جواب بازی ضرب المثل رو بلدی

جواب بازی ضرب المثل رو بلدی

 • 1. گوشت
 • 2. نر هم
 • 3. دم بریده
 • 4. منیژه
 • 5. آب از آب
 • 6. ما گرد جهان
 • 7. پوستش
 • 8. کوچکی
 • 9. زندگی
 • 10. نان سنگک
 • 11. آسیاب
 • 12. لواش
 • 13. غنی ترند
 • 14. خدا
 • 15. سودا
 • 16. غفلت نخوری
 • 17. خانمباجی
 • 18. تراود
 • 19. رمال
 • 20. یک قدم
 • 21. نو کیسه
 • 22. وق وق
 • 23. پادشاهی
 • 24. منجلاب
 • 25. پشیمونی
 • 26. یک معلم
 • 27. خانه داری
 • 28. ارث و میراث
 • 29. منار
 • 30. مگسانند
 • 31. آل علی
 • 32. تجریش
 • 33. لیسیدن
 • 34. ریش بابا
 • 35. برادران
 • 36. هندونه
 • 37. کنبزه
 • 38. شب جمعه
 • 39. حلواش
 • 40. زعفران
 • 41. کوره
 • 42. سخن دانی
 • 43. شب بنده
 • 44. لگدش
 • 45. برادرند
 • 46. پیاز
 • 47. نعلش
 • 48. کام کاسه
 • 49. تف سر بالا
 • 50. چغندر
 • 51. عزائیست
 • 52. قورباغه
 • 53. تیر را
 • 54. خاک
 • 55. شاخش
 • 56. لگد خر
 • 57. بوسه و پیغام
 • 58. قیمت
 • 59. آبکشی
 • 60. پوستشو
 • 61. مردند
 • 62. خوش زبان
 • 63. نیلوفری
 • 64. مرد باش
 • 65. دلتنگی
 • 66. گوشت
 • 67. پوست گردو
 • 68. بخور
 • 69. حقیر
 • 70. دماغش
 • 71. دنیا
 • 72. آستر
 • 73. زبان خوش
 • 74. سر بریده
 • 75. سرکه
 • 76. نخریدنه
 • 77. کوچک
 • 78. سگ توله
 • 79. بوسید
 • 80. سوزن
 • 81. سیلی
 • 82. شپش
 • 83. لبش
 • 84. کفن
 • 85. انجیر
 • 86. شبدر
 • 87. عقل
 • 88. یا دنگه یا
 • 89. دم خروس
 • 90. بوزینه
 • 91. یابو
 • 92. کیش
 • 93. کفشاش
 • 94. دکانداری
 • 95. قضا
 • 96. مست
 • 97. روزی
 • 98. پیر
 • 99. کوبی دری
 • 100. مار
 • 101. مسگری
 • 102. توبره
 • 103. خوی
 • 104. سیرابیت
 • 105. پشمه
 • 106. چلغوز
 • 107. بیگانگان
 • 108. سه روز
 • 109. کفتار
 • 110. توی
 • 111. تاج سر
 • 112. فرمون
 • 113. اشتهای
 • 114. زن گرفتن
 • 115. نمک
 • 116. پیاز
 • 117. خل
 • 118. پهلوانو
 • 119. بگنجه
 • 120. دندونام
 • 121. یک دست
 • 122. آب پاکی
 • 123. آبکش
 • 124. خشک و تر
 • 125. کاه کشی
 • 126. آدم
 • 127. دست پاچه
 • 128. آدم زنده
 • 129. آسه برو آسه
 • 130. بارکن
 • 131. دهل شنیدن
 • 132. های و هوی
 • 133. بی کفنی
 • 134. حق تا ناحق
 • 135. خرما
 • 136. عقلی
 • 137. عباسی
 • 138. نعلش
 • 139. کک
 • 140. زخم
 • 141. خدای
 • 142. مقنی
 • 143. نون و پنیر
 • 144. منزل
 • 145. زمانه
 • 146. تب
 • 147. اشتهای
 • 148. سامان
 • 149. آب زیرش
 • 150. جوجه
 • 151. همسایه آش
 • 152. دانه گندم
 • 153. آخور
 • 154. غرغر همسایه
 • 155. صاحب مال
 • 156. دل شکسته
 • 157. زندان
 • 158. دود
 • 159. سگ سیر
 • 160. شتر
 • 161. زبون
 • 162. مرگ
 • 163. عروسی
 • 164. خرسواریست
 • 165. بزرگان
 • 166. کار نرفت
 • 167. اتینا
 • 168. دیده خوار
 • 169. سخن جایی
 • 170. اسرار من
 • 171. وصل خویش
 • 172. معامله
 • 173. کیسه اش
 • 174. دمبم
 • 175. راه رفتنت
 • 176. زلف
 • 177. راضی
 • 178. آسمان
 • 179. داشت و نخورد
 • 180. گلیم
 • 181. جیب
 • 182. بیگانه
 • 183. پیاده شو
 • 184. ترشی
 • 185. قاضی
 • 186. بچسبون
 • 187. گوساله گاو
 • 188. چیزکی
 • 189. تخم مرغ
 • 190. تنبان
 • 191. قاضی
 • 192. توبه
 • 193. توی دعوا
 • 194. بچه
 • 195. سوزن
 • 196. چاه کن
 • 197. چوب
 • 198. معلم گله
 • 199. کشکی
 • 200. گله نداره
 • 201. مزه مزه
 • 202. ز حکمت
 • 203. یک بنده
 • 204. هر دو وانه
 • 205. دم
 • 206. پالانش
 • 207. خرسواری
 • 208. رسوا
 • 209. لعنت
 • 210. کدبانو
 • 211. مادرش
 • 212. پس هر
 • 213. مستی
 • 214. درخت
 • 215. در دنیا
 • 216. لذتیست
 • 217. هیچ استخاره
 • 218. دزد ناشی
 • 219. دست پیش
 • 220. دستش
 • 221. نادان دوست
 • 222. آسایش
 • 223. دنیا
 • 224. دوستی
 • 225. چاک و بست
 • 226. کوتاهتر
 • 227. خوشش
 • 228. خسبید
 • 229. خاکستر
 • 230. قیچی
 • 231. زخم شمشیر
 • 232. زرنگی
 • 233. هیچ خانه ای
 • 234. نجیب
 • 235. بهارش
 • 236. سر
 • 237. سرش
 • 238. شعاله
 • 239. جوال
 • 240. سگش
 • 241. سگ
 • 242. بی طمع
 • 243. سوسکه
 • 244. قلندر
 • 245. خوابیده اش
 • 246. دولا دولا
 • 247. شنا
 • 248. زرگر
 • 249. دسته
 • 250. ضرر
 • 251. منفعت
 • 252. طلا
 • 253. ظالم
 • 254. عاشقی
 • 255. جوینده
 • 256. عالم
 • 257. دوغ پتی
 • 258. ذلیل
 • 259. دهان بزی
 • 260. غاز
 • 261. فرزند بی ادب
 • 262. هیزمش تره
 • 263. خربزه
 • 264. فلفل نبین
 • 265. فواره
 • 266. فیلش
 • 267. قاتل
 • 268. بیل کن
 • 269. پیش آهنگ
 • 270. بند کیفتم
 • 271. قیمه پلو
 • 272. کاچی
 • 273. گرگ
 • 274. پر کردن
 • 275. مرد کهن
 • 276. قدح
 • 277. خمره
 • 278. کباب
 • 279. دل
 • 280. کرایه
 • 281. ناخن انگشت
 • 282. ناخدا
 • 283. کجاش
 • 284. حرفات
 • 285. چریدن
 • 286. کلاه کچل
 • 287. کله پز
 • 288. خاکم
 • 289. ماتمت
 • 290. کنگر
 • 291. کوسه
 • 292. آسیابمه
 • 293. گاوش
 • 294. گدارو
 • 295. گذر پوست
 • 296. رضای
 • 297. حجله
 • 298. مصاف پلنگ
 • 299. مسکین
 • 300. گل
 • 301. فریاد
 • 302. حاصل
 • 303. گور
 • 304. مارگزیده
 • 305. تغارش
 • 306. ماست
 • 307. صد نفر
 • 308. همسایه
 • 309. چند و چون
 • 310. میراث
 • 311. ماما
 • 312. آبله
 • 313. عطار
 • 314. خودی
 • 315. عمو موندگاره
 • 316. گردو
 • 317. اسم خودتو
 • 318. سفره
 • 319. آمدی
 • 320. جام بلا
 • 321. هر گلی
 • 322. خوبان
 • 323. یاری کنید
 • 324. خرچسونه
 • 325. خرمارو
 • 326. مویز
 • 327. ارزونی
 • 328. تقلبی
 • 329. صبح
 • 330. یارب
 • 331. رومی روم


بدون دیدگاه

ثبت نظر