جواب بازی کلمانه

جواب بازی کلمانه

 • 1 - افقی: . شیره , شیر , شهر
 • 1 - عمودی: . ریش , ریشه
 • 2 - افقی: . بره , برگه , برگ
 • 2 - عمودی: . گربه , گره
 • 3 - افقی: . مداد , ادم
 • 3 - عمودی: . دام , داد , دما
 • 4 - افقی: . گناه , اهن
 • 4 - عمودی: . اهنگ , نگاه
 • 5 - افقی: . حمل , لحیم
 • 5 - عمودی: . حلیم , محل , میل
 • 6 - افقی: . مشک , تمشک
 • 6 - عمودی: . مشت , شکم , تشک
 • 7 - افقی: . دام , ادم , مدار
 • 7 - عمودی: . مادر , مراد , رام
 • 8 - افقی: . رخت , خرد , دختر
 • 8 - عمودی: . درخت , ترد
 • 9 - افقی: . بال , بلا , قالب
 • 9 - عمودی: . قلب , قاب , قلاب
 • 10 - افقی: . بازی , باز
 • 10 - عمودی: . زیبا , ابی
 • 11 - افقی: . سرخ , خسرو , روس
 • 11 - عمودی: . خرس , خروس
 • 12 - افقی: . کشور , کور , کشو
 • 12 - عمودی: . شکر , روکش , شور
 • 13 - افقی: . مرز , ترمز
 • 13 - عمودی: . رمز , رزم
 • 14 - افقی: . یال , اصیل
 • 14 - عمودی: . اصلی , اصل
 • 15 - افقی: . دهان , اهن , هند
 • 15 - عمودی: . نهاد , دانه
 • 16 - افقی: . کارد , ارد , کرد
 • 16 - عمودی: . کار , اردک , کادر , کدر
 • 17 - افقی: . فرش , شوفر
 • 17 - عمودی: . فروش , شرف
 • 18 - افقی: . تاس , اسم , ماست
 • 18 - عمودی: . مات , تماس , ستم
 • 19 - افقی: . هوا , کاهو , کاه
 • 19 - عمودی: . اهک , اهو , کوه
 • 20 - افقی: . ماسه , سهام
 • 20 - عمودی: . مهسا , ماه
 • 21 - افقی: . نجار , اجر
 • 21 - عمودی: . رنج , ارنج
 • 22 - افقی: . پست , پوست , پتو
 • 22 - عمودی: . توپ , سوپ , سوت
 • 23 - افقی: . گرما , رام , گرم
 • 23 - عمودی: . گام , مرگ , مار
 • 24 - افقی: . کفر , تفکر
 • 24 - عمودی: . کتف , ترک , فکر
 • 25 - افقی: . هوش , شوهر , شهر
 • 25 - عمودی: . رشوه , شوره
 • 26 - افقی: . سایت , یاس
 • 26 - عمودی: . تاس , ایست
 • 27 - افقی: . تیر , تیرک
 • 27 - عمودی: . کتری , ترک
 • 28 - افقی: . رود , گور , گود
 • 28 - عمودی: . گرد , دور , گردو
 • 29 - افقی: . کلمه , کلم
 • 29 - عمودی: . ملک , ملکه
 • 30 - افقی: . ملس , سال , سالم
 • 30 - عمودی: . سلام , مال
 • 31 - افقی: . تورم , تور , تمر , ترم
 • 31 - عمودی: . مترو , متر
 • 32 - افقی: . ارتش , اتش , تار
 • 32 - عمودی: . شتر , تراش , ترش
 • 33 - افقی: . قرن , هنر , نهر
 • 33 - عمودی: . رهن , نقره
 • 34 - افقی: . خیر , مریخ
 • 34 - عمودی: . خمیر , میخ
 • 35 - افقی: . پسر , پارس
 • 35 - عمودی: . پاس , سپر
 • 36 - افقی: . کشف , شکاف , شفا , کفاش
 • 36 - عمودی: . کاشف , اشک
 • 37 - افقی: . جدول , جدل
 • 37 - عمودی: . جلو , جلد
 • 38 - افقی: . ریسک , سری , کسر
 • 38 - عمودی: . سیر , سیرک , کرسی
 • 39 - افقی: . کوه , کوچه
 • 39 - عمودی: . چکه , کوچ
 • 40 - افقی: . شور , ورزش , روز
 • 40 - عمودی: . روش , زور
 • 41 - افقی: . ابر , بخار , خبر
 • 41 - عمودی: . بار , خراب
 • 42 - افقی: . قسم , سماق
 • 42 - عمودی: . ساق , اسم , قاسم
 • 43 - افقی: . شاهین , شنا , شاه
 • 43 - عمودی: . ناشی , شانه , اهن
 • 44 - افقی: . نسیم , سینما , میان , اسم
 • 44 - عمودی: . سیم , سیمان , نیم
 • 45 - افقی: . هوش , کاهو , شکوه
 • 45 - عمودی: . کشو , هواکش , کوه
 • 46 - افقی: . سکو , اسب , کابوس , سبک
 • 46 - عمودی: . باک , کاسب , واکس , بوس
 • 47 - افقی: . تنها , ترانه , تره
 • 47 - عمودی: . هرات , تهران
 • 48 - افقی: . سرباز , سراب , سبز , برس
 • 48 - عمودی: . ساز , بازرس , سرب , بارز
 • 49 - افقی: . اسیر , پسر , پیر , ساری
 • 49 - عمودی: . پاریس , پری , سپر , سیر
 • 50 - افقی: . چنگ , خرچنگ
 • 50 - عمودی: . چرخ , رنگ , خنگ
 • 51 - افقی: . تشک , دستکش , دست
 • 51 - عمودی: . شکست , دشت
 • 52 - افقی: . گراز , ارز , گاز
 • 52 - عمودی: . گرز , زاگرس , ساز , راز
 • 53 - افقی: . کلم , سیل , میل
 • 53 - عمودی: . سیم , کلسیم , ملک
 • 54 - افقی: . بیل , لبو , ویلا
 • 54 - عمودی: . لوبیا , الو , اول
 • 55 - افقی: . خطر , خاطره , خطا
 • 55 - عمودی: . اخر , خار
 • 56 - افقی: . خربزه , بره , خزر
 • 56 - عمودی: . خبره , برزخ , خبر
 • 57 - افقی: . طلا , سلطان
 • 57 - عمودی: . سال , سطل , سالن
 • 58 - افقی: . انجیر , ناجی , نجار , اجر
 • 58 - عمودی: . جان , جاری , ارنج
 • 59 - افقی: . دام , میدان , دامن , ادم
 • 59 - عمودی: . امید , دنیا , مین , دین
 • 60 - افقی: . سیب , بیست , سنت , نسبت
 • 60 - عمودی: . تنیس , بستنی
 • 61 - افقی: . انبار , بنا , ابر , ابان
 • 61 - عمودی: . انار , باران , انبر
 • 62 - افقی: . لیف , فیلتر , لیتر , تیر
 • 62 - عمودی: . فیل , ریل , رتیل
 • 63 - افقی: . اسیب , اسیاب , سیب
 • 63 - عمودی: . اسیا , اسب
 • 64 - افقی: . سکو , کور , عروس
 • 64 - عمودی: . عکس , عروسک , سرو
 • 65 - افقی: . خار , بخاری , بخار , خیر
 • 65 - عمودی: . خبر , خراب , اخر , خیار
 • 66 - افقی: . شورا , لواش , شور
 • 66 - عمودی: . واشر , شلوار , شال
 • 67 - افقی: . ماه , بام , بیمه
 • 67 - عمودی: . بیم , بامیه , ماهی
 • 68 - افقی: . هلو , گلوله
 • 68 - عمودی: . گله , گلو , لوله
 • 69 - افقی: . بره , باور , ابرو , ابر
 • 69 - عمودی: . راه , بهار , روباه
 • 70 - افقی: . برج , اجر , ابرو , باج , جواب
 • 70 - عمودی: . جارو , جوراب
 • 71 - افقی: . گوش , خرگوش
 • 71 - عمودی: . خوش , گور , شور
 • 72 - افقی: . ترب , باتری , تیر
 • 72 - عمودی: . تبر , ربات , تاب , تایر
 • 73 - افقی: . باهوش , هوش
 • 73 - عمودی: . شهاب , اشوب
 • 74 - افقی: . ناهید , اینه , دانه
 • 74 - عمودی: . دین , دهان , دنیا , هند , اینده
 • 75 - افقی: . بیل , گلابی , بلا
 • 75 - عمودی: . گلاب , بال , ابی
 • 76 - افقی: . شیر , شیراز , ریز
 • 76 - عمودی: . ریش , شیار , ارزش , راز
 • 77 - افقی: . تانکر , کار , تانک , ترک
 • 77 - عمودی: . تار , کارت , کتان , کنار
 • 78 - افقی: . اسکی , اسکیت , ساکت
 • 78 - عمودی: . تاکسی , تاس
 • 79 - افقی: . وان , وانیل , ویلا
 • 79 - عمودی: . لیوان , الو
 • 80 - افقی: . اشک , کشو , لواشک
 • 80 - عمودی: . لواش , شال , کال
 • 81 - افقی: . برنده , نرده , بندر , بند
 • 81 - عمودی: . نبرد , برده , برد , رنده
 • 82 - افقی: . گرد , درک , گردن
 • 82 - عمودی: . کرگدن , کند , رنگ
 • 83 - افقی: . سال , لکه , کاسه , اسکله , هلاک
 • 83 - عمودی: . کال , سکه , کلاه , کلاس , کله
 • 84 - افقی: . مین , یمن , میمون
 • 84 - عمودی: . موم , مینو , نیم
 • 85 - افقی: . ننگ , منگنه
 • 85 - عمودی: . منگ , نهنگ
 • 86 - افقی: . قوا , وقت , توافق
 • 86 - عمودی: . توقف , افق , تقوا , فوت
 • 87 - افقی: . سوت , پوسته , تپه , هوس
 • 87 - عمودی: . سوپ , پوست , توپ , پسته
 • 88 - افقی: . سوار , اخر , سوراخ , خرس
 • 88 - عمودی: . خاور , خروس , خار , سرخ
 • 89 - افقی: . سماور , سمور
 • 89 - عمودی: . رسم , راسو , سرما , سوار
 • 90 - افقی: . ملت , علم , تعامل , عمل , عامل
 • 90 - عمودی: . املت , عالم , علامت , علت
 • 91 - افقی: . پیرو , پنیر
 • 91 - عمودی: . پیر , پری , پروین , نیرو
 • 92 - افقی: . قله , نقاله , نقل
 • 92 - عمودی: . لانه , ناله , نهال
 • 93 - افقی: . مسواک , کام , کما
 • 93 - عمودی: . واکس , ماسک
 • 94 - افقی: . مزار , میز , رزم , امیر
 • 94 - عمودی: . میرزا , مرز , رمز
 • 95 - افقی: . ریه , هار , سیاه , هراس
 • 95 - عمودی: . سایه , سیاره , سری
 • 96 - افقی: . هالو , ویلا , هیولا , لایه
 • 96 - عمودی: . هوا , الویه , اهلی
 • 97 - افقی: . مترو , موتور
 • 97 - عمودی: . تورم , تومور , مروت
 • 98 - افقی: . بقا , اجاق , باجناق , ناب
 • 98 - عمودی: . باج , ناجا , نقاب , قاب
 • 99 - افقی: . لقمه , قلم , قلمه , مقاله
 • 99 - عمودی: . قله , مهال , ملاقه , ماه
 • 100 - افقی: . دانه , اینده , هادی , ایده
 • 100 - عمودی: . دنیا , ناهید , دایه , اینه , دین
 • 101 - افقی: . چال , یخچال , خال
 • 101 - عمودی: . چای , خیال , خالی
 • 102 - افقی: . درست , دسر , سرد , بدتر
 • 102 - عمودی: . بستر , دست , سبد , سرب , دربست
 • 103 - افقی: . گدا , شاگرد , گردش , گشاد
 • 103 - عمودی: . گرد , ارشد , شاد , گارد , شگرد , رشد
 • 104 - افقی: . مرسی , سمور , موسی , سیم
 • 104 - عمودی: . مسیر , موسیر , رسم
 • 105 - افقی: . معروف , رفع
 • 105 - عمودی: . عرف , عمر , معرف , عفو
 • 106 - افقی: . کوروش , کشو , کور
 • 106 - عمودی: . شکر , کشور , روکش
 • 107 - افقی: . نشانه , شنا , شانه , نان
 • 107 - عمودی: . نشان , نهان , اهن
 • 108 - افقی: . بنیاد , بیان , ادبی , بینا
 • 108 - عمودی: . نایب , دنیا , ادیب , دیبا
 • 109 - افقی: . ساری , سفیر , سیر , افسر
 • 109 - عمودی: . فارس , فارسی , سفر
 • 110 - افقی: . اخم , خرما , خاتم , تخم , خام
 • 110 - عمودی: . خمر , خمار , مختار , ختم
 • 111 - افقی: . یکتا , تایر , کتیرا , کتری
 • 111 - عمودی: . کارت , کاری , تاریک
 • 112 - افقی: . ولت , تلفن , فلوت , نفت
 • 112 - عمودی: . لنت , تفلون , تونل
 • 113 - افقی: . تیم , تحریم , رحمت , رحم
 • 113 - عمودی: . حرم , حرمت , حریم
 • 114 - افقی: . شوک , کشو , پوشاک
 • 114 - عمودی: . پوشک , کاوش
 • 115 - افقی: . عضو , تعویض , وضع
 • 115 - عمودی: . عضویت , وضعیت , عوض
 • 116 - افقی: . لغت , بلیت , بغل , تیغ
 • 116 - عمودی: . غیبت , تبلیغ
 • 117 - افقی: . لات , فلاکت , کتف , فلک
 • 117 - عمودی: . افت , کلفت , کفالت
 • 118 - افقی: . رخش , اذر , اذرخش
 • 118 - عمودی: . خراش , شاخ
 • 119 - افقی: . گوهر , گهواره , اهو
 • 119 - عمودی: . گروه , گواه , گره
 • 120 - افقی: . حال , صالح , اصلاح
 • 120 - عمودی: . اصل , حاصل , صلح
 • 121 - افقی: . معاون , عمو
 • 121 - عمودی: . عمان , مانع , معنا , نوع
 • 122 - افقی: . دولا , گول , الگو , گلو
 • 122 - عمودی: . لگد , گدا , گودال , گاو
 • 123 - افقی: . رنج , نارنج , جان
 • 123 - عمودی: . نان , ارنج , نجار
 • 124 - افقی: . اسیر , گریس , گاری , ساری
 • 124 - عمودی: . ریگ , سیگار , یاس
 • 125 - افقی: . تاخیر , تایر , خیر
 • 125 - عمودی: . رخت , تاریخ , خیار
 • 126 - افقی: . تکاپو , پاکت
 • 126 - عمودی: . پوک , کاپوت , پتک
 • 127 - افقی: . پاتک , پاکت
 • 127 - عمودی: . پارک , پارکت
 • 128 - افقی: . مادر , نادم , مار , درمان
 • 128 - عمودی: . دامن , مرد , مدار , رمان , نادر
 • 129 - افقی: . فقیه , یقه , قیافه
 • 129 - عمودی: . قیف , قافیه , فاق
 • 130 - افقی: . زیتون , زین , ونیز
 • 130 - عمودی: . تیز , وزن , زینت
 • 131 - افقی: . بیل , سبیل , لابی , سیلاب , لباس
 • 131 - عمودی: . سیبل , سیل , ابلیس
 • 132 - افقی: . ناب , الک , بال , بانک
 • 132 - عمودی: . کال , بالکن , کابل , لاک
 • 133 - افقی: . ریه , تیره , ترک
 • 133 - عمودی: . کره , تکیه , کتری , ترکیه
 • 134 - افقی: . دبیر , ردیاب , ابی
 • 134 - عمودی: . باد , بیدار , ابر
 • 135 - افقی: . لگن , گدا , گلدان
 • 135 - عمودی: . لنگ , لگد , انگل
 • 136 - افقی: . دیوار , رویا , دریا , راوی , اردو
 • 136 - عمودی: . دارو , داور , رادیو , یاور
 • 137 - افقی: . کور , کارون
 • 137 - عمودی: . نوک , کنار , نوکر
 • 138 - افقی: . روان , شورا , شنوا , نوار
 • 138 - عمودی: . ناشر , شناور , روشن , واشر
 • 139 - افقی: . دمنوش , نوش , دوش
 • 139 - عمودی: . شنود , دشمن , موش
 • 140 - افقی: . امداد , دما , دام
 • 140 - عمودی: . داد , داماد , مداد
 • 141 - افقی: . بیمار , بام , مربا
 • 141 - عمودی: . مربی , امیر
 • 142 - افقی: . سریع , سیر
 • 142 - عمودی: . عروسی , وسیع , عروس
 • 143 - افقی: . تمساح , ماست , ستم
 • 143 - عمودی: . مات , تماس , مساحت
 • 144 - افقی: . کاور , خاک , اخر , خاور
 • 144 - عمودی: . کاخ , خوراک , خار , خوک
 • 145 - افقی: . رمضان , مرض , نرم
 • 145 - عمودی: . ضامن , رمان
 • 146 - افقی: . اویشن , ناشی
 • 146 - عمودی: . ناو , شنوا , شیوا , یواش
 • 147 - افقی: . نرده , رهن , پرنده , دره , پدر , پند
 • 147 - عمودی: . رنده , پهن , پرده , هنر
 • 148 - افقی: . وصیت , صورتی , صوت
 • 148 - عمودی: . صورت , تصویر , تصور
 • 149 - افقی: . کیش , شیب , کاشی , ابکش
 • 149 - عمودی: . شکیبا , شاکی
 • 150 - افقی: . ابرنگ , نگار , رنگ
 • 150 - عمودی: . برگ , گران , انبر , بانگ
 • 151 - افقی: . درس , سردار , دسر
 • 151 - عمودی: . ادرس , سردر
 • 152 - افقی: . شانه , پاشنه , پشه
 • 152 - عمودی: . پناه , شاه , پهنا , پهن
 • 153 - افقی: . بادام , ابد , باد
 • 153 - عمودی: . بام , ادب , اباد
 • 154 - افقی: . میل , مدل , پلید
 • 154 - عمودی: . دیپلم , پیل
 • 155 - افقی: . ستوان , ساتن , وانت
 • 155 - عمودی: . سونا , توان , ستون
 • 156 - افقی: . شاهد , هشتاد , شاد , شهدا
 • 156 - عمودی: . دهات , شهادت , اتش , اشهد
 • 157 - افقی: . پایه , پیاده , هادی
 • 157 - عمودی: . پیدا , ایده , دایه
 • 158 - افقی: . شغال , اشغال
 • 158 - عمودی: . شاغل , شغل , الاغ , شال
 • 159 - افقی: . دور , دورو , رود , خودرو
 • 160 - افقی: . جاری , رایج , جراحی , جراح
 • 160 - عمودی: . حراج , حراجی , اجیر , حاجی
 • 161 - افقی: . روان , اروند , نوار
 • 161 - عمودی: . دوران , درون , نادر
 • 162 - افقی: . انار , یار , یاران , ریا
 • 162 - عمودی: . ایران , اریا
 • 163 - افقی: . گناه , بنگاه , انبه
 • 163 - عمودی: . بانگ , نگاه , اهنگ
 • 164 - افقی: . راست , راسته
 • 164 - عمودی: . ترس , ستاره , استر
 • 165 - افقی: . گاو , گوی , واگن , یوگا
 • 165 - عمودی: . گونی , گونیا
 • 166 - افقی: . فامیل , فال , لاف
 • 166 - عمودی: . لیف , فیلم
 • 167 - افقی: . رشوه , شوره , موش
 • 167 - عمودی: . مهر , شهر , مشهور , شوهر
 • 168 - افقی: . کشف , کوه , شکوفه
 • 168 - عمودی: . شکوه , کفش , هوش
 • 169 - افقی: . خزه , زنده , خنده
 • 170 - افقی: . وانت , مانتو , مات
 • 170 - عمودی: . تومان , متن , توان
 • 171 - افقی: . ساخت , اختر , استخر , سرخ
 • 171 - عمودی: . راست , خسارت , تراس , اخرت
 • 172 - افقی: . وزن , ازمون , نماز
 • 172 - عمودی: . موز , زمان , وام , زانو
 • 173 - افقی: . درام , ارد , مرداب , مربا , رام
 • 173 - عمودی: . دار , مدار , مادر , مراد , بار
 • 174 - افقی: . نوع , نفت , عفونت
 • 174 - عمودی: . نفع , فوت , تنوع
 • 175 - افقی: . راسو , اورست , سوت , تور
 • 175 - عمودی: . روستا , سوار , راست , اتو
 • 176 - افقی: . بارز , ارز , باز , بازار
 • 176 - عمودی: . ابزار , ازار
 • 177 - افقی: . شتر , رشته , شربت , شهر
 • 177 - عمودی: . برشته , شهرت , بشر , بهشت , رشت , ترش
 • 178 - افقی: . ماهر , اهرم , جامه , مهر
 • 178 - عمودی: . جام , مهاجر , مجرا
 • 179 - افقی: . تربچه , چتر , چرب , ترب
 • 179 - عمودی: . تبر , بچه , تره
 • 180 - افقی: . روز , زور , پرویز , پیر
 • 180 - عمودی: . پرز , پری , پیروز , وزیر , زیپ
 • 181 - افقی: . تور , ابرو , ربات
 • 181 - عمودی: . تبر , باروت , ابر
 • 182 - افقی: . تقسیم , سیم , قیمت
 • 182 - عمودی: . مست , قسمت , تیم
 • 183 - افقی: . فصل , فاصله
 • 183 - عمودی: . فال , صفا , اصل
 • 184 - افقی: . شهرت , فرشته , شته
 • 184 - عمودی: . هفت , رشته , هشت
 • 185 - افقی: . گیرا , گرایش
 • 185 - عمودی: . گاری , شیار
 • 186 - افقی: . رخداد , خرد , خدا
 • 186 - عمودی: . درد , خرداد , داد
 • 187 - افقی: . پوست , سوپ , پسر , توپ
 • 187 - عمودی: . پرتو , پرستو
 • 188 - افقی: . قله , اهل , عاقل , عقل
 • 188 - عمودی: . قلعه , علاقه
 • 189 - افقی: . نادم , دامن , مزد , نماز
 • 189 - عمودی: . نامزد , زمان
 • 190 - افقی: . اهو , انبوه
 • 190 - عمودی: . بها , بانو , انبه , هوا
 • 191 - افقی: . باطل , طالبی
 • 191 - عمودی: . لابی , طلا
 • 192 - افقی: . حال , سال , اسلحه
 • 192 - عمودی: . ساحل , سلاح
 • 193 - افقی: . پیرو , شیر , پیشرو
 • 193 - عمودی: . پیر , شیپور , یورش
 • 194 - افقی: . شخصیت , شخصی , خشت
 • 194 - عمودی: . تشخیص , شیخ
 • 195 - افقی: . زهرا , زهر , زرافه , زره
 • 195 - عمودی: . هزار , رفاه , فاز
 • 196 - افقی: . پست , پستچی
 • 196 - عمودی: . پیچ , چیپس
 • 197 - افقی: . کیهان , کینه , کاه
 • 197 - عمودی: . کنایه , کیان , اکنه
 • 198 - افقی: . کتری , تبریک , کبیر , تیر
 • 198 - عمودی: . برکت , کبریت , ترک
 • 199 - افقی: . نوه , دونده , نود
 • 199 - عمودی: . دنده , دوده
 • 200 - افقی: . روز , ارز , ارزو , پارو
 • 200 - عمودی: . پرز , پروا , راز , پرواز
 • 201 - افقی: . فکر , تار , کافر , کفتار
 • 201 - عمودی: . کتف , کفتر , کارت , تفکر , راکت
 • 202 - افقی: . مناطق , امن
 • 202 - عمودی: . طاق , نام , نقاط , منطق
 • 203 - افقی: . عدالت , عادل
 • 203 - عمودی: . تعادل , عادت
 • 204 - افقی: . دایره , ریه , دایه , دیه
 • 204 - عمودی: . دیر , دهیار , دریا
 • 205 - افقی: . ارزو , راز , وزارت , تار
 • 205 - عمودی: . روز , ترازو , تراز
 • 206 - افقی: . کال , شکلات , تشک
 • 206 - عمودی: . لاک , شال , الک , تلاش
 • 207 - افقی: . زوج , بازجو
 • 207 - عمودی: . جواز , باج , بازو , جواب
 • 208 - افقی: . حنا , نواحی , حیا
 • 208 - عمودی: . حاوی , حیوان
 • 209 - افقی: . نقد , ندا , قناد , نان
 • 209 - عمودی: . قند , قندان
 • 210 - افقی: . سفت , راست , فارس , سفر
 • 210 - عمودی: . افسر , سفارت , فرات
 • 211 - افقی: . سند , نفس , فساد
 • 211 - عمودی: . داس , اسفند , دفن
 • 212 - افقی: . فانوس , ناف , وفا
 • 212 - عمودی: . وان , افسون , نفس
 • 213 - افقی: . سنگ , نرگس , گرسنه , رنگ
 • 213 - عمودی: . سنگر , سرنگ , سرهنگ , گره
 • 214 - افقی: . رنگ , نگین , ریگ , ننگ
 • 214 - عمودی: . نیرنگ , رینگ
 • 215 - افقی: . بهنام , نام , بام
 • 215 - عمودی: . انبه , بهمن , نامه , بنا , ماه
 • 216 - افقی: . درک , کره , درشکه , شکر
 • 216 - عمودی: . دکه , شهر , شهرک
 • 217 - افقی: . پرشور , شور , شرور
 • 217 - عمودی: . پرورش , پرش
 • 218 - افقی: . تباه , بام , همت , مته
 • 218 - عمودی: . مهتاب , بها
 • 219 - افقی: . روان , جارو , نوار , رنج , نجار
 • 219 - عمودی: . جان , جوان , جانور
 • 220 - افقی: . بره , عقرب , قهر , قبر
 • 220 - عمودی: . عرب , عرق , عقربه , برق , ربع
 • 221 - افقی: . هرم , رحم , مرحله , محل
 • 221 - عمودی: . حمله , محله , مهر , حرم
 • 222 - افقی: . ماشین , شنا , منشی
 • 222 - عمودی: . شام , نمایش , ماش
 • 223 - افقی: . ترس , سنتور , نور , تونس
 • 223 - عمودی: . تنور , سوت , ستون , تور
 • 224 - افقی: . عمران , عمان , ارم , نما
 • 224 - عمودی: . مار , مانع , منع , رمان
 • 225 - افقی: . لقب , قالب , قالی , قلاب
 • 225 - عمودی: . قلب , قاب , بقالی
 • 226 - افقی: . النگو , گاو , لنگ , واگن , گلو
 • 226 - عمودی: . انگل , الگو , لگن
 • 227 - افقی: . رواج , جارو , هاجر
 • 227 - عمودی: . جواهر , جوهر , وراج
 • 228 - افقی: . کور , کنسرو , نور
 • 228 - عمودی: . نوک , نوکر , سکو
 • 229 - افقی: . زنجیر , زجر , زری
 • 229 - عمودی: . زرین , زیر , ریز
 • 230 - افقی: . پوک , پولک , سکو , پلک
 • 230 - عمودی: . سوپ , پلو , کپسول , لوکس
 • 231 - افقی: . قبله , لقب , قله
 • 231 - عمودی: . قلب , قبیله
 • 232 - افقی: . فلاسک , فال
 • 232 - عمودی: . لاف , سفال , فلک , کال
 • 233 - افقی: . نوار , گاو , گور
 • 233 - عمودی: . واگن , انگور , نور
 • 234 - افقی: . لودر , داور , دارو , دلاور
 • 234 - عمودی: . دلار , رود , اردو , دور
 • 235 - افقی: . باج , سنجاب , بنا , جنس
 • 235 - عمودی: . نجس , جنب , جناب
 • 236 - افقی: . ناجی , جوانی , جویا
 • 236 - عمودی: . جوان , جانی , اجین
 • 237 - افقی: . پره , پارچه , پارچ
 • 237 - عمودی: . چهار , چاپ , چاره , چاه
 • 238 - افقی: . روال , ابرو
 • 238 - عمودی: . لبو , باور , بلوار
 • 239 - افقی: . تیم , سمت , سیستم , سیم
 • 239 - عمودی: . سستی , ستم , مست , مستی
 • 240 - افقی: . نوار , روان , بوران , ابرو
 • 240 - عمودی: . نور , انبر , روبان , بانو
 • 241 - افقی: . پنج , پره , پنجره
 • 241 - عمودی: . پهن , پنجه , رنج
 • 242 - افقی: . شیعه , شایعه
 • 242 - عمودی: . عیاش , اشعه , شایع , شاه
 • 243 - افقی: . کاری , باک , باریک
 • 243 - عمودی: . رکاب , کبیر
 • 244 - افقی: . بها , جذاب , جاذبه
 • 244 - عمودی: . جذبه , باجه , باج
 • 245 - افقی: . اسیر , سیرت , ایست , تایر
 • 245 - عمودی: . ریاست , راست , تراس , سیار
 • 246 - افقی: . مال , اسلام
 • 246 - عمودی: . اسم , سالم , سلام , الماس
 • 247 - افقی: . امر , مشاور , موش , شوم
 • 247 - عمودی: . ماش , شمار , ورم , مار
 • 248 - افقی: . تاج , حجامت , جام
 • 248 - عمودی: . حجم , محتاج , حاجت
 • 249 - افقی: . نیت , تیوپ , توپ
 • 249 - عمودی: . تیپ , پتو , پوتین
 • 250 - افقی: . جیوه , نوه , وجه , جین
 • 250 - عمودی: . هویج , یونجه
 • 251 - افقی: . نوع , معجون , موج
 • 251 - عمودی: . عمو , جمع , نجوم
 • 252 - افقی: . رمان , مار , کنار , کمان , نرم , کار
 • 252 - عمودی: . نمک , کمر , کرمان , کرم
 • 253 - افقی: . کالا , کلم , کلام , کامل , ملک
 • 253 - عمودی: . املاک , کمال , کما , مالک
 • 254 - افقی: . وردنه , روده , رنده
 • 254 - عمودی: . روند , دوره , نرده
 • 255 - افقی: . پیک , پیکان
 • 255 - عمودی: . پاک , کاپ , نیک
 • 256 - افقی: . سیل , کلیسا , لاک , اسکی
 • 256 - عمودی: . یال , کسل , سیکل , یاس , کلاس
 • 257 - افقی: . دامن , چمدان
 • 257 - عمودی: . چمن , نادم , نمد
 • 258 - افقی: . کاست , اسکلت , سال , لاک
 • 258 - عمودی: . کلاس , کسالت , ساکت , تاس
 • 259 - افقی: . نما , متن , تمنا
 • 259 - عمودی: . ضمانت , ضامن
 • 260 - افقی: . یار , تایر , گیرا
 • 260 - عمودی: . گیتار , گاری , گیر
 • 261 - افقی: . سهراب , ابر , سرب , بهار
 • 261 - عمودی: . هراس , برس , سراب , بار
 • 262 - افقی: . قرن , قناری , یار
 • 262 - عمودی: . قیر , یرقان , قران
 • 263 - افقی: . خاص , خلاص , اصل , خاله
 • 263 - عمودی: . خالص , خلاصه
 • 264 - افقی: . رمز , زهر , مزرعه , زره
 • 264 - عمودی: . مزه , هرمز , عمره , عمه , رزم
 • 265 - افقی: . روغن , فنر , فروغ
 • 265 - عمودی: . نفر , فرغون , نور
 • 266 - افقی: . گشت , انگشت , تنش , نشت
 • 266 - عمودی: . نشات , تنگ
 • 267 - افقی: . وبا , بینوا , بیان , یون , ناو
 • 267 - عمودی: . یابو , وان , بانو , ابی , بنا
 • 268 - افقی: . موکت , محک , حکم , حکمت
 • 268 - عمودی: . محو , حکومت
 • 269 - افقی: . وقت , قوت , یاقوت , قوا
 • 269 - عمودی: . قوی , قاتی , تقوا , تقی
 • 270 - افقی: . کشتی , کیش , کاشی , شاکی , کشت
 • 270 - عمودی: . شیک , تشک , کاشت , اتش , شکایت
 • 271 - افقی: . حیرت , کتری , تیر , تحریک
 • 271 - عمودی: . ترک , تحرک , تیرک , حرکت
 • 272 - افقی: . لباس , بلا , باطل , اطلس , سطل , طلا
 • 272 - عمودی: . طلب , اسطبل , طالب , طبل
 • 273 - افقی: . سست , سیاست , یاس
 • 273 - عمودی: . سایت , ایست
 • 274 - افقی: . عطا , قاطع , تقاطع
 • 274 - عمودی: . قطعات , طاقت , طاق , قطع
 • 275 - افقی: . بهشت , تباه , شتاب , شهاب , اشتها
 • 275 - عمودی: . شته , شباهت , اشتباه , هشت
 • 276 - افقی: . تیمسار , سیما , ترسیم , ایست
 • 276 - عمودی: . سرایت , امیر , ریاست , مسیر , سرما
 • 277 - افقی: . پوزخند , وزن , پوند , پونز
 • 277 - عمودی: . خون , دوزخ , نخود , پند
 • 278 - افقی: . تکاور , کاور , کافور , کافر
 • 278 - عمودی: . راکت , کفتر , فاکتور , کفتار , کارت
 • 279 - افقی: . ماده , معادله , عادل , معاد , مدال
 • 279 - عمودی: . معده , عالم , معدل , دلمه
 • 280 - افقی: . ریشه , روی , شهریور
 • 280 - عمودی: . رویش , شیوه , ریش , یورش
 • 281 - افقی: . منبر , مهربان , انبه
 • 281 - عمودی: . بهمن , انبر , برنامه , مربا
 • 282 - افقی: . همشیره , شهر , هرم , مهره
 • 282 - عمودی: . میش , ریه , مهریه , همیشه , همشهری , شرم
 • 283 - افقی: . انصراف , صراف , صفا , فنر , انصاف , نصف
 • 283 - عمودی: . انار , اصراف , صاف , صفر , صنف
 • 284 - افقی: . نیت , زیتونی , زینت
 • 284 - عمودی: . ویزیت , زیتون , تزیین , وزن , تیز
 • 285 - افقی: . نیرو , بیرون , بوران , ویران
 • 285 - عمودی: . بریان , بانو , روانی , روبان , بورانی , بینوا
 • 286 - افقی: . دنبه , شهود , بنده , دوشنبه , شنبه
 • 286 - عمودی: . شنود , بهنوش , بدنه
 • 287 - افقی: . شوره , هوشیار , رشوه , ریشه , شیوه
 • 287 - عمودی: . شوهر , شیره , هاشور , شیار
 • 288 - افقی: . ابغوره , غروب , غبار , بهار
 • 288 - عمودی: . غوره , روباه , ابرو
 • 289 - افقی: . ناموس , سینما , سونامی
 • 289 - عمودی: . سمنو , سویا , سیمان , نسیم , مونس
 • 290 - افقی: . مناظره , منها , نظاره , نظام
 • 290 - عمودی: . رمان , مناظر , منظره , ناظم , نامه
 • 291 - افقی: . بلوط , طلا , داوطلب , طالب
 • 291 - عمودی: . طلب , بودا , طبل , طول , باطل
 • 292 - افقی: . سمی , قیمت , تقسیم , سیم , ستم
 • 292 - عمودی: . مست , قسم , مستقیم , قسمت , مقیم
 • 293 - افقی: . سوال , لباس , کاسب , واکس , کابوس
 • 293 - عمودی: . کلاس , باسکول , کابل , بوکس
 • 294 - افقی: . رازی , بازیگر , ابگیر , گراز
 • 294 - عمودی: . بزرگ , ایربگ , زاری , گاری , گریز
 • 295 - افقی: . دیگ , گونی , پیوند , پند , نوید
 • 295 - عمودی: . گوی , گود , دوپینگ , پوند
 • 296 - افقی: . سیراب , ابری , سراب , سیار
 • 296 - عمودی: . یاری , سیرابی , اسیر , اسیب
 • 297 - افقی: . شربت , ارتشبد , ربات , ارشد
 • 297 - عمودی: . شتاب , تراش , دارت , رشادت , شبدر , برداشت , ارتش
 • 298 - افقی: . رفاه , فارس , فرانسه
 • 298 - عمودی: . سفره , افسر , هراس
 • 299 - افقی: . خوشمزه , مزه , شوخ , زخم
 • 299 - عمودی: . خوش , خوشه , موزه , خزه
 • 300 - افقی: . خشکبار , بخش , خراب , خشک
 • 300 - عمودی: . شاخ , خشاب , بخار , رکاب
 • 301 - افقی: . پاره , اینه , پنیر
 • 301 - عمودی: . پناه , پیراهن , پینه , ریه
 • 302 - افقی: . لاغر , غارت , غلات , تپل , تاپ
 • 302 - عمودی: . لغت , پرتغال , غار
 • 303 - افقی: . اتاق , صادق , صداقت , صدا
 • 303 - عمودی: . قصد , تقاص , اقتصاد , دقت
 • 304 - افقی: . یارانه , انار , ایران
 • 304 - عمودی: . رایانه , ناهار
 • 305 - افقی: . دریاچه , چادر , دایره , دایه
 • 305 - عمودی: . هادی , ایده , چاره , دریچه , دچار
 • 306 - افقی: . دوران , مادر , نمودار , مدار
 • 306 - عمودی: . دوام , مانور , اروند , درمان
 • 307 - افقی: . سود , گوسفند
 • 307 - عمودی: . سنگ , گود , سوگند , دفن
 • 308 - افقی: . لامپ , لواش , پشمالو , شامپو , شامل
 • 308 - عمودی: . شمال , پوشال , امپول
 • 309 - افقی: . اعشار , شاعر , اوار , شروع
 • 309 - عمودی: . شعار , عاشورا , شعور
 • 310 - افقی: . دنیا , چنار , دینار , دریا , نادر
 • 310 - عمودی: . چای , چادر , دارچین
 • 311 - افقی: . دوش , لودر , دلشوره
 • 311 - عمودی: . هلو , شوره , رودل
 • 312 - افقی: . شفا , کفاش , افشا , کفش , کاشف
 • 312 - عمودی: . کشف , شکاف , کاشت , اکتشاف
 • 313 - افقی: . کتاب , بیات , کتان , کابین , نبات
 • 313 - عمودی: . کابینت , تانک , تنبک , بانک
 • 314 - افقی: . هاون , روانه , پارو , پهناور , پونه
 • 314 - عمودی: . پوره , پاره , روان , پناه , پروانه
 • 315 - افقی: . داد , دید , بازدید , ایزد , دزد
 • 315 - عمودی: . بازی , ایدز , زیاد , زیبا
 • 316 - افقی: . جنگنده , نهنگ , جنگ
 • 316 - عمودی: . گنج , دنج , گنجه , گنده
 • 317 - افقی: . کارتن , کاست , ترسناک , ساکت
 • 317 - عمودی: . تراس , ترس , کنسرت , تانکر , نکات
 • 318 - افقی: . شکار , کاشی , شیار , شاکی
 • 318 - عمودی: . خیار , خاکشیر , شریک
 • 319 - افقی: . منشی , نوه , میوه , موش
 • 319 - عمودی: . شومینه , میهن , شیوه
 • 320 - افقی: . چین , نخود , نخودی , نوید , دیو
 • 320 - عمودی: . خون , نخودچی , دین , خونی , چدن
 • 321 - افقی: . سوره , طاهر , ساطور
 • 321 - عمودی: . سوار , اسطوره , راسو , سطر
 • 322 - افقی: . نمک , کامیون , مین , نوک
 • 322 - عمودی: . کمان , کمین
 • 323 - افقی: . سود , زیست , دوزیست , سوز , دیو , دست
 • 323 - عمودی: . زود , سوتی , دویست , دوست , تیز
 • 324 - افقی: . محرم , مراحم , رحمان , حرام
 • 324 - عمودی: . حمام , مرام , نامحرم
 • 325 - افقی: . مسابقه , سماق , سهام
 • 325 - عمودی: . ساق , ماسه , قسم , ساقه
 • 326 - افقی: . میزان , نیاز , ایمن , بازی , زیان
 • 326 - عمودی: . زبان , زمین , میزبان , بینا , زمان
 • 327 - افقی: . ترجمه , مهاجر , هرات , مهارت , جامه
 • 327 - عمودی: . مهاجرت , تهاجم , هجرت , تاجر
 • 328 - افقی: . مهر , خمپاره , خامه
 • 328 - عمودی: . خرما , خام , پاره , خمره
 • 329 - افقی: . لنگ , نسل , گالن , لنت , ساتن , سنگ
 • 329 - عمودی: . گلستان , انگل , لگن , سالن
 • 330 - افقی: . نمکدان , نادم , نمک , کمد
 • 330 - عمودی: . کمان , دامن , دکان
 • 331 - افقی: . اشتی , زشتی , پیتزا , اشپزی , پیاز
 • 331 - عمودی: . اشپز , پشتی , پیشتاز
 • 332 - افقی: . ریگ , گاری , گرافیک , کیف , کفر
 • 332 - عمودی: . فکر , کفگیر , کافر , کافی
 • 333 - افقی: . همسر , رستم , تورم , تسمه , سوره
 • 333 - عمودی: . مترو , سورتمه , سمور
 • 334 - افقی: . مرکز , زمان , مراکز , رمان
 • 334 - عمودی: . نماز , مکان , نمکزار , نازک
 • 335 - افقی: . قاتل , خالی , خیال , خلاقیت , قالی
 • 335 - عمودی: . لیاقت , خالق , تخیل , خلاق
 • 336 - افقی: . صبحانه , صاحب , صبح
 • 336 - عمودی: . انبه , صحنه , حنا , نصب
 • 337 - افقی: . مکار , دامن , درمان , کمان , نامرد
 • 337 - عمودی: . مادر , مدرک , کارمند , مدرن , اردک , نادر
 • 338 - افقی: . اباد , مداد , بامداد
 • 338 - عمودی: . بادام , امداد , داماد
 • 339 - افقی: . زابل , بازی , زولبیا , ویلا , لوزی
 • 339 - عمودی: . زیبا , بازو , لوبیا , ویزا
 • 340 - افقی: . غوره , دوغ , دور , داور , داروغه , اروغ
 • 340 - عمودی: . غده , دروغ , دارو , روده , داغ , دوره
 • 341 - افقی: . مقاوم , ماتم , قامت , تمام
 • 341 - عمودی: . مقوا , تقوا , موقت , مقاومت , مقام
 • 342 - افقی: . سنجاقک , جناق , ساکن
 • 342 - عمودی: . ساق , سنجاق , کاج
 • 343 - افقی: . اسیب , بازی , سبزی , بازرس , سربازی
 • 343 - عمودی: . بیزار , بازرسی , سرباز , اسیر
 • 344 - افقی: . جوهر , سوره , خسرو , خروس
 • 344 - عمودی: . خروج , جوخه , سرجوخه , رسوخ
 • 345 - افقی: . زمان , تماس , زمستان
 • 345 - عمودی: . نماز , ماست , متن , ساز
 • 346 - افقی: . سایه , سیاه , اشتی , هشت , ستایش
 • 346 - عمودی: . ایست , شاسی , شایسته , تیشه
 • 347 - افقی: . ماسک , اکسیر , سرامیک , اسیر , سیرک , اسکی
 • 347 - عمودی: . ریسک , سرما , کمیسر , کریم , مسیر , کرسی
 • 348 - افقی: . کنترل , کلانتر , کتان
 • 348 - عمودی: . تانک , تانکر , کارت
 • 349 - افقی: . موسیقی , قوم , سیم
 • 349 - عمودی: . قسم , مقوی , قوی , قوس , سمی
 • 350 - افقی: . التماس , الماس , املت , اسلام
 • 350 - عمودی: . ماست , تماس , سلامت , ملات
 • 351 - افقی: . توان , نبات , اتوبان , بانو
 • 351 - عمودی: . ابان , وانت , نوبت , توانا
 • 352 - افقی: . کوره , متروکه , مکه , کوه , موکت
 • 352 - عمودی: . تکه , توهم , تور , کمتر , کور
 • 353 - افقی: . علم , عالم , مطالعه , طعم , طمع , طلا
 • 353 - عمودی: . عمل , طعام , طعمه , طالع
 • 354 - افقی: . پلکان , پلاک , پیک
 • 354 - عمودی: . پلک , پلیکان , پیکان
 • 355 - افقی: . دارا , کار , فداکار , فکر
 • 355 - عمودی: . کفر , درک , فردا , اردک , کافر , ارد
 • 356 - افقی: . شوالیه , الویه , شیوه , لواش
 • 356 - عمودی: . ویلا , هیولا , لاشه
 • 357 - افقی: . ویلا , مایل , لیمو , لوبیا
 • 357 - عمودی: . موبایل , البوم , مبل , لبو
 • 358 - افقی: . عصاره , نعره , صرع , عناصر , عصا , عنصر
 • 358 - عمودی: . عصر , رعنا , عصرانه , عرصه
 • 359 - افقی: . برده , باده , بدهکار
 • 359 - عمودی: . رکاب , کباده , کهربا , برکه
 • 360 - افقی: . نسیم , سیمان , سلیمان , سالم
 • 360 - عمودی: . سالن , سلام , سلمانی , سینما
 • 361 - افقی: . شکار , کشتار , کتان , شرکت , کارتن
 • 361 - عمودی: . ناشر , تشکر , ترکش , تانکر , تراکنش
 • 362 - افقی: . گریم , گرمسیر , مرگ , مگس
 • 362 - عمودی: . ریگ , سرگرمی , گرم , مسیر
 • 363 - افقی: . جادو , جوان , شاد , دانش , وجدان
 • 363 - عمودی: . جواد , دانشجو , جشن
 • 364 - افقی: . گریم , گرما , گرمایش , گرم , ریگ , گام
 • 364 - عمودی: . شمار , گرامی , گیر , گرایش
 • 365 - افقی: . شکار , جارو , جوشکار
 • 365 - عمودی: . جوک , شورا , کشور , روکش , کاج
 • 366 - افقی: . معدن , عمان , دانش , مانع , دشنام
 • 366 - عمودی: . شمع , شمعدان , معنا , دشمن
 • 367 - افقی: . باد , باز , باند , بندباز , ناز
 • 367 - عمودی: . ندا , زبان , بند , ادب , بادبزن , بدن
 • 368 - افقی: . زمین , میزان , زایمان
 • 368 - عمودی: . نیاز , ایمان , زیان
 • 369 - افقی: . فیروزه , روزه , وزیر
 • 369 - عمودی: . فوری , زور , زیره , روز
 • 370 - افقی: . باز , زیبا , فلز , بازی , فایل
 • 370 - عمودی: . ابزی , فلزیاب , لیز , لیف , زلف
 • 371 - افقی: . سفره , سرفه , افسرده
 • 371 - عمودی: . فاسد , فارس , رفاه , افسر , ساده
 • 372 - افقی: . ارزن , مزار , زمان , چنار , چرم
 • 372 - عمودی: . چمن , نماز , چمنزار
 • 373 - افقی: . بازیچه , چاه , ابی
 • 373 - عمودی: . زیبا , بازی , چای , بچه , هیچ
 • 374 - افقی: . کشتزار , شکار , ترکش , ارتش , تراش
 • 374 - عمودی: . تراز , شرکت , کاشت , شراکت , تشکر , زرشک
 • 375 - افقی: . خاور , خرما , مورخ , خال , خام
 • 375 - عمودی: . ملخ , خرمالو
 • 376 - افقی: . ماچ , پیچ , پارچ , چرم , امیر , امپر , چاپ
 • 376 - عمودی: . پیام , مارپیچ , پرچم
 • 377 - افقی: . بانو , تانک , نبات , کتان , تنبک
 • 377 - عمودی: . تنباکو , بانک , کتاب
 • 378 - افقی: . برگ , بیدار , گاری , بادگیر , گدا
 • 378 - عمودی: . دریا , دبیر , گرداب , دیگ , ریگ
 • 379 - افقی: . شاعر , شعر , معاشرت , شمع , شعار , مشت
 • 379 - عمودی: . اتش , عمر , ارتش , ترش , شرم , عمارت
 • 380 - افقی: . رباط , کربلا , رکاب , باطل
 • 380 - عمودی: . کابل , طلبکار
 • 381 - افقی: . خورشید , خوش , رشید , دیو
 • 381 - عمودی: . خرید , شوخی , خرد , دوش , درویش
 • 382 - افقی: . ایات , دیابت , اداب , ادبیات
 • 382 - عمودی: . باید , اباد , ابتدا , ابادی
 • 383 - افقی: . معنا , نامه , معاینه , مانع
 • 383 - عمودی: . مایع , ماهی , میهن , عمان
 • 384 - افقی: . کینه , شیب , شنبه , کیش
 • 384 - عمودی: . بیشه , شبکه , یکشنبه , بشکه
 • 385 - افقی: . سال , تاس , پلیس , ایست , یاس , پاستیل
 • 385 - عمودی: . سیل , پاس , استیل , پیست , لیست , پست
 • 386 - افقی: . شاهد , کاشت , اتشکده , دشت
 • 386 - عمودی: . دهات , شهادت
 • 387 - افقی: . فوت , فال , فوتبال , بافت
 • 387 - عمودی: . فلوت , تابلو , تاول
 • 388 - افقی: . مژه , رژه , پدر , پژمرده
 • 388 - عمودی: . پرده , مژده , درهم , مرده
 • 389 - افقی: . اسکله , کالسکه , هلاک
 • 389 - عمودی: . کلاه , کلاهک , کلاس , کاسه
 • 390 - افقی: . چاه , کمانچه , مکه , نمک , چمن
 • 390 - عمودی: . نامه , چانه , چکمه
 • 391 - افقی: . فوتسال , وفات , وفا
 • 391 - عمودی: . سفال , فلوت , تاول , فوت
 • 392 - افقی: . خیر , خبر , چربی , چین
 • 392 - عمودی: . چرخ , نرخ , چرب , خبرچین
 • 393 - افقی: . استوار , راست , اوستا
 • 393 - عمودی: . راسو , روستا , استوا , سوار
 • 394 - افقی: . کهکشان , کاهش , شکاک
 • 394 - عمودی: . اشکنه , کشک , اکشن , کاه , شاه
 • 395 - افقی: . نیرو , ویران , رویا , فرنی
 • 395 - عمودی: . فوری , فناوری , روانی
 • 396 - افقی: . دهات , شاهد , بهداشت , شتاب
 • 396 - عمودی: . شته , تباه , دشت , شهادت , تابه , بهشت
 • 397 - افقی: . کرسی , مسری , میکس , کمیسر , ریسک
 • 397 - عمودی: . کسری , کریسمس , سیرک
 • 398 - افقی: . کافی , کافر , ترافیک
 • 398 - عمودی: . کتیرا , تاریک , کتری
 • 399 - افقی: . مربا , گرما , گرمابه , برگ , گربه , گرم
 • 399 - عمودی: . بهرام , بهار , مرگ
 • 400 - افقی: . مادی , پیدا , پیام , یاد , دایی , امید
 • 400 - عمودی: . پماد , دمپایی , ادم , دام
 • 401 - افقی: . رودل , زردالو , لودر , ارزو , دراز
 • 401 - عمودی: . زالو , دلاور , دلار
 • 402 - افقی: . کیش , شکارچی , کاشی , شریک , چکش
 • 402 - عمودی: . شکار , شیار , چای , شاکی
 • 403 - افقی: . نیش , پیشانی
 • 403 - عمودی: . شنا , نیایش , پایین , ایین
 • 404 - افقی: . درست , سرب , دربست , سرداب , بستر
 • 404 - عمودی: . سراب , برس , سبد , داربست , دارت , ربات
 • 405 - افقی: . نقره , قهرمان , قران , نامه , رقم
 • 405 - عمودی: . قمار , منقار , قرن , مناره
 • 406 - افقی: . مهمانی , منها , نیمه , امین , مایه
 • 406 - عمودی: . ایمن , همنام , نامه , مهمان , میهن
 • 407 - افقی: . رزمایش , شیار , مزار
 • 407 - عمودی: . میز , شیراز , میرزا , امرزش
 • 408 - افقی: . ملیت , دیلم , دلیر , لیتر , تیم
 • 408 - عمودی: . ریل , ملت , رتیل , تردمیل , مدیر
 • 409 - افقی: . دیوار , رویداد
 • 409 - عمودی: . دیدار , رادیو
 • 410 - افقی: . ملت , سلامت , مدال , سالم , تماس
 • 410 - عمودی: . دست , ملات , دستمال , ماست , املت , سلام
 • 411 - افقی: . اردو , گرد , جادوگر , جواد
 • 411 - عمودی: . جگر , جادو , گدا , جارو , گاو , گردو
 • 412 - افقی: . لاف , فاضل , الفبا
 • 412 - عمودی: . فال , فاضلاب , بالا , فضا , فضل
 • 413 - افقی: . چکه , تباه , تکه , تابه , چابک
 • 413 - عمودی: . کتاب , چاه , کتابچه , بچه
 • 414 - افقی: . ردیف , فردوسی , سرود , سفید , سفر , یوسف
 • 414 - عمودی: . فوری , سود , سفیر , فرود
 • 415 - افقی: . یاس , داس , افساید , فاسد
 • 415 - عمودی: . فساد , اسیا , سفید , اسید
 • 416 - افقی: . تند , داس , دبستان , بند
 • 416 - عمودی: . بدن , دست , سبد , نبات
 • 417 - افقی: . پیک , المپیک , کلام , لامپ , پلک
 • 417 - عمودی: . پیام , پلاک , کامل , ملک
 • 418 - افقی: . ناشی , شیار , ناشر
 • 418 - عمودی: . پنیر , پریشان , رانش
 • 419 - افقی: . سرنیزه , زین , سینه
 • 419 - عمودی: . ریز , نسیه , زیره , نیزه
 • 420 - افقی: . لانه , نهال , گلخانه , خال , خاله
 • 420 - عمودی: . گناه , انگل , نخل , نگاه , اهنگ , خانه
 • 421 - افقی: . بته , تبر , بستر , برجسته , ترس , هجرت , بهت
 • 421 - عمودی: . تره , رتبه , برج , تجربه , بسته
 • 422 - افقی: . قلاب , باقلوا , لقب , قاب
 • 422 - عمودی: . قلب , بوق , بالا , قول , قالب
 • 423 - افقی: . چانه , چاه , تپانچه , چاپ
 • 423 - عمودی: . تپه , تنها , پناه
 • 424 - افقی: . علت , عادت , عدالت , عادل
 • 424 - عمودی: . تعادل , ادعا , اعتدال , عدل
 • 425 - افقی: . فسنجان , جان
 • 425 - عمودی: . اسفنج , فنجان , نان
 • 426 - افقی: . شوهر , رشوه , ریشه , شهر
 • 426 - عمودی: . شرور , شیره , شهریور , شوره
 • 427 - افقی: . رمال , کامل , ارام , کلام , مالک
 • 427 - عمودی: . کارامل , کالا , مکار , کمال , امار
 • 428 - افقی: . گران , گرگان , گرگ , انگور , گنگ
 • 428 - عمودی: . نگار , گروگان , واگن
 • 429 - افقی: . تیم , ملیت , مستطیل , سطل , ملت
 • 429 - عمودی: . لیست , طلسم , تسلیم
 • 430 - افقی: . اسفناج , اسان
 • 430 - عمودی: . اجناس , اسفنج , ناجا
 • 431 - افقی: . ارام , امداد , درامد , مدار
 • 431 - عمودی: . داماد , مرداد , دامدار , مدارا , مداد , مادر
 • 432 - افقی: . نوید , ردیف , نیرو , فوری , فریدون
 • 432 - عمودی: . فرود , فردین , درون , فرنی
 • 433 - افقی: . مهیا , هیچ , هما , ماهیچه
 • 433 - عمودی: . مایه , ماه , چاه , چای
 • 434 - افقی: . قالب , ابان , نقال , نقاب
 • 434 - عمودی: . قلاب , بالن , انقلاب , بالا , نقل
 • 435 - افقی: . گران , گالری , گاری , گیلان , گلنار
 • 435 - عمودی: . لنگر , نارگیل , ریال , نگار
 • 436 - افقی: . وزیر , روزی , پیروزی
 • 436 - عمودی: . پیرو , پیروز , پیروی , پریز
 • 437 - افقی: . همسر , سایه , سرمایه , ماسه
 • 437 - عمودی: . سرما , سیاره , اسیر , ماهی , سیاه , مسیر
 • 438 - افقی: . سرزمین , میز , نسیم
 • 438 - عمودی: . مسیر , زمین , زین
 • 439 - افقی: . بنیاد , دژبان , ادیب , بید , باد , ژیان
 • 439 - عمودی: . بیان , ادب , نژاد , دنیا , دژبانی , بینا
 • 440 - افقی: . مکالمه , ملک , مهم , کلمه , کامل
 • 440 - عمودی: . کلام , کلم , هلاک , ملکه , لکه , مکمل , کلاه
 • 441 - افقی: . غایب , مربی , مربا , غریب , بیمار , مرغ
 • 441 - عمودی: . امیر , مرغابی , غبار
 • 442 - افقی: . دشنه , شهر , نرده , شهروند , دوش , روشن
 • 442 - عمودی: . روده , شوره , شوهر , دوره , رشوه , رنده
 • 443 - افقی: . گنجینه , جنگ , جنین , گیج
 • 443 - عمودی: . نهنگ , گنجه , نگین , گنج
 • 444 - افقی: . نگاه , انبه , نگهبان , اهنگ
 • 444 - عمودی: . نهنگ , گناه , بانگ , بنگاه
 • 445 - افقی: . برابر , یار , باربری
 • 445 - عمودی: . ابر , برابری , ببر
 • 446 - افقی: . تنها , نشاسته , شانه , نشت
 • 446 - عمودی: . شانس , نشات , نشست , تشنه , شته
 • 447 - افقی: . پاکت , لاکپشت , شال , تلاش
 • 447 - عمودی: . پلک , تشک , شکلات , پلاک , پتک , کاشت
 • 448 - افقی: . یگان , تایر , گرانیت , رنگ
 • 448 - عمودی: . گیرا , گاری , گیتار , رینگ
 • 449 - افقی: . نفس , نسکافه , سکه , کفن
 • 449 - عمودی: . کاسه , ساکن , کافه
 • 450 - افقی: . هالو , فولاد , هلو , هدف
 • 450 - عمودی: . فالوده , الوده , فال
 • 451 - افقی: . موافقت , موقت , مقوا , توقف
 • 451 - عمودی: . موفق , مافوق , توافق , قامت , وفات
 • 452 - افقی: . زین , نجیب , زنجبیل , لجن
 • 452 - عمودی: . لنز , زنبیل , جیب , لیز , لنج
 • 453 - افقی: . ناهید , ادویه , دیوان , دانه , دهان
 • 453 - عمودی: . دنیا , نوید , اینده , دیوانه
 • 454 - افقی: . سخنور , نخود , خونسرد , خروس
 • 454 - عمودی: . سرود , سرخود , درون , خرسند
 • 455 - افقی: . بانو , توان , ستون , وانت , بوستان
 • 455 - عمودی: . بوس , ستوان , نوبت , نبات
 • 456 - افقی: . زیاد , زمین , میز , امید , یزدان , مزد , زین
 • 456 - عمودی: . نیاز , ایزد , نامزدی , دین , میدان
 • 457 - افقی: . سالن , سال , سالم , سلام , اسم , مسن
 • 457 - عمودی: . نام , مسلمان , مماس , نسل
 • 458 - افقی: . رویا , کویر , خوراکی , خوک
 • 458 - عمودی: . خاور , خوراک , یاور , خیار
 • 459 - افقی: . افق , رفیق , فرق , فقیر , فراق , فقر
 • 459 - عمودی: . قیف , افریقا , قیر
 • 460 - افقی: . ازمایش , میز , اشیا , میش
 • 460 - عمودی: . ماش , ایام , شام , مزایا
 • 461 - افقی: . ناهید , شانه , اندیشه , دانش , شاهد
 • 461 - عمودی: . دهان , شاهین , دانه , ناشی , شیاد , شهید
 • 462 - افقی: . شناگر , نشت , ترش , گشت , نگار , انگشت
 • 462 - عمودی: . تنگ , ارتش , تراش , انگشتر , گران , ناشر
 • 463 - افقی: . انار , امار , ارمغان , نرم
 • 463 - عمودی: . رمان , مرغ , ارمان , ارام
 • 464 - افقی: . مرکبات , کتاب , تمبر
 • 464 - عمودی: . برکت , مبارک , مرکب , رکاب , مکتب , ربات
 • 465 - افقی: . شنبه , نوشابه , اشوب
 • 465 - عمودی: . بانو , شانه , باهوش , شهاب
 • 466 - افقی: . دفتر , مفرد , مدار , مادر , مترادف
 • 466 - عمودی: . فردا , مراد , درام , دفاتر
 • 467 - افقی: . خال , خوشحال , خوش , لوح
 • 467 - عمودی: . شاخ , لواش , حال , حلوا
 • 468 - افقی: . پرونده , دوره , پودر , پرده , نرده
 • 468 - عمودی: . وردنه , پرنده , رنده , روده
 • 469 - افقی: . هادی , دایه , برده , بیدار , بهداری
 • 469 - عمودی: . دبیر , دایره , ردیاب , بدهی
 • 470 - افقی: . نهال , پهلوان , پهلو , پله
 • 470 - عمودی: . پول , پناه , لانه , هالو , پونه , پلو
 • 471 - افقی: . بادکنک , دکان , کبد , کبک
 • 471 - عمودی: . باد , اندک , بانک , کند
 • 472 - افقی: . اسیر , دستیار , درست , دست
 • 472 - عمودی: . اسید , ترد , ساری , تدریس , دیس
 • 473 - افقی: . رویا , یاور , خاویار
 • 473 - عمودی: . خیار , اوار , خاور , خیر
 • 474 - افقی: . نایب , عناب , عصا , عصبی , صنایع , عیب
 • 474 - عمودی: . عاصی , عصبانی , عصیان , نصب
 • 475 - افقی: . یاور , جوی , جویبار , جیب , جارو , جواب
 • 475 - عمودی: . باج , رویا , جوراب , جاری , برج
 • 476 - افقی: . یکتا , اسکلت , تاکسی , استیک , کاست
 • 476 - عمودی: . استیل , کلیسا , ساکت , لاستیک , اسکیت
 • 477 - افقی: . نشان , ناشناس , شنا , شانس
 • 477 - عمودی: . اسان , اشنا , انسان
 • 478 - افقی: . سوال , سوله , لوس
 • 478 - عمودی: . گلو , ساوه , گوساله , الگو
 • 479 - افقی: . شکار , کاوشگر , گوش , کشور
 • 479 - عمودی: . شورا , روکش , گوارش , کور
 • 480 - افقی: . هیزم , خیمه , میز , خام , خامه
 • 480 - عمودی: . زخم , مزه , زخمی , میخ , خمیازه
 • 481 - افقی: . ساکن , استکان
 • 481 - عمودی: . ساکت , کتان , استان , تانک
 • 482 - افقی: . جاری , نارنجی , نجار , ناجی , رنج
 • 482 - عمودی: . جنین , نارنج , ارنج , انجیر
 • 483 - افقی: . مگس , مدرس , مرد , سرگرم , دسر , سرگرد
 • 483 - عمودی: . مرگ , سردر , سردرگم , گرم
 • 484 - افقی: . غاز , زغال , بزغاله , غزال , بغل
 • 484 - عمودی: . زاغ , بالغ , ابله , باغ , زباله , غزل
 • 485 - افقی: . جسم , مسجد , جسد , سجاد , جامد
 • 485 - عمودی: . سمج , داس , دنج , سنجد , جام , دماسنج
 • 486 - افقی: . احتمال , حامل , املت , حمال
 • 486 - عمودی: . حملات , حالت , حمل , محال , تحمل , ملت , محل
 • 487 - افقی: . شریف , پشتی , پیشرفت
 • 487 - عمودی: . تپش , پیش , تشریف , شرف , ترشی
 • 488 - افقی: . سرما , اسیر , سیمان , سمینار
 • 488 - عمودی: . مسیر , سینما , نسیم , ریسمان , امیر
 • 489 - افقی: . اشتراک , تشکر , اراک , تراش , کشتار , ترکش
 • 489 - عمودی: . شراکت , راکت , ارتش , کارت
 • 490 - افقی: . پدال , دلار , پودر , دلاور , پارو , پول
 • 490 - عمودی: . پدر , پادو , رودل , پلو , پولدار , لودر
 • 491 - افقی: . زادگاه , اگاه , گاز , گدا
 • 491 - عمودی: . گدازه , ازاده , زاهد , ازاد
 • 492 - افقی: . تابان , استان , تناسب , نسبت
 • 492 - عمودی: . ابستن , تاس , باستان , ابان , ساتن , سنت
 • 493 - افقی: . هندبال , دهان , انبه , لانه , بلند , نهال
 • 493 - عمودی: . بنده , هندل , دانه , ابله
 • 494 - افقی: . ارتفاع , تعارف , رفع , عفت
 • 494 - عمودی: . اعتراف , عارف
 • 495 - افقی: . ساکت , سکوت , کاسکت , کتک , سکو
 • 495 - عمودی: . سوت , کوک , کاکتوس , واکس
 • 496 - افقی: . عاج , جماعت , جامع , تاج , جمع
 • 496 - عمودی: . مات , اجتماع , تجمع , جام
 • 497 - افقی: . انگور , سنگر , نگار , سوار , گران
 • 497 - عمودی: . سنگ , واگن , گارسون , سرنگ , راسو , نرگس
 • 498 - افقی: . چاپلوس , لوس , چال , پوچ
 • 498 - عمودی: . سوال , چاپ , چپاول , چالوس , پول
 • 499 - افقی: . سینی , ایین , نسیم , یاسمین
 • 499 - عمودی: . میان , سیمین , یاسمن , سیمان
 • 500 - افقی: . کمر , بندر , کمربند , کند , کربن , کرم
 • 500 - عمودی: . کبد , کمد , نمک , مدرک , منبر , مرکب , نبرد
 • 501 - افقی: . گزینه , نیزه , انگیزه , اگهی
 • 501 - عمودی: . زنگ , زین , گیاه , نیاز , گزنه , یگانه , گاز
 • 502 - افقی: . جنگاور , واگن , گران , انگور
 • 502 - عمودی: . نوار , نگار , جانور , جارو
 • 503 - افقی: . زود , یزد , دوشیزه , دوش
 • 503 - عمودی: . شیوه , شهید , دوز
 • 504 - افقی: . ایران , انباری , باران , انبر , ابان
 • 504 - عمودی: . انار , نایاب , انبار , بارانی
 • 505 - افقی: . سیما , مهیا , همسایه , سیاه
 • 505 - عمودی: . سهام , سایه , سهمیه , ماهی
 • 506 - افقی: . واکس , ماسک , موسی , اسکیمو
 • 506 - عمودی: . سویا , مساوی , مسواک , اسکی
 • 507 - افقی: . قاب , قالی , باقالی , بقالی
 • 507 - عمودی: . قلاب , قلابی , قالب , بالا
 • 508 - افقی: . قانونی , نوین , نان , یونان
 • 508 - عمودی: . قانون , قوانین , نانو
 • 509 - افقی: . سفر , فارس , مسافت , ماست , اتمسفر , سفارت , رستم
 • 509 - عمودی: . مسافر , مسافرت , افسر , تماس
 • 510 - افقی: . ترکه , تکه , کاراته
 • 510 - عمودی: . کارت , کره , هرات , اراک
 • 511 - افقی: . بره , همبرگر , مهر , برگ
 • 511 - عمودی: . مرگ , گره , رهبر , گربه , برگه , رگه
 • 512 - افقی: . توکل , پوست , تلسکوپ , پتک , پلک
 • 512 - عمودی: . پول , پوک , سکوت , پتو , لوس , کپسول , توپ
 • 513 - افقی: . خراش , خشت , پرخاش , ارتش , رخت
 • 513 - عمودی: . خارپشت , اخرت , تراش , شاخ
 • 514 - افقی: . شاخ , اخر , خار , درخشان , خدا , ارشد
 • 514 - عمودی: . خشن , نرخ , نادر , خارش , خراش , درنا
 • 515 - افقی: . گیره , جیره , جگر , گریه , گره
 • 515 - عمودی: . گیج , ریگ , سرگیجه
 • 516 - افقی: . شکار , شلوارک , کور , لواشک , روکش
 • 516 - عمودی: . لواش , شورا , شلوار , کولر , کشور
 • 517 - افقی: . نبات , تنبل , بلیت , لبنیات , لابی
 • 517 - عمودی: . لاتین , تبانی , بیات
 • 518 - افقی: . کلیسا , تاکسی , ساکت , اسکلت
 • 518 - عمودی: . لیست , اسکی , لاستیک , اسکیت , کلاس
 • 519 - افقی: . زنده , زاهدان , ازاد , زاهد , ازاده
 • 519 - عمودی: . دهان , اندازه , دانا , دانه
 • 520 - افقی: . نبض , ضبط , انضباط , طناب
 • 520 - عمودی: . باطن , ابان , ضابط
 • 521 - افقی: . فیل , فلسطین , لطف , طفل
 • 521 - عمودی: . سطل , لیف , فسیل , لطیف , نفس
 • 522 - افقی: . باجناق , جناق , قاب , اجاق
 • 522 - عمودی: . نقاب , باج , جناب , ابان
 • 523 - افقی: . تنگ , گیوتین
 • 523 - عمودی: . گونی , گوی , گیتی , نیت
 • 524 - افقی: . تند , استان , سند , داس , دانا
 • 524 - عمودی: . دست , استاد , داستان
 • 525 - افقی: . پرز , پیش , پیروز , پوزش , پرویز
 • 525 - عمودی: . زیپ , وزیر , ورزش , زیرپوش , شیپور
 • 526 - افقی: . چاره , چهارپا , چهار , پاره
 • 526 - عمودی: . پاچه , پارچه , پارچ , اچار
 • 527 - افقی: . مشاوره , مشهور , ماشه , شوره
 • 527 - عمودی: . شورا , هموار , شماره , موش , هاشور
 • 528 - افقی: . گریه , گیره , سیاره , سیاهرگ
 • 528 - عمودی: . گیاه , سایه , گاری , سیاه , اسیر , سیگار
 • 529 - افقی: . بریان , بانگ , بینا , ابگیر , گریان
 • 529 - عمودی: . گرانی , گریبان , یگان , گاری
 • 530 - افقی: . بیوه , ابمیوه , میوه , بومی
 • 530 - عمودی: . ماهی , بامیه , بیمه
 • 531 - افقی: . سروان , سنسور , نارو , سوار
 • 531 - عمودی: . سوسن , راسو , سانسور , روان
 • 532 - افقی: . کتری , کتاب , باریک , کبریت , باتری
 • 532 - عمودی: . برکت , باکتری , تاریک , تبریک , کبیر
 • 533 - افقی: . کارد , کود , کادو , خوراک , خدا , کاخ
 • 533 - عمودی: . کدو , خاک , اردک , خودکار , خاور , دکور
 • 534 - افقی: . قلچماق , ماچ , مال
 • 534 - عمودی: . قلم , چلاق , چاق , چماق
 • 535 - افقی: . ابله , لقمه , ملاقه , قبله , مقابله , قالب
 • 535 - عمودی: . قلاب , قلمه , قابلمه , مقاله
 • 536 - افقی: . ابگوشت , گوش , شتاب
 • 536 - عمودی: . اشوب , گشت , گاو , گوشت
 • 537 - افقی: . اشکار , کاوش , کشور , اوار
 • 537 - عمودی: . کاور , شورا , واشر , روکش , کارواش , شکار
 • 538 - افقی: . محاکمه , حاکم , حمام
 • 538 - عمودی: . مهم , محکم , حکم , مکه
 • 539 - افقی: . بیرون , بند , نیرو , دبیر , بندر
 • 539 - عمودی: . بدن , نبرد , درون , دوربین , نوید
 • 540 - افقی: . البالو , بلال
 • 540 - عمودی: . الو , لال , بلا , لولا
 • 541 - افقی: . گوی , نوید , گیوه , دیگ , گونه
 • 541 - عمودی: . گود , گونی , گوینده
 • 542 - افقی: . فنر , فوری , ریل , لیف , فرنی , نیرو
 • 542 - عمودی: . فیل , نیلوفر
 • 543 - افقی: . درد , خردمند , خرد , خرم
 • 543 - عمودی: . خرمن , مردد , مخدر , مدد
 • 544 - افقی: . تنوع , نوبت , عنکبوت
 • 544 - عمودی: . نوک , نوع , تنبک
 • 545 - افقی: . قطبنما , قاب , باطن
 • 545 - عمودی: . قطب , منطق , نقاب , طناب
 • 546 - افقی: . گونه , زنگوله , گلو , وزن , لنز
 • 546 - عمودی: . زنگ , لوزه , گوزن , وزنه
 • 547 - افقی: . تار , خرافات , فرخ
 • 547 - عمودی: . رخت , فاخر , افتخار , افترا
 • 548 - افقی: . باک , دارکوب , کادو , بودا , کود , رکاب
 • 548 - عمودی: . کبود , کبد , اردک , کارد , دکور , ابرو
 • 549 - افقی: . بشر , مربا , ابریشم , امیر , شیار
 • 549 - عمودی: . مباشر , بیمار , امشب , مربی
 • 550 - افقی: . افتابه , بافت , افت
 • 550 - عمودی: . بها , تباه , افتاب , تابه
 • 551 - افقی: . قتل , تالاب , قالب , تقلب , قاب
 • 551 - عمودی: . اتاق , قاتل , باتلاق , بالا , قلاب
 • 552 - افقی: . لانه , اسکله , ساکن , کاسه , کلاس , سکه
 • 552 - عمودی: . سالن , هلاک , کهنسال , کلاه , نهال , لکه
 • 553 - افقی: . گلو , گوی , ویرگول
 • 553 - عمودی: . لیگ , گوریل , ریگ , یورو
 • 554 - افقی: . فرش , سنگفرش , سرنگ
 • 554 - عمودی: . نرگس , نفس , فشنگ , فنر , سنگر , شرف , سنگ
 • 555 - افقی: . روشن , سرنوشت , ستون , نشت
 • 555 - عمودی: . نشست , سوت , سنتور , تنور
 • 556 - افقی: . صمیمی , صمیمیت
 • 556 - عمودی: . تیم , تصمیم , یتیم
 • 557 - افقی: . راسو , سوار , سوسمار , سمور , ساس
 • 557 - عمودی: . سمسار , سماور
 • 558 - افقی: . بهار , چهار , چابهار , چاه
 • 558 - عمودی: . بچه , اچار , ارابه , چرب
 • 559 - افقی: . امین , کمین , یکان , مکان
 • 559 - عمودی: . مینا , مکانیک
 • 560 - افقی: . خشاب , فاش , شفابخش
 • 560 - عمودی: . شفا , بخشش , شاخ , خفاش , بخش
 • 561 - افقی: . هزار , زهرا , مزه , بهرام , بهار , بزم
 • 561 - عمودی: . مبارزه , مبارز , مزار
 • 562 - افقی: . سخت , کارت , خرس , خاکستر , ساکت
 • 562 - عمودی: . رخت , ساخت , سرخک , سرخ
 • 563 - افقی: . بومی , میکروب , کویر , مرکب
 • 563 - عمودی: . مربی , کبیر , کبری
 • 564 - افقی: . ارمان , ارام , نمره , مناره , انار , ناهار
 • 564 - عمودی: . نامه , راهنما , اهرام
 • 565 - افقی: . لگد , گنبد , گلوبند , بدن
 • 565 - عمودی: . گلو , بلند , بلندگو , بند , گود
 • 566 - افقی: . ناجی , جانشین , نشان
 • 566 - عمودی: . نشانی , ناشی , جنین
 • 567 - افقی: . جواد , ازدواج , اواز , زوج
 • 567 - عمودی: . زود , جواز , جادو , ازاد
 • 568 - افقی: . رکاب , کتاب , تابه , بهتر , تبهکار , ربات
 • 568 - عمودی: . برکت , رتبه , ترکه , هکتار , برکه
 • 569 - افقی: . تمایل , ملات , متعالی
 • 569 - عمودی: . مایع , ملیت , عیال , عملیات , تعامل
 • 570 - افقی: . سرد , تردستی , رسید , ترس , دست
 • 570 - عمودی: . دیر , سیرت , درست , تدریس , درس
 • 571 - افقی: . گوشی , گاو , گوی , گویش , گام
 • 571 - عمودی: . گوش , میگو , گاومیش , موش
 • 572 - افقی: . لباس , باک , کالباس
 • 572 - عمودی: . کاسب , کلاس , کالا , سبک , کابل
 • 573 - افقی: . دوره , دروازه , زرده , دراز , ارزو
 • 573 - عمودی: . روده , ازرده , داور , زهرا
 • 574 - افقی: . پاپ , پیانو , پویا
 • 574 - عمودی: . پاپیون , نوپا , پیپ
 • 575 - افقی: . کنج , کاج , کرج , نارنج , نجار
 • 575 - عمودی: . رنج , ارنج , نارنجک
 • 576 - افقی: . ساکن , نکات , پستانک , تانک
 • 576 - عمودی: . پستان , تکان , کتان
 • 577 - افقی: . معشوقه , عمق , مشوق , شوم , شمع
 • 577 - عمودی: . عمه , عشق , موقع , معشوق , شوق
 • 578 - افقی: . پنیر , نگار , پارکینگ , پارک
 • 578 - عمودی: . پیکر , پیکان , گران , گاری
 • 579 - افقی: . نیرو , روانی , گونی , گریان , رویا , گران
 • 579 - عمودی: . ویران , واگیر , گاری , انگور , ویرانگر
 • 580 - افقی: . خنده , درنا , نرده , سردخانه , نسخه , رسانه
 • 580 - عمودی: . خرسند , دانه , خرناس , سرانه , خانه , رنده , ساده
 • 581 - افقی: . قوچ , قند , صندوقچه , قصه
 • 581 - عمودی: . صدقه , صندوق , نوچه
 • 582 - افقی: . شهرک , شکارگاه , اشکار , شاهرگ , شکار
 • 582 - عمودی: . کاهش , شاهکار , کارگاه
 • 583 - افقی: . زمانه , کنایه , هیزم , زیان , کمان , نیزه , کنیز , اینک
 • 583 - عمودی: . زمینه , زمین , نیاز , نازک , میزان , مکانیزه
 • 584 - افقی: . ابان , انجماد , اباد , اندام
 • 584 - عمودی: . جامد , بادام , بادمجان , دانا
 • 585 - افقی: . هواپیما , میوه , ماهی
 • 585 - عمودی: . پایه , پیام , پویا
 • 586 - افقی: . مکار , مرور , ماکروفر
 • 586 - عمودی: . مارک , کافر , مکرر , کافور , کاور , امور
 • 587 - افقی: . ناقوس , ساقی , اسیا , سویا
 • 587 - عمودی: . اسان , ایوان , اقیانوس
 • 588 - افقی: . شبانگاه , شانه , بنگاه , شنبه
 • 588 - عمودی: . انشا , شباهنگ , باشگاه , شبانه
 • 589 - افقی: . مادر , دشنام , دشمن , دانش , امرزش , درمان
 • 589 - عمودی: . زمان , ارزش , ارزشمند , دراز , نامزد
 • 590 - افقی: . کدوتنبل , تونل , بلند , دولت
 • 590 - عمودی: . تنبک , نوبت , تولد , تنبل , کندو
 • 591 - افقی: . لرزش , زرشک , زرشکپلو , پوشک , کولر , کشور
 • 591 - عمودی: . پزشک , روکش , پوزش , ورزش
 • 592 - افقی: . نهان , نانو , اندوه , نهاد , دانه
 • 592 - عمودی: . دهانه , هندوانه , دهنه , دهان
 • 593 - افقی: . دینامیت , یتیم , میدان , دایی
 • 593 - عمودی: . امید , تمدن , امنیت
 • 594 - افقی: . لیتر , ترشی , رتیل , مشورت , مترو
 • 594 - عمودی: . لیمو , لیموترش , مشتری , ریمل , شور
 • 595 - افقی: . نیرنگ , نگین , رنگین , نگران , ناخنگیر , خیار
 • 595 - عمودی: . نارنگی , خانگی , اخرین , رینگ , گاری
 • 596 - افقی: . گوزن , لوزی , یوزپلنگ
 • 596 - عمودی: . گونی , پلنگ , پونز
 • 597 - افقی: . سینه , نویسنده
 • 597 - عمودی: . نوید , نسیه , یهود
 • 598 - افقی: . سردار , دریا , رادار , رسید , اسرار , سیار
 • 598 - عمودی: . اسیر , ایراد , سرایدار , سردر
 • 599 - افقی: . تهران , رسانه , انتن
 • 599 - عمودی: . هنرستان , نسترن , ترانه , ستاره , تنها
 • 600 - افقی: . دنیا , سویا , ساندویچ , اسید
 • 600 - عمودی: . سواد , سونا , دیوان
 • 601 - افقی: . درگاه , هنجار , اهنگر , گردان , جداره
 • 601 - عمودی: . هجران , گردنه , جهانگرد , رانده
 • 602 - افقی: . گریه , گمراه , گیره , ماهی , گرما
 • 602 - عمودی: . ماهیگیر , گیاه , گاری
 • 603 - افقی: . اشوب , بازگو , یابو , بازی , گویش , زیبا
 • 603 - عمودی: . بازو , یوگا , یواش , بازیگوش , ابزی
 • 604 - افقی: . هموار , روانه , راهنما , ناروا , ماورا , نمره
 • 604 - عمودی: . اواره , ناهار , ناهموار , منها , ارمان
 • 605 - افقی: . ساخت , سخاوت , پاسخ , استوا
 • 605 - عمودی: . پوست , اوستا , اختاپوس , سوخت
 • 606 - افقی: . تراشه , اشتها , ارتش , پاره
 • 606 - عمودی: . اتشپاره , اشاره , تراش
 • 607 - افقی: . تبلیغات , لغات , بالغ , غالب
 • 607 - عمودی: . غایب , اغلب , تبلیغ , لغایت , بلیت
 • 608 - افقی: . پیراشکی , کاشی , پیکر , شاپرک
 • 608 - عمودی: . شریک , پیرایش , شاکی
 • 609 - افقی: . شتاب , شیاد , شهاب , هدایت , بهداشتی , شهادت
 • 609 - عمودی: . بیشه , دیابت , تیشه , تشبیه , تباه
 • 610 - افقی: . اجتماعی , جمعیت , تجمع , مایع , ایات
 • 610 - عمودی: . مایعات , اجتماع , جماعت , جامع
 • 611 - افقی: . مانور , نیمرو , ویران , میهن , موریانه
 • 611 - عمودی: . میوه , هموار , اهریمن , روانی , همایون
 • 612 - افقی: . اریا , گرایش , ارایشگر
 • 612 - عمودی: . ارایش , شیار
 • 613 - افقی: . شانه , اشکنه , دنده , کاهن , اکنده
 • 613 - عمودی: . دانش , دانه , اندک , دکان , دانشکده , کشنده
 • 614 - افقی: . جالباسی , لباس , اجیل , اسیاب , اسیا , بسیج
 • 614 - عمودی: . سبیل , بالا , سیلاب , ابلیس , اسیب
 • 615 - افقی: . شاسی , سویا , ویزا , سازش , ستایش , تساوی
 • 615 - عمودی: . اویز , سوزش , زیست , اتشسوزی , سایت
 • 616 - افقی: . کالری , اقلیم , قالی , رالی , قیام , لایق
 • 616 - عمودی: . قمار , ملاک , قلمکاری , قاری , مایل
 • 617 - افقی: . شهریه , شیره , نشریه , پنیر
 • 617 - عمودی: . پینه , هنرپیشه , ریشه
 • 618 - افقی: . اگاه , پناهگاه , گناه
 • 618 - عمودی: . نگاه , پهنا , پگاه , پناه , اهنگ
 • 619 - افقی: . دماغ , مدیر , مرغداری
 • 619 - عمودی: . مرید , مدار , یغما , دریغ
 • 620 - افقی: . دستفروش , فروش , درشت , دوست
 • 620 - عمودی: . درست , دفتر , دستور , درفش , سرود
 • 621 - افقی: . رویا , روایت , مانتو , مانیتور , منور
 • 621 - عمودی: . مروت , رونما , متواری , نیمرو , تومان , مترو
 • 622 - افقی: . هیزم , مرور , رموز , مهرورزی
 • 622 - عمودی: . زیره , روزمره , روزه
 • 623 - افقی: . دربست , سراب , بستر , داربست , بندر , نبات
 • 623 - عمودی: . سرداب , نبرد , انبردست , دبستان
 • 624 - افقی: . امان , خوانا , خوناشام
 • 624 - عمودی: . خاموش , اخمو , خوشنام , انشا , خانم
 • 625 - افقی: . نقشه , عاشقانه , قانع
 • 625 - عمودی: . نقاش , اشعه , عاشق , اشنا
 • 626 - افقی: . لوبیا , والیبال , ویلا , بلال
 • 626 - عمودی: . البالو , لیلا
 • 627 - افقی: . دستی , تدریس , گریس , دستگیره
 • 627 - عمودی: . رسید , دستگیر , گسترده
 • 628 - افقی: . تردد , رسوا , دادرس , درود , روستا , دستاورد
 • 628 - عمودی: . راسو , سواد , درست , دستور , سودا
 • 629 - افقی: . دهان , رنده , مناره , نرده , درمان , فرمانده
 • 629 - عمودی: . فردا , ماده , فرمان , نمره , دانه , رفاه , نهاد
 • 630 - افقی: . یراق , قایق , قایقران , رقیق
 • 630 - عمودی: . قران , قرقی , قناری
 • 631 - افقی: . امداد , دراز , دامدار , مردد , مدارا , مزار
 • 631 - عمودی: . داماد , مادرزاد , مرداد , ازار
 • 632 - افقی: . روزنه , زورخانه , ارزو , زانو , خاور
 • 632 - عمودی: . هزار , وزنه , خزانه , خواهر , خانه , راهزن , خزان
 • 633 - افقی: . ترمینال , رالی , نرمال , ملات , رمان
 • 633 - عمودی: . لیتر , ملیت , رتیل , لاتین , تمایل , املت
 • 634 - افقی: . کتان , تکان , کاپیتان , اکیپ
 • 634 - عمودی: . یکتا , پیکان , کاینات , یکان
 • 635 - افقی: . تکواندو , دکان , کادو , تانک
 • 635 - عمودی: . کتان , کودتا , کندو
 • 636 - افقی: . شیفته , ترشی , تیره , شهرت , فرشته , پیشرفت
 • 636 - عمودی: . شریف , تیشه , پیشرفته , شیره , تشریف , رشته
 • 637 - افقی: . امرار , مکرر , فرار , کارفرما
 • 637 - عمودی: . کافر , کفار , افکار
 • 638 - افقی: . هرگز , بزرگ , بزرگراه , گراز
 • 638 - عمودی: . رهبر , رگبار , هزار , برگه , گربه
 • 639 - افقی: . سیاه , کیسه , اسکله , گیاه , کلیه , کلیسا
 • 639 - عمودی: . گیلاس , کاسه , کلاهگیس , کلاس , سایه , هیکل
 • 640 - افقی: . شهربازی , زیبا , بیشه , هزار
 • 640 - عمودی: . زهرا , ارزش , شیراز , بازی , شهاب , شبیه
 • 641 - افقی: . شلنگ , شاگرد , شالگردن , دلار , ناشر
 • 641 - عمودی: . دانش , گلدان , شناگر , گردن , انگل , لنگر
 • 642 - افقی: . خیال , خشکسالی , شلیک , کلاس
 • 642 - عمودی: . شاکی , کلیسا , کاشی , خالی
 • 643 - افقی: . بانگ , مبارک , منبر , کربن , مرکب
 • 643 - عمودی: . گمرک , بانک , گرمکن , گرما , رکاب , ابگرمکن
 • 644 - افقی: . نادر , ردپا , پندار , گران , پرندگان
 • 644 - عمودی: . ندار , نگران , نگار
 • 645 - افقی: . نیرو , ایوان , روان , روانی , روغن , غیور , اوار
 • 645 - عمودی: . ارغوانی , ویران , رویا , نوار
 • 646 - افقی: . اسارت , سارا , خسته , اراسته , خارا
 • 646 - عمودی: . اخرت , هراس , راست , راسته , استخاره
 • 647 - افقی: . گوهر , اواره , روده , اراده , اردوگاه , گروه
 • 647 - عمودی: . گرده , دوره , گردو , گوارا , هوادار , اداره
 • 648 - افقی: . شناور , جشنواره , شوهر , نجار , جوان , جارو
 • 648 - عمودی: . جهان , جوانه , جانور , جواهر , جوهر , شانه
 • 649 - افقی: . شانه , اهنگ , گناه , نگاه , دانا , دانش
 • 649 - عمودی: . اگاه , دانه , دانشگاه , شاهد , دشنه , گشاد
 • 650 - افقی: . شریف , گوشی , گلفروشی
 • 650 - عمودی: . فروش , گوریل , یورش , فوری
 • 651 - افقی: . چربی , چادر , ابادی , بیدار
 • 651 - عمودی: . اچار , ابدارچی , دبیر , ایراد
 • 652 - افقی: . امنیت , نیمکت , تراکم , تیرکمان , کارتن
 • 652 - عمودی: . تمرین , ماتیک , تریاک , رمانتیک , تانکر
 • 653 - افقی: . پسرخاله , هراس , پاسخ
 • 653 - عمودی: . پارس , سپاه , پاره , خاله
 • 654 - افقی: . سوهان , ستوان , کوهستان , کاهو , سکوت
 • 654 - عمودی: . کاسه , واکس , کوتاه , سکته , واکسن , کوهان , کوسه
 • 655 - افقی: . خدمت , ادامس , تماس , استاد
 • 655 - عمودی: . خادم , استخدام , ماست
 • 656 - افقی: . اندوه , جوانه , شانه , دانشجو , جهاد , جادو
 • 656 - عمودی: . شاهد , جاده , وجدان , دانش , جوان , جوشانده , جهان
 • 657 - افقی: . لیزر , زاری , ریال , ارزش
 • 657 - عمودی: . ازار , شالیزار , لرزش
 • 658 - افقی: . شورش , کشورگشا , کاوش
 • 658 - عمودی: . کاور , گوارش , کاوشگر , کوشش
 • 659 - افقی: . حاصلخیز , صالح , خیال
 • 659 - عمودی: . خالی , خالص , حاصل , اصیل
 • 660 - افقی: . گردنبند , بندر , درنگ
 • 660 - عمودی: . نبرد , گردن , دربند , گنبد
 • 661 - افقی: . گیاه , نگین , بیان , بنگاه , نگهبانی , نگاه
 • 661 - عمودی: . بینا , اهنگ , بیگانه , نگهبان , نهنگ , یگانه
 • 662 - افقی: . گران , افسونگر , سروان , افسر , انگور
 • 662 - عمودی: . فانوس , گارسون , سرنگ , فوران , سونا , سنگر
 • 663 - افقی: . ویتامین , مانتو
 • 663 - عمودی: . امنیت , تومان , یتیم
 • 664 - افقی: . خانه , رودخانه , اندوه , خواهر , روده
 • 664 - عمودی: . خاور , درون , دوران , خنده , نخود , وردنه , رخنه
 • 665 - افقی: . شاهرگ , گوهر , گوشواره , شوهر , گوشه
 • 665 - عمودی: . گوارش , گروه , هاشور
 • 666 - افقی: . چلوکباب , چابک
 • 666 - عمودی: . بلوچ , کباب
 • 667 - افقی: . اینه , نیاز , تنها , تازیانه , اهانت , زیان
 • 667 - عمودی: . تازه , انتها , زینت , نهایت , نیزه
 • 668 - افقی: . گریه , نیزه , سنگریزه , زیره , گرسنه
 • 668 - عمودی: . سرنیزه , سنگر , زرنگ , گزینه , سرهنگ , هرگز
 • 669 - افقی: . سرما , مرجان , نجار , اسان , انسجام
 • 669 - عمودی: . ارنج , ارام , ماجرا , اسمان , سرانجام , ارمان
 • 670 - افقی: . بالن , جنگلبان , بانگ
 • 670 - عمودی: . انگل , گلاب , جنگل
 • 671 - افقی: . پناه , خانه , توپخانه , پخته
 • 671 - عمودی: . پونه , خاتون , تنها
 • 672 - افقی: . گردن , گونی , تدوینگر , ندرت , گردو , توری
 • 672 - عمودی: . تندرو , نوید , دورنگ , درون , تنور
 • 673 - افقی: . روده , روان , دورو , هوانورد
 • 673 - عمودی: . ورود , وارونه , دوره , دوران , نارو
 • 674 - افقی: . کماندار , انار , اندام , ناکام , ارام
 • 674 - عمودی: . دانا , دکان , کارمند , درمان , مدرک
 • 675 - افقی: . کانون , نوار , کافر , کافور
 • 675 - عمودی: . نوکر , روان , نورافکن
 • 676 - افقی: . اسیا , سیاه , هستی , اگاه , اگاهی , ایست
 • 676 - عمودی: . گیاه , اگهی , سایه , ایستگاه
 • 677 - افقی: . تروریست , ترور
 • 677 - عمودی: . روسری , سرور , توریست
 • 678 - افقی: . کلیه , کیسه , سیاهک , کلسیم , اسکله , هاکی , میله
 • 678 - عمودی: . هیکل , ماسک , سیاه , لامسه , همکلاسی , کامل
 • 679 - افقی: . شرور , خراش , خیارشور , شوخی
 • 679 - عمودی: . خارش , خاور , یواش
 • 680 - افقی: . استوانه , اوستا , سوهان , استان , استوا
 • 680 - عمودی: . توانا , تاوان , ستوان , تنها
 • 681 - افقی: . خلافکار , کالا , کلاف
 • 681 - عمودی: . خلاف , کافر
 • 682 - افقی: . تاوان , سخاوت , سونا , ستوان , استوا , نخست , سوخت
 • 682 - عمودی: . ستون , توانا , وانت , استخوان , استان , خاتون
 • 683 - افقی: . دشنام , شمعدانی , میدان , مانع , معنا , دانش
 • 683 - عمودی: . شیاد , دشمن , ماشین , منشی , معدن , نمایش
 • 684 - افقی: . پنبه , جنبش , پنجشنبه
 • 684 - عمودی: . پنجه , جنبه , جهش , شنبه
 • 685 - افقی: . رادیو , مرید , مدیر , دیوار , مواد , دوام
 • 685 - عمودی: . مادر , امید , دریا , مروارید
 • 686 - افقی: . ابرنگ , بانگ , رگبار , بخار
 • 686 - عمودی: . خبرنگار , خراب
 • 687 - افقی: . فشار , اشتی , ترشی , تشریفات , ارتش
 • 687 - عمودی: . شیفت , تشریف , شرافت , شیار
 • 688 - افقی: . سکوت , کشتی , شکست , پوست , تیوپ , پوشک
 • 688 - عمودی: . پیشکسوت , پشتک , پشتی , پیست
 • 689 - افقی: . گوشه , شوهر , هاشور , فروشگاه , گروه , فروش
 • 689 - عمودی: . فشار , فواره , گوهر , شاهرگ , گوارش
 • 690 - افقی: . ابرو , بهار , چاره , چهارچوب
 • 690 - عمودی: . چهار , روباه
 • 691 - افقی: . شریف , یورش , شوفر , ظرفشویی , فروش
 • 691 - عمودی: . ظریف , فوری , رویش
 • 692 - افقی: . دانا , دادستان , استاد
 • 692 - عمودی: . استان , داستان , اسان
 • 693 - افقی: . محرمانه , رمان , مراحم , مرهم , مهمان
 • 693 - عمودی: . حمام , نامحرم , مناره , مرام , نامه
 • 694 - افقی: . گیره , گروه , گونیا , گونه , نیروگاه , گوهر
 • 694 - عمودی: . واگن , گواهی , انگور , گونی , اگهی , گریه
 • 695 - افقی: . ولایت , بلیت , ویلا , لیمو , موبایل , تابلو
 • 695 - عمودی: . لوبیا , اتومبیل , البوم , تاول , املت
 • 696 - افقی: . فریاد , ادرس , افسردگی , اسید , گاری , ردیف
 • 696 - عمودی: . فردا , فاسد , رسید , دریا , سیگار , سفید
 • 697 - افقی: . گریه , برگزیده , هرگز , دبیر , گیره
 • 697 - عمودی: . یزد , برگه , گرده , زیره , گربه , بزرگ , بدهی
 • 698 - افقی: . بارز , بازار , بازارچه , اچار
 • 698 - عمودی: . چاره , ازار , ابزار , ارابه , چهار
 • 699 - افقی: . پویا , شیوا , خویش , اویشن , پیشخوان
 • 699 - عمودی: . پیشوا , شنوا , شوخی , ناخوش , پیانو
 • 700 - افقی: . درون , فرود , فروردین , ردیف
 • 700 - عمودی: . فوری , نوید , فرنی , نیرو
 • 701 - افقی: . روکش , شریک , کشاورز , ورزش , ارزش , کاشی
 • 701 - عمودی: . شاکی , کویر , کشاورزی , وزیر , کشور , زیرک
 • 702 - افقی: . ربات , اخبار , خراب , باخت , مرتب
 • 702 - عمودی: . بخار , مخابرات , خرما , تمبر
 • 703 - افقی: . دلبر , بلدرچین , چنبر
 • 703 - عمودی: . دلیر , دریبل , چرند , بلند
 • 704 - افقی: . اوار , امروز , گراز , اواز , گوارا
 • 704 - عمودی: . گرما , ارام , ارزو , اموزگار , ماورا , مزار
 • 705 - افقی: . کوره , کوهنورد , نرده , دکور , دوره
 • 705 - عمودی: . رنده , روده , ورود , نوکر , کندو , وردنه
 • 706 - افقی: . باران , بازرگان , انبار , ابرنگ , زبان
 • 706 - عمودی: . ارزان , ابزار , بازار , گازانبر , بزرگ , برنز , زرنگ
 • 707 - افقی: . نوکر , کنار , گورکن , کانگورو
 • 707 - عمودی: . واگن , کنگر , انگور , نگار , گران
 • 708 - افقی: . فروشنده , فروش , روشن , درفش
 • 708 - عمودی: . شوفر , شهروند , دشنه
 • 709 - افقی: . پنهان , نهان , پناهنده
 • 709 - عمودی: . پناه , دهان , دهانه , دهنه
 • 710 - افقی: . امید , امداد , اجداد , جامد , جدید
 • 710 - عمودی: . داماد , مداد , جامدادی
 • 711 - افقی: . نیایش , شناور , روشن , روشنایی , شیرین
 • 711 - عمودی: . اویشن , شیروانی , شنوایی , ویرایش , رویش , ناشی
 • 712 - افقی: . مصلحت , حالت , محصول , صلوات , تحمل
 • 712 - عمودی: . حاصل , محصولات , حلوا , تاول
 • 713 - افقی: . زردچوبه , روزه , دوره
 • 713 - عمودی: . برده , بهروز , زرده , روده
 • 714 - افقی: . ادینه , دایه , ماده , اینده , دانه , میهن
 • 714 - عمودی: . دهان , ناهید , نماینده , امید
 • 715 - افقی: . یادداشت , شیدا , داداش , اشتی
 • 715 - عمودی: . شدید , شیاد , تشدید , اشیا , ایات
 • 716 - افقی: . کاسب , اسکلت , ساکت , کلاس , کابل
 • 716 - عمودی: . لباس , کتاب , کسالت , بسکتبال , کباب
 • 717 - افقی: . سنتور , تنور , رستوران , سرور , سروان
 • 717 - عمودی: . اورست , ستوان , روستا , رانت , ترور
 • 718 - افقی: . وانیل , ملوان , ملودی , مدیون , والدین , میلاد
 • 718 - عمودی: . میدان , لیوان , لیموناد
 • 719 - افقی: . آرامش , بخار , آرامبخش , خراش , ارام
 • 719 - عمودی: . ابشار , مربا , خشاب , خرما , خراب
 • 720 - افقی: . نمره , مانور , ارزو , روزنامه , موزه , هموار
 • 720 - عمودی: . روزنه , ازمون , راهزن , وزنه , مزار
 • 721 - افقی: . رنده , فرستنده , تنفس , دفتر , سرفه
 • 721 - عمودی: . درست , ترفند , سفره , فهرست , نرده , دسته , تنفر
 • 722 - افقی: . دینار , دانا , کاردانی
 • 722 - عمودی: . اندک , دکان , ایراد , انکار
 • 723 - افقی: . بیدار , دایی , دلبر , یلدا , بیلیارد
 • 723 - عمودی: . دلیر , دلربا , ردیاب , دلار , دبیر
 • 724 - افقی: . جاده , جوان , جاودانه , وجدان , جادو
 • 724 - عمودی: . جهان , جوانه , اندوه , جاودان , دانه
 • 725 - افقی: . اسکلت , لاستیک , کالری , ریاست , اسکیت
 • 725 - عمودی: . تاریک , کلاس , سریال , کریستال , کلیسا
 • 726 - افقی: . پزشک , دامپزشک
 • 726 - عمودی: . پماد , ادمکش , اشپز , پشمک
 • 727 - افقی: . انقراض , ناقض
 • 727 - عمودی: . قران , انار , انقضا
 • 728 - افقی: . روباه , آهنگر , گروه , روبان , بوران , واگن
 • 728 - عمودی: . گروهبان , بنگاه , گونه , انگور , گربه
 • 729 - افقی: . خیال , لوبیا , کوبا , کابل , کیلو , خالی
 • 729 - عمودی: . وکیل , خواب , الکی , خالکوبی
 • 730 - افقی: . کمان , ابگرمکن , مربا , گمرک
 • 730 - عمودی: . مبارک , کربن , بانمک
 • 731 - افقی: . اسفنج , نجار , ارنج , سفارش
 • 731 - عمودی: . فشارسنج , شانس , ناشر
 • 732 - افقی: . ساعد , استعداد , ساعت , عادت
 • 732 - عمودی: . استاد , سعادت , تعداد
 • 733 - افقی: . ژنراتور , توان
 • 733 - عمودی: . وانت , تنور , ترور , ژانر
 • 734 - افقی: . ارزو , ورزشکار , کشور , روکش
 • 734 - عمودی: . کاوش , زرشک , ارزش , کشاورز , شرور
 • 735 - افقی: . مناره , ناهار , انکار , کارنامه , ناکام
 • 735 - عمودی: . اکران , همکار , ارمان , راهنما , ارام
 • 736 - افقی: . همتا , مهلت , لغتنامه , نهال , غلام
 • 736 - عمودی: . نغمه , املت , ناله , تنها , لانه
 • 737 - افقی: . تاریخ , خیار , خسارت , کتیرا , خاکستر , تاکسی
 • 737 - عمودی: . خاکستری , تاریک , استخر , اسکیت , کتری
 • 738 - افقی: . اردوگاه , گوهر , اواره , اراده , درگاه , گروه
 • 738 - عمودی: . گوارا , گردو , اوار , اداره , اگاه
 • 739 - افقی: . بنیان , باند , یخبندان , ناخن , نایب , بینا
 • 739 - عمودی: . بیان , بنیاد , خندان , دنیا
 • 740 - افقی: . سلمانی , سینما , سیمان , اسمان , سالن , الماس
 • 740 - عمودی: . نسیم , املا , میانسال , ایمان
 • 741 - افقی: . زیره , رازیانه , ارزان , ارزن , زیان
 • 741 - عمودی: . نیزار , یارانه , نیاز , رایانه , ازار
 • 742 - افقی: . ریاست , کلیسا , تاریک , استیل , کریستال
 • 742 - عمودی: . سریال , اسکلت , لاستیک , رسالت , تاکسی
 • 743 - افقی: . حسابدار , ادرس , سراب
 • 743 - عمودی: . حساب , ساحر , اباد , ابدار
 • 744 - افقی: . سکوت , بیسکویت
 • 744 - عمودی: . کویت , بوکس , بوتیک , بیست
 • 745 - افقی: . گوشه , شوره , پژوهشگر , پروژه
 • 745 - عمودی: . پوشه , پژوهش , گوهر
 • 746 - افقی: . خدمتکار , مخدر , خدمت , درخت , خرما
 • 746 - عمودی: . دکتر , دختر , خادم , مدرک
 • 747 - افقی: . نبات , قبرستان , رقابت , قنات , سارق , سراب
 • 747 - عمودی: . سرقت , بستر , قربان , سبقت , ربات , نقاب
 • 748 - افقی: . کنترل , کلانتری , رتیل , تانک , کارتن
 • 748 - عمودی: . لیتر , تانکر , تاریک , کلانتر , کتیرا
 • 749 - افقی: . سراب , بارفیکس , باریک , اسکی , افسر , سیرک
 • 749 - عمودی: . سفیر , کاسب , رکاب , اسیر , اکسیر , فریب
 • 750 - افقی: . شراره , شهرداری , دایه , دایره , شیاد
 • 750 - عمودی: . رشید , شاهد , ریشه , شهردار , هشدار , شیره


بدون دیدگاه

ثبت نظر