جواب بازی مثل در کوله پشتی

جواب بازی مثل در کوله پشتی

 • 1. کفش
 • 2. کیش، شیک
 • 3. فیل، لیف
 • 4. شیر، ریش، شر، ری
 • 5. موش، شوم، مو
 • 6. گرد، در، رگ، رد
 • 7. سبزی، سبز، سیب، بز
 • 8. ماهی، مایه، ماه، مه
 • 9. ستار، راست، ترس، تار، تاس
 • 10. کادر، کارد، اردک، کدر، کار، درک
 • 11. بازی، زیبا، ابزی، باز، ابی، اب
 • 12. تمیز، میز، تیز، تیم
 • 13. کشیک، کشک، کیک، شیک، کیش، شک، کش
 • 14. فارس، افسر، سفر، راس
 • 15. زنگی، زین، زنگ، زن
 • 16. کشمش، شکم، مشک، کش، شک، شش
 • 17. ترمز، رمز، رزم، مرز، ترم
 • 18. برنج، رنج، برج، بنر، رب
 • 19. ارنج، نجار، رنج، جان، ران
 • 20. پرسش، پرش، سپر، پسر، پر، سر
 • 21. کشور، روکش، کشو، شور، شکر، شوک، کور
 • 22. درخت، دختر، رخت، خرد، ترد، در، تر، خر، رخ
 • 23. بادی، ابدی، ادیب، باد، ادب، ابی، اب
 • 24. دریا، دیار، یار، رای، دار، دیر، دی
 • 25. خاک، کاخ، خوک
 • 26. جوی، جیب، بوی، جو
 • 27. اسیر، ساری، سیار، سیر، رای، ری، سر
 • 28. نقره، قرن، رهن، هنر، قهر
 • 29. پودر، پدر، دور، رود
 • 30. کوره، کره، کور، کر، رک، هک
 • 31. ابری، بار، یار، رای، ابر، اب، رب
 • 32. میهن، مهین، نیمه، مین، نیم، نی
 • 33. ارتش، تراش، شاتر، رشت، اتش، شتر، ارش، تار، اش
 • 34. کتاب، کاتب، تاب، باک، کات، تب، کت
 • 35. نبات، بنا، ناب، تاب، تن
 • 36. کمان، مکان، نمک، نام، کام، کما، امن
 • 37. سیاه، سایه، یاس، سی
 • 38. قمری، قمر، قیر، رقم، قم، ری
 • 39. مسیر، رسمی، سیر، سیم، سم، مس، رس
 • 40. شوخ، شخم، موش، خشم، شوم، مخ، خم
 • 41. میوه، شیوه، میش، موش، هوش، مو، مه
 • 42. سفید، فاسد، فساد، اسید، دیس، داس، اسد، دف
 • 43. سنگین، نگین، گینس، سنگی، گیس، سنگ، سگ
 • 44. اشکار، شکار، شاکر، شرکا، اراک، اشک، شکر، کار، کش، اش، شک
 • 45. دقایق، قایق، دقیق، قید، یاد، قد، دق
 • 46. شیراز، ارزش، ارش، راز، شیر، ریش، یار، زیر، ریز
 • 47. مهندس، سمند، سهند، هند، سند، سهم، مهد، سد
 • 48. فلفلی، فلفل، فیل، لیف
 • 49. قاشق، مشق، شام، قشم، ماش، اش، قم
 • 50. شعور، شاعر، شروع، شعار، شورا، شعر، عرش، شور، روش
 • 51. سیاره، سیاه، ساری، سایه، اسیر، سیار، راه، اره، سیر، ریه
 • 52. پاریس، اسپری، پارسی، پارس، یاس، سپر، پری، پرس، پسر
 • 53. زمینه، زمین، نیزه، میهن، نیمه، مزه، مین، زین
 • 54. کرمان، مکان، مکار، رمان، کمان، کمر، کرم، نمک، نرم، کار، مار، امر، ارم
 • 55. اشکان، کاشان، اشنا، اشک، شنا، شک
 • 56. کاسبی، کاسب، ساک، سیب، کسب، سبک، باک
 • 57. تمشک، شکم، مکش، تشک، مشک، مشت، کشت، کم
 • 58. مدارک، مارک، مدرک، مدار، کارد، مکار، اردک، دام، مار، مرد
 • 59. ترشی، رشتی، ترش، رشت، شیر، ریش، تیر، شتر، تر
 • 60. حلقه، قله، حلق، حقه، حق، لق، حل، هل
 • 61. دلفین، نیل، فیل، لیف، فنی، دین، دل، فن، دف، دی
 • 62. شلوار، واشر، شورا، شال، لار، وال، روش، الو، شور، شل
 • 63. مدرسه، مدرس، سرمه، درس، سرد، مرد، دره، رسم، مهر، سر، ده
 • 64. مسافر، افسر، فارس، سفر، فسا، مار، سرم، سام، ارس
 • 65. مشترک، متشکر، تمشک، تشکر، شکر، کمر، مشت، متر، شرم، شتر، مکر
 • 66. سینما، سیمان، امین، نسیم، سینا، نیما، سیما، نما، نام، امن
 • 67. مامور، امور، امر، رام، وام، روم، مور، موم، ارم، مو
 • 68. کپسول، پولک، پول، کسل، لوس، سوپ، پوک، پلک، لپ، سو، پل
 • 69. زندگی، گزیدن، زنگی، دیگ، دین، زنگ، زین، زن، گز
 • 70. نانوا، نانو، نان، ناو، وان، نوا، اوا
 • 71. اشغال، شغال، شغل، شال، غشا، اش، شل
 • 72. اهنگر، نگاه، اهنگ، گناه، گران، نگار، رنگ، راه، اهن، هنر، رگ
 • 73. منشور، روشن، روش، نور، منش، نوش، موش، شن
 • 74. بیمار، امیر، مربا، بام، ابر، بیم، امر، بار، ابی
 • 75. خورشید، خورش، شوخی، خرید، خوشی، شوخ، خوش، دیر، خیر، شیر، رشد، رخش
 • 76. بازیگر، بیزار، گراز، ابزی، بازی، گاری، بزرگ، گرز، گاز، باز، برگ، ریگ
 • 77. موبایل، ابلیمو، لوبیا، لیمو، ویلا، میل، بیل، لبو، بال، بلا، بوم، ولم، بم
 • 78. قالیچه، قالی، چاله، چال، چاه، اهل، قله، چای، چهل، چاق، چله، قاچ، لق
 • 79. افریقا، قاری، فقرا، فقیر، رفیق، فقر، فرق، قیف، قیر، یار، رای، قاف
 • 80. جاندار، نجار، ارنج، نادر، جدار، جان، دار، جار، رند
 • 81. کشاورز، کشور، روکش، کاور، زرشک، ورزش، شورا، ورزش، روز، کشو، شکر
 • 82. میزبان، انزیم، زبان، زمین، امین، نماز، زمان، بازی، زیان، میان، بینا
 • 83. اتریش، ارتشی، ارتش، شاتر، تراش، شیار، ترش، شیر، رشت
 • 84. گردشگر، شگرد، گردش، گرگ، گرد، رشد، رگ، در
 • 85. ابگوشت، گوشت، اشوب، شتاب، اتش، گشت، تاب، شوت، گوش، اش
 • 86. گرمابه، گمراه، گرما، بهار، گرم، مرگ، گره، بره، گام، برگ، مهر، هرم
 • 87. متنوع، تنوع، متون، متن، نوع، منو، تن، نت
 • 88. دریاچه، دریچه، چادر، چاره، دریا، چهار، دیار، ارد، دره، چای، چاه، دیر
 • 89. مستقیم، تقسیم، قسمت، قیمت، قسم، سیم، مسی، سمت، تیم، ستم
 • 90. یواشکی، کاشی، یواش، شاکی، کاوش، کوشا، شوک، کیش، اشک
 • 91. سوختنی، سوخت، نخست، سختی، تنیس، سیخ، خیس، سخت، خون، سنت، نیت
 • 92. باربری، بربری، ابری، ابر، بار، باب، ابی، رب
 • 93. پرتقال، قاتل، پرت، قتل، تار، لار، تاپ، لات، پر، پا، پل
 • 94. همشهری، همیشه، ریشه، شهری، شیره، شیر، شرم، میش، مهر، شهر، هرم
 • 95. کلمات، تکامل، تکلم، ملاک، کامل، مالک، ملات، کمال، کلم، ملک، مات، لات، کال، لاک
 • 96. پیروزی، پیروز، روزی، پریز، زیور، روز، زور، زری، پیر، ریز، زیر
 • 97. پرونده، پرنده، پودر، درون، روده، دونه، نرده، پرده، رنده، نور، رند، دور، رود
 • 98. توریست، توری، روسی، ترسو، تیتر، سوتی، ترس، تور، سوت، توت، تیر
 • 99. پیراهن، اهنی، پاره، پنیر، هنری، پهنا، اهن، پیر، ریه، هنر، پره، پهن، راه، اره
 • 100. محافظت، حفاظت، محافظ، حافظ، حفاظ، فاتح، حفظ، فتح
 • 101. دستمال، التماس، الماس، اسلام، استاد، امسال، ملات، ستاد، سلام، ماست
 • 102. سرمایه، امریه، سیاره، رسمی، ماسه، مسیر، اسیر، امیر، سرما، سهم، مهر
 • 103. همکلاس، اسکله، کلاس، ملاک، هلاک، سالم، مهلک، کمال، کاسه، سلام، کلاه، کلام، لاک، کال
 • 104. هوشمند، دمنوش، مشهد، هومن، دشمن، هند، شهد، نوش، هوش، نوه
 • 105. رایانه، یارانه، ارایه، ناهار، هاری، هنر، هار، ریه، راه، اره، ران
 • 106. نخودچی، نوید، چدنی، نخود، چین، چدن، خود، خون، نخ
 • 107. مجموعه، مجموع، مجمع، جمعه، موم، مهم، موج، جمع، عمه
 • 108. کاپشن، شاپرک، کران، کنار، شکار، کاپ، پاک، کار، شنا، اشک، شکر
 • 109. اسکناس، ساسان، اسکان، سکان، اسان، سکن، ساک، ناس، سس، سن
 • 110. پرستار، پارس، راست، پست، تار، پرس، ترس، پست، پاس، تاس، پرت
 • 111. ازدواج، اواز، جادو، ازاد، زوج، جوز، زاد، دوز، زود، زاج، جدا، جو، جد
 • 112. بامداد، بادام، امداد، مبادا، داماد، مداد، اداب، اباد، ادم، دام
 • 113. سنتوری، سنتور، تنوری، تنور، تینر، تنیس، سنتی، توری، تور، سنت، نور
 • 114. خجالتی، خجالت، خیال، خالی، خلت، تلخ، خال، لخت، تاج، لج، جت
 • 115. دوربین، دوری، نبرد، برد، دین، رود، بور، دور، بد، نو
 • 116. رزمنده، زرده، زنده، مرده، زره، درز، زرد، رند، مزه، هند، مزد، رهن، رزم، رمز
 • 117. درختچه، درخت، دختر، چرخه، تره، دره، رخت، خرد، خرت، چرخ، چرت، چتر
 • 118. شطرنجی، شطرنج، نیش، رنج، شرط، شیر، جیر، جین، شط
 • 119. نمکدان، مکان، دکان، کمان، اندک، نام، کما، نمک، کمد، نمد، ادم، دما، نما
 • 120. کلاسور، کلاس، سالک، لوکس، روال، سوار، کولر، کاور
 • 121. خودکار، خوراک، کارد، کادر، رکود، خرد، کاخ، خاک، خار، کار، خوک، ارد
 • 122. خریدار، خرید، اخیر، خیار، دریا، خرد، یاد، ارد، دیر، خیر
 • 123. دماوند، مواد، مداد، دام، وان، وام، نوا، دما، ادم
 • 124. التماس، اسلام، الماس، سلامت، ماست، تماس، سلام، ملات، املت
 • 125. سپیدان، سپید، سپند، پیدا، دنیا، پاس، پند، سند، دیس
 • 126. گلستان، گسل، تنگ، لنگ، سال، سنگ، سنت، نسل، سن، گل، سگ
 • 127. پشیمان، پیمان، ماشین، پیام، امین، شام، میش، پشم، نیش
 • 128. امتیاز، تمایز، مزیت، تمیز، تیم، امت، تیز، میز
 • 129. فیتیله، تیله، فیله، لیته، تلف، لیف، فیل، تله
 • 130. همبرگر، همبر، برگر، برگه، بره، مهر، مرگ، برگ، گرم
 • 131. دانشجو، دانش، جوان، جواد، جادو، جان، دوش، جوش، جشن، اوج، شاد
 • 132. امانتی، امانت، امنیت، امان، ایام، نیت، امن، نام، نما
 • 133. احتمال، املاح، تحمل، حمال، حتما، حمل، مال، مات، حال
 • 134. لاکپشت، شکلات، پلاکت، پلاک، پاکت، تلاش، تپش، شکل، شال، پاک، لاک، کال
 • 135. مرغابی، بیمار، ابری، غبار، مرغ، مار، بام، امر، باغ، غرب
 • 136. انتشار، اشنا، انار، تراش، ارتش، ناشر، شاتر
 • 137. اردبیل، بیدار، دریبل، دلیر، دلار، دریل، دریا، ریال
 • 138. ارسال، سالار، راس، ارس، لار، سال
 • 139. شاهین، شانه، ناشی، نیش، شنا، شاه، شن، اش
 • 140. گرسنه، سنگر، سرنگ، نرگس، هنر، رنگ، گره، رهن
 • 141. هواگیر، واگیر، راوی، گوهر، گاری، هاری، گیرا، گیاه، گیره، گره، راه، هار، گیر
 • 142. بهداشت، تشابه، شهادت، شهاب، تابش، بهشت، تابه، دهات، اتش، دشت، شاه، شبه
 • 143. پرخاش، خراش، خارش، شاخ، اخر، خار، پرش، پر، پا، خر، رخ، اش، خش
 • 144. پرورشی، پرورش، رویش، شرور، پیر، شور، روش، ریش، شیر، پرش، شر، پر
 • 145. پلاستیک، لاستیک، پاستیل، کلیسا، استیل، کلیپس، کلاس
 • 146. تقصیر، مقصر، قیمت، قیصر، رقص، متر، قیر، تیر، قصر، قمر
 • 147. تلگراف، گراف، رگال، فلات، لاف، فال، گاف، لار، تار، تلف، لات
 • 148. جورچین، جوچین، نیرو، جین، جیر، نور، جور، چین، رنج
 • 149. جواهرات، تاراج، اواره، جواهر، رواج، جوار، اوار، توجه، جهات، وراج، جارو، جوهر
 • 150. مکانیک، مکان، کیان، امین، کمین، نیما، کام، نام، امن، مین، نیک، کما
 • 151. فرمانده، فرمان، رانده، دامن، نامه، فردا، نماد، مدرن، مردن، ارده، مادر، نهار، نرده
 • 152. دیالوگ، الودگی، گودال، والی، الگو، ویلا
 • 153. راهنما، ارمان، ناهار، امران، مهار، انار، امار، ارام، امان، رمان، نهار، اهرم
 • 154. زاهدان، اندازه، زاهد، دانا، ازاد، دهان، نهاد
 • 155. زبردست، درست، درس، ترس، ترب، درب، برد، دست، سرد، ترد، درز، زرد
 • 156. سرگرمی، گرمسیر، سرگرم، مسیر، گریم، گیس، سیم، مرگ، گرم، سیر، گیر
 • 157. شیپورچی، شیپور، پیری، پویش، پرش، پرچ، پیر، شور، روش، پوچ
 • 158. معدنچی، معدنی، معدن، نمد، عین، مین، چین، دین، چمن، چدن
 • 159. نوروزی، نوروز، روزی، ریز، زیر، زور، نور، وزن، روز
 • 160. فیلسوف، فسیل، سیلو، فلس، سیل، فیل، لیف، لوس، فول، لیس
 • 161. منجنیق، نیم، جین، مین
 • 162. انباری، ابری، ابی، رای، یار، ریا، ابا، بنا، ران، نار، بار، ابر
 • 163. ساختمان، ماست، ساخت، نما، تخم، سما، اخت، تاس، تام، مات، تخس، سخت
 • 164. ورزشگاه، ورزش، وزرا، شاه، گاه، گاو، گاز، راز، گرز، زور، روش، شور
 • 165. دلنواز، زانو، والد، وزن، ولد، نوا، ناز، دال، دنا، وان، ناو، وال
 • 166. چسبناک، چابک، بانک، اسب، کسب، سبک، سنا، بنا، چاک، باک، ساک، چسب
 • 167. انگشتر، انگشت، شناگر، رانش، نگرش، ناشر، نشر، تار، ترش، گشت، شتر، رشت
 • 168. نامزدی، انزیم، میزان، یزدان، دینام، میدان
 • 169. سردرگم، سرگرد، سرگرم، مسگر، مدرس، سردر
 • 170. قلچماق، چلاق، چماق، قلق، چال، چاق، قلم، مال، ماچ
 • 171. داریوش، درویش، دیوار، دشوار، داوری، شیاد، شیدا، راوی، رشید، یواش، رویش
 • 172. مسافرکش، مسافر، مراکش، سفارش، اشرف، کرفس، کاشف، شکاف، شاکر، شمار، سرکش
 • 173. فستیوال، فوتسال، تالیف، تساوی، تلافی، توالی، وسایل، ولایت
 • 174. هندبال، دنباله، دنبال، دانه، هندا، لانه، بلند، دهان، لادن
 • 175. انبردست، دبستان، داربست، دربان، سربند، ابستن، دربست، تناسب
 • 176. پیشخوان، خویشان، پیانو، پیشوا، اویشن، ناخوش، پویا، شنوا، شوخی، خویش
 • 177. ورزشکار، کشاورز، زرشک، ارزش، رزرو، شرور، کاور، ورزش، کاوش، کشور، وزش، شوک
 • 178. نماینده، نمادین، همانند، نهمین، مدینه، همدان، دامنه، ناهید
 • 179. المپیاد، پایمال، میلاد، پیامد، دیپلم، پدال، لامپ، مدال، پیام، یلدا، مایل
 • 180. رمانتیک، تیرکمان، منکرات، تمرین، ماتیک، انتیک، نیمکت، نمرات
 • 181. بوزینه، بیوه، زینب، نیزه، وزنه، نوه، وزن
 • 182. تقاطع، قطعات، قاطع، طاقت، قطع، عطا، طاق
 • 183. کالسکه، کلاهک، اسکله، کاکل، کاسه، هلاک، کلاه، لکه، کلک
 • 184. ازمایش، مزایا، اشیا، ایام، میش، ماش، شام، میز
 • 185. جادوگر، گردو، گارد، واجد، اردو، وراج، وارد، رواج، درج، جدا
 • 186. دینامیت، تایید، امنیت، تامین، تمدن، ایین، یتیم، دایی، دینی
 • 187. مهرورزی، روزمره، رزومه، مویز، هیزم، رموز، زیره، مرور، روزه، مرزه، موز، مور
 • 188. اختاپوس، سخاوت، خواست، استوا، پاسخ، ساخت، سوخت، پوست، پخت، سوپ
 • 189. قلمکاری، اقلیم، کالری، لایق، قمار، قایم، رالی، قاری، قمری، قالی، لاری، قیام
 • 190. دانشکده، شهدا، هندا، دنده، دانش، دانه، اندک، دکان، شانه
 • 191. اجتماعی، مایعات، اجتماع، جماعت، جمعیت، جامع، مایع، تجمع، ایات
 • 192. جوانمرد، ارجمند، نمودار، دورنما، نامرد، مندرج، مانور، نمدار
 • 193. تیمسار، ماتریس، ریاست، ترسیم، میترا، سرایت، سمیرا، تیمار
 • 194. جهانگرد، جهادگر، نگهدار، هجران، رانده، اهنگر، درگاه، گردنه
 • 195. هندوانه، دهانه، اندوه، نهان، دهان، نانو، دهنه، نهاد، دانه، دوا
 • 196. بازرگان، بزرگان، زابرا، ارزان، ارگان، باران، ابزار، بازار
 • 197. اسکیمو، سیامک، مایوس، ماسوی


بدون دیدگاه

ثبت نظر