جواب بازی شاهدخت

جواب بازی شاهدخت

 • 1. کش، حرف
 • 2. گل، گور
 • 3. اش، شرق
 • 4. در، داغ
 • 5. به، باک
 • 6. نخ، خاک
 • 7. قو، قاب
 • 8. بز، زرد
 • 9. گز، رعد
 • 10. سگ، دیگ
 • 11. گاو، کاغذ
 • 12. خوک، پنکه
 • 13. ضبط، تنور
 • 14. لپه، پلاک
 • 15. تیر، چادر
 • 16. سرو، کارد
 • 17. پیچ، خمیر
 • 18. عدس، ریال
 • 19. میش، زغال
 • 20. پتو، مدال
 • 21. عسل، کلاچ
 • 22. قوچ، نجوم
 • 23. تاب، الگو
 • 24. کره، سارق
 • 25. مبل، نشاط
 • 26. کرم، جامه
 • 27. چرخ، چابک
 • 28. در ازای پرداخت 100 سکه به مرد، الماسی دریافت و پیکار کنید.
 • 29. کاج، کوتاه
 • 30. سیم، سیزده
 • 31. پول، زندگی
 • 32. تبر، روستا
 • 33. جغد، ادویه
 • 34. تیغ، یاقوت
 • 35. رخت، انگور
 • 36. وزغ، مزرعه
 • 37. تشک، ستایش
 • 38. شکر، درویش
 • 39. طوق، طوفان
 • 40. تره، تبعید
 • 41. عصا، فاصله
 • 42. فنر، عمارت
 • 43. تاک، طایفه
 • 44. ملخ، درخشان
 • 45. پتک، خمپاره
 • 46. دکل، خارپشت
 • 47. داس، خرمالو
 • 48. رطب، دارچین
 • 49. طبل، عنکبوت
 • 50. میخ، نشخوار
 • 51. پشه، تپانچه
 • 52. سبد، دلواپس
 • 53. چکش، کشاورز
 • 54. زیپ، نارگیل
 • 55. شته، نشاسته


بدون دیدگاه

ثبت نظر