جواب بازی پارسه

جواب بازی پارسه

 • چیش پش یکم - لوح اول - 1. حک
 • چیش پش یکم - لوح اول - 2. رس، سر
 • کوروش یکم - لوح اول - 1. نش، شن، نت، تن، نشت
 • کوروش یکم - لوح اول - 2. زن، ناز، نزا
 • کوروش یکم - لوح اول - 3. دی، یک، کد، یدک
 • کوروش یکم - لوح اول - 4. پشه
 • کوروش یکم - لوح اول - 5. کف، فک، کاف
 • کوروش یکم - لوح اول - 6. وز، زو، وزغ
 • کوروش یکم - لوح اول - 7. بز، زل، لب، زبل
 • کمبوجیه یکم - لوح اول - 1. سم، مس، قسم
 • کمبوجیه یکم - لوح اول - 2. بم، بمب
 • کمبوجیه یکم - لوح اول - 3. سد، داس، اسد
 • کوروش کبیر (دوم) - لوح اول - 1. چپ، پوچ
 • کوروش کبیر (دوم) - لوح اول - 2. قو، قوچ
 • کوروش کبیر (دوم) - لوح اول - 3. رب، برج، رجب، جبر
 • کوروش کبیر (دوم) - لوح اول - 4. حک، کم، حکم، محک
 • کوروش کبیر (دوم) - لوح اول - 5. سل، عسل
 • کوروش کبیر (دوم) - لوح اول - 6. مه، هم، همه
 • کوروش کبیر (دوم) - لوح اول - 7. یخ، خش، شیخ
 • کوروش کبیر (دوم) - لوح اول - 8. ما، مس، سم، اسم، سام
 • کوروش کبیر (دوم) - لوح اول - 9. مچ، چشم
 • کوروش کبیر (دوم) - لوح اول - 10. کج، جک، کاج، کجا
 • کمبوجیه دوم - لوح اول - 1. زاغ، غاز
 • کمبوجیه دوم - لوح اول - 2. زن، نی، زین، نیز
 • کمبوجیه دوم - لوح اول - 3. کر، رک، کار، راک
 • کمبوجیه دوم - لوح اول - 4. لب، لق، قبل، قلب، لقب
 • کمبوجیه دوم - لوح اول - 5. پک، تک، کت، پتک
 • کمبوجیه دوم - لوح اول - 6. شک، کش، مشک، شکم
 • کمبوجیه دوم - لوح اول - 7. پر، پز، رز، زر، پرز
 • کمبوجیه دوم - لوح اول - 8. شر، تر، شتر، ترش، رشت
 • کمبوجیه دوم - لوح اول - 9. نر، نه، رهن، هنر، نهر
 • کمبوجیه دوم - لوح اول - 10. مضر، مرض
 • کمبوجیه دوم - لوح اول - 11. ارم، امر، رام، مار
 • بردیا - لوح دوم - 1. زر، رز، زه، ره
 • بردیا - لوح دوم - 2. قو، وفق، فوق
 • کوروش سوم - لوح دوم - 1. روش، شور، کور، شوک، کشو، رشک، شرک، شکر، روکش، شکور، کشور
 • کوروش سوم - لوح دوم - 2. قیر، قرقی، رقیق
 • کوروش سوم - لوح دوم - 3. حیا، حیاط
 • کوروش سوم - لوح دوم - 4. دخت، خرد، دختر، درخت
 • کوروش سوم - لوح دوم - 5. اهل، لکه، کله، کاه، الک، کال، هلاک، کلاه، کاهل، کاله
 • کوروش سوم - لوح دوم - 6. رون، نور، روان، ورنا، نوار، نارو
 • کمبوجیه سوم - لوح دوم - 1. موز، زوم، وزن، مزون
 • کمبوجیه سوم - لوح دوم - 2. مرد، نمد، نرم، رند، مدرن، مردن
 • کمبوجیه سوم - لوح دوم - 3. چرب، چربی
 • کمبوجیه سوم - لوح دوم - 4. نظم، نام، نما، امن، نظام، ناظم
 • کمبوجیه سوم - لوح دوم - 5. قطر، قاطر، قطار
 • کمبوجیه سوم - لوح دوم - 6. گرد، رنگ، درنگ، گردن
 • کمبوجیه سوم - لوح دوم - 7. شور، ریش، شیر، رویش، ریشو، یورش
 • کمبوجیه سوم - لوح دوم - 8. دیو، یاد، ویدا، وادی
 • آریارمن (فرزند هخامنش) - لوح دوم - 1. نفر، فنر، نفت، ترن، نفرت، رفتن، تنفر
 • آریارمن (فرزند هخامنش) - لوح دوم - 2. کاش، اشک، کشف، کفش، شفا، کاشف، کشاف، کفاش، شکاف
 • آریارمن (فرزند هخامنش) - لوح دوم - 3. شکم، مشک، شوک، کشو، شوم، موش، شکمو، موشک
 • آریارمن (فرزند هخامنش) - لوح دوم - 4. مزه، زهم، همه، همزه
 • آریارمن (فرزند هخامنش) - لوح دوم - 5. گرز، زرگر
 • آریارمن (فرزند هخامنش) - لوح دوم - 6. زیپ، پیاز
 • آریارمن (فرزند هخامنش) - لوح دوم - 7. بند، بدن، بدر، درب، بندر، بردن، نبرد
 • آرشام - لوح دوم - 1. ماچ، چاق، قاچ، چماق
 • آرشام - لوح دوم - 2. کبد، کود، کدو، کبود
 • آرشام - لوح دوم - 3. سرو، سور، عروس
 • آرشام - لوح دوم - 4. چشم، چشمه
 • آرشام - لوح دوم - 5. غاز، زاغ، غزل، غزال، زغال
 • آرشام - لوح دوم - 6. ترک، ترش، رشت، شتر، تشک، شرک، شکر، ترکش، ترشک، تشکر، شرکت
 • آرشام - لوح دوم - 7. شور، روش، شوت، شتر، رشت، ترش، تور، شورت
 • آرشام - لوح دوم - 8. گند، منگ، نمد، گندم
 • ویشتاسپ - لوح سوم - 1. مگس، سرم، رسم، مرگ، گرم، مسگر
 • ویشتاسپ - لوح سوم - 2. کلت، تکل، کتلت
 • ویشتاسپ - لوح سوم - 3. باک، باب، بابک، کباب
 • داریوش بزرگ (یکم) - لوح سوم - 1. فیت، تلف، هفت، فیل، لیف، فله، تله، هتل، فیله، لیفه، تیله، فتیله
 • داریوش بزرگ (یکم) - لوح سوم - 2. سیب، بیست، تنیس، بستنی
 • چیش پیش - لوح سوم - 1. گلی، لیگ، یال، سیل، یاس، سال، گسیل، گیلاس
 • چیش پیش - لوح سوم - 2. شیر، ریش، نیش، نشر، شیرین
 • کوروش یکم - لوح سوم - 1. انگ، نشا، شان، شنا، شات، تنگ، نشت، گشت، گشتن، انگشت
 • کوروش یکم - لوح سوم - 2. سفر، ارس، رسا، اری، ریا، سیر، فارس، افسر، سفیر، اسیر، ساری، سایر، سیار، یاسر، فارسی
 • کوروش یکم - لوح سوم - 3. وطن، ناف، طواف، طوفان
 • کوروش یکم - لوح سوم - 4. ریا، ران، بریان، ربانی
 • کوروش یکم - لوح سوم - 5. زور، روز، زرکوب
 • کوروش یکم - لوح سوم - 6. ملت، تله، هتل، مهلت، تلمبه
 • کوروش یکم - لوح سوم - 7. گرد، برگ، ابر، بار، ادب، باد، گارد، گرداب
 • کوروش یکم - لوح سوم - 8. سال، اسم، سلام، سالم، الماس، امسال، اسلام
 • کوروش یکم - لوح سوم - 9. مهم، قمقمه
 • کوروش یکم - لوح سوم - 10. مهر، هرم، ریه، ریمه، مهریه
 • کوروش یکم - لوح سوم - 11. مور، روم، چرم، مورچه
 • کوروش یکم - لوح سوم - 12. دور، رود، رشد، دیو، دوش، روش، شور، ریش، شیر، رشید، رویش، درویش
 • کوروش یکم - لوح سوم - 13. شاه، شنا، نیش، ایه،اهن، شاهین
 • کمبوجیه یکم - لوح سوم - 1. مین، شنا، نیش، ماش، شام، میش، مینا، امین، ایمن، منشی، نمایش، ماشین
 • کمبوجیه یکم - لوح سوم - 2. خشت، شته، هشت، لخت، هتل، لخته، شلخته
 • کمبوجیه یکم - لوح سوم - 3. یاس، سیر، ساری، یاسر، اسیر، سیاه، سایه، هاری، سیاره
 • کمبوجیه یکم - لوح سوم - 4. زری، ریز، تیز، ارز، راز، تیر، زاری، رازی، زیارت
 • کمبوجیه یکم - لوح سوم - 5. تاج، جار، تاجر، تجارت
 • کمبوجیه یکم - لوح سوم - 6. سرو، تور، ترس، سوت، تاس، ترسو، رسوا، راسو، سوار، راست، ستار، روستا
 • کمبوجیه یکم - لوح سوم - 7. دور، رود، خرد، ورود، خودرو
 • کمبوجیه یکم - لوح سوم - 8. فنا، ناف، وفا، نفس، ناو، نوا، فانوس، افسون
 • کمبوجیه یکم - لوح سوم - 9. پرز، روز، زور، راز، ارز، پارو، ارزو، پرواز
 • کوروش بزرگ - لوح چهارم - 1. موش، مهر، هوش، شهر، شور، شوهر، رشوه، مشهور
 • کوروش بزرگ - لوح چهارم - 2. الو، اول، وال، ناو، گاو، لگن، گلو، واگن، النگو
 • کوروش بزرگ - لوح چهارم - 3. اشک، کشت، شال، اتش، کاشت، تلاش، شکلات
 • کوروش بزرگ - لوح چهارم - 4. تاس، خار، سخت، ترس، سرخ، خرس، ساخت، راست، اخرت، استخر، خسارت
 • کوروش بزرگ - لوح چهارم - 5. وفا، فال، لاف، فدا، وال، اول، الو، فولاد
 • کوروش بزرگ - لوح چهارم - 6. طلا، طلب، طبل، بال، باطل، طالبی
 • کوروش بزرگ - لوح چهارم - 7. جرم، ریه، مجری، جریمه
 • کوروش بزرگ - لوح چهارم - 8. مرد، کرم، کمد، مدرک، مردم، مردمک
 • کوروش بزرگ - لوح چهارم - 9. شام، ماش، پشم، شوم، موش، وام، شامپو
 • کوروش بزرگ - لوح چهارم - 10. تار، ترس، راست، سارا، اسارت
 • کوروش بزرگ - لوح چهارم - 11. کال، لاک، کانال
 • کمبوجیه دوم - لوح چهارم - 1. سفر، تاس، ترس، فارس، افسر، راست، سفارت
 • کمبوجیه دوم - لوح چهارم - 2. قتل، تقی، دقت، تقلید
 • کمبوجیه دوم - لوح چهارم - 3. خوک، خار، خاک، کاخ، کار، خاور، کاور، خوراک
 • کمبوجیه دوم - لوح چهارم - 4. سکه، کهن، کیسه، کنیه، سکینه، کنیسه
 • کمبوجیه دوم - لوح چهارم - 5. ناز، ندا، نان، زادن، زندان
 • کمبوجیه دوم - لوح چهارم - 6. هدا، هدی، یاد، هادی، دهات، هدایت
 • کمبوجیه دوم - لوح چهارم - 7. دیو، دور، ارد، دریا، داور، دارو، رویا، دیوار، داوری، رادیو
 • داریوش یکم - لوح چهارم - 1. طاق، قاچ، چاق، چاه، طاقچه
 • داریوش یکم - لوح چهارم - 2. ناب، لگن، بالن، گلاب، انگل، بالنگ
 • داریوش یکم - لوح چهارم - 3. ارج، حیا، جراح، حراج، جراحی
 • داریوش یکم - لوح چهارم - 4. فضی، فیض، ضیف، فضل، فیل، لیف، فیت، فتی، تیف، فتل، تلف، لیت، تیل، تلی، تفضل، فتیل، فضیلت، تفضیل
 • داریوش یکم - لوح چهارم - 5. کور، ترک، تبر، ترب، تور، برکت، تکبر، تبرک، کبوتر
 • خشایارشا - لوح چهارم - 1. هما، ماه، ماله، الهام
 • اردشیر یکم - لوح چهارم - 1. ارج، یار، حراج، جاری، حاجی، جراحی
 • اردشیر یکم - لوح چهارم - 2. چرا، اری، رای، ریا، چای، رایج، جارچی
 • اردشیر یکم - لوح چهارم - 3. بار، ابر، هار، وبا، اهو، هوا، ابرو، بهار، روباه
 • خشایارشای دوم - لوح پنجم - 1. نام، نرم، مار، ماه، ظهر، ناظم، نظام، رمان، نامه، امنه، نمره، ماهر، ناظر، مناظر، مناره، منظره، مناظره
 • خشایارشای دوم - لوح پنجم - 2. خوک، خوش، خشک، شیخ، کود، کدو، دیو، کشو، شوک، کیش، شیک، شوخی، شیوخ، خودکشی
 • خشایارشای دوم - لوح پنجم - 3. خون، نور، سند، سرد، دسر، درس، نخود، خسرو، خروس، درون، سرود، خودسر، خونسرد
 • سغدیانوس - لوح پنجم - 1. یار، فوری، فوران، افرین، روانی، فناوری
 • سغدیانوس - لوح پنجم - 2. فوت، وفا، فال، بافت، تابلو، فوتبال
 • سغدیانوس - لوح پنجم - 3. مبل، بام، مال، بال، مبلمان
 • سغدیانوس - لوح پنجم - 4. یاد، دای، عید، عادی، عیادت، اعتیاد
 • سغدیانوس - لوح پنجم - 5. نسل، سند، ادم، دام، دما، سالم، سلام، سالن، سمند، مدال، دامن، سالمند
 • داریوش دوم - لوح پنجم - 1. ابر، ضبط، ضرب، رطب، ضابط، اضطراب
 • اردشیر دوم - لوح پنجم - 1. ریش، شیر، رشد، خوشی، شوخی، رویش، رشید، درویش، خورشید
 • اردشیر سوم - لوح پنجم - 1. جنگ، گنج، هنگ، نهنگ، جنگنده
 • اردشیر چهارم - لوح ششم - 1. ریشه، شوهر، شوره، رشوه، رویش، شهریور
 • شاهدخت آتوسا - لوح ششم - 1. گناه، اهنگ، انگه، نگاه، نهنگ، بنگاه، نگهبان
 • شاهدخت آرتیستون - لوح ششم - 1. مردن، مدرن، خرمن، خردمند
 • شاهدخت پروشات - لوح ششم - 1. زگیل، گودی، دیزل، گلدوزی
 • شاهدخت آمستریس - لوح ششم - 1. ارزن، زرافه، راهزن، فرزانه
 • شاهدخت آمستریس - لوح ششم - 2. مادی، امید، پیام، پماد، دمپایی


بدون دیدگاه

ثبت نظر