جواب بازی مثل در حجر

جواب بازی مثل در حجر

 • 1. آش
 • 2. آش، دهن
 • 3. آب، نان
 • 4. حرف، تلخ
 • 5. چاک، بست
 • 6. دیر، زود
 • 7. آش، لواش
 • 8. آب، ماهی
 • 9. گل، بهار
 • 10. علف، سبز
 • 11. عوض، گله
 • 12. خاک، نان
 • 13. دست، صدا
 • 14. شتر، گم
 • 15. عقل، جان
 • 16. مزد، کار
 • 17. نعل، میخ
 • 18. دست، صدا
 • 19. اثر، زنده
 • 20. چاه، منار
 • 21. بار، منزل
 • 22. توبه، گرگ
 • 23. درخت، سنگ
 • 24. درخت، آتش
 • 25. کلاه، عصا
 • 26. عذر، گناه
 • 27. آش، کاسه
 • 28. آب، کره
 • 29. پول، بند
 • 30. دست، کچل
 • 31. دست، دل
 • 32. راه، کفش
 • 33. دیگ، آتش
 • 34. وسط، نصف
 • 35. پول، آش
 • 36. دست، جان، دل
 • 37. هلو، گلو
 • 38. بیکار، سر
 • 39. کاسه، آش
 • 40. شیر، جان
 • 41. کشمش، غوره
 • 42. دنبه، گریه
 • 43. بد، آخر
 • 44. آباد، خراب
 • 45. دیزی، گربه
 • 46. دم، گاو، بند
 • 47. دوغ، ترش
 • 48. شریک، رفیق
 • 49. کار، عیب
 • 50. گربه، حجله
 • 51. مرغ، پا
 • 52. دوست، دشمن
 • 53. آرزو، عیب
 • 54. مار، راست، سوراخ
 • 55. جاده، چهل
 • 56. راست، بچه
 • 57. آخور، گم
 • 58. خر، باقلا، بار
 • 59. دسته، گل، آب
 • 60. دهن، مردم
 • 61. دیده، دل
 • 62. عقل، مردم
 • 63. مرگ، مرده
 • 64. ماه، ابر، پنهان
 • 65. مرگ، شیون
 • 66. دندان، نان
 • 67. ماست، کره
 • 68. ناشی، سرنا
 • 69. مال، جان
 • 70. پا، گلیم، دراز
 • 71. پول، جان، آسان
 • 72. ابله، مفلس
 • 73. بام، برف
 • 74. خدا، عقل، پول
 • 75. دنیا، آب، خواب
 • 76. سر، پنبه
 • 77. نان، جان
 • 78. سر، کچل، یاد
 • 79. کنگر، لنگر
 • 80. آسیاب، سفید
 • 81. لگد، بخت
 • 82. پیش، خوش
 • 83. باد، باران
 • 84. آدم، چهل، وزیر
 • 85. گیر، دزد، رمال
 • 86. اندک، جمع، دریا
 • 87. ریش، بابا
 • 88. مرگ، راضی
 • 89. عالی، جیب، خالی
 • 90. جوجه، سبد
 • 91. چشم، ابرو
 • 92. آسمان، برف
 • 93. راست، اول، بعد
 • 94. راست، قسم
 • 95. دوغ، دوشاب
 • 96. ریش، قیچی، دست
 • 97. عجله، کار
 • 98. کلاغ، قهر، گردو
 • 99. دست، دندان
 • 100. مار، پونه، سبز
 • 101. نخود، آش
 • 102. سخن، نکته
 • 103. هیچ، ماست
 • 104. پیاز، داخل
 • 105. چاقو، دسته
 • 106. کاکا، برادر
 • 107. دشمن، خالی
 • 108. گردو، شماره
 • 109. خربزه، لرزش
 • 110. خسته، مرده
 • 111. دانا، نادان
 • 112. کیسه، خلیفه
 • 113. شغال، انگور
 • 114. ظالم، دیوار
 • 115. صد، تنها، همراه
 • 116. ماهی، آب، تازه
 • 117. وعده، خرمن
 • 118. آواز، دهل، دور
 • 119. کیسه، خرج
 • 120. هول، حلیم، دیگ
 • 121. دهن، شیرین
 • 122. جنگ، باور
 • 123. جنگ، حلوا
 • 124. دست، راست، چپ
 • 125. سوزن، همه
 • 126. موش، گربه
 • 127. ضرر، منفعت
 • 128. کم، همیشه
 • 129. کوزه، خنک
 • 130. صبر، حلوا
 • 131. فقیر، غنی، نگاه
 • 132. نوشدارو، سهراب
 • 133. نان، گندم، مردم
 • 134. شنبه، نوروز
 • 135. غوره، کوره
 • 136. داماد، عروس
 • 137. زبان، امان
 • 138. دود، کنده، بلند
 • 139. سیلی، نقد، نسیه
 • 140. زرگر، آهنگر
 • 141. خانه، ظالم
 • 142. عروس، شلخته
 • 143. کباب، پخته
 • 144. گربه، تنبل، موش
 • 145. معما، آسان
 • 146. موش، گربه، خراب
 • 147. نیکی، پرسش
 • 148. خانه، جهان
 • 149. آب، گذشته
 • 150. خرس، کفتار
 • 151. بیل، باغچه
 • 152. بادمجان، آفت
 • 153. پیاده، راه
 • 154. همسایه، آش
 • 155. عفو، انتقام
 • 156. کور، چشم، بینا
 • 157. در، پاشنه
 • 158. عالم، آدم، مشکل
 • 159. بازار، آشفته
 • 160. آبکش، کفگیر
 • 161. سهره، بلبل
 • 162. گربه، گوشت، بو
 • 163. سنگ، گنجشک
 • 164. طمع، اشتباه
 • 165. گرگ، گوسفند
 • 166. دست، آستین
 • 167. جلو، جارو، همسایه
 • 168. زبون، مار، سوراخ
 • 169. شنونده، عاقل
 • 170. لنگه، کفش، نعمت
 • 171. چراغ، سوراخ، بیرون
 • 172. کوزه، برون
 • 173. آسمان، ستاره
 • 174. جوینده، یابنده
 • 175. دست، خالی، سر
 • 176. تخم، کاهدان
 • 177. آسیاب، نوبت
 • 178. آتش، خشک، تر
 • 179. خاله، ریش
 • 180. همسایه، برادر
 • 181. پیراهن، عروسی، منار
 • 182. دراز، قلندر، بیدار
 • 183. علف، دهان، شیرین
 • 184. انگشت، برابر
 • 185. سرکه، نقد، نسیه
 • 186. مشت، خروار
 • 187. علاج، واقعه، وقوع
 • 188. پاره، وصله
 • 189. دیوار، گوش
 • 190. لگد، ناراحت
 • 191. سنگ، در، بسته
 • 192. تار، عنکبوت
 • 193. مرگ، دریا، سراب
 • 194. حرکت، خدا، برکت
 • 195. انار، بیمار
 • 196. گوشت، چغندر
 • 197. کشتی، ناخدا
 • 198. کار، بالین
 • 199. کفش، پاره، کلاه
 • 200. سر، گاو، خمره، گیر
 • 201. سگ، استخوان، خر
 • 202. جامه، دندان
 • 203. انگشت، برابر
 • 204. میوه، چغندر، سلطان
 • 205. زندان، دوست
 • 206. زنده، مرده
 • 207. استخوان، بار
 • 208. دود، روزنه، پیدا
 • 209. گاو، گوسفند
 • 210. سوراخ، سوزن، دروازه
 • 211. صواب، کباب
 • 212. مکتب، جمعه
 • 213. جوجه، آخر، پائیز
 • 214. دل، سفره، آدم، باز
 • 215. چوب، گربه، فرار
 • 216. دریغ، پارسال
 • 217. حسود، هرگز
 • 218. ثابت، ارث، میراث
 • 219. دست، بسیار، برکت، کم
 • 220. موش، سوراخ، جارو
 • 221. باریک، روشن، تاریک
 • 222. نردبان، آسمان
 • 223. پوست، گردو
 • 224. آدم، همیشه، سالم
 • 225. دشمن، حقیر، بیچاره
 • 226. چهل، تنبور، استاد
 • 227. کوزه، خالی، بام
 • 228. پریشان، سالم
 • 229. لنگه، بیابان
 • 230. افتاده، خرما
 • 231. سنگ، بزرگ، علامت
 • 232. دست، شکسته، وبال
 • 233. سرکه، مفت، عسل
 • 234. درد، دستمال
 • 235. دست، چوب، گربه، حساب، کار
 • 236. تنبل، کدبانو
 • 237. چاه، مقنی، نان
 • 238. گوسفند، قصاب
 • 239. هفت، کور، شوهر
 • 240. طعمه، انجیر
 • 241. گوشت، ناخن
 • 242. گرسنه، خواب، سنگک
 • 243. دعوا، حلوا، خیر
 • 244. خانه، مهمان
 • 245. کلاه، کچل، گشاد
 • 246. رسوا، جماعت
 • 247. قاضی، خوشحال
 • 248. گل، سبزه، آراسته
 • 249. زبان، شمشیر
 • 250. انگور، شغال
 • 251. آتش، معرکه
 • 252. سیلی، صورت، سرخ
 • 253. اسب، دونده، زیاد
 • 254. سر، گریه، مرده
 • 255. آدم، دانا، مشت
 • 256. استخوان، زخم
 • 257. بالا، پائین، هزار، چرخ
 • 258. گرسنه، نقره، شلغم
 • 259. پاسبان، چراغ
 • 260. روزگار، انسان
 • 261. پشت، ناخن، انگشت
 • 262. محکم، همسایه، دزد
 • 263. چغندر، دوست
 • 264. عقرب، مار، پناه
 • 265. زمستان، زغال
 • 266. نو، بازار، کهنه
 • 267. گوساله، گاو، آب
 • 268. همسایه، گرسنه
 • 269. طبیب، رنجور
 • 270. آلبالو، گیلاس
 • 271. پیاده، گرسنه
 • 272. فواره، بلند، سرنگون
 • 273. کاسه، پیشانی
 • 274. نون، آب، کجا
 • 275. مرد، تازه، اول
 • 276. دست، هندوانه
 • 277. شاگرد، سرد، گرم
 • 278. شتر، گم
 • 279. خدا، نر
 • 280. چاه، همیشه، ته
 • 281. شتر، گردن، دراز
 • 282. خوردن، لبسیدن
 • 283. شاه، ماه، درد
 • 284. خدا، چیز، بنده
 • 285. مردم، زمانه
 • 286. چیز، خوار، کار
 • 287. مهتاب، نرخ، ماست
 • 288. کار، خیر، حاجت، هیچ
 • 289. آب، سرچشمه
 • 290. عشق، هزار، فرسنگ
 • 291. بچه، زنگوله
 • 292. مفت، صرافی
 • 293. صد، کفن، دزد
 • 294. جواب، های
 • 295. عباسی، رقاصی
 • 296. آب، سربالا، ابوعطا
 • 297. رقاص، نقاره
 • 298. آفتاب، سیاه
 • 299. خواجه، چند، بچه
 • 300. آب، شناگر
 • 301. زن، شوهر، جنگ، باور
 • 302. زبان، گوشت، طرف
 • 303. دزد، رمال
 • 304. خر، نقل، نبات
 • 305. همسایه، دزد
 • 306. خر، جو، کاه
 • 307. مهره، مار
 • 308. زکات، دانه، پنبه
 • 309. آستین، نو، پلو
 • 310. خر، علف، گردن
 • 311. خدا، نجار
 • 312. پشت، شیشه
 • 313. زیر، نیم
 • 314. مرده، شور، گریه
 • 315. قربون، بند، پول
 • 316. شغال، چنین، گیر
 • 317. کلاغ، شکم، سیر
 • 318. کاه، کالا، غاز، بالا
 • 319. عسل، باغ، غوره
 • 320. گدا، کاهل، تقصیر
 • 321. تخم، شتر
 • 322. چوب، خدا، صدا، دوا
 • 323. عجب، مرد
 • 324. کوچه، خانه
 • 325. دانه، گندم
 • 326. اطلس، کنگر
 • 327. دادن، گرفتن
 • 328. مرگ، اشتها
 • 329. گردی، گردو
 • 330. کدبانو، خاک، زانو
 • 331. دنیا، دار
 • 332. خانه، مسجد، حرام
 • 333. ماست، کاسه، زیر
 • 334. پول، کوزه، آب
 • 335. اجاره، خوش
 • 336. تعارف، مبلغ
 • 337. مال، هزار
 • 338. ارزان، انبان
 • 339. دزد، صاحب
 • 340. دیگ، آتش
 • 341. حموم، خرابه، چهل
 • 342. کسی، معجزه
 • 343. اسب، نسل
 • 344. خر، پیاده
 • 345. خروار، مثقال
 • 346. عاق، عوق
 • 347. صبر، کوتاه، خدا
 • 348. خانه، کس، حرف
 • 349. نان، حرف، چرا
 • 350. همان، کیلو
 • 351. نان، فرمان
 • 352. خیک، بزرگ، خوب
 • 353. مرگ، همسایه
 • 354. مرگ، بیمار
 • 355. غوره، مویز
 • 356. حکیم، ادب
 • 357. نسیم، دزد
 • 358. سیخ، کباب
 • 359. فکر، خر، ننه
 • 360. تنبان، زن، دوم
 • 361. عزیز، ذلیل
 • 362. چاقو، دسته
 • 363. کوزه، روز، سرد
 • 364. گاو، شیر
 • 365. دیوار، حاشا
 • 366. شتر، آشفته
 • 367. وسمه، وصله
 • 368. طبیب، دوا
 • 369. زمین، آسمان
 • 370. چهل، الاغ
 • 371. خوار، عزیز
 • 372. دعوا، نرخ
 • 373. عدو، سبب، خیر
 • 374. خاله، بچه، قربون
 • 375. روغن، خشک
 • 376. شعر، قافیه
 • 377. پوست، خربزه
 • 378. خراب، چوب، مو
 • 379. حلاجی، پنبه
 • 380. گوشت، طاقچه
 • 381. آفتابه، دست، شام
 • 382. طشت، طلا
 • 383. خرس، کفتار
 • 384. غنی، محتاج
 • 385. زن، اما، هیچ
 • 386. ده، کدخدا
 • 387. قاضی، بازی
 • 388. دنیا، پاشنه
 • 389. کوتاه، خرما
 • 390. عقد، آسمان
 • 391. علم، قلم
 • 392. چاق، هار
 • 393. سوراخ، دعا
 • 394. قسمت، خروس
 • 395. گوشت، منت، قصاب
 • 396. مادر، دایه، دامن
 • 397. گربه، حبس، پنجه
 • 398. کاشکی، سبز
 • 399. فقیر، جهنم
 • 400. خر، صاحب، زر
 • 401. زعفران، زیاد، خر
 • 402. عالم، زنبور
 • 403. مور، طوفان
 • 404. آشپز، آش، نمک
 • 405. دعوا، لحاف، ملا
 • 406. بدهکار، طلبکار
 • 407. سوزن، مردم
 • 408. مشک، پرهیز
 • 409. خالی، پر
 • 410. سر، معرکه
 • 411. خدا، آدم، گدا، عزا
 • 412. مردم، نان
 • 413. معامله، مشک
 • 414. آرد، الک
 • 415. دزد، بز
 • 416. فکر، نان، خربزه
 • 417. همان، عوض
 • 418. خدا، خرما
 • 419. لیلی، کم، خیلی
 • 420. دست، پس، پا، پیش
 • 421. روده، راست
 • 422. مار، کجا، کج، لونه
 • 423. عزیز، دور، کور
 • 424. سگ، جارو
 • 425. گزیده، ریسمان، سیاه
 • 426. کاهل، آب، خمره
 • 427. گوشت، بالا
 • 428. تف، بالا، ریش
 • 429. دزد، مرد
 • 430. آدم، زنده، زندگی
 • 431. گاو، پیشانی
 • 432. شتر، سواری
 • 433. چوب، پیاز، پول
 • 434. عاقل، گوشت، بادمجان
 • 435. نون، شکم، مرد
 • 436. تنگی، دلتنگی
 • 437. عروس، زمین
 • 438. هنوز، باد
 • 439. سگ، پاچه
 • 440. بریده، سخن
 • 441. نون، پیاز
 • 442. لیلی، چشم، مجنون
 • 443. نون، زبون
 • 444. خر، چاله
 • 445. مهمون، روز
 • 446. آدم، گدا، ادا
 • 447. گوشت، بغل، گاو
 • 448. ناشی، کاهدون
 • 449. آخور، مرده، گور
 • 450. خاله، دیزی
 • 451. گنجشک، نیم
 • 452. ناز، عروس
 • 453. گفته، غلام
 • 454. مرده، زنده، ننگ
 • 455. دندان، اسب، پیشکشی
 • 456. خسته، صاحب
 • 457. خربزه، هندوانه
 • 458. قاشق، آش، بیل
 • 459. رخت، جاری، طشت
 • 460. سیب، سرخ
 • 461. گریه، آخر، خنده
 • 462. سیر، دنبال
 • 463. شغال، صبح، شب
 • 464. حاکم، خون، دیه
 • 465. گرسنه، ارزن، خواب
 • 466. گوساله، بسته
 • 467. نی، زن، حصبه
 • 468. شتر، خر، ایستاده
 • 469. شاخ، آسمان
 • 470. شاه، شیخ
 • 471. مهمان، یکی، گاو
 • 472. کلاغ، لونه، قارقار
 • 473. سگ، خانه
 • 474. خربزه، شیرین
 • 475. گریه، خوش، خنده، چشم
 • 476. سگ، نمک، شناس، آدم
 • 477. قدیم، اسب، زین
 • 478. آدم، بد، حساب
 • 479. پول، باد، چند، چون
 • 480. هنوز، شیر
 • 481. طمع، زیاد، مایه
 • 482. قاچ، زین، اسب
 • 483. پشت، مشت
 • 484. دست، تلخ
 • 485. خدا، بنده، بد، خوب
 • 486. تغییر، قضا
 • 487. آئینه، محتاج، خاکستر
 • 488. قسم، باور
 • 489. دولت، مست
 • 490. شنا، بلد، زیر
 • 491. مادر، مرده، شیون
 • 492. گفته، نیم، کردار
 • 493. قافله، حشر
 • 494. گذر، پوست
 • 495. کرم، درخت، خود
 • 496. هیچ، داماد، خوشگل
 • 497. راه، سراغ، کدخدا
 • 498. حق، انگشت، فاصله
 • 499. قرض، رسید، قیمه
 • 500. جهاز، ناز
 • 501. عاشق، پول، شبدر
 • 502. تب، تند، زود
 • 503. شغال، ترسو، انگور
 • 504. گربه، خدا، موش
 • 505. چک، چونه، عروس، خونه
 • 506. شپش، سه، قاب، بازی
 • 507. مهمان، خانه
 • 508. چهل، سال، شب، جمعه
 • 509. مرغ، همسایه، هیز
 • 510. خیانت، حساب
 • 511. دنیا، آزمایش، آسایش
 • 512. شغال، قهر، منفعت
 • 513. نوکر، جیره، تاج
 • 514. سنگ، کوچک، بزرگ
 • 515. زردآلو، هسته
 • 516. دیگ، چغندر
 • 517. آخر، شاه، کاه
 • 518. بادیه، مس
 • 519. روغن، چراغ، وقف
 • 520. معامله، غصه
 • 521. شمع، چراغ، نفت
 • 522. هزار، وعده، وفا
 • 523. شلوار، بند
 • 524. مبارک، خوشگل، آبله
 • 525. حساب، محاسبه
 • 526. لگد، گور، حاتم
 • 527. هزار، ماهی
 • 528. فیل، فنجان
 • 529. دعا، خانه
 • 530. آفتابه، خرج
 • 531. شکم، صابون
 • 532. پارو، بالا
 • 533. آب، تکان
 • 534. دایه، مادر
 • 535. دست، گریبان
 • 536. میخ، سنگ
 • 537. عرب، عجم، بند
 • 538. هوس، همین
 • 539. رگ، غیرت
 • 540. آهن، کهنه، حلوا
 • 541. بخت، عروس، حجله
 • 542. دیر، گل
 • 543. مگس، سیمرغ
 • 544. خانه، خراب
 • 545. دزد، دانا، چراغ
 • 546. پشت، مشت
 • 547. عادت، موجب، مرض
 • 548. خرد، کار، بخت
 • 549. یکسان، حال، دوران
 • 550. آسمان، زمین
 • 551. دمار، روزگار
 • 552. آسمان، ریسمان
 • 553. کمرو، همیشه، پس، معرکه
 • 554. ماست، سفید، سیاه
 • 555. فروش، گندم
 • 556. نگاه، سرمایه، همسایه
 • 557. خدا، درد، اندازه، طاقت
 • 558. استاد، شاگرد
 • 559. سیر، پیاز، نقل
 • 560. پاک، زبان، باک
 • 561. پول، کیسه
 • 562. رفیق، راه
 • 563. زمانه، نکو، پند
 • 564. پشت، بوته
 • 565. پالوده، دندان
 • 566. دم، شتر، زمین
 • 567. سال، ماه، صبر
 • 568. سر، سفره، نان
 • 569. توانا، دانا
 • 570. سوار، شیطان
 • 571. کاسه، کوزه
 • 572. تیر، ترکش
 • 573. تنور، گرم، باید، نان
 • 574. تازه، دوران
 • 575. صلاح، مملکت، خویش
 • 576. قناعت، مرد
 • 577. تخم، زرده
 • 578. کار، دنیا
 • 579. سیمرغ، کیمیا
 • 580. علم، چشم، نور
 • 581. کوزه، تشنه
 • 582. حرف، آخر، اول
 • 583. خدا، چشم، چاه
 • 584. ریش، بابا
 • 585. سخن، دوست
 • 586. شعر، قافیه
 • 587. لب، هزار، خنده
 • 588. دنده، قضا
 • 589. صاحب، سخن، ذوق
 • 590. ضرر، کجا، منفعت
 • 591. باج، سبیل
 • 592. داخل، آدم
 • 593. معده، آب
 • 594. زشت، خشت
 • 595. شمع، پروانه، پروا
 • 596. نان، آجر
 • 597. اندیشه، گفتار
 • 598. بخت، اسب، طویله
 • 599. دندان، گرد
 • 600. آب، هاون
 • 601. خرس، غنیمت
 • 602. بچه، قهر
 • 603. خنجر، پشت
 • 604. انگشت، دهان
 • 605. چاه، ریسمان
 • 606. قناعت، بضاعت
 • 607. ضرب، شست
 • 608. گاو، ناله، چرخ
 • 609. ریشه، آب، امید
 • 610. استاد، پدر
 • 611. زبان، جگر
 • 612. جان، امید
 • 613. سبیل، دود
 • 614. چراغ، گزیده، کالا
 • 615. خانه، دوش
 • 616. بام، پایین
 • 617. چراغ، تاریک
 • 618. پنبه، گوش، بیرون
 • 619. سر، کلاه، بسیار
 • 620. آب، آتش
 • 621. دست، پنجه، نرم
 • 622. فرصت، غنیمت، دست
 • 623. کوه، آدم
 • 624. فال، تماشا
 • 625. دروغگو، آتش، باور
 • 626. مرد، سخن، عیب، نهفته
 • 627. خود، کوچه، چپ
 • 628. کار، امروز، فردا
 • 629. عروس، هزار، داماد
 • 630. شال، کلاه
 • 631. دست، درد، عروس
 • 632. دنبال، نخود، سیاه
 • 633. باز، جاده، دراز
 • 634. بسیار، سفر، پخته
 • 635. زر، خالص، محک
 • 636. الم، شنگه
 • 637. دنده، چپ
 • 638. دوست، دشمن، شکایت
 • 639. تنبان، خراب
 • 640. عاشق، فارغ
 • 641. علت، عادت
 • 642. چشم، غیب
 • 643. زحمت، وسمه، کور
 • 644. کچل، منت، دلاک
 • 645. دوست، نیکو
 • 646. شمشیر، جنگ
 • 647. دشنام، دعا
 • 648. مرغ، شغال
 • 649. آب، مراد
 • 650. کچل، اردو، نصف
 • 651. حاشیه، گشاد
 • 652. گوساله، روزگار
 • 653. افسوس، اندوه
 • 654. کلاغ، چهل
 • 655. کلاه، گشاد
 • 656. باج، شغال
 • 657. دست، عصا
 • 658. رسوا، عاقبت
 • 659. سرد، گرم، روزگار
 • 660. چوب، آستین
 • 661. خیال، شاخ، شکسته
 • 662. مشورت، هزار، راز
 • 663. نام، بلند، بام
 • 664. آدم، تشنه، چشمه
 • 665. شغال، تغار
 • 666. شکسته، آب
 • 667. مال، آسایش، گرد
 • 668. دماغ، فیل
 • 669. خط، نشان
 • 670. بلا، بیم
 • 671. مرغ، بیخ، زرد
 • 672. جوش، خشک
 • 673. هزار، کلاغ، سنگ
 • 674. قفس، مرغ، بستان
 • 675. زبر، زرنگ
 • 676. قدر، عافیت
 • 677. هرگز، آب، بلند
 • 678. دست، پاچه
 • 679. فردا، روز
 • 680. ذره، حساب
 • 681. دست، دامن
 • 682. عشق، مشک، پنهان
 • 683. سود، دیوانه، پند
 • 684. مثل، آتش
 • 685. دماغ، خاک
 • 686. پاداش، سنگ
 • 687. دشمن، نادان
 • 688. ستم، عدل، داد
 • 689. عمو، یادگار، بیدار
 • 690. تهی، آسوده
 • 691. آتش، پشت، دست
 • 692. آفتاب، تنبل
 • 693. جنگ، اول، صلح
 • 694. مروت، مدارا
 • 695. زبان، سرخ، سبز، باد
 • 696. گرم، بیرون
 • 697. مثنوی، کاغذ
 • 698. تیشه، ریشه
 • 699. حیا، آبرو، قورت
 • 700. پاکیزه، جامه، پاک
 • 701. صبح، بلند
 • 702. انجام، کار
 • 703. نفس، تازه
 • 704. مو، کم، چنین، چنان
 • 705. پهنا، حساب
 • 706. طلا، باک، خاک
 • 707. نان، گندم، شکم
 • 708. تخم، زمین، سود
 • 709. کاسه، آسمان
 • 710. آب، زیر، کاه
 • 711. گربه، سیاه، باران
 • 712. چشم، نازک
 • 713. دزد، پادشاه
 • 714. کله، گنجشک
 • 715. دیر، شیر
 • 716. کرسی، حرف
 • 717. خرس، ترس
 • 718. چاله، چاه
 • 719. چوب، چرخ
 • 720. مار، آستین
 • 721. زهر، چشم
 • 722. ناخن، خشک
 • 723. آینه، محفل
 • 724. در، پنجره
 • 725. زاغ، سیاه، چوب
 • 726. قبر، آقا، آجر
 • 727. آویزه، گوش
 • 728. خویش، درویش
 • 729. سکوت، علامت
 • 730. سبو، پیمانه
 • 731. ظاهر، باطن
 • 732. ریش، سبیل، پیوند
 • 733. قضا، طبیب، ابله
 • 734. دهان، سرازیر
 • 735. آدم، سلیقه
 • 736. آه، بساط
 • 737. شجاعت، کردار، گفتار
 • 738. خوش، گلو، پایین
 • 739. سبیل، چرب
 • 740. آتش، خاکستر
 • 741. حیله، بهانه، بسیار
 • 742. دل، دماغ
 • 743. طرب، طلب
 • 744. مجلس، تمام، آخر
 • 745. شیر، بازی
 • 746. سوراخ، زنبور
 • 747. دریغ، دور، بسیار
 • 748. آرزو، گور
 • 749. آفتاب، طرف
 • 750. نان، دهان، آدم
 • 751. زخم، شمشیر
 • 752. قصاص، جنایت
 • 753. آه، ناله، سودا
 • 754. عسل، نیش
 • 755. دست، دندان
 • 756. کار، آتش، پاره
 • 757. سفید، روز، سیاه
 • 758. آبرو، گلو
 • 759. بلد، راحت، جان
 • 760. قصه، طوطی
 • 761. حیف، آواز
 • 762. خروس، محل
 • 763. داغ، دل، تازه
 • 764. صاف، پوست
 • 765. نخود، زرد
 • 766. قدر، همت، خانه
 • 767. سنگ، آسمان، کار
 • 768. عقل، سال
 • 769. گاو، مرد، کهن
 • 770. خواب، هفت، سال
 • 771. درد، درمان
 • 772. کار، حضرت
 • 773. دست، دامان
 • 774. آتش، بازی
 • 775. دزد، گرسنه
 • 776. تیمم، باطل
 • 777. آفتاب، غروب
 • 778. قدر، نان، گرسنه
 • 779. تخم، بانگ
 • 780. بچه، طوطی
 • 781. بخت، دولت
 • 782. جان، سیر
 • 783. کرشمه، کار
 • 784. پول، زیاد، خانه، زشت
 • 785. آهسته، پیوسته
 • 786. کوسه، ریش
 • 787. بلا، شب، میان
 • 788. صد، جوان
 • 789. شیطان، پیاده
 • 790. رویه، آستر
 • 791. آسمان، زمین
 • 792. منزل، رفتار
 • 793. آسمان، ریسمان
 • 794. ادب، مرد، زر
 • 795. روزگار، سیاه
 • 796. فردا، فکر
 • 797. گوشه، کنایه
 • 798. دکان، تخته
 • 799. تیشه، بند
 • 800. سر، سالم، گور
 • 801. کار، دست، سود
 • 802. همه، تنها
 • 803. ارزن، پهن
 • 804. سر، زیاد
 • 805. باده، شیرین، تلخ
 • 806. عیان، حاجت، بیان
 • 807. دندان، طمع
 • 808. مرده، شیون
 • 809. پیاله، مست
 • 810. انجیر، زنجیر
 • 811. دل، قلوه
 • 812. مار، خط، خال
 • 813. زیر، بال
 • 814. حرف، خود، کرسی
 • 815. برهنه، پالان
 • 816. سیم، سفید، روز
 • 817. لقمه، پشت، دهان
 • 818. قیمت، منت
 • 819. گدا، طمع، فرزند، کور
 • 820. درد، درمان
 • 821. آدم، گرسنه، سنگ
 • 822. خاله، چاله
 • 823. حرف، ادب
 • 824. خدا، راست، چپ، محتاج
 • 825. صدا، دیوار
 • 826. حرف، حساب
 • 827. حسود، جهان، گلستان
 • 828. خون، شیشه
 • 829. سخن، همان
 • 830. غربال، حوض
 • 831. جمعه، آدینه
 • 832. کلمه، مادر، عروس
 • 833. دندان، جگر
 • 834. دود، چراغ
 • 835. استخوان، خرد
 • 836. زر، پولاد، نرم
 • 837. لایق، زعفران
 • 838. سینه، سپر
 • 839. قبر، مفت، پیدا
 • 840. داغ، باطل، پیشانی
 • 841. ریش، گرو
 • 842. حمام، تعارف
 • 843. دهان، شیر
 • 844. مثل، سیر، سرکه
 • 845. شاه، نقاره
 • 846. هزار، سودا
 • 847. نان، همه، پنیر
 • 848. کج، راست
 • 849. مال، دنیا
 • 850. پشت، دست، داغ
 • 851. آلوده، پاکیزه
 • 852. پیشه، همیشه
 • 853. گوشت، گردن
 • 854. بچه، عزیز، تربیت
 • 855. کور، بازار، کچل
 • 856. خود، تدبیر
 • 857. معشوق، روی، زیور
 • 858. کباب، طغیان، آتش
 • 859. تاریک، باریک
 • 860. عقل، مردم
 • 861. نان، نرخ، روز
 • 862. دست، سیاه، سفید
 • 863. آخور، بند
 • 864. بحر، اندیشه، طوفان
 • 865. قافیه، تنگ
 • 866. کبک، برف
 • 867. پشت، کوه
 • 868. حاشا، باز
 • 869. رخش، تن، رستم
 • 870. دریا، دهان، سگ، پلید
 • 871. خوب، کاسه، چوب
 • 872. رشته، پنبه
 • 873. عقل، دولت، قرین
 • 874. فربه، راه، گوش
 • 875. وجب، روغن
 • 876. گرگ، باران
 • 877. تیر، نشان
 • 878. قوطی، هیچ
 • 879. بوسه، پیغام، آب
 • 880. دامن، کمر
 • 881. کلاه، قاضی
 • 882. سنگ، لنگ
 • 883. دامن، دولت، زور
 • 884. آواز، رزق، گدا
 • 885. مردم، سوار
 • 886. چانه، گرم
 • 887. سیاست، پدر، مادر
 • 888. معرکه، لعنت
 • 889. سر، کلاه
 • 890. آهن، سرد
 • 891. گل، خار
 • 892. قبا، قامت
 • 893. غیر، تسلیم، رضا
 • 894. آتش، قبر
 • 895. قضا، صفرا
 • 896. آهن، گرم
 • 897. دل، دیده
 • 898. اتفاق، جهان
 • 899. اشک، تمساح
 • 900. گوی، میدان
 • 901. پیر، رنگین
 • 902. ریش، دراز، دلیل
 • 903. ستاره، سهیل
 • 904. نمک، زخم
 • 905. اهل، کار، سهل
 • 906. باریک، تاریک، دراز
 • 907. حیات، افعی
 • 908. آب، جوی، باز
 • 909. خصم، دلیر


بدون دیدگاه

ثبت نظر