جواب بازی پازلک دو

جواب بازی پازلک دو

 • مرحله ی 1 - 1. گوش
 • مرحله ی 1 - 2. کور
 • مرحله ی 1 - 3. خجل
 • مرحله ی 1 - 4. قند
 • مرحله ی 1 - 5. سرد
 • مرحله ی 1 - 6. شیب
 • مرحله ی 1 - 7. کوه
 • مرحله ی 1 - 8. خار
 • مرحله ی 1 - 9. ثمر
 • مرحله ی 1 - 10. آتش
 • مرحله ی 1 - 11. جنگ
 • مرحله ی 1 - 12. سیب
 • مرحله ی 2 - 1. توپ
 • مرحله ی 2 - 2. پیچ
 • مرحله ی 2 - 3. خون
 • مرحله ی 2 - 4. پکر
 • مرحله ی 2 - 5. تخم
 • مرحله ی 2 - 6. مار
 • مرحله ی 2 - 7. کول
 • مرحله ی 2 - 8. خیش
 • مرحله ی 2 - 9. گاو
 • مرحله ی 2 - 10. خپل
 • مرحله ی 2 - 11. فاز
 • مرحله ی 2 - 12. ذهن
 • مرحله ی 3 - 1. فلش
 • مرحله ی 3 - 2. پیک
 • مرحله ی 3 - 3. پشه
 • مرحله ی 3 - 4. زنگ
 • مرحله ی 3 - 5. زین
 • مرحله ی 3 - 6. رسم
 • مرحله ی 3 - 7. تیر
 • مرحله ی 3 - 8. برق
 • مرحله ی 3 - 9. ولی
 • مرحله ی 3 - 10. فال
 • مرحله ی 3 - 11. شور
 • مرحله ی 3 - 12. سیم
 • مرحله ی 4 - 1. کوچ
 • مرحله ی 4 - 2. قیر
 • مرحله ی 4 - 3. فقط
 • مرحله ی 4 - 4. کبک
 • مرحله ی 4 - 5. چشم
 • مرحله ی 4 - 6. لوس
 • مرحله ی 4 - 7. پاپ
 • مرحله ی 4 - 8. فیک
 • مرحله ی 4 - 9. تاج
 • مرحله ی 4 - 10. پول
 • مرحله ی 4 - 11. تاژ
 • مرحله ی 4 - 12. ترد
 • مرحله ی 5 - 1. سحر
 • مرحله ی 5 - 2. نبی
 • مرحله ی 5 - 3. رشت
 • مرحله ی 5 - 4. پری
 • مرحله ی 5 - 5. چرم
 • مرحله ی 5 - 6. باز
 • مرحله ی 5 - 7. روی
 • مرحله ی 5 - 8. رشت
 • مرحله ی 5 - 9. قلب
 • مرحله ی 5 - 10. سام
 • مرحله ی 5 - 11. خوش
 • مرحله ی 5 - 12. خیر
 • مرحله ی 6 - 1. رضا
 • مرحله ی 6 - 2. کلم
 • مرحله ی 6 - 3. خطر
 • مرحله ی 6 - 4. کیف
 • مرحله ی 6 - 5. شنل
 • مرحله ی 6 - 6. فنر
 • مرحله ی 6 - 7. طبل
 • مرحله ی 6 - 8. ظرف
 • مرحله ی 6 - 9. بلا
 • مرحله ی 6 - 10. رخت
 • مرحله ی 6 - 11. سکه
 • مرحله ی 6 - 12. بیت
 • مرحله ی 7 - 1. کتاب
 • مرحله ی 7 - 2. سوار
 • مرحله ی 7 - 3. خواب
 • مرحله ی 7 - 4. کمان
 • مرحله ی 7 - 5. چادر
 • مرحله ی 7 - 6. سوژه
 • مرحله ی 7 - 7. رازی
 • مرحله ی 7 - 8. روان
 • مرحله ی 7 - 9. کشتی
 • مرحله ی 7 - 10. زمین
 • مرحله ی 7 - 11. سرخک
 • مرحله ی 7 - 12. گلپا
 • مرحله ی 8 - 1. کلبه
 • مرحله ی 8 - 2. شاعر
 • مرحله ی 8 - 3. هومر
 • مرحله ی 8 - 4. وارد
 • مرحله ی 8 - 5. پرده
 • مرحله ی 8 - 6. صحنه
 • مرحله ی 8 - 7. جنوب
 • مرحله ی 8 - 8. حلال
 • مرحله ی 8 - 9. ردیف
 • مرحله ی 8 - 10. کمال
 • مرحله ی 8 - 11. رستم
 • مرحله ی 8 - 12. روزه
 • مرحله ی 9 - 1. بودن
 • مرحله ی 9 - 2. جارو
 • مرحله ی 9 - 3. گربه
 • مرحله ی 9 - 4. مانا
 • مرحله ی 9 - 5. جهان
 • مرحله ی 9 - 6. شاخه
 • مرحله ی 9 - 7. سوله
 • مرحله ی 9 - 8. جوجه
 • مرحله ی 9 - 9. خامه
 • مرحله ی 9 - 10. وحشی
 • مرحله ی 9 - 11. مزدا
 • مرحله ی 9 - 12. سایه
 • مرحله ی 10 - 1. غیبت
 • مرحله ی 10 - 2. پاره
 • مرحله ی 10 - 3. شارژ
 • مرحله ی 10 - 4. اسیر
 • مرحله ی 10 - 5. فاعل
 • مرحله ی 10 - 6. نهنگ
 • مرحله ی 10 - 7. مرور
 • مرحله ی 10 - 8. الگو
 • مرحله ی 10 - 9. پاره
 • مرحله ی 10 - 10. قیصر
 • مرحله ی 10 - 11. ملات
 • مرحله ی 10 - 12. قوری
 • مرحله ی 11 - 1. حلبی
 • مرحله ی 11 - 2. پونه
 • مرحله ی 11 - 3. راسو
 • مرحله ی 11 - 4. دلمه
 • مرحله ی 11 - 5. کوره
 • مرحله ی 11 - 6. تفنگ
 • مرحله ی 11 - 7. ختنه
 • مرحله ی 11 - 8. برده
 • مرحله ی 11 - 9. کلاف
 • مرحله ی 11 - 10. واسع
 • مرحله ی 11 - 11. راوی
 • مرحله ی 11 - 12. روبل
 • مرحله ی 12 - 1. فیلم
 • مرحله ی 12 - 2. شلنگ
 • مرحله ی 12 - 3. کرسی
 • مرحله ی 12 - 4. باکو
 • مرحله ی 12 - 5. هلال
 • مرحله ی 12 - 6. قلعه
 • مرحله ی 12 - 7. کوچه
 • مرحله ی 12 - 8. مینو
 • مرحله ی 12 - 9. سمند
 • مرحله ی 12 - 10. بهشت
 • مرحله ی 12 - 11. تیره
 • مرحله ی 12 - 12. روغن
 • مرحله ی 13 - 1. ماهی
 • مرحله ی 13 - 2. زوزه
 • مرحله ی 13 - 3. دفتر
 • مرحله ی 13 - 4. کادو
 • مرحله ی 13 - 5. قدیم
 • مرحله ی 13 - 6. بهار
 • مرحله ی 13 - 7. زبور
 • مرحله ی 13 - 8. تختی
 • مرحله ی 13 - 9. نامه
 • مرحله ی 13 - 10. مژده
 • مرحله ی 13 - 11. اردک
 • مرحله ی 13 - 12. هارد
 • مرحله ی 14 - 1. زندان
 • مرحله ی 14 - 2. حرارت
 • مرحله ی 14 - 3. ایوان
 • مرحله ی 14 - 4. خروار
 • مرحله ی 14 - 5. خربزه
 • مرحله ی 14 - 6. هیولا
 • مرحله ی 14 - 7. فلافل
 • مرحله ی 14 - 8. سماور
 • مرحله ی 14 - 9. تبریز
 • مرحله ی 14 - 10. زباله
 • مرحله ی 14 - 11. عبادت
 • مرحله ی 14 - 12. مشورت
 • مرحله ی 15 - 1. پارتی
 • مرحله ی 15 - 2. سرباز
 • مرحله ی 15 - 3. نظامی
 • مرحله ی 15 - 4. مجازی
 • مرحله ی 15 - 5. رامبد
 • مرحله ی 15 - 6. کیهان
 • مرحله ی 15 - 7. بلژیک
 • مرحله ی 15 - 8. طبیعت
 • مرحله ی 15 - 9. ریاضی
 • مرحله ی 15 - 10. شیرین
 • مرحله ی 15 - 11. فرنگی
 • مرحله ی 15 - 12. میلاد
 • مرحله ی 16 - 1. گردان
 • مرحله ی 16 - 2. قیامت
 • مرحله ی 16 - 3. خرچنگ
 • مرحله ی 16 - 4. کاشان
 • مرحله ی 16 - 5. تجارت
 • مرحله ی 16 - 6. خاتون
 • مرحله ی 16 - 7. چرتکه
 • مرحله ی 16 - 8. هندسه
 • مرحله ی 16 - 9. مقدمه
 • مرحله ی 16 - 10. انجمن
 • مرحله ی 16 - 11. شینتو
 • مرحله ی 16 - 12. میرزا
 • مرحله ی 17 - 1. پنجره
 • مرحله ی 17 - 2. ثانیه
 • مرحله ی 17 - 3. چلچله
 • مرحله ی 17 - 4. ناخنک
 • مرحله ی 17 - 5. پیاله
 • مرحله ی 17 - 6. یزدان
 • مرحله ی 17 - 7. فرزند
 • مرحله ی 17 - 8. مهمان
 • مرحله ی 17 - 9. تعطیل
 • مرحله ی 17 - 10. تابلو
 • مرحله ی 17 - 11. عروسک
 • مرحله ی 17 - 12. موازی
 • مرحله ی 18 - 1. قلاده
 • مرحله ی 18 - 2. فردوس
 • مرحله ی 18 - 3. قراضه
 • مرحله ی 18 - 4. سهراب
 • مرحله ی 18 - 5. خاطره
 • مرحله ی 18 - 6. دهخدا
 • مرحله ی 18 - 7. الیاس
 • مرحله ی 18 - 8. پاداش
 • مرحله ی 18 - 9. فاصله
 • مرحله ی 18 - 10. لواشک
 • مرحله ی 18 - 11. میمون
 • مرحله ی 18 - 12. فرهنگ
 • مرحله ی 19 - 1. خمیده
 • مرحله ی 19 - 2. نارون
 • مرحله ی 19 - 3. اخلاق
 • مرحله ی 19 - 4. عصاره
 • مرحله ی 19 - 5. توتون
 • مرحله ی 19 - 6. نوروز
 • مرحله ی 19 - 7. قارون
 • مرحله ی 19 - 8. کفتار
 • مرحله ی 19 - 9. شلوار
 • مرحله ی 19 - 10. زمینه
 • مرحله ی 19 - 11. سابقه
 • مرحله ی 19 - 12. بینوا
 • مرحله ی 20 - 1. باران
 • مرحله ی 20 - 2. برزیل
 • مرحله ی 20 - 3. بادام
 • مرحله ی 20 - 4. ملاقه
 • مرحله ی 20 - 5. مورچه
 • مرحله ی 20 - 6. کشتار
 • مرحله ی 20 - 7. پسورد
 • مرحله ی 20 - 8. مجنون
 • مرحله ی 20 - 9. بازار
 • مرحله ی 20 - 10. آفرین
 • مرحله ی 20 - 11. زرتشت
 • مرحله ی 20 - 12. جامعه
 • مرحله ی 21 - 1. قلقلک
 • مرحله ی 21 - 2. معجزه
 • مرحله ی 21 - 3. خرمگس
 • مرحله ی 21 - 4. صندوق
 • مرحله ی 21 - 5. اراده
 • مرحله ی 21 - 6. یونان
 • مرحله ی 21 - 7. توالت
 • مرحله ی 21 - 8. اسرار
 • مرحله ی 21 - 9. نارنج
 • مرحله ی 21 - 10. نیوتن
 • مرحله ی 21 - 11. نعناع
 • مرحله ی 21 - 12. رادیو
 • مرحله ی 22 - 1. مختصات
 • مرحله ی 22 - 2. بازیگر
 • مرحله ی 22 - 3. سازمان
 • مرحله ی 22 - 4. آتشکده
 • مرحله ی 22 - 5. سرگذشت
 • مرحله ی 22 - 6. کاروان
 • مرحله ی 22 - 7. نردبان
 • مرحله ی 22 - 8. سازنده
 • مرحله ی 22 - 9. لغزنده
 • مرحله ی 22 - 10. تیزهوش
 • مرحله ی 22 - 11. اسکندر
 • مرحله ی 22 - 12. گلدوزی
 • مرحله ی 23 - 1. پیچیده
 • مرحله ی 23 - 2. بادکنک
 • مرحله ی 23 - 3. کارتون
 • مرحله ی 23 - 4. مذاکره
 • مرحله ی 23 - 5. موسیقی
 • مرحله ی 23 - 6. استوار
 • مرحله ی 23 - 7. دیوانه
 • مرحله ی 23 - 8. مسابقه
 • مرحله ی 23 - 9. گوساله
 • مرحله ی 23 - 10. کوتوله
 • مرحله ی 23 - 11. منوچهر
 • مرحله ی 23 - 12. گذرگاه
 • مرحله ی 24 - 1. آفتابه
 • مرحله ی 24 - 2. سوسمار
 • مرحله ی 24 - 3. کنجکاو
 • مرحله ی 24 - 4. پاستور
 • مرحله ی 24 - 5. دادگاه
 • مرحله ی 24 - 6. سرامیک
 • مرحله ی 24 - 7. جنگاور
 • مرحله ی 24 - 8. فاضلاب
 • مرحله ی 24 - 9. تهیدست
 • مرحله ی 24 - 10. شوالیه
 • مرحله ی 24 - 11. گلستان
 • مرحله ی 24 - 12. اندیشه
 • مرحله ی 25 - 1. سرزنده
 • مرحله ی 25 - 2. چارچوب
 • مرحله ی 25 - 3. داروین
 • مرحله ی 25 - 4. مکاتبه
 • مرحله ی 25 - 5. کلاسیک
 • مرحله ی 25 - 6. پهناور
 • مرحله ی 25 - 7. میلیون
 • مرحله ی 25 - 8. خشایار
 • مرحله ی 25 - 9. وابسته
 • مرحله ی 25 - 10. معمولی
 • مرحله ی 25 - 11. توریست
 • مرحله ی 25 - 12. گنجایش
 • مرحله ی 26 - 1. نایلون
 • مرحله ی 26 - 2. بازرسی
 • مرحله ی 26 - 3. مشاوره
 • مرحله ی 26 - 4. پروانه
 • مرحله ی 26 - 5. سرمایه
 • مرحله ی 26 - 6. دبستان
 • مرحله ی 26 - 7. انتقال
 • مرحله ی 26 - 8. شهریار
 • مرحله ی 26 - 9. خمپاره
 • مرحله ی 26 - 10. بتهوون
 • مرحله ی 26 - 11. پیروزی
 • مرحله ی 26 - 12. ملامین
 • مرحله ی 27 - 1. استکان
 • مرحله ی 27 - 2. تراژدی
 • مرحله ی 27 - 3. اختراع
 • مرحله ی 27 - 4. آفرین
 • مرحله ی 27 - 5. گوسفند
 • مرحله ی 27 - 6. فسنجان
 • مرحله ی 27 - 7. کماندو
 • مرحله ی 27 - 8. سرنوشت
 • مرحله ی 27 - 9. ریستور
 • مرحله ی 27 - 10. جادوگر
 • مرحله ی 27 - 11. تارنما
 • مرحله ی 27 - 12. بیتوته
 • مرحله ی 28 - 1. تکواندو
 • مرحله ی 28 - 2. نیرومند
 • مرحله ی 28 - 3. ماندگار
 • مرحله ی 28 - 4. دستاورد
 • مرحله ی 28 - 5. استخراج
 • مرحله ی 28 - 6. بختیاری
 • مرحله ی 28 - 7. یکپارچه
 • مرحله ی 28 - 8. روشنفکر
 • مرحله ی 28 - 9. کاتولیک
 • مرحله ی 28 - 10. کارکشته
 • مرحله ی 28 - 11. استقبال
 • مرحله ی 28 - 12. خودداری
 • مرحله ی 29 - 1. فتوگراف
 • مرحله ی 29 - 2. فرمانده
 • مرحله ی 29 - 3. جاویدان
 • مرحله ی 29 - 4. لشکرکشی
 • مرحله ی 29 - 5. بادبادک
 • مرحله ی 29 - 6. آسیابان
 • مرحله ی 29 - 7. تبلیغات
 • مرحله ی 29 - 8. عاشقانه
 • مرحله ی 29 - 9. موشکافی
 • مرحله ی 29 - 10. ماجراجو
 • مرحله ی 29 - 11. فولکلور
 • مرحله ی 29 - 12. ابراهیم
 • مرحله ی 30 - 1. سفرنامه
 • مرحله ی 30 - 2. موزائیک
 • مرحله ی 30 - 3. رباعیات
 • مرحله ی 30 - 4. درخشنده
 • مرحله ی 30 - 5. پیشرفت
 • مرحله ی 30 - 6. خدمتکار
 • مرحله ی 30 - 7. فوروارد
 • مرحله ی 30 - 8. پاپیروس
 • مرحله ی 30 - 9. پیرامون
 • مرحله ی 30 - 10. اصلاحات
 • مرحله ی 30 - 11. گزارشگر
 • مرحله ی 30 - 12. پارلمان
 • مرحله ی 31 - 1. تشریفات
 • مرحله ی 31 - 2. جوانمرد
 • مرحله ی 31 - 3. شهرنشین
 • مرحله ی 31 - 4. پژوهشگر
 • مرحله ی 31 - 5. بسکتبال
 • مرحله ی 31 - 6. اتحادیه
 • مرحله ی 31 - 7. دگرگونی
 • مرحله ی 31 - 8. افلاطون
 • مرحله ی 31 - 9. بانکدار
 • مرحله ی 31 - 10. فرهیخته
 • مرحله ی 31 - 11. کندوکاو
 • مرحله ی 31 - 12. گوتنبرگ
 • مرحله ی 32 - 1. نویسنده
 • مرحله ی 32 - 2. دلواپسی
 • مرحله ی 32 - 3. ماهواره
 • مرحله ی 32 - 4. گاهنامه
 • مرحله ی 32 - 5. استبداد
 • مرحله ی 32 - 6. رانندگی
 • مرحله ی 32 - 7. قرارداد
 • مرحله ی 32 - 8. مستعمره
 • مرحله ی 32 - 9. استبداد
 • مرحله ی 32 - 10. زالزالک
 • مرحله ی 32 - 11. خزندگان
 • مرحله ی 32 - 12. شاهزاده
 • مرحله ی 33 - 1. گواتمالا
 • مرحله ی 33 - 2. رمزگشایی
 • مرحله ی 33 - 3. هیروگلیف
 • مرحله ی 33 - 4. نمایشگاه
 • مرحله ی 33 - 5. دفترخانه
 • مرحله ی 33 - 6. دیپلماسی
 • مرحله ی 33 - 7. شورانگیز
 • مرحله ی 33 - 8. راهنمایی
 • مرحله ی 33 - 9. فدراسیون
 • مرحله ی 33 - 10. هندوستان
 • مرحله ی 33 - 11. دادگستری
 • مرحله ی 33 - 12. فیثاغورس
 • مرحله ی 34 - 1. خویشاوند
 • مرحله ی 34 - 2. بیوگرافی
 • مرحله ی 34 - 3. ویکتوریا
 • مرحله ی 34 - 4. چنگیزخان
 • مرحله ی 34 - 5. مدیترانه
 • مرحله ی 34 - 6. چادرنشین
 • مرحله ی 34 - 7. کتابخانه
 • مرحله ی 34 - 8. بریتانیا
 • مرحله ی 34 - 9. استاندار
 • مرحله ی 34 - 10. پروردگار
 • مرحله ی 34 - 11. سامورایی
 • مرحله ی 34 - 12. بازاریاب
 • مرحله ی 35 - 1. پنیسیلین
 • مرحله ی 35 - 2. بهارستان
 • مرحله ی 35 - 3. دانشنامه
 • مرحله ی 35 - 4. دموکراسی
 • مرحله ی 35 - 5. حسابداری
 • مرحله ی 35 - 6. استرالیا
 • مرحله ی 35 - 7. هواشناسی
 • مرحله ی 35 - 8. پردازنده
 • مرحله ی 35 - 9. هولوگرام
 • مرحله ی 35 - 10. دریانورد
 • مرحله ی 35 - 11. درمانگاه
 • مرحله ی 35 - 12. هیروشیما
 • مرحله ی 36 - 1. پارتیزان
 • مرحله ی 36 - 2. حلواشکری
 • مرحله ی 36 - 3. لباسشویی
 • مرحله ی 36 - 4. گرامافون
 • مرحله ی 36 - 5. بازرگانی
 • مرحله ی 36 - 6. جاروبرقی
 • مرحله ی 36 - 7. کارپرداز
 • مرحله ی 36 - 8. گاوصندوق
 • مرحله ی 36 - 9. پاراگراف
 • مرحله ی 36 - 10. خمیرمایه
 • مرحله ی 36 - 11. سوارکاری
 • مرحله ی 36 - 12. هموژنیزه


بدون دیدگاه

ثبت نظر