , هاگ , اهنگ , نگاه
 • 88. زمان , آزمون , وام , نما , نماز
 • 89. پرویز , پریز , پرز , زیپ
 • 90. علاقه , عاقل , عقل , قله , قلع , اهل , قعله
 • 91. شخصیت , شخص , تشخیص , شصت , شیخ
 • 92. فرم , فنر , ناف , فرمان , نفر , رمان , فنا
 • 93. باروت , ربات , وبا , تبر , ترب , باور , ابرو , اتو
 • 94. یاقوت , تقوا , قوت , قوا , وقت , قوی
 • 95. سیگار , ریگ , گاری , ارگ
 • 96. اواره , راه , اهورا , اره , اوا , رها
 • 97. سیمان , سینما , مینا , یاسمن , میان , نسیم , سیم , مسن
 • 98. زندگی , زین , زنگ , یزد , دیگ , دین
 • 99. رواج , جوراب , جواب , واجب , باج , وجب
 • 100. زباله , ابله , زابل , زال , بها , زبل , ازل
 • 101. طوفان , طواف , نوا , وطن
 • 102. قالب , قلاب , بقال , قبل , قابل
 • 103. خرگوش , خوش , گور , شوخ , خروش , گوش
 • 104. دیوار , رادیو , داور , اردو , یاور , راوی , رویا , دارو
 • 105. مساحت , حتما , تمساح , حاتم , مسح , سمت
 • 106. شلوار , شورا , شور , واشر , لواش , اول , روال , شولا
 • 107. کاشف , کفاش , شکاف , کفش , فاش , شفا
 • 108. جراحت , جراح , راحت , حراج , حاجت , حجت
 • 109. کدر , کارد , کبد , اردک , بارکد , رکاب
 • 110. لباس , ابلیس , سیلاب , سبا , یاس , سیل
 • 111. مروت , موتور , تومور , مترو , تورم , ترم
 • 112. پاک , پوشاک , کاوش , کوشا , شوک , کاش
 • 113. هجرت , جرم , ترجمه , مهتر , ترمه , هجر , همت , جهت
 • 114. بشقاب , قاب , بقا , قبا , شباب
 • 115. ورم , خرطوم , خطر , مور , مخروط
 • 116. کرمان , کمان , مکان , رکن , امن , کرم , نمک , ارم
 • 117. ماهر , ماه , هما , مهار , اهرام , ارام , امار
 • 118. بدرقه , قبر , قهر , برده
 • 119. حلزون , حزن , لوح , لنز , زحل , نوح , نزول , لحن
 • 120. عروسک , عکس , عروس , کور , سور , رکوع , وسع
 • 121. ریحان , حیا , حنا , ریا , یار , حیران
 • 122. قوچ , چاق , چاقو , قاچ
 • 123. تاخیر , خیار , اخرت , اخیر , خیر , اخر , خیرات , تاریخ
 • 124. جوانه , جوان , نجوا , نوه , هاون
 • 125. مرداب , دار , مربا , مدار , مادر , مبدا , مرد
 • 126. سنجاب , جناب , بنا , جنس , سنج , جناس , نساج
 • 127. دهل , دلمه , همدل , مدل , مهد
 • 128. وزارت , ترازو , وتر , تراز , ارز
 • 129. پاریس , پارس , پسر , پاس , سپر
 • 130. چرتکه , چرت , کره , چتر , ترک , چرک , تکه , چکه
 • 131. پیاله , لپه , پایه , پله , پیله , ایه
 • 132. ابرنگ , بانگ , نگار , رنگ , انبر , گران , ابر , ران
 • 133. فانوس , افسون , سونا , سنا , انس , نفس , مسن
 • 134. گونیا , گونی , واگن , یوگا , گویا , نای , یون , گوی
 • 135. دفن , فساد , اسفند , سند
 • 136. شیپور , رویش , یورش , پیرو , پویش , پرس
 • 137. اسلام , سلام , سالم , مال , لمس , الماس , املا , امسال
 • 138. یشم , نمایش , ماشین , منش , منشا , منشی
 • 139. دایره , دره , هادی , دریا , دهیار , دایه , دیه , ایده
 • 140. هوش , رشوه , شوهر , وهم , مشهور , شوره , هرم
 • 141. دانه , نامه , دهان , همدان , دامنه , ماده , ادم
 • 142. پنیر , چین , پرچین , پیچ , پنچر
 • 143. جایز , جالیز , لزج , لیز , اجیل
 • 144. اورست , روستا , راست , سوت , راس , رسوا , سوار , تراس
 • 145. درون , وارد , دوران , اروند , درنا , نادر , اردن , اوند
 • 146. پیت , توپ , پتو , تیپ , تیوپ , پوتین
 • 147. کلمه , ملکه , لکه , کله , کلم , ملک
 • 148. شاپرک , پارک , شاکر , شکر , شکار , پکر , شرک
 • 149. بغل , لغت , تیغ , تبلیغ , غیبت
 • 150. خازن , خانه , خزان , خزه , خزانه , خال
 • 151. صندوق , نقص , قصد , نقد , صدق , قند
 • 152. کبریت , تکبیر , تکبر , تبریک , تیک , ترکیب , برکت , کبیر
 • 153. قبر , قران , قرن , یراق , قناری , یرقان
 • 154. خاموش , خام , خشم , موش , شوم , شخم , اخم
 • 155. ارسطو , سطر , وسط , ساطور , طوس
 • 156. تربچه , بهتر , رتبه , بوته , چرب , تره
 • 157. کرسی , اسکی , سیرک , اکسیر , ساری , اسیر , ارسی , سیر
 • 158. خشنود , نخود , خشن , خون , دوش , خود
 • 159. دامن , نماد , مدرن , دما , درمان , نمد , دام , نادم
 • 160. سکونت , سکوت , کوسن , ستون , سکون , کسوت
 • 161. زرد , درز , زند , فرزند , فرد , فرز , رند
 • 162. گیلاس , گیس , گسل , لیس
 • 163. مهتاب , مته , تباه , بهت , همتا , اتم , ابهت
 • 164. ثروت , وراثت , وارث , اثر , ارث
 • 165. شاگرد , گرد , گشاد , شگرد , شاد , گردش , رشد , گدا
 • 166. مقارن , رقم , رمق , قمار , قمر , مقر , منقار
 • 167. کرگدن , کنگر , درنگ , کندر , گند , کند , درک , گردن
 • 168. کوچک , چکاوک , کوچ , چاک , کوک
 • 169. صدا , صفت , صدف , صفا , صف , تصادف
 • 170. غالب , لاغر , غربال , بالغ , اغل , غرب , غبار
 • 171. سرباز , بازرس , سراب , سبز , زبر , ساز
 • 172. روباه , بور , هار , بره , بهار , بار
 • 173. ترفند , تنفر , تندر , دفتر , نفرت , تند , نفت , ترد
 • 174. ادویه , یهود , هود , یاوه , هویدا , یاد
 • 175. رینگ , ننگ , نیرنگ , نگین
 • 176. نگارش , تراش , ناشر , تشت , گرانش , ترش , ارتش , انگشت , انگشتر
 • 177. نهال , پونه , پول , پلو , پهلو , پهلوان , پناه
 • 178. دشنام , دشمن , مانع , شمعدان , معدن , عمان , معاش
 • 179. چیستان , اتی , سنا , انس , چیتا , تنیس , استین , انیس
 • 180. سماق , قیام , ساقی , قیاس , سهام , مقیاس , مقایسه , سایه
 • 181. زرین , مسیر , زمین , سرزمین , میز , مرز , نسیم , مسری , سمن
 • 182. قرض , انقراض , ارض , قضا , انقضا
 • 183. چانه , پاچه , تپه , چاپ , پانچ , تپانچه , تنها
 • 184. فیروزه , وزیر , فریز , ویفر , فیوز , رفوزه , فوری , زیور
 • 185. اتمسفر , مسافرت , سفارت , مسافر , افسر , سفت , مسافت , رستم , فارس
 • 186. جوشکار , شکار , کاوش , کشو , جوش , جوک , جاروکش , روکش
 • 187. فلکه , کلاه , فلک , کلافه , کافه , هلاک , کفه , کاهل
 • 188. فرش , فیش , پرش , پرت , ترشی , شریف , پیشرفت , شیفت
 • 189. صعب , عصب , عیب , عاصی , عصیان , عصبانی , عناب , صنایع
 • 190. برکه , کاوه , دکه , کبر , کباده , کهربا , بدهکار , راکد
 • 191. سخت , خاکستر , ساکت , سرخک , خسارت , استخر , کرخت , خارک , تخس
 • 192. زاهدان , زنده , زهد , هند , اندازه , ازاده , دانا
 • 193. المان , اموال , امان , نام , ملوان , مولانا , املا , ناو , مونا
 • 194. باجناق , جناق , باج , جناب , جنب , نقاب , اجاق
 • 195. زاگرس , گراز , گاز , ساز , سازگار
 • 196. مهربان , برنامه , برهان , بهرام , مهران , بهمن , برنا , بام , مبنا
 • 197. ترسناک , تانکر , کنسرت , کارتن , تکان , سکان , سرنا , تانک , نارس
 • 198. جانشین , نشان , جشن , نشا , نان , نشانی , جنین
 • 199. فوتبال , بافت , فلوت , لاف , بوف , تلف , بلوف , تابلو
 • 200. خرمالو , خرما , لارو , خال , رمال , ملخ , ولرم , مورخ
 • 201. تابان , نبات , ابان , توانا , اتوبان , تناوب , بنا , بتون
 • 202. سفیداب , فساد , سفید , دیس , ادیب
 • 203. صحنه , صاحب , صبح , حنا , صحن , نصب , حبه , صبحانه , حصبه
 • 204. سوسمار , سمور , راسو , سماور , رسوا , ارم , سمسار
 • 205. زعفران , زارع , نزاع , عرف , عرفان , عارف , ارزن , رعنا , نفع
 • 206. هشدار , شهد , هدر , رشت , شهردار , شور , شراره
 • 207. متین , متن , نیمکت , تیک , کمین , نیم , منت
 • 208. رودبار , برد , برادر , دارو , داور , باور , درو , دربار , بارور
 • 209. فریاد , ردیف , دفتر , فردا , دریافت
 • 210. ساقدوش , قوس , شوق , ساق , قدس , سوق , اقدس
 • 211. طناب , باطن , نبض , ضبط , انضباط , بطن
 • 212. یارانه , رایانه , ایران , انار , نهر , هنر , نهار , رهن , ارایه
 • 213. عنکبوت , تنوع , نوع , نوک , نوبت , نکو , تنبک
 • 214. پلیکان , پلکان , پیکان , پلاک , کانی , پیک , پلک , کیپ , کلان , پکن
 • 215. چابهار , چهار , چاره , اچار , ارابه
 • 216. وانیل , لیوان , لادن , ندا , یاد , اول , والدین , دیوان
 • 217. یلدا , دلار , اردبیل , بیدار , دلربا , دبی , دلبر , اریب , ریال , ردیاب
 • 218. صراف , صفر , صنف , نصف , انصراف , انصاف , صفرا
 • 219. خرافات , افتخار , فراخ , افرا , فرخ , فخر , خفت , رخت
 • 220. سرگرمی , گرمسیر , سرگرم , مگس , مرگ , گرم , گریم , مسگر
 • 221. مستطیل , سطح , طلسم , مسلط , سلیم , تسلیم , تسلی
 • 222. نشت , تشنه , نشاسته , تاس , شانس
 • 223. قابلمه , مقاله , مقابله , ملاقه , قلمه , قله , ملق , لقمه
 • 224. اسکیمو , مساوی , مسواک , مایوس , سویا , ماسک , مایو , سیامک , سیما
 • 225. کشتزار , رزشک , ارزش , زشت , رشک , کشتار , تشکر , ترکش
 • 226. پنیر , پیراهن , پیر , پاره , پایه , پینه , پهن , پری
 • 227. علوفه , فعل , علف , ولع , هول , هلو , عفو
 • 228. ملاحظه , ظالم , لحظه , محله , محال , حمله , حامله , حال
 • 229. شمس , شام , ماش , شرم , شرمسار , شما , سرشار
 • 230. خیار , سراب , اخیر , سرخابی , بخار , خراب , بخاری , ساری
 • 231. لاستیک , تاکسی , اسکلت , کلت , کسالت , استیل , کلیسا , یکتا , اسکیت
 • 232. فروش , فراموش , مشاور , فراش , فشار , شوفر , فاش , فوم , مارش
 • 233. باقلوا , اقبال , بقا , بوق , قبل , القا , بالا , باقلا , والا
 • 234. گوسفند , سوگند , سوگ , سنگ , سند , دفن , گود , نفس
 • 235. طرد , فرد , طرف , فرار , طرفدار
 • 236. زمستان , ماست , تماس , زمان , سنا , سنت , ناز , تمنا
 • 237. مسند , جسد , سمج , جسم , دنج , مسجد , سنجد , جامد , دماسنج , سمند
 • 238. عینک , نعلبکی , نعل , علنی , علی , بلع
 • 239. گزینه , نگاه , زنگ , هنگ , گیاه , انگیزه , یگانه , نیزه , اهنگ , زین
 • 240. موافقت , توافق , موفق , افق , وقف , توقف , موقت , مافوق , مقوا
 • 241. زردالو , دلاور , دلار , زالو , زوال , ازل
 • 242. جرثقیل , قیر , ریل , ثقل
 • 243. خورجین , خروج , جور , خون , خرج , جوی , خنجر , روی , نرخ , نیرو
 • 244. داروغه , داغ , دروغ , غار , غوره , دوغ , غده , دوره , روده
 • 245. سایبان , سینا , یاس , بینا , اسیب , نسب , اسیاب , نایاب
 • 246. دخمه , خدا , خادم , مدال , داخل , مداخله , خام , خدمه , دخل
 • 247. فرزانه , راهزن , زرافه , هزار , زار , راز , فرناز , رفاه
 • 248. دکان , بادکنک , بانک , باند , کبد , بدن , باک , بند , کند , اندک
 • 249. گاومیش , میگو , گاو , گوش , گواش , گویا , گویش , گوشی
 • 250. سینما , رسم , مری , سمیرا , سیمان , نسیم , اسیر , ریسمان , ساری , امر
 • 251. چاپلوس , چالوس , لوچ , پوچ , چلو , پاس , چپاول , سوال
 • 252. شهریور , شوره , شیوه , شرور , هوش , شهر , شوهر , رشوه
 • 253. ازدواج , جواز , جادو , ازاد , زوج , اوج , زاج , اوا , وجد , اواز
 • 254. ولیعهد , ودیعه , وعده , عدل , ولع , عود , عده , دیو
 • 255. خوک , خاور , کاور , خوراک , اخور
 • 256. معلوم , معلم , علم , عمل , معمولی , مملو , عمومی , موم , لیمو , مبل
 • 257. انقلاب , نقاب , ناب , اقبال , نقال , بالن
 • 258. تجربه , رتبه , هجر , هجرت , برج , جبر , رجب , جهت , بهتر
 • 259. دستار , سرایت , تدریس , درایت , درست , رسید , دستیار , ریاست , اسید , ستاد
 • 260. مغرب , باغ , غیب , غار , غایب , غریب , غبار , مرغابی , بیمار , یغما
 • 261. گرسنگی , سرنگ , سنگر , گرگ , گنگ , نرگس
 • 262. کنکاش , کهکشان , شکاک , اشکنه
 • 263. ذوزنقه , وزنه , قوز , هنوز , ذهن , قوه
 • 264. شاهین , اندیشه , اینده , ناهید , ادینه , شهید , دشنه , شیاد , شیدا , شاه
 • 265. منقار , نقاره , قمار , قمر , قهر , قمه , قران , نقره , قهرمان
 • 266. زنجیره , زنجیر , جزیره , زیره , زرین , جزر , زجر , جیره
 • 267. عصرانه , عنصر , عرصه , رعنا , ناصر , عصر , عصا , صرع , عار , عصاره
 • 268. خورشید , درویش , شوخی , خرید , خروش , شوید , خوش , خوی , خورد , خدیو
 • 269. تلافی , تالیف , فلات , الفت , فیل , لیف , ایفل
 • 270. شیب , برش , شرم , بیم , شراب , مباشر , بیمار , بارش , ابریشم , برم
 • 271. نارگیل , گلنار , گیلان , گریان , گالری , لنگر , ریل , ران
 • 272. نمد , تنومند , مدت , تمدن , موت , مودت , مدون
 • 273. سالمند , سالم , سلام , امل , ملس , لمس , مال , دامن , نادم
 • 274. فالوده , فولاد , وال , هلو , هدف , اهل , الوده
 • 275. بوستان , ستوان , ابستن , بوس , ابنوس
 • 276. خراسان , خسران , خرناس , راسخ , نرخ , سخن , سنخ , اسان , سرنا , سرنخ
 • 277. دنباله , دهان , هلند , هندبال , باله , دنبه , دبه , هندل , بالن , لابه
 • 278. طحال , صلح , حاصل , اصلاح , اصطلاح , صالح
 • 279. شومینه , منشی , شهین , شیون , شیوه , یشم , منش , نیش , میش , نمو
 • 280. کلانتر , لاک , کلت , لنت , لکنت , کنترل , کنار
 • 281. مالیات , التیام , ایلام , ایالت , تمایل , میل , املت , ایل , ایما
 • 282. منجنیق , مین , جین , قیم , جنین
 • 283. سورتمه , سمور , سرمه , تورم , تسمه , ترمه , رستم , مترو , همسر , توهم
 • 284. فناوری , افرین , فوران , نوار , فرنی , فوری , نفر , ویران , روان
 • 285. علفزار , زارع , فاعل , فعل , عزل , فلز , زلف , عزا
 • 286. شهروند , وردنه , روشن , دشنه , درون , روند , رند , شهر , نور , نوشهر
 • 287. استکان , استان , کتان , تانک , ساکت , اسان , ساک , تاس , تکان
 • 288. تلسکوپ , کپسول , پولک , توکل , سلوک , توپ , پوک , پست , سوپ , پوست
 • 289. گرگان , انگور , اونگ , گنگ , گرگ , گروگان
 • 290. جمهوری , مهجور , جریمه , مهیج , موجه , جوهر , مجری , هجوم , موج , میوه
 • 291. نوشابه , باهوش , اشوب , شانه , انبه , ناو , نوش , شنبه , شبانه
 • 292. قرقاول , رواق , قرق , قول , ورق , قلق , وقار
 • 293. حساسیت , سیاست , سیاحت , حساس , سیاح , سست , حیا , تاسیس
 • 294. مطالعه , طالع , عالم , معطل , طمع , عطا , لطمه , طعمه
 • 295. فاقد , فقدان , قناد , فندق , افق , قفا
 • 296. دیوانه , نواده , هویدا , دیوان , وادی , ادویه , اندوه , دایه , یهود , نوید
 • 297. فسنجان , فنجان , جفا , نفس , جان , اسفنج
 • 298. همشهری , همشیره , شهریه , همیشه , مهریه , مهره , شیهه , شیر , شهره
 • 299. پارچه , پرچم , چرم , ماچ , پیچ , چای , امیر , پریا
 • 300. گرمابه , گرما , گربه , بهرام , گمراه , گام , گبه , گبر , برگه
 • 301. فردوسی , سفیر , ردیف , سفید , سفر , فرود , رسید , سرود , دیو
 • 302. دامغان , دماغ , دمغ , داغ , غنا , اغما , ادغام
 • 303. شومینه , شیوه , شهین , نمو , شیون , نیش , هوش , منشی
 • 304. کامیون , کیوان , کمان , مین , نمک , کوی , کمین , مایو , میان
 • 305. پرونده , وردنه , پرنده , پودر , پونه , پرده , پند , دور , درو , دوره
 • 306. نارنجی , جریان , جیران , انجیر , آرنج , ایرج , اجیر , نجار
 • 307. شامپو , موش , شوم , شام , پشم , وام , ماش
 • 308. زنگوله , گوزن , گونه , گزنه , لنگه , گله , لگن , لنگ , گلو , لوزه
 • 309. فرخنده , خنده , فرخ , خفه , نرخ , خرده , رخنه
 • 310. خودکار , خوراک , کود , رود , دکور , خاور , کادو , راکد , کدو , کادر
 • 311. رایگان , نگار , رنگ , ارگ , ارگان , یاران
 • 312. دلاور , جدول , لودر , جوار , جوال , رواج , جواد , لاجورد , اجر
 • 313. پردیس , پاریس , اسپری , سپیدار , سپید , پادری
 • 314. مناظره , منظره , ناظم , نظام , ناظر , نظم , ظهر , نظر , ظاهر , نظاره
 • 315. حور , شرح , سلحشور , لوح , سروش , رسول
 • 316. فانی , فنی , دفن , فرید , فریاد , فردین , دینار , فرایند , آفرین
 • 317. دیم , دایم , مادی , پیدا , پماد , پیام , امید , پیامد , دمپایی , دایی
 • 318. جادوگر , جادو , گردو , جارو , دارو , درو , جور , گرو , گور , گود
 • 319. سرنوشت , سنتور , ستون , تنور , روشن , سروش , شور , نوش
 • 320. فعالیت , عافیت , تلافی , تالیف , عالی , ایفل , افعی , علف , تلف , عیال
 • 321. کرمان , کارمند , درمان , دکان , مراد , رکن , کارد , اندک
 • 322. مکار , مبارک , مرکب , رکاب , کبر , کما
 • 323. راهنما , مناره , مهران , نمره , اهرم , ماهر , آمار , آرام , آرمان
 • 324. رنگ , ران , گریان , نارنگی , نگران , نیرنگ , رینگ
 • 325. دلپذیر , پلید , پیر , پری , پدر , دلیر , ریل , رذل
 • 326. گنجینه , نگین , نهنگ , جنین , گنج , جنگ , گیج , ننگ
 • 327. راضی , ارض , رای , ریاضی , ریا , یاری
 • 328. زاهدان , آزاده , آهن , دانا , دهان , زاهد , زنده , اندازه , ناز
 • 329. اشتغال , غلات , شغال , الاغ , آغل , شغل , لغت , آشغال
 • 330. برجسته , تجربه , هجرت , بستر , بسته , جهت , بهجت , بهتر , رتبه , ستبر
 • 331. کاکتوس , سکوت , کوک , تاک , سوت , واکس , کتک
 • 332. شفتالو , فلوت , تاول , وفات , فتوا , الفت , فلات , فاش , فلش , لاف
 • 333. دریاچه , دریچه , چاره , چیره , چادر , چهار , دایره , هیچ , ارده
 • 334. فاضلاب , بالا , فضل , فضا , فال , الفبا
 • 335. خرمشهر , خمره , شرم , شهر , خشم , شخم
 • 336. همسایه , سهمیه , سایه , سیاه , ماهی , ماسه , مهسا , سیما , مهیا , سمیه
 • 337. بازیگر , بیزار , گراز , بازی , زیبا , گاری , بزرگ , بارز , گبر
 • 338. معالجه , علاج , عجله , مجله , جعل , جهل , جامعه , مجال
 • 339. کمربند , کمند , نبرد , بندر , مدرک , کربن , منبر , کندر
 • 340. اعتماد , ادعا , عادت , عام , دعا , عمد , دام , ملت , معتاد , اعدام
 • 341. درخشان , خراش , دانش , ناشر , رانش , خارش , ارشد , درنا , اردن
 • 342. موبایل , البوم , لوبیا , لیمو , ویلا , بلوا
 • 343. نگهبان , بنگاه , بانگ , نهنگ , ننگ , ننه , نهان , بنا
 • 344. موسیقی , موسی , قسم , قوم , سیم , قوس , مقوی , سمی , قیسی
 • 345. فاکتور , کفتار , کافور , تکاو , تور , فکر , کفتر
 • 346. نمودار , دوران , اروند , درمان , مانور , دوام , مورد , دامن , نادم , منور
 • 347. بهداشت , شباهت , شهادت , بهشت , تابه , دهات , شتاب , دشت , باده , دبش
 • 348. گهواره , گروه , گوهر , گواه , گره , گور , گاو , رگه , راه , اوره
 • 349. شالوده , الوده , هال , هلو , دهل , هوا , اهو , شاهد
 • 350. مزاحمت , مزاحم , مزاح , زحمت , مات , تمام , حاتم , ممتاز , تمام
 • 351. گلایه , اگهی , گیاه , لایه , اهلی , گله , یال , ایه , لیگ , هاگ
 • 352. ارومیه , هموار , میوه , مایوس , هرم , وهم , ورم
 • 353. کاراته , هکتار , ترکه , کارت , اراک , تکه , کته , کار , اکراه
 • 354. مبارزه , ترمز , مزار , مهراب , رزم , بزه , بره , بازه , همبر
 • 355. عتیق , واقعیت , توقع , عایق , یاقوت
 • 356. مشاوره , مشهور , شماره , هاشور , هموار , ماشه , ماهور , شهرام , شام
 • 357. دستمال , سلامت , سلام , ماست , ملات , تماس , مدال , ملس , ادم , دلتا
 • 358. یادگار , گارد , دریا , دیار , گرد , گدا , ایدا , ایراد , گاری
 • 359. خورشت , خروش , شتر , خشت , رخت , شور , شوت , رخوت , خوش
 • 360. تعلیم , علم , علامت , علت , عمل , عالم , عملیات , عالی , عیال , مایع
 • 361. پروانه , پهناور , پونه , پارو , نهار , پوران , پناه , پاره , پروا , پوره
 • 362. ترمه , تورم , متروکه , مروت , موکت , کوره
 • 363. دوچرخه , چرخه , خرده , روده , خود , دره , درو , خرد
 • 364. نان , ارده , نرده , رنده , راننده , نهان , رند
 • 365. طلبکار , کربلا , کابل , باطل , ربات , طالب , رابط , طبل , رطب
 • 366. خارپشت , پرخاش , ارتش , خراش , پخش , پخت , پرت , تپش , پشت
 • 367. بیچاره , بهیار , بهار , چهار , چاره , چربه , اریب , چیره , بچه , هیچ
 • 368. لطیف , لطیفه , لطف , طیف , فیل , طفل , لیف
 • 369. سماجت , جسارت , جسم , تاج , مستاجر , اجرت , سراج
 • 370. خمیازه , خیام , خیمه , هیزم , خامه , خزه , اخم , زخم , مزه
 • 371. فرسایش , سفارش , اسیر , فشار , شریف , شیر , ارش , ریا
 • 372. کنجکاو , جوان , نجوا , کوک , کنج , کاج , اوج , نوک
 • 373. اکسیژن , ساکن , سکان , اسکی , ساک , یکان , ژیان , نیک , یاس
 • 374. شاهکار , اشکار , شکار , شاکر , شهرک , کاشه , کره , کاه
 • 375. بندر , درون , دوربین , بیرون , دبیر , دیم
 • 376. کدبانو , نابود , کادو , کوبا , کبود , اندک , کودن , دوک , کندو
 • 377. فرانسه , رسانه , رفاه , هراس , سفره , ناف , فنر , سرفه
 • 378. خشکبار , خراب , بخار , خشاب , آبکش , رشک , خشک , خبر
 • 379. اقتصاد , صداقت , اتاق , صادق , تقاص , قاصد , قصد , دقت , صدا , اقا
 • 380. جزغاله , غزال , زغال , جاهل , جهاز , جزا , جلا , اجل , غزل , غله
 • 381. سرگیجه , گریه , گیره , جیره , ریسه , سیره , گیس , جگر , ریگ
 • 382. پژمرده , مژده , مرده , رژه , درهم
 • 383. عندلیب , بعید , بلند , عدل , بیل , بلع , بید , نعل , عیب , عید
 • 384. دلواپس , پولاد , سوال , پدال , پادو , سواد , پول , پاس , پلو
 • 385. اهریمن , مناره , میهن , نمره , منها , نما , امر , نهر
 • 386. خوشمزه , موزه , خوشه , خموش , مهوش , زخم , موز , موش , هوش
 • 387. پاستیل , استیل , لیست , پیست , پلیس , تایپ , سیال , تاپ , تپل , پست
 • 388. انصراف , انصاف , صراف , صفرا , صفر , صنف , نصف
 • 389. باتلاق , تقلب , قاتل , تقلا , قتل , تالاب
 • 390. مهتابی , اهمیت , بامیه , مهتاب , همتا , بیات , مهیب , مهیا
 • 391. افسرده , فرهاد , آدرس , افسر , فارس , فردا , ساده , سده
 • 392. پشیمان , ماشین , پیمان , نمایش , منشی , پیام , منشا , میش , پین , نیا
 • 393. خلاقیت , لیاقت , قالی , خالی , خیال , خالق , خلقت , خلق , تلخ , لایق
 • 394. شبیخون , خویش , شیون , شیب , خوب , خون , خوش , خشن , نیش
 • 395. گند , درنگ , کرگدن , کنگر , رنگ , گردن
 • 396. مسابقه , سابقه , سماق , ماسه , سهام , ساقه , مهسا , ماه
 • 397. دارکوب , بارکد , ابرو , رکاب , دکور , کادو , راکد , کادر , کبود , کدو
 • 398. خاویار , اوار , خیار , خاور , یاور , رویا , خیر , اخر , اریا
 • 399. پاکیزه , پیاز , پایه , پاک , کاه , زیپ , پیک , کیپ , کپی
 • 400. سازمان , سامان , اسمان , نماز , زمان , اسان , امان , ساز , مسن , اماس
 • 401. مکانیک , کمین , کمان , مینا , امین , ایمن , میان , کیک , کمک , کانی
 • 402. هلو , ژولیده , ویژه , ژیله , یهود , دیه
 • 403. گلخانه , نهال , خاله , لنگه , خانه , نخل , خال , گله
 • 404. امتحان , امانت , محنت , حاتم , تمنا , امان , مات , متن
 • 405. جغرافی , جاری , ایرج , رایج , اجیر , فارغ , فراغ , جیغ , اجر , جفا
 • 406. مستقیم , تقسیم , مقیم , قسمت , قیمت , قیم , تیمم
 • 407. تریاق , ترقی , یراق , تاری , تیر , قیر , تار , یار
 • 408. اشتباه , شباهت , بهشت , شتاب , تابش , هشت , شته , بته , اشتها
 • 409. داوطلب , باطل , طالب , بلوط , طلا , طول , طلب , طبل
 • 410. نسکافه , کاسه , کافه , ساکن , آکنه , کفه , فکس , کنف , کناف
 • 411. بیگانه , بنگاه , آگهی , گیاه , بانگ , نگاه , گبه
 • 412. تبهکار , کهربا , هکتار , بهار , کارت , برکت , کتاب , برکه , راکت , تکبر
 • 413. گلدوزی , لوزی , زگیل , زیلو , لیگ , گول
 • 414. یورتمه , تیمور , تیره , مترو , تورم , میوه , هویت , تهی , تیم , مته
 • 415. طرفدار , فرد , طرد , طرف , فردا , فرار


4 دیدگاه

 • جواب کامل مرشد

 • سلام دوست عزیز تیم ایران پرج داره بازی رو حل می کنه و به زودی باقی جواب ها روی سایت میاد.

 • جواب بعدی

 • سلام به زودی به روز رسانی می کنیم. باتشکر

ثبت نظر