جواب بازی پازلک

جواب بازی پازلک

 • مرحله ی 1 - 1. سرد
 • مرحله ی 1 - 2. راز
 • مرحله ی 1 - 3. ماه
 • مرحله ی 1 - 4. سیب
 • مرحله ی 1 - 5. موش
 • مرحله ی 1 - 6. تیر
 • مرحله ی 1 - 7. شهد
 • مرحله ی 1 - 8. رشت
 • مرحله ی 1 - 9. نفت
 • مرحله ی 1 - 10. ترس
 • مرحله ی 1 - 11. چرم
 • مرحله ی 1 - 12. زشت
 • مرحله ی 2 - 1. عید
 • مرحله ی 2 - 2. سفر
 • مرحله ی 2 - 3. غذا
 • مرحله ی 2 - 4. هوا
 • مرحله ی 2 - 5. عصر
 • مرحله ی 2 - 6. گره
 • مرحله ی 2 - 7. مرغ
 • مرحله ی 2 - 8. خیس
 • مرحله ی 2 - 9. رود
 • مرحله ی 2 - 10. نمک
 • مرحله ی 2 - 11. صید
 • مرحله ی 2 - 12. دوغ
 • مرحله ی 3 - 1. سبد
 • مرحله ی 3 - 2. پدر
 • مرحله ی 3 - 3. کیف
 • مرحله ی 3 - 4. اسب
 • مرحله ی 3 - 5. آهو
 • مرحله ی 3 - 6. غصه
 • مرحله ی 3 - 7. دین
 • مرحله ی 3 - 8. وزن
 • مرحله ی 3 - 9. غرب
 • مرحله ی 3 - 10. فنر
 • مرحله ی 3 - 11. شوم
 • مرحله ی 3 - 12. زرد
 • مرحله ی 4 - 1. صبر
 • مرحله ی 4 - 2. علف
 • مرحله ی 4 - 3. باغ
 • مرحله ی 4 - 4. ناب
 • مرحله ی 4 - 5. صوت
 • مرحله ی 4 - 6. طلا
 • مرحله ی 4 - 7. داغ
 • مرحله ی 4 - 8. ناز
 • مرحله ی 4 - 9. نظم
 • مرحله ی 4 - 10. چین
 • مرحله ی 4 - 11. هند
 • مرحله ی 4 - 12. پشم
 • مرحله ی 5 - 1. پوچ
 • مرحله ی 5 - 2. پیر
 • مرحله ی 5 - 3. ذره
 • مرحله ی 5 - 4. لبه
 • مرحله ی 5 - 5. لقب
 • مرحله ی 5 - 6. محل
 • مرحله ی 5 - 7. چاپ
 • مرحله ی 5 - 8. نور
 • مرحله ی 5 - 9. ریز
 • مرحله ی 5 - 10. قلم
 • مرحله ی 5 - 11. مدل
 • مرحله ی 5 - 12. جذب
 • مرحله ی 6 - 1. جرح
 • مرحله ی 6 - 2. صبر
 • مرحله ی 6 - 3. طنز
 • مرحله ی 6 - 4. جوش
 • مرحله ی 6 - 5. صدا
 • مرحله ی 6 - 6. روس
 • مرحله ی 6 - 7. نیک
 • مرحله ی 6 - 8. چاق
 • مرحله ی 6 - 9. سنگ
 • مرحله ی 6 - 10. پهن
 • مرحله ی 6 - 11. سوپ
 • مرحله ی 6 - 12. گاز
 • مرحله ی 7 - 1. جیوه
 • مرحله ی 7 - 2. سنبل
 • مرحله ی 7 - 3. گرما
 • مرحله ی 7 - 4. نیکو
 • مرحله ی 7 - 5. عراق
 • مرحله ی 7 - 6. عمیق
 • مرحله ی 7 - 7. ماهر
 • مرحله ی 7 - 8. سرعت
 • مرحله ی 7 - 9. زمین
 • مرحله ی 7 - 10. نرگس
 • مرحله ی 7 - 11. مشهد
 • مرحله ی 7 - 12. ساعت
 • مرحله ی 8 - 1. کاسه
 • مرحله ی 8 - 2. علوم
 • مرحله ی 8 - 3. سعدی
 • مرحله ی 8 - 4. خروس
 • مرحله ی 8 - 5. برفی
 • مرحله ی 8 - 6. کوچک
 • مرحله ی 8 - 7. کلاه
 • مرحله ی 8 - 8. کلید
 • مرحله ی 8 - 9. قرمز
 • مرحله ی 8 - 10. چهره
 • مرحله ی 8 - 11. میگو
 • مرحله ی 8 - 12. آرام
 • مرحله ی 9 - 1. کتاب
 • مرحله ی 9 - 2. تیره
 • مرحله ی 9 - 3. نقاش
 • مرحله ی 9 - 4. ورزش
 • مرحله ی 9 - 5. سکوت
 • مرحله ی 9 - 6. سیما
 • مرحله ی 9 - 7. صادق
 • مرحله ی 9 - 8. کلاس
 • مرحله ی 9 - 9. نیاز
 • مرحله ی 9 - 10. نقاش
 • مرحله ی 9 - 11. عینک
 • مرحله ی 9 - 12. کشتی
 • مرحله ی 10 - 1. دفتر
 • مرحله ی 10 - 2. شروع
 • مرحله ی 10 - 3. ماوس
 • مرحله ی 10 - 4. جاده
 • مرحله ی 10 - 5. زبان
 • مرحله ی 10 - 6. حمام
 • مرحله ی 10 - 7. خیاط
 • مرحله ی 10 - 8. کاوش
 • مرحله ی 10 - 9. طناب
 • مرحله ی 10 - 10. آرزو
 • مرحله ی 10 - 11. تنبک
 • مرحله ی 10 - 12. هزار
 • مرحله ی 11 - 1. رسوا
 • مرحله ی 11 - 2. میهن
 • مرحله ی 11 - 3. طوطی
 • مرحله ی 11 - 4. آمار
 • مرحله ی 11 - 5. نسیم
 • مرحله ی 11 - 6. دارو
 • مرحله ی 11 - 7. جعبه
 • مرحله ی 11 - 8. گردش
 • مرحله ی 11 - 9. سبیل
 • مرحله ی 11 - 10. حافظ
 • مرحله ی 11 - 11. نقره
 • مرحله ی 11 - 12. فرار
 • مرحله ی 12 - 1. کمان
 • مرحله ی 12 - 2. بلوز
 • مرحله ی 12 - 3. گویا
 • مرحله ی 12 - 4. بهار
 • مرحله ی 12 - 5. غریب
 • مرحله ی 12 - 6. ظهور
 • مرحله ی 12 - 7. لاله
 • مرحله ی 12 - 8. آواز
 • مرحله ی 12 - 9. پونه
 • مرحله ی 12 - 10. کالا
 • مرحله ی 12 - 11. گنبد
 • مرحله ی 12 - 12. ستون
 • مرحله ی 13 - 1. آبادی
 • مرحله ی 13 - 2. حافظه
 • مرحله ی 13 - 3. تالار
 • مرحله ی 13 - 4. فلسفه
 • مرحله ی 13 - 5. منظره
 • مرحله ی 13 - 6. نزدیک
 • مرحله ی 13 - 7. وجدان
 • مرحله ی 13 - 8. گودال
 • مرحله ی 13 - 9. گرداب
 • مرحله ی 13 - 10. بیمار
 • مرحله ی 13 - 11. پادرد
 • مرحله ی 13 - 12. ثانیه
 • مرحله ی 14 - 1. تیمار
 • مرحله ی 14 - 2. جاذبه
 • مرحله ی 14 - 3. جانور
 • مرحله ی 14 - 4. رسالت
 • مرحله ی 14 - 5. رگبار
 • مرحله ی 14 - 6. ضمانت
 • مرحله ی 14 - 7. عاقبت
 • مرحله ی 14 - 8. فرهنگ
 • مرحله ی 14 - 9. گذشته
 • مرحله ی 14 - 10. گلایه
 • مرحله ی 14 - 11. مستند
 • مرحله ی 14 - 12. معتبر
 • مرحله ی 15 - 1. مغازه
 • مرحله ی 15 - 2. چمدان
 • مرحله ی 15 - 3. حفاظت
 • مرحله ی 15 - 4. البرز
 • مرحله ی 15 - 5. انجیل
 • مرحله ی 15 - 6. پرستو
 • مرحله ی 15 - 7. پرگار
 • مرحله ی 15 - 8. تقارن
 • مرحله ی 15 - 9. تقدیر
 • مرحله ی 15 - 10. سیراب
 • مرحله ی 15 - 11. شازده
 • مرحله ی 15 - 12. شامپو
 • مرحله ی 16 - 1. شاهین
 • مرحله ی 16 - 2. شکایت
 • مرحله ی 16 - 3. کنتور
 • مرحله ی 16 - 4. کنسرت
 • مرحله ی 16 - 5. لقمان
 • مرحله ی 16 - 6. مختصر
 • مرحله ی 16 - 7. مدرسه
 • مرحله ی 16 - 8. ولتاژ
 • مرحله ی 16 - 9. وکالت
 • مرحله ی 16 - 10. کاپشن
 • مرحله ی 16 - 11. قلیان
 • مرحله ی 16 - 12. فروتن
 • مرحله ی 17 - 1. کبوتر
 • مرحله ی 17 - 2. خرچنگ
 • مرحله ی 17 - 3. پیتزا
 • مرحله ی 17 - 4. پارچه
 • مرحله ی 17 - 5. گلدان
 • مرحله ی 17 - 6. تحریر
 • مرحله ی 17 - 7. پالتو
 • مرحله ی 17 - 8. آلمان
 • مرحله ی 17 - 9. مردان
 • مرحله ی 17 - 10. پرورش
 • مرحله ی 17 - 11. نجاری
 • مرحله ی 17 - 12. سخنگو
 • مرحله ی 18 - 1. صابون
 • مرحله ی 18 - 2. ایران
 • مرحله ی 18 - 3. جمعیت
 • مرحله ی 18 - 4. بخاری
 • مرحله ی 18 - 5. صندلی
 • مرحله ی 18 - 6. تاکسی
 • مرحله ی 18 - 7. عروسک
 • مرحله ی 18 - 8. ریاضی
 • مرحله ی 18 - 9. نانوا
 • مرحله ی 18 - 10. پنجره
 • مرحله ی 18 - 11. تابلو
 • مرحله ی 18 - 12. مثنوی
 • مرحله ی 19 - 1. گوسفند
 • مرحله ی 19 - 2. شومینه
 • مرحله ی 19 - 3. دستمال
 • مرحله ی 19 - 4. لاستیک
 • مرحله ی 19 - 5. دماوند
 • مرحله ی 19 - 6. نمکدان
 • مرحله ی 19 - 7. خیابان
 • مرحله ی 19 - 8. اصفهان
 • مرحله ی 19 - 9. دفترچه
 • مرحله ی 19 - 10. پیراهن
 • مرحله ی 19 - 11. خورشید
 • مرحله ی 19 - 12. پرستار
 • مرحله ی 20 - 1. باتلاق
 • مرحله ی 20 - 2. مهتابی
 • مرحله ی 20 - 3. آمریکا
 • مرحله ی 20 - 4. قابلمه
 • مرحله ی 20 - 5. امارات
 • مرحله ی 20 - 6. دستیار
 • مرحله ی 20 - 7. واردات
 • مرحله ی 20 - 8. تلسکوپ
 • مرحله ی 20 - 9. پروانه
 • مرحله ی 20 - 10. دوچرخه
 • مرحله ی 20 - 11. اسکناس
 • مرحله ی 20 - 12. خیابان
 • مرحله ی 21 - 1. هواپیما
 • مرحله ی 21 - 2. اقیانوس
 • مرحله ی 21 - 3. هنرپیشه
 • مرحله ی 21 - 4. آموزگار
 • مرحله ی 21 - 5. جشنواره
 • مرحله ی 21 - 6. کریستال
 • مرحله ی 21 - 7. روزنامه
 • مرحله ی 21 - 8. نستعلیق
 • مرحله ی 21 - 9. رستوران
 • مرحله ی 21 - 10. زردچوبه
 • مرحله ی 21 - 11. آلزایمر
 • مرحله ی 21 - 12. پارازیت
 • مرحله ی 22 - 1. چاپخانه
 • مرحله ی 22 - 2. کوهستان
 • مرحله ی 22 - 3. ضدگلوله
 • مرحله ی 22 - 4. ساندویچ
 • مرحله ی 22 - 5. آبگرمکن
 • مرحله ی 22 - 6. هیمالیا
 • مرحله ی 22 - 7. بیلیارد
 • مرحله ی 22 - 8. سنگاپور
 • مرحله ی 22 - 9. لیموترش
 • مرحله ی 22 - 10. دینامیت
 • مرحله ی 22 - 11. گوشواره
 • مرحله ی 22 - 12. شهرداری
 • مرحله ی 23 - 1. دایناسور
 • مرحله ی 23 - 2. هندوستان
 • مرحله ی 23 - 3. استرالیا
 • مرحله ی 23 - 4. گرامافون
 • مرحله ی 23 - 5. کامپیوتر
 • مرحله ی 23 - 6. میکروفون
 • مرحله ی 23 - 7. آشپزخانه
 • مرحله ی 23 - 8. مدادتراش
 • مرحله ی 23 - 9. جاروبرقی
 • مرحله ی 23 - 10. تکنولوژی
 • مرحله ی 23 - 11. دبیرستان
 • مرحله ی 23 - 12. آتشنشانی
 • مرحله ی 24 - 1. هلیکوپتر
 • مرحله ی 24 - 2. آمبولانس
 • مرحله ی 24 - 3. فرمانروا
 • مرحله ی 24 - 4. بیسکوییت
 • مرحله ی 24 - 5. پانتومیم
 • مرحله ی 24 - 6. اشکانیان
 • مرحله ی 24 - 7. آرژانتین
 • مرحله ی 24 - 8. داروخانه
 • مرحله ی 24 - 9. ساسانیان
 • مرحله ی 24 - 10. مدادتراش
 • مرحله ی 24 - 11. تیمورلنگ
 • مرحله ی 24 - 12. رادیاتور
 • مرحله ی 25 - 1. تیمارستان
 • مرحله ی 25 - 2. استاندارد
 • مرحله ی 25 - 3. ترکمنستان
 • مرحله ی 25 - 4. خاورمیانه
 • مرحله ی 25 - 5. ژیمناستیک
 • مرحله ی 25 - 6. کاریکاتور
 • مرحله ی 25 - 7. آلومینیوم
 • مرحله ی 25 - 8. گلادیاتور
 • مرحله ی 25 - 9. زیردریایی
 • مرحله ی 25 - 10. آزمایشگاه
 • مرحله ی 25 - 11. هخامنشیان
 • مرحله ی 25 - 12. میکروسکوپ
 • مرحله ی 26 - 1. دندانپزشک
 • مرحله ی 26 - 2. سفارتخانه
 • مرحله ی 26 - 3. اهورامزدا
 • مرحله ی 26 - 4. لوکوموتیو
 • مرحله ی 26 - 5. بلغارستان
 • مرحله ی 26 - 6. فیلمبردار
 • مرحله ی 26 - 7. لیموشیرین
 • مرحله ی 26 - 8. کالروانسرا
 • مرحله ی 26 - 9. الکترونیک
 • مرحله ی 26 - 10. مسافرخانه
 • مرحله ی 26 - 11. مارکوپولو
 • مرحله ی 26 - 12. کاریکاتور
 • مرحله ی 27 - 1. چلوکباب
 • مرحله ی 27 - 2. بوقلمون
 • مرحله ی 27 - 3. تراکتور
 • مرحله ی 27 - 4. تراشکار
 • مرحله ی 27 - 5. شمعدانی
 • مرحله ی 27 - 6. استعمار
 • مرحله ی 27 - 7. رستوران
 • مرحله ی 27 - 8. تابستان
 • مرحله ی 27 - 9. رمانتیک
 • مرحله ی 27 - 10. تجهیزات
 • مرحله ی 27 - 11. گاوچران
 • مرحله ی 27 - 12. رستوران
 • مرحله ی 28 - 1. پروفسور
 • مرحله ی 28 - 2. بادبادک
 • مرحله ی 28 - 3. افلاطون
 • مرحله ی 28 - 4. فضانورد
 • مرحله ی 28 - 5. صدراعظم
 • مرحله ی 28 - 6. کانگورو
 • مرحله ی 28 - 7. زردچوبه
 • مرحله ی 28 - 8. رازیانه
 • مرحله ی 28 - 9. سرعتگیر
 • مرحله ی 28 - 10. سرگردان
 • مرحله ی 28 - 11. سیندرلا
 • مرحله ی 28 - 12. کدوتنبل
 • مرحله ی 29 - 1. آفریدگار
 • مرحله ی 29 - 2. سرگردانی
 • مرحله ی 29 - 3. سرافکنده
 • مرحله ی 29 - 4. درماندگی
 • مرحله ی 29 - 5. گاوصندوق
 • مرحله ی 29 - 6. استرالیا
 • مرحله ی 29 - 7. کتابخانه
 • مرحله ی 29 - 8. جاروبرقی
 • مرحله ی 29 - 9. آرایشگاه
 • مرحله ی 29 - 10. زنبورعسل
 • مرحله ی 29 - 11. فدراسیون
 • مرحله ی 29 - 12. باباطاهر
 • مرحله ی 30 - 1. پرسپولیس
 • مرحله ی 30 - 2. شارلاتان
 • مرحله ی 30 - 3. خودپرداز
 • مرحله ی 30 - 4. کارگردان
 • مرحله ی 30 - 5. شناسنامه
 • مرحله ی 30 - 6. ماکارونی
 • مرحله ی 30 - 7. قزاقستان
 • مرحله ی 30 - 8. فدراسیون
 • مرحله ی 30 - 9. اشکانیان
 • مرحله ی 30 - 10. بریتانیا
 • مرحله ی 30 - 11. تلویزیون
 • مرحله ی 30 - 12. هلیکوپتر


بدون دیدگاه

ثبت نظر