جواب بازی گردو

جواب بازی گردو

 • 1. کم، غم
 • 2. بز، سبز
 • 3. خش، شخص
 • 4. صد، صدا
 • 5. دنا، ندا
 • 6. چاق، قاچ
 • 7. مو، عمو
 • 8. مچ، چشم
 • 9. کم، مکث
 • 10. نو، نوک
 • 11. تن، اتن
 • 12. کک، کبک
 • 13. رب، ببر
 • 14. شش، شپش
 • 15. دو، دود
 • 16. تو، توپ، پتو
 • 17. سد، عدس، سعد
 • 18. دو، غد، دوغ
 • 19. لی، فیل، لیف
 • 20. خر، رخ، چرخ
 • 21. فر، رب، برف
 • 22. خز، زه، خزه
 • 23. ای، طی، عطا
 • 24. رگ، گر، شر
 • 25. سد، بد، سبد
 • 26. خل، تلخ، لخت
 • 27. او، اهو، هوا
 • 28. قم، مشق، قشم
 • 29. مو، موش، شوم
 • 30. اش، شر، ارش
 • 31. قرص، قصر، رقص
 • 32. کخ، کاخ، خاک
 • 33. را، رضا، ارض
 • 34. کش، شک، شن
 • 35. زد، دی، یزد
 • 36. تل، ذلت، لذت
 • 37. از، غاز، زاغ
 • 38. شر، شرق، قشر
 • 39. لق، تل، قتل
 • 40. با، اب، اسب
 • 41. شن، اش، شنا
 • 42. تب، بت، طب
 • 43. نی، دی، دین
 • 44. رب، نر، بنر
 • 45. کپ، پک، پکن
 • 46. خز، یخ، خیز
 • 47. حفظ، حافظ، حفاظ
 • 48. در، رد، رعد
 • 49. حی، وی، وحی
 • 50. سگ، گس، سوگ
 • 51. زن، بز، بنز
 • 52. هک، کو، کوه
 • 53. شب، شی، شیب
 • 54. جن، گنج، جنگ
 • 55. کد، بد، کبد
 • 56. سس، سی، سیب
 • 57. علم، عمل، معلم
 • 58. تو، توت، تتو
 • 59. تف، تاس، تاسف
 • 60. یک، کک، کیک
 • 61. رد، در، درد
 • 62. رب، رعب، ربع، عرب
 • 63. اب، ان، بنا، ناب
 • 64. او، وال، الو، اول
 • 65. بم، اب، ما، بام
 • 66. در، رگ، گر، گرد
 • 67. کد، دو، کود، کدو
 • 68. زم، مو، زوم، موز
 • 69. کم، ما، کما، کام
 • 70. بم، لب، لم، مبل
 • 71. مه، زه، زم، مزه
 • 72. اه، نه، حنا، اهن
 • 73. رب، رس، سر، سرب
 • 74. زم، مه، هزم، حمزه
 • 75. ما، می، عام، مایع
 • 76. رم، تر، متر، ترم
 • 77. زن، گز، زنگ، گزن
 • 78. لپ، پل، پلو، پول
 • 79. یخ، سی، خیس، سیخ
 • 80. کف، فک، پف، پفک
 • 81. مخ، خم، یخ، میخ
 • 82. نم، من، کم، نمک
 • 83. زر، رز، رک، کر
 • 84. شر، رو، شور، روش
 • 85. شر، رخ، خر، رخش
 • 86. شر، فر، فرش، شرف
 • 87. یا، ای، اب، ابی
 • 88. حر، رو، حور، روح
 • 89. خط، طب، خبط، طبخ
 • 90. دی، بد، بدی، دبی
 • 91. رم، حر، حرم، رحم
 • 92. مخ، خم، خل، ملخ
 • 93. تر، نر، نت، تن
 • 94. قو، چاق، قاچ، چاقو
 • 95. جو، او، اوج، واج
 • 96. جر، جار، ارج، رجا
 • 97. مو، مه، عمه، عمو
 • 98. غم، رم، غر، مرغ
 • 99. شن، شی، نی، نیش
 • 100. عطر، عار، عطا، عطار
 • 101. هک، که، یک، کی
 • 102. شک، کش، کک، کشک
 • 103. رپ، پر، پا، پارچ
 • 104. اب، حج، باج، حجاب
 • 105. لی، ای، لال، ایل
 • 106. جو، هجو، وجه، جوجه
 • 107. حد، حی، ید، دی
 • 108. اب، ناب، باک، بنا، بانک
 • 109. قم، قلم، قفل، فلق، قفلم
 • 110. ان، ای، نی، نای، این
 • 111. تر، شر، ترش، شتر، رشت
 • 112. ما، اه، مه، هما، ماه
 • 113. جن، سن، سنج، جنس، نجس
 • 114. شن، نت، تن، نشت، تنش
 • 115. حس، سر، رس، حر، سحر
 • 116. قد، دق، نق، نقد، قند
 • 117. رب، بو، وب، رو، بور
 • 118. رب، اب، بار، ربا، ابر
 • 119. سم، مس، سگ، گس، مگس
 • 120. ما، اش، ماش، شام، شما
 • 121. اش، خش، اخ، خاش، شاخ
 • 122. له، هل، هول، هلو، لهو
 • 123. کف، فک، یک، کیف، فیک
 • 124. رگ، گر، ری، گیر، ریگ
 • 125. تم، ما، مات، امت، اتم
 • 126. زر، رز، رو، روز، زور
 • 127. ما، من، نم، امن، نام
 • 128. رپ، پر، رد، در، پدر
 • 129. کم، ما، کام، کما، کاظم
 • 130. مه، ره، رم، هرم، مهر
 • 131. شن، فن، نبش، فشن، بنفش
 • 132. فر، تف، تر، فرت، رفت
 • 133. حد، دم، مد، حمد، مدح
 • 134. فر، سر، رس، سفر، فرر
 • 135. هل، له، حل، صلح، صله
 • 136. جب، رب، برج، جبر، رجب
 • 137. خر، رخ، یخ، ری، خیر
 • 138. کی، یک، نی، کین، نیک
 • 139. رم، ری، می، میر، مری
 • 140. بد، اب، ابد، ادب، باد
 • 141. کم، کل، لک، ملک، کلم
 • 142. نو، نخ، خل، نخل، خون
 • 143. ره، رها، هار، اره، راه
 • 144. در، رد، دار، راد، ارد
 • 145. در، رد، رعد، عدد، درد
 • 146. لق، لب، قبل، قلب، لقب
 • 147. تو، توت، تتو، پتو، توپ
 • 148. اب، باب، باک، کباب، بابک
 • 149. پر، رپ، سر، رس، پسر، سپر
 • 150. نم، من، نی، مین، نیم، یمن
 • 151. قم، رم، مقر، رقم، قمر، رمق
 • 152. له، هل، تل، هتل، لته، تله
 • 153. شل، لش، غش، غم، شغل، شلغم
 • 154. یخ، خل، خال، یال، خالی، خیال
 • 155. مد، دم، مه، ده، مهد، دهم
 • 156. سد، اسد، داس، داف، فاسد، فساد
 • 157. رک، کر، کار، راک، ارا، اراک
 • 158. رک، کر، رب، کبر، رکب، بکر
 • 159. سی، سم، مس، مسی، سمی، سیم
 • 160. دو، او، دعا، عدو، دعوا، وداع
 • 161. شک، کش، کم، مشک، شکم، مکش
 • 162. زر، رز، ری، زری، زیر، ریز
 • 163. سر، رس، رخ، خر، خرس، سرخ
 • 164. تک، کت، تر، رک، کر، ترک
 • 165. مه، یخ، خم، مخ، میخ، خیمه
 • 166. اب، بو، وب، او، وبا، ثواب
 • 167. بت، تب، رب، تر، تبر، ترب
 • 168. شک، کش، تک، کت، کشت، تشک
 • 169. هک، ره، رک، کر، کره، هکر
 • 170. رگ، گر، رز، زر، گز، گرز
 • 171. پز، پک، کش، شک، زشک، پزشک
 • 172. پل، لپ، له، هل، پله، لپه
 • 173. نچ، نم، مچ، من، چمن، منچ
 • 174. نم، من، شن، دم، مد، دشمن
 • 175. نی، یک، کی، عین، نیک، عینک
 • 176. وی، شی، گوش، گیو، گوی، گوشی
 • 177. کد، دنا، ندا، کند، اندک، دکان
 • 178. دو، در، رد، دور، رود، درو
 • 179. نی، جن، گنج، جنگ، گیج، جنگی
 • 180. نی، سی، سن، سین، سنی، سینی
 • 181. اه، نخ، نه، اخ، اهن، خان، خانه
 • 182. سر، رس، ارس، راس، سار، سرا، رسا
 • 183. حس، سل، حل، حال، سال، ساحل، سلاح
 • 184. وی، ای، حی، او، وحی، حوا، حاوی
 • 185. ای، خط، طی، خطا، اخی، خاطی، خیاط
 • 186. کی، یک، کش، شک، شی، کیش، شیک
 • 187. ای، ری، را، یار، اری، رای، ریا
 • 188. رم، رو، مو، مرو، روم، مور، ورم
 • 189. صد، قد، دق، قصد، صدا، صادق، قاصد
 • 190. زم، رز، زر، مرز، رمز، رزم، زرم
 • 191. تو، سن، نو، سوت، توس، تونس، ستون
 • 192. رم، را، ما، مار، امر، ارم، رام
 • 193. زد، رز، رد، در، زر، درز، زرد
 • 194. اش، شن، سن، شنا، انس، شانس، شناس
 • 195. مخ، خم، رم، رخ، خر، خرم، خمر
 • 196. رم، کم، کر، رک، مکر، کرم، کمر
 • 197. فر، ره، حر، فرح، حرف، حرفه، حفره
 • 198. گپ، پل، گل، لپ، لگن، لنگ، پلنگ
 • 199. شی، اش، یخ، ای، شاخ، خاش، شیخ
 • 200. رب، بد، در، رد، بدر، درب، برد
 • 201. در، رد، دی، حر، ری، دیر، حیدر
 • 202. شن، اش، شنا، ندا، شاد، دنا، دانش
 • 203. نق، نر، نار، ران، قار، قرن، قران
 • 204. دو، کد، کک، کود، کدو، کوک، کودک
 • 205. ری، رس، سر، سس، سی، سیر، سری
 • 206. رس، سر، سد، در، درس، دسر، سرد، سدر
 • 207. زل، از، زن، ناز، زال، نازا، نازل، الناز
 • 208. یا، ای، گاه، هاگ، ایه، گیاه، گاهی، اگهی
 • 209. ما، کم، بم، اب، بام، کام، باک، کما
 • 210. ما، ای، مه، ایه، ماه، هما، ماهی، مایه
 • 211. سد، جد، داس، جسد، اسد، جدا، سجاد، ساجد
 • 212. سن، سه، نه، سگ، گس، سنگ، گنه، هنگ
 • 213. لب، سل، سال، بلا، بال، اسب، سلب، لباس
 • 214. کت، تک، نت، تن، تانک، کتان، تکان، نکات
 • 215. پا، نه، پهن، اهن، هان، اپن، پهنا، پناه
 • 216. ما، مد، دم، دما، ادم، ماد، دام، امد
 • 217. شر، رک، کر، کش، شک، شرک، شکر، رشک
 • 218. رک، کر، کد، در، رد، کرد، کدر، درک
 • 219. حد، می، دی، دم، مد، حمد، مدح، حمید
 • 220. نو، ون، گاو، نوا، ناو، وان، انگ، واگن
 • 221. فر، شر، شرف، فرش، شور، روش، فروش، شوفر
 • 222. رب، تر، تب، بت، تبر، ترب، تبت، تربت
 • 223. اب، نی، یا، ای، ان، بنا، ناب، این، نایب
 • 224. قو، رو، ری، وی، قوری، ورق، روی، قیر، قوری
 • 225. جو، بو، وب، وبا، واج، اوج، باج، واجب، جواب
 • 226. ای، ده، دی، دیه، هدی، یاد، ایده، دایه، هادی
 • 227. سه، سی، یاس، ایه، هیس، سیه، سایه، سیاه، اسیه
 • 228. لب، رب، اب، لر، بال، بلا، بار، ابر، ربا
 • 229. ما، پل، لپ، پا، مال، ملا، امل، لامپ، پالم
 • 230. هک، او، کاه، کوه، اهو، هوا، اهک، کاوه، کاهو
 • 231. نر، جن، ارج، جان، رنج، ران، رجا، ارنج، نجار
 • 232. سر، رس، را، سرا، ارس، راس، سار، رسا، سارا
 • 233. تن، نت، تب، تاب، بنا، بتن، ناب، اتن، نبات، بنات
 • 234. تب، اب، کت، تک، بت، تاب، کتب، باک، کتاب، کاتب
 • 235. نی، نه، ره، ری، نر، ریه، نهی، یره، رهن، هنر
 • 236. تر، شر، شتر، ترش، رشت، اتر، ارت، تار، ارش، ارتش
 • 237. لک، کل، کد، دی، دل، یک، دکل، کلی، یدک، کلید
 • 238. سر، رس، سار، ارس، اجر، ارج، جار، راس، سرا، سراج
 • 239. هل، حل، ول، لو، له، هول، هلو، لوح، لهو، حوله
 • 240. دی، من، نم، دم، مد، نی، مین، نیم، یمن، دین
 • 241. جن، نر، رب، برج، جبر، رجب، رنج، بنر، جبن، برنج
 • 242. ول، او، لپ، پل، لو، پلو، پول، وال، اول، الو
 • 243. لج، گل، جن، گنج، جنگ، لجن، لنج، لگن، لنگ، جنگل
 • 244. زن، نم، من، ما، امن، نما، نام، ناز، نماز، زمان
 • 245. نم، من، دم، مد، گم، گند، منگ، دنگ، نمد، گندم
 • 246. نم، من، ظن، ما، نظم، نما، امن، نام، نظام، ناظم
 • 247. رب، قعر، قبر، عقب، عرق، عرب، برق، ربع، رعب، عقرب
 • 248. خر، رخ، رد، تر، دخت، رخت، خرد، ترد، درخت، دختر
 • 249. ای، زه، جز، جا، از، جزا، زاج، هجا، جایز، جایزه
 • 250. هک، پک، کپ، نه، پهن، کنه، کهن، پکن، پکه، پنکه
 • 251. اش، ما، مو، او، موش، شوم، شما، شام، ماش، وام
 • 252. سی، سد، دی، عدس، سید، عید، سعی، سعید، سعدی، عدسی
 • 253. ری، رم، شی، شر، شیر، ریش، یشم، میش، مری، شرم
 • 254. لو، وب، بو، شب، تب، لب، شل، شوت، لبو، بتول
 • 255. لر، رک، کر، کل، لک، رو، کور، رول، کلر، کولر
 • 256. تف، ته، نه، فن، نت، تن، نفت، هفت، تنه، فنته
 • 257. غش، اش، شل، شغل، شال، شاغ، غشا، شغال، شاغل، الاغ، اشغال
 • 258. شه، تب، به، شب، ته، هشت، شته، شبه، بته، بهشت، تشبه
 • 259. شه، ره، هر، اش، شر، هار، راه، اره، ارش، رها، شهر
 • 260. دق، قو، دو، نو، صد، صدق، قصد، قند، نقد، نود، صندوق
 • 261. اخ، خم، مخ، یا، ای، خام، اخم، خیام، خیمه، ماهی، مایه
 • 262. یا، ما، سی، سم، مس، سیم، سمی، اسم، سام، یاس، سیما
 • 263. شه، شد، دی، ید، ده، شی، شهد، دیه، دیش، هدی، شهید
 • 264. فر، سر، رس، سرا، ارس، سار، راس، سفر، رسا، فارس، افسر
 • 265. رب، خر، رخ، اخر، ابر، ربا، خبر، خار، بار، بخار، خراب
 • 266. زر، رز، زم، تم، تر، رم، رزم، مرز، رمز، ترم، ترمز
 • 267. سی، مس، سم، وی، مو، سوم، سمی، سیم، مسی، موس، موسی
 • 268. کش، شک، کم، شش، شکم، مکش، مشک، شمش، کشش، ششم، کشمش
 • 269. رم، را، ما، تر، تار، مار، مات، رام، ترم، ارم، ارت، امت
 • 270. او، ون، نو، نه، ان، اهو، هوا، نوه، نوا، وان، ناو، هاون
 • 271. رز، زر، رب، گز، بز، گر، رگ، زبر، برگ، گبر، گرز، بزرگ
 • 272. در، رد، دی، ید، یخ، خر، رخ، ری، خرد، خیر، دیر، خرید
 • 273. شی، تک، کت، یک، کش، شک، شیک، کیش، کشت، تشک، تیک، کشتی
 • 274. کش، شک، رز، زر، شر، کر، رک، زشک، شکر، شرک، رشک، زرشک
 • 275. در، سد، فر، سر، رس، دف، فرد، سرد، درس، سفر، دسر، سدر
 • 276. در، رد، نر، ندا، ارد، راد، دار، نار، ران، نادر، درنا، اردن
 • 277. ره، می، رم، مه، ری، مری، ریه، میر، هرم، مهر، یره، هرمی
 • 278. ای، سی، لی، سل، غسل، سال، غال، یال، یاس، ایل، غسال، سیال، ساغی
 • 279. رب، شب، تر، بت، تب، شر، برش، بشر، شتر، ترش، تشر، تبر، ترب
 • 280. سد، سم، مس، من، نم، سن، مد، دم، سند، مسن، سنم، سمند، مسند
 • 281. گر، رگ، رز، زر، گز، ارز، گاز، راز، گرز، اگر، ارگ، زار، گراز
 • 282. ما، کم، نم، من، امن، نام، کام، کما، نمک، نما، کمان، کنام، مکان
 • 283. ما، اش، خم، مخ، خش، خاش، ماش، شام، شما، خشم، اخم، خام، شخم
 • 284. ماه، مه، مس، سم، سه، اسم، سهم، ماه، هما، سام، مهسا، ماسه، سهام
 • 285. لق، لب، قلب، قبل، لقب، قاب، قبا، بقا، بلا، بال، قالب، قلاب، قبلا
 • 286. کخ، کر، رک، را، رخ، خر، کار، خاک، کاخ، راک، خار، رکخ، خارک
 • 287. شر، اش، فر، فرش، شرف، ارش، راف، شفا، فشار، اشرف، فراش، افشار، اشراف
 • 288. غد، مد، دم، ما، غم، دمغ، داغ، ماد، ادم، دام، دما، مدا، امد، دماغ
 • 289. تر، جن، شن، شر، نت، تن، نر، شتر، ترش، رشت، نشر، تنش، تشر، ترنج
 • 290. مس، سم، سل، ما، سال، سام، اسم، امل، مال، ملا، ملس، سلام، سالم، سلما
 • 291. ای، رخ، خر، یخ، ری، خیر، خار، اخر، اری، یار، ریا، رای، خیار، اخیر
 • 292. گر، رگ، گم، رم، گام، مرگ، گرم، اگر، ارگ، امر، ارم، مار، رام، گرما
 • 293. ما، خل، لخ، مخ، خم، ملخ، خال، خلا، مال، ملا، امل، اخم، خام، مخل
 • 294. ری، نی، نر، ای، ران، اری، ریا، رای، یار، نار، این، نیا، نای، رانی
 • 295. مه، اش، شه، ما، ماه، هما، شام، ماش، شما، شاه، هاشم، ماشه، هشام، شامه
 • 296. فن، نی، دی، دل، لی، دف، دفن، نیل، فیل، لیف، دین، فنی، نفی، دلفین
 • 297. رک، کر، ری، تک، کت، تر، یک، کی، ترک، تیر، تیک، کتری، ترکی، تیرک
 • 298. دف، سن، سد، فن، سند، دنا، ندا، سنا، ناف، نفس، دفن، سناد، فاسد، فساد، اسفند
 • 299. در، رد، دو، گر، رگ، رو، گرد، درو، دور، رود، گود، ورد، گور، گرو، گردو
 • 300. نر، اب، رب، بحر، بنا، ناب، بار، ربا، ابر، بنر، ران، حرا، نحر، ربنا، بحران
 • 301. تر، ها، هر، ره، ته، را، تره، تار، راه، رها، هار، اره، ارت، اتر، هرات
 • 302. رب، ما، رم، اب، بام، بار، ربا، رام، مرا، مار، امر، ارم، ابر، مربا، مبرا
 • 303. لی، ری، خل، خر، رخ، لر، لج، خجل، لیر، ریل، خیر، خیل، خلج، خرج، خلیج
 • 304. ری، ای، نی، ران، اری، یار، ریا، رای، ایا، انار، رانا، اریا، اریان، یاران، اناری
 • 305. ری، ای، رم، ما، را، اری، یار، ریا، رای، مار، امر، ارم، رام، مری، امیر، ریما
 • 306. را، ره، هر، سه، سر، رس، سرا، سار، ارس، اره، رها، راه، هار، راس، ساره، هراس
 • 307. را، نر، نم، من، ما، رم، امن، نما، نام، ران، امر، ارم، رام، مار، نرم، رمان
 • 308. نی، زل، بز، لب، زن، لی، بین، نبی، لیز، زبل، بنز، بلی، زین، لنز، زینب، زنبیل
 • 309. نر، رب، رد، در، بد، بنر، بند، برد، بدر، بدن، درب، رند، نبرد، بردن، برند، بندر
 • 310. ما، دم، مد، مدد، داد، دما، ادم، مدا، ماد، امد، ادا، اما، دام، مداد، امداد، داماد
 • 311. نق، شی، اش، نی، ای، شن، نقش، نقی، شنا، قنا، نای، این، شاق، شنی، نقاش، ناشی، نقاشی
 • 312. ای، ری، دی، ید، در، رد، یار، اری، دار، راد، یاد، ارد، رای، ریا، دایر، دیار، دریا
 • 313. ای، گس، سگ، سل، گل، سی، لی، یال، لیگ، سال، سیل، گیس، یاس، ایل، گسل، گلی، گیلاس
 • 314. رک، کر، فر، شک، کش، شر، فک، کف، کشف، کفش، کفر، فکر، شرف، فرش، شرک، رشک، شکر
 • 315. تم، ما، مس، سم، تا، اسم، است، اتم، امت، تاس، ستم، سمت، سام، مات، مست، ماست، تماس
 • 316. رب، اب، بنا، بار، بنر، ران، ربا، ابر، ناب، انبر، انار، ابان، رانا، باران، انبار
 • 317. ما، من، یا، نیم، یمن، مین، این، امن، نما، نام، نای، امین، نیما، میان، مینا، ایمن
 • 318. من، نت، خم، مخ، تم، نم، بم، نخ، تب، بت، تخم، بتن، متن، منت، ختم، منبت، بتمن، منتخب
 • 319. ای، طی، شط، شر، اش، ری، شی، شرط، شیر، ریش، ارش، اری، یار، رای، ریا، شاطر، شیار، شرایط
 • 320. در، رد، کر، رک، کد، را، درک، کرد، کدر، راک، کار، ارک، راد، دار، ارد، اردک، کادر، راکد
 • 321. را، زر، رز، ره، هر، زه، ارز، اره، هار، رها، راه، راز، زره، رها، زار، زهرا، هراز، هزار
 • 322. شک، کش، شر، کشو، کور، شکر، شرک، شور، شوک، روش، رشک، کشور، روکش، شوکر، شکور، کورش
 • 323. ما، کم، کما، کمر، کام، کار، کرم، مار، امر، ارم، رام، راک، مکار، مارک، اکرم، رامک
 • 324. ری، زن، زر، رز، جز، نی، نر، رنج، رجز، ریز، زری، زیر، زجر، جزر، جری، زرین، جرزن، زنجیر
 • 325. ری، رس، وی، رو، سی، ریو، روی، روس، سرو، ویو، سور، سیر، سری، روسی، سوری، سیور، ویروس
 • 326. سر، ما، مس، سم، سام، سار، سرا، سرم، رسم، رام، راس، ارس، ارم، اسم، امر، رسا، مار، سرما
 • 327. ما، مه، رام، امر، مار، ماه، مهر، هار، هما، هرم، رها، راه، ماهر، اهرم، مهار، رهام
 • 328. نم، من، نما، نمد، نام، ندا، دنا، دما، ادم، امن، امد، ماد، امدن، دامن، نماد، نادم
 • 329. سر، سی، سیر، سار، سرا، سری، یار، یاس، رای، ریا، رسا، ساری، اسیر، سایر، سیار، یاسر
 • 330. لب، بز، با، لر، از، بال، بار، باز، ابر، ارز، راز، ربا، زار، بارز، بازل، بزار، البرز
 • 331. ای، لی، لک، ایل، یال، یاس، لاک، کلاس، سالک، ایکس، اسکل، لایک، اکسل، الکس، کلیسا
 • 332. جن، نی، نر، جان، نای، نجار، ارنج، ارین، جاری، ناجی، ایرج، نجاری، انجیر، جریان
 • 333. رب، بز، زبر، زبل، بیل، ریل، ریز، لیزر، بریز، زبیر، لیبل، لبریز، زیرلب، برزیل
 • 334. مو، ته، مه، مهر، مته، متر، مرو، مور، وتر، ورم، تور، هرم، هور، همت، مترو، تورم، ترمه
 • 335. در، دم، دما، دام، دار، ادم، ارد، ارم، امر، امد، راد، مدار، مادر، درام، مراد، دارم
 • 336. اب، رب، جن، جبر، جان، بار، باج، بنا، بنر، برج، جانب، جناب، انبر، بران، جابر، ربنا
 • 337. کت، کل، تلف، تیک، تکل، کتل، کتف، کلت، کلی، تکلف، کلفت، کفیل، کفلت، فکلی، تکلیف
 • 338. نه، نو، اهن، اهو، اره، ناو، نار، نوه، وان، هار، هوا، هور، هاون، روان، نوار، هورا
 • 339. در، تر، دسر، دست، دیر، تیر، ترس، ترد، رتد، درست، دستی، رسید، سیرت، تسدی، تدریس
 • 340. کر، کت، کبر، کتب، کبری، کبیر، تیرک، تکبر، تبرک، کبریت، ترکیب، تبریک، تکبیر
 • 341. ما، بم، مار، ربا، ران، رام، بنر، بنا، بام، بار، ابر، منبر، مربا، مبرا، رمان، ربنا
 • 342. لی، ای، اتم، اتل، ملات، مایل، مالی، مالت، لایت، تایم، تامل، ایتم، املت، اتمی
 • 343. شی، شر، تر، شیر، شتر، تشر، ترش، تار، شاتر، رایت، ترشی، تایر، ارتش، ارتشی، اتریش
 • 344. وب، بو، وراج، واجب، رواج، جوار، جواب، جبار، جارو، باور، ابرو، جوراب، جاروب
 • 345. کت، کر، کتب، کتاب، کاتب، برکت، کارت، کاتر، راکت، ربات، رکاب، اکبر، تبرک، تبار
 • 346. بم، بد، بام، بار، باد، مربا، مراد، مدبر، مدار، مبدا، مادر، درام، رامبد، مرداد
 • 347. دم، اش، امن، امد، ادم، نماد، نادم، امدن، دمان، دشمن، دانش، دامن، مشام، دشنام
 • 348. نیما، مینا، میان، منیر، منار، مانی، رمان، ایمن، امین، امیر، رامین، ارمین
 • 349. سی، امیر، میسر، مسیر، مسری، مارس، سیما، سیار، سرما، ساری، رسمی، رسما، سمیرا
 • 350. نر، شن، شر، نشر


بدون دیدگاه

ثبت نظر