جواب بازی واژه پز

جواب بازی واژه پز

 • 1. ادب، باد
 • 2. رها، راه، اره
 • 3. امر، مار، رام، ما
 • 4. ارس، راس، سار، رسا، سر، رس
 • 5. دما، مد، دام
 • 6. رقص، قرص، قصر
 • 7. خشم، مخ، شخم، خم
 • 8. بت، تب، ثبت
 • 9. کشک، کش، شک
 • 10. خیش، شیخ، یخ
 • 11. شادی، شیدا، شاید، یاد
 • 12. گوزن، وزن، زنگ
 • 13. باطن، ناب، طناب، بنا
 • 14. هزار، راز، زهرا، هرز، زره، زهر
 • 15. خان، نخ، خانه، نه
 • 16. تفلن، نفت، تلفن، تلف
 • 17. فعال، علف، فاعل، فال
 • 18. قالی، یال، لایق، ایل
 • 19. فقیر، قیف، رفیق، قیر
 • 20. شامل، شال، شمال، ماش
 • 21. روال، روا، وال، اول، لار
 • 22. ملکه، کله، مهلک، لکه، کلمه، کلم
 • 23. فارس، سار، افسر، ارس، سفر
 • 24. مدار، دام، مادر، دما، مراد، مرد، درام، مار
 • 25. حوله، هل، هلو، لوح
 • 26. سوار، سرو، راسو، روس، رسوا، رسا
 • 27. رکاب، ابر، اکبر، بار، باک، کار
 • 28. آداب، باد، آباد، ادب، آب
 • 29. دایه، دیه، ایده، هادی
 • 30. درنگ، رند، گردن، رنگ، گرد
 • 31. ابهر، رها، بهار، راه، بره
 • 32. نجوا، اوج، جوان، ناو، جان، وان
 • 33. کفاش، کشف، شکاف، شفا، کاشف، اشک
 • 34. تالش، شال، تلاش
 • 35. سیاه، یاس، سایه
 • 36. موسی، سیم، سوم، سمی
 • 37. دختر، رخت، درخت، خرد
 • 38. مونس، سوم، سمنو، منو
 • 39. مسلط، لمس، طلسم، سطل
 • 40. هوا، اسوه، ساوه، هوس
 • 41. مالک، کال، کلام، کما، ملاک، کمال
 • 42. لانه، نهال، ناله، اهل
 • 43. ضمیر، مریض، مضر
 • 44. زمان، نام، نماز، ناز، امن
 • 45. صرف، صفر، فرصت، صفت، رفت
 • 46. مربع، عمر، معبر، ربع، عرب
 • 47. سپاه، پاس
 • 48. تشنه، هشت، شته، تنه
 • 49. داس، حسد، حدس، اسد، احد
 • 50. ذغال، غذا
 • 51. کلید، دکل، یدک
 • 52. معدل، عدل، علم، عمل، مدل
 • 53. زمین، میز، مین، یمن، نیم
 • 54. کشمش، شکم، شمشک، شمش، مشک
 • 55. مرتع، عمر، متر، ترم
 • 56. عالی، ایل، عیال، یال، لعیا، علی
 • 57. وجود، وجد، جودو، جود
 • 58. نخود، خون، نود، خود
 • 59. وقفه، وقف، فقه، فوق
 • 60. شیما، ماش، شامی، میش، شام، شما
 • 61. جوشش، جوش، شوش
 • 62. کاوه، کاه، کاهو، کوه، هوا
 • 63. درست، سرد، دست، ترس، دسر، درس
 • 64. مغرب، غرب، مرغ
 • 65. روشن، روش، نشر، رنو، نور
 • 66. همتا، اتم، همت، هما، ماه، امت
 • 67. کسری، کرسی، سیر، سیرک، کسر، ریسک
 • 68. حمله، حمل، محله، محل
 • 69. گرمک، مکر، گمرک، گرم، مرگ، کمر، کرم
 • 70. شجاع، عاج، عشا
 • 71. مرتب، متر، تمبر، ترم، ترب، تبر
 • 72. صادق، صدا، قاصد، قصد، صدق
 • 73. دفاع، دفع، فدا، دعا
 • 74. کاسه، سکه، کاه
 • 75. پولک، پول، کلوپ، پلو، پوک، پلک
 • 76. پاداش، ادا، شاد
 • 77. درخشش، خرد، رخش، رشد
 • 78. خرداد، خار، رخداد، خدا، درد، خرد
 • 79. مسلسل، لمس، ملس، ملل
 • 80. مرتضی، مضر، مریض، تیر، ضمیر، ترم، تیم، متر
 • 81. فرهنگ، نفر، فرنگ، گره، هنگ، هنر، رنگ، رهن
 • 82. مجسمه، مهم، جسم، سهم، سمج
 • 83. منظم، متن، نظم، منت
 • 84. گفتگو، گفت
 • 85. رهگذر، گره، ذره، گهر
 • 86. هندسه، هند، سهند، سند
 • 87. توتون، توت
 • 88. مخلوط، طول، ملخ
 • 89. روپوش، روش، شور، پرش، ورشو، پرو
 • 90. سمپاش، پشم، پاس، شمس، اسم، ماش، شما
 • 91. خوشگل، گوش، خوش، گلو
 • 92. قانون، نان، قوا، وان، ناو
 • 93. قاصدک، صدا، قاصد، صدق، صادق
 • 94. ارسال، سال، سالار، سار، سارا، ارس، لار
 • 95. زیپ، آشپز، آشپزی
 • 96. دیشب، بید، شیخ، شیب، بخش
 • 97. سلطنت، نسل، سطل، سنت، تسلط، لنت
 • 98. الفبا، فال، بال، بلا
 • 99. معجون، عمو، نجوم، موج، منو، جمع
 • 100. سنندج، جنس، سنجد، سند، جسد
 • 101. توسعه، سوت، وسعت، سهو، تهوع
 • 102. استان، سنت، ناسا، است
 • 103. تحریر، تیر، حیرت، حریر
 • 104. جمشید، میش، مجید، جدی، یشم
 • 105. لبخند، دخل، بلند، بدن، نخل، بلخ
 • 106. خرچنگ، چرخ، چنگ، رنگ، نرخ، خنگ
 • 107. تقسیم، ستم، قسمت، تیم، قیمت، سمت، قسم، تقی
 • 108. مهاجم، هما، جامه، جام، ماه، مهم
 • 109. فسیل، فیل، سیل
 • 110. شیطان، شنا، نشاط، نیش، ناشی
 • 111. اصول، فصل، وصال، فال، وفا، صفا، وصل، صاف
 • 112. یتیم، تقی، قیمت، تیم، قیمتی
 • 113. محضر، رضا، حاضر، مار، حرام، مضر، مرض، رحم
 • 114. نجابت، جان، نجات، تاج، نبات، بنا، جناب، بتن
 • 115. تنیس، نیست، سنت، تقی، نقی، سنتی
 • 116. آویشن، نیش، شیون، وین
 • 117. پاپوش، پاپ
 • 118. اسفند، ندا، فساد، نفس، فاسد، داس، دفن، فدا
 • 119. معلوم، علم، معمول، عمل، علوم، عمو، مملو، عموم
 • 120. وخیم، میخ، خویش، یشم، شوخی، شیخ، موش، خشم
 • 121. گلاب، گلف، بال، بلا، فال
 • 122. سمنان، نام، امن، نان، اسم
 • 123. چاله، لپه، پاچه، چاه، اهل، پله، چاپ، چهل
 • 124. تیشه، تهی، هشت، شته
 • 125. سرور، سرد، سرود، درو، رود، سرو
 • 126. آموزش، موز، وزش، موش، شوم
 • 127. بردار، ادب، دربار، ابر، ربا، دار، باد، ابد
 • 128. بخار، ابر، خراب، چرب، چرخ، خبر، خار، بار
 • 129. امامت، اتم، ماما، امت، امام، تمام، ماتم، اما
 • 130. گیلاس، لیگ، سیال، سال، ایل، گیس، یاس، سیل
 • 131. ایثار، ارث، ثریا، ریا، یار، اثر
 • 132. آمنه، مهد، آدم، آهن، نمد
 • 133. آلبوم، مبل، آلو، بوم، آمل
 • 134. شمشیر، ریش، شمش، میش، شیر، شرم
 • 135. احساس، ساس، اساس، حساس
 • 136. کارون، رون، روان، کور، نوکر، کار
 • 137. چرخش، ریش، چرخ، رخش، شیخ، شیر
 • 138. کرور، فکر، کفر، کور، فکور
 • 139. بیهوش، شبه، بیشه، هوش، شیب، شیوه
 • 140. ترتیب، ترب، تربیت، بیت، تبر، تیر، تیتر
 • 141. قنداق، دنا، ندا، قناد، نقد، قند
 • 142. بزرگ، گرز، زرگر، برگ
 • 143. زیتون، وزن، ونیز، تیز، زینت
 • 144. یخچال، ایل، خیال، چای، خال
 • 145. مرغوب، غرب، غروب، بوم، مرغ، مغرب
 • 146. محکوم، موم، محکم، حکم، محو، محک
 • 147. حمام، مزاح، مزاحم
 • 148. ارده، اره، پاره، دره، پرده، راه
 • 149. زبان، بنا، بانک، بنز، باک، نازک
 • 150. فومن، منفی، فنی، مینو، یمن
 • 151. شطرنج، شرط، جشن، رنج
 • 152. نسترن، ترس، نترس، سنت
 • 153. جنوب، بانو، جناب، جوان، واجب، وجب
 • 154. حکومت، محو، موکت، حکمت
 • 155. لیلا، زلال، یال، ایل، لال
 • 156. گنجشک، گنج، جنگ، جشن
 • 157. هفتاد، افت، هدف، هفت
 • 158. پیتزا، تیپ، پیاز، زیپ، تیز، تایپ
 • 159. مجوز، زوج، موز، موج، زود، مزد
 • 160. اصطبل، طلب، اصل، باطل، بال، طلا
 • 161. پروژه، رژه، پژو، پوره
 • 162. متخصص، تخم، تخصص، ختم، مختص
 • 163. کمیاب، باک، کما
 • 164. بازو، گاو، گاز، وبا، باز
 • 165. معکوس، سوم، مسکو، سمعک، عکس
 • 166. باغچه، چاه، باغ، بچه
 • 167. دکتر، کرد، تند، کدر، درک، ترک
 • 168. روغن، نوار، ناو، غار، رنو، نور
 • 169. سینا، یاس، این، پاس
 • 170. هافبک، باک، کاه، کافه
 • 171. محافظ، حفظ، حافظ، حفاظ
 • 172. اندام، ندا، دامن، دنا، امان، امن
 • 173. خودرو، خرد، خود، ورود، رود، درو
 • 174. افراط، طرف، افطار، فطر، اطراف، افرا
 • 175. سرهنگ، سنگ، گرسنه، سنگر، رنگ، نرگس، هنر
 • 176. زنجیر، رنج، رجز، زیر
 • 177. شرافت، فرش، ارتش، ترش، اشرف، فشار، تفرش، رشت
 • 178. متعال، علم، علامت، امت، تعامل، املت
 • 179. قلاب، بقال، شلاق، شال، قالب، قلب، لقب، قاب، ابلق
 • 180. پاتوق، توپ، تقوا، وقت، اتو، پتو
 • 181. اخطار، خطر، خاطر، خطا، خار
 • 182. فولاد، وفا، افول، وال، فال، الف
 • 183. مساعد، دعا، ساعد، داس، معاد، اسم
 • 184. آهنگر، آهن، آهنگ، هنر، رهن، رنگ
 • 185. جهنم، نجم، مهین، میهن، یمن، نجمه
 • 186. هلند، دهان، ناله، دهل، لانه، دانه
 • 187. جریمه، جرم، جهرم، مهر، مهری، ریه
 • 188. ایمنی، امن، نیما، مینا، امین، مانی، ایمن، نام
 • 189. شیرین، نشر، شیر، ریش، نیش
 • 190. پراید، ریا، پریا، پری، پدر، پیدا، دریا، دیر
 • 191. لوبیا، بلا، ویلا، ایل، ایوب، وبا
 • 192. استخر، ارس، خسارت، سخت، ساخت، خرس، راست
 • 193. قزوین، وزن، ونیز، قوی
 • 194. کنسرت، کسر، نترس، ترس، سنت
 • 195. پارسا، پاس، سارا، پسر، پارس، سپر
 • 196. هامون، وان، مونا، نام، نامه، وام
 • 197. مملکت، کلم، مکمل، ملت، ملک، تکلم
 • 198. فایل، جفا، یال، فلج، فال، فیل
 • 199. زنبق، بدن، بنز، قند، نقد، بند
 • 200. سفارت، سفر، راست، ترس، فارس، تار، افسر، ارس
 • 201. رکورد، کور، دکور، درک، رکود، کدو، درو، رود
 • 202. آزیتا، آتی، آیا، تیز
 • 203. وحشت، شوت، حشمت، موش، مشت، شوم
 • 204. شکایت، کیش، یکتا، اشک، شاکی، تشک، کاشت، شیک
 • 205. مراغه، مار، اره، اهرم، رام، ماهر، هما
 • 206. دفینه، هند، دفن، فنی، دیه، دین، هدف
 • 207. فنجان، جان، فنا، نجف، نان، ناف
 • 208. خیال، خدا، خالی، دخل، داخل، خال، یلدا، لیدا، یاد، ایل
 • 209. مهسا، عمه، ماسه، هما، سهام، سهم، ماه
 • 210. تابلو، بال، بتول، بلا، وال، لبو، وبا، اتو


بدون دیدگاه

ثبت نظر