جواب بازی لانتوری

جواب بازی لانتوری

 • 1. زن، طنز
 • 2. چپ، چپق
 • 3. جن، دنج
 • 4. سن، سد، سند
 • 5. ری، تر، تیر
 • 6. طب، خط، طبخ
 • 7. صد، دی، صید
 • 8. نخ، خل، نخل
 • 9. حج، جت، حجت
 • 10. خطا، خام، اخم، مخاط
 • 11. طرح، رحم، حرم، مطرح
 • 12. عمر، جمع، جرم، مرجع
 • 13. ولد، دخل، خود، دخول
 • 14. عطر، عطا، عار، عطار
 • 15. ورم، روم، ثور، موثر
 • 16. بلا، بال، ابا، بالا
 • 17. لیف، فصل، صیف، فصلی
 • 18. کول، کلم، ملک، ملوک
 • 19. سود، دست، توس، دوست
 • 20. عقد، عاق، دعا، عاقد
 • 21. غسل، غال، اغل، غسال
 • 22. فرض، ضرب، برف، بفرض
 • 23. نسخ، سنخ، سخن، نسخه
 • 24. عمد، عدو، عدم، عمود
 • 25. هنگ، تنگ، تنه، تنگه
 • 26. مات، تام، اتم، صامت
 • 27. سیخ، سخت، تخس، سختی
 • 28. چال، لاش، شال، چالش
 • 29. مست، سمت، ستم، تبسم
 • 30. علی، عجل، جعل، جعلی
 • 31. کوک، کود، کدو، کودک
 • 32. گیس، سنگ، سنی، سنگی
 • 33. کرم، مکر، ذکر، مذکر
 • 34. عمل، علم، شمع، مشعل
 • 35. نیل، لجن، جنی، لجنی
 • 36. ملس، لمس، سلف، مفلس
 • 37. روا، اول، الو، روال
 • 38. کوه، هوش، شوک، شکوه
 • 39. هور، بهر، بره، روبه
 • 40. ولی، لیز، زیل، زیلو
 • 41. خال، خاص، اصل، خالص
 • 42. کلی، یدک، دکل، کلید
 • 43. تپل، تیپ، تلپ، تپلی
 • 44. مقر، رمق، رقم، قمری
 • 45. یاس، سیا، سعی، ساعی
 • 46. فرع، فجر، رفع، جعفر
 • 47. باد، ادب، ابد، قباد
 • 48. هدی، دیه، دهه، هدیه
 • 49. سیر، سفر، سری، سفیر
 • 50. حنا، سنا، اهن، حسن، سانحه
 • 51. طاس، وسط، اوا، سوا، اواسط
 • 52. دسر، سرد، درد، درس، دلسرد
 • 53. تور، وتر، تبر، ترب، روبوت
 • 54. سرب، برس، زبر، سبز، سرسبز
 • 55. نیز، زیب، زین، نبی، بنزین
 • 56. هیچ، چهل، بچه، لبه، بیلچه
 • 57. جیب، جیم، بیم، تیم، مجتبی
 • 58. محب، محو، بمب، بوم، محبوب
 • 59. وجب، وجه، بدو، دبه، بودجه
 • 60. نور، وزن، روز، زور، نوروز
 • 61. طیب، عیب، طبع، طبی، طبیعی
 • 62. غنا، اتن، اتش، شنا، اغشتن
 • 63. کتک، کیک، تکی، نیت، تکنیک
 • 64. عطف، عفو، طعم، طمع، معطوف
 • 65. چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، خرچنگ
 • 66. ساس، سرا، راس، رسا، سراسر
 • 67. جدا، جسد، ادا، اسد، اجساد
 • 68. عوض، وضع، اتو، عضو، تواضع
 • 69. هدف، هفت، صدف، صفت، هفتصد
 • 70. بار، برگ، ابر، ارگ، رگبار
 • 71. گلی، گیر، ریل، ریگ، گلگیر
 • 72. شوم، موش، شمش، شوش، مغشوش
 • 73. داد، کاخ، خاک، خدا، کدخدا
 • 74. رکن، لنت، ترن، ترک، کنترل
 • 75. مرض، مضر، ضرر، متر، متضرر
 • 76. شرق، قشر، ارش، اقا، اقشار
 • 77. سزا، گاز، تاس، ساز، تگزاس
 • 78. نان، نجف، جان، ناف، فنجان
 • 79. نیم، یمن، حین، مین، منحنی
 • 80. گذر، گره، ذره، رگه، رهگذر
 • 81. هتل، تهی، تله، لیله، تهلیل
 • 82. قصد، صدق، صدا، صادق، قاصدک
 • 83. پیش، نیش، شنی، پیشی، پیشین
 • 84. سیب، حسی، حبس، بیست، تسبیح
 • 85. گدا، یاد، دیگ، دایی، گدایی
 • 86. ملت، متل، زلت، ملزم، ملتزم
 • 87. لاک، لاف، فال، کالا، افلاک
 • 88. وهم، نوه، ننه، هومن، نمونه
 • 89. فضا، فتح، افت، فاتح، فضاحت
 • 90. کیا، غذا، ذکی، کاغذ، کاغذی
 • 91. نصر، نار، ران، ناصر، انصار
 • 92. غیر، زیر، ریز، زیری، غریزی
 • 93. سبب، بها، اسب، ابسه، سبابه
 • 94. مکه، مهم، محک، محکم، محکمه
 • 95. نما، نام، امن، ژاپن، پژمان
 • 96. چاق، ناب، بنا، نقاب، بنچاق
 • 97. وقف، وفق، قوم، موفق، موقوف
 • 98. صوت، خصم، تخم، مختص، خصومت
 • 99. پرش، شور، روش، پررو، پرورش
 • 100. وبا، ضبط، ابو، ضابط، ضوابط
 • 101. قتل، دقت، تقی، تلقی، تقلید
 • 102. مزه، جزم، بزم، مجهز، بزمجه
 • 103. نبش، شبه، بنه، شنبه، بنفشه
 • 104. قیف، فاز، افق، افقی، قزافی
 • 105. وصل، صلح، جلو، حصول، صلحجو
 • 106. شوت، دید، دشت، شدید، تشدید
 • 107. غزا، غاز، زاغ، زاغه، زاغچه
 • 108. جزا، جاز، جهاز، اجزا، اجازه
 • 109. لال، لات، دلتا، دلال، دلالت
 • 110. چای، شوی، چاوش، شیوا، چاوشی
 • 111. وحی، قوی، وقیح، حقوق، حقوقی
 • 112. مثل، مال، مثال، الما، امثال
 • 113. هوا، اهو، یاوه، واهی، هیاهو
 • 114. نقی، این، یقین، ایین، یقینا
 • 115. لخت، تلخ، لختی، تخیل، تخیلی
 • 116. لعن، علنا، الان، اعلا، اعلان
 • 117. کنش، گنج، کنج، جشن، جنگ، گنجشک
 • 118. مرغ، مفت، رغم، فرم، مغفرت
 • 119. ملخ، قول، خلق، قلم، مخلوق
 • 120. خوش، شوخ، خوب، بخش، بوش، خوشبو
 • 121. ندا، نزد، زدن، ناز، زندان
 • 122. طرب، طرف، رطب، ربط، برطرف
 • 123. مغز، مهد، زهد، غده، غمزده
 • 124. مدح، صمد، حمد، صبح، صبحدم
 • 125. بید، دبی، بلد، بدل، بدی، تبدیل
 • 126. ماه، هما، اهم، امه، اقامه
 • 127. شیخ، شیر، ریش، خیر، رخش، شرخری
 • 128. هلو، هول، فعل، علف، علوفه
 • 129. چاپ، پیچ، پاپ، پیپ، پاپیچ
 • 130. قطب، مطب، طبق، بام، طاق، مطابق
 • 131. نصف، صنف، صاف، صفا، انصاف
 • 132. گنگ، گول، گلو، لنگ، لگن، گلگون
 • 133. غیب، گوی، بیگ، بغی، بوی، غیبگو
 • 134. وفا، زود، اوف، دوا، دوفاز
 • 135. گاهی، گیاه، اگاه، اگهی، اگاهی
 • 136. جای، امی، جام، جذام، جذامی
 • 137. چدن، چند، رند، غدر، چرند، چغندر
 • 138. ترق، حار، تار، تاق، راحت، حقارت
 • 139. رها، هار، اره، راه، طاهر، طاهره
 • 140. سیم، مسی، سمی، مسیح، مسیحی
 • 141. راز، زار، ارز، ازار، احراز
 • 142. پره، روژ، رژه، پوره، پروژه
 • 143. عید، عدل، علت، تعدی، تعدیل
 • 144. رجب، رنج، برج، جبر، برنج، رنجبر
 • 145. دین، دری، دیر، دینی، دیرین
 • 146. ملل، حلم، محل، حلول، محلول
 • 147. ملی، میل، مبل، لیبی، بیمیل
 • 148. پسر، پنس، سپر، نسل، پرنس، پرسنل
 • 149. شخص، شخم، خشم، مشخص، مشخصه
 • 150. جشم، سمج، اسم، اماج، اجسام
 • 151. فنی، نفر، طیف، فرنی، طرفین
 • 152. عاج، عشا، تاج، شجاع، شجاعت
 • 153. حال، حلق، احد، حاد، الحق، حداقل
 • 154. ریه، یخه، خره، خیره، خیریه
 • 155. خجل، خرج، جور، خروج، ولخرج
 • 156. معدل، مکدر، مدرک، مردک، عملکرد
 • 157. ریال، لیلا، ابری، بلال، لیبرال
 • 158. نورس، نگون، سنگر، نرگس، سرنگون
 • 159. منشا، نقاش، اشنا، امان، اقامنش
 • 160. یدکی، گردی، دیگر، ریگی، یکدیگر
 • 161. سرنخ، مسخر، خرمن، سرخر، سرخرمن
 • 162. کبود، کوهی، بدهی، بیوک، کوبیده
 • 163. گروه، گوهر، هوار، هورا، گهواره
 • 164. پیام، گیشا، شامی، شیما، پیشگام
 • 165. لعین، لینک، علنی، عینک، نعلبکی
 • 166. کاهش، کاهن، شانه، شکاک، کهکشان
 • 167. دانا، داود، اوان، دادا، وادادن
 • 168. گرمی، گریم، چرمی، چشمی، چشمگیر
 • 169. سالن، سینا، الیس، انیس، لیسانس
 • 170. راست، ستار، استر، تراس، رستگار
 • 171. نهیب، نیزه، بنیه، زنگی، بهگزین
 • 172. پاکی، پیاز، اهکی، پایه، پاکیزه
 • 173. نفهم، مدفن، دمده، دنده، هدفمند
 • 174. نوید، چیدن، خودی، نخود، نخودچی
 • 175. مشهد، هاشم، شهدا، ماده، مشاهده
 • 176. موسی، یوسف، سفتی، مستی، مستوفی
 • 177. جهاد، دهات، جاده، جهات، اجتهاد
 • 178. سوله، هالو، الگو، سوال، گوساله
 • 179. پریا، پنیر، ارین، رانی، پرنیان
 • 180. عزم، عزا، عام، عازم، ازما، اعزام
 • 181. تاب، اتی، ابی، بیتا، بیات، بیاتی
 • 182. یقه، هضم، ضیق، قیمه، قضیه، مضیقه
 • 183. کار، پکر، پاک، کرار، پارک، پرکار
 • 184. لثه، ثلث، اهل، ثلاث، ثالث، ثلاثه
 • 185. قدم، دیم، مقید، قدیم، دیمی، قدیمی
 • 186. کیف، فکر، کیفی، کیفر، فکری، کیفری
 • 187. لیس، سیل، پیسی، پلیس، سیلی، پلیسی
 • 188. مدت، همت، جهت، متد، مته، مجتهد
 • 189. شکر، کدر، کرد، درک، رشد، دردکش
 • 190. نقد، نقص، نود، صندوق
 • 191. درب، برد، دبر، ضربدر
 • 192. دور، رود، ورد، خرد، درو، درخور
 • 193. گزش، گود، گوش، دوش، وزش، گوشزد
 • 194. حزم، زمام، مزاح، حازم، حمام، مزاحم
 • 195. پوچ، وان، ناو، نوا، نوپا، چوپان
 • 196. قوت، وقت، قوا، وقاحت
 • 197. ستل، سطل، تسلط، سلطنت
 • 198. متن، منت، بتن، بخت، منبت، منتخب
 • 199. کیش، کیپ، شیک، شپش، کشیش، پیشکش
 • 200. اجر، ارج، اجرا، ارجاع
 • 201. صحت، صحن، تحصن، متحصن
 • 202. مگس، گرم، مرگ، رسم، سرم، مسگر، سرگرم
 • 203. مکش، کمک، مشک، شکم، کشمش، کشمکش
 • 204. هجر، هنر، نهر، رهن، حجره، حنجره
 • 205. کنه، کهن، یکه، نهی، کینه، کهنگی
 • 206. نوح، لحن، حزن، زحل، نزول، حلزون
 • 207. پری، پیر، روی، ریو، پیری، پیرو، پیروی
 • 208. دار، راد، ارد، دارا، اراد، رادار
 • 209. سید، سفید، دیسک، سفیدک
 • 210. عقب، توقع، بوقت، عقوبت
 • 211. بهت، هیبت، بیعت، تعبیه
 • 212. ساق، قسم، سماق، اقسام
 • 213. ریا، یار، اثر، ارث، ثریا، اریا، ایثار
 • 214. ایل، لاتی، الات، ایالت
 • 215. رام، مار، ارم، امر، امار، ارام، امرار
 • 216. عجز، جوز، زوج، زوجه، جزوه، عجوزه
 • 217. شست، هشت، تشنه، نشسته
 • 218. خطر، اخر، خار، خراط، خاطر، اخطار
 • 219. سوری، یورو، روسی، بورس، رسوب، روبوسی
 • 220. نبود، گنبد، شگون، بدگو، شنود، بدشگون
 • 221. خرما، مورخ، امور، اخمو، اخور، غمخوار
 • 222. تراب، تراز، تبار، ابتر، بارز، چترباز
 • 223. خلفا، فاخر، خلاف، بخار، خراب، برخلاف
 • 224. کادر، کارد، راکد، اردک، اکثر، حداکثر
 • 225. نوری، نیرو، ریون، تنور، توری، ویترین
 • 226. درخت، ذرات، دختر، اختر، اخرت، اذردخت
 • 227. وارد، گارد، دوار، دارو، داور، داروگر
 • 228. کتاب، کتبا، چابک، ابهت، تباه، کتابچه
 • 229. شتاب، گوشت، تاشو، اشوب، تابش، ابگوشت
 • 230. حکمت، زحمت، حشمت، تحکم، تمشک، زحمتکش
 • 231. یونس، یکسو، نیکو، سونی، سکون، سیخونک
 • 232. روده، چرخه، دوره، خرده، خوره، دوچرخه
 • 233. رحمت، محقر، حرمت، ترحم، ترمه، محترقه
 • 234. شیوخ، نشتی، شوخی، خوشی، خویش، خویشتن
 • 235. نامه، همان، ناقص، امنه، منها، مناقصه
 • 236. روغن، روند، رودل، دروغ، درون، غرولند
 • 237. دچار، چادر، دیار، دایر، دریا، ریچارد
 • 238. پدری، پلید، لیدر، دریل، دلیر، دلپذیر
 • 239. پارس، پرسش، سازش، ارزش، اشپز، سراشپز
 • 240. دنبه، ندبه، جنبه، بدنه، بنده، جنبنده
 • 241. دنبک، دکان، بانک، اندک، باند، بادکنک
 • 242. مشکی، کمدی، شکیب، دمبک، دیشب، بیدمشک
 • 243. میخ، خرم، میخی، مریخ، خمیر، مریخی
 • 244. نصب، مصون، مصوب، منصوب
 • 245. وسع، هوس، وسعت، ستوه، تهوع، توسعه
 • 246. غرض، رفو، فروغ، غفور، ضروف، غضروف
 • 247. عیش، شاه، شیعه، شایع، اشعه، شایعه
 • 248. وصی، هویت، صوتی، توصیه
 • 249. یاری، ریاض، راضی، ریاضی
 • 250. جذب، باج، جذبه، جذاب، باجه، جاذبه
 • 251. ثبت، ثابت، باخت، خباثت
 • 252. غار، غفار، غارت، فراغت
 • 253. رخت، رخصت، خریت، ترخیص
 • 254. میش، یشم، شمر، شمشیر
 • 255. زاهد، هزار، دراز، زاده، ازرده، زهردار
 • 256. توکل، کوله، تلکه، توله، کهولت، کوتوله
 • 257. لامپ، مالش، شامل، شمال، پوشال، پشمالو
 • 258. منیت، نیمه، متنی، متین، منتهی، نیمتنه
 • 259. نترس، ندرت، تندر، درست، تردست، تندرست
 • 260. بهار، راهب، ابله، باله، راحله، بهرحال
 • 261. ایما، مایک، ایاب، ایام، کمیاب، کامیاب
 • 262. شاخ، خان، خشت، شناخت
 • 263. سوم، مسن، سمن، منسوخ
 • 264. نواب، نوبه، انبه، بانو، انبوه، بابونه
 • 265. مهوش، موقع، عشوه، مشوق، معشوق، معشوقه
 • 266. ناحق، نیات، تینا، حیات، حقانی، حقانیت
 • 267. مجزا، مزاج، جواز، مجاز، تجاوز، متجاوز
 • 268. ناتو، ناخن، انتن، توان، خاتون، نواختن
 • 269. نعش، نوش، نوع، شمعون
 • 270. پرت، پشت، شتر، ترش، تپش، رشت، پرپشت
 • 271. پدر، پرز، پند، درز
 • 272. شمار، مارس، رسما، سرما، سرشار، شرمسار
 • 273. دهن، دکه، شهد، کشنده
 • 274. سانت، ناسا، اتنا، اسان، استان، استثنا
 • 275. تجار، جرات، اجرت، تاجر، راپرت، پرجرات
 • 276. زیور، وزیر، دوری، زردی، زردوز، زردوزی
 • 277. مالی، مایل، ایفل، فیلم، فامیل، فامیلی
 • 278. سرشت، شهرت، رسته، رشته، گسترش، سرگشته
 • 279. مملو، علوم، عموم، معلوم
 • 280. عرض، اعضا، اعراض، ارضاع
 • 281. هلال، الله، لالا، الاله
 • 282. عین، عصا، عیان، عاصی، عصیان، صنایع
 • 283. گریز، زرگر، بزرگ، زرگری، برزگر، برگریز
 • 284. انگ، منگ، گمان، مژگان
 • 285. حجب، حجم، موجب، محجوب
 • 286. دام، دما، ماد، ادم، داغ، دماغ، ادغام
 • 287. صبا، صبر، صرب، ابصار
 • 288. فراز، حفار، حراف، فرناز، فرزان، فرحناز
 • 289. مباح، صباح، صاحب، مصباح، صحابه، مصاحبه
 • 290. غنی، نغز، وزین، غزنوی
 • 291. غول، لغو، شغل، غشی، شلوغ، شلوغی
 • 292. یتیم، صمیم، تیمم، صمیمی، تصمیم، صمیمیت
 • 293. ترس، خرس، سرخس، سرسخت
 • 294. یوم، مینو، مومن، میمون
 • 295. طلا، مطلق، طلاق، مطلقا
 • 296. عکس، سکو، سمع، مسکو، سمعک، معکوس
 • 297. نفع، نفت، عفت، تنوع، تعفن، عفونت
 • 298. وام، میز، موز، مایو، اویز، موازی
 • 299. کنار، اراک، ناکار، انکار، ارکان، انکارا
 • 300. مدد، موحد، حدود، محدود
 • 301. همه، مهلک، ملکه، مهلکه
 • 302. نفخ، خفا، نفاخ، خفقان
 • 303. کوی، ونک، نوک، نکو، نوین، کنونی
 • 304. رقص، قرص، ترقی، تقصیر
 • 305. عبا، عقاب، تابع، عاقبت
 • 306. فهم، محله، محفل، حمله، ملحفه
 • 307. عاید، عادی، ادعا، اعیاد
 • 308. غافل، الغا، الاغ، اغفال
 • 309. عقل، قله، عقلا، عاقل، علاقه
 • 310. احمق، حتما، حانم، حماقت
 • 311. فارس، سارا، افرا، افسار
 • 312. سردی، رسید، سرسری، دیررس، سررسید، سردسیر
 • 313. بند، بدن، دنبل، بلند، بددل، دلبند
 • 314. عهد، دفعه، دفاع، دافع، دافعه
 • 315. پلک، اپل، کلان، پلاک، نپال، پلکان
 • 316. پنج، پهن، پناه، جهان، پنجاه
 • 317. هیس، نفس، نفیسه، سفینه
 • 318. خزه، خانه، خازن، خزانه
 • 319. کلاس، کاست، ساکت، اسکلت
 • 320. لبو، بغل، غروب، بلوغ، بلور، بلغور
 • 321. فصیح، صحاف، صافی، صحافی
 • 322. ثنا، اینه، اهنی، ثانیه
 • 323. هرم، هیره، هرمی، مهره، مهریه
 • 324. رباب، بردار، دربار، باربر، برابر، بردبار
 • 325. پتو، پوک، پاکت، کاپوت، تکاپو
 • 326. معرف، فرعی، رفیع، معرفی
 • 327. لایه، اهلی، الهی، طلایه
 • 328. ننگ، رینگ، رنگی، نیرنگ
 • 329. وصف، صوف، صوفی، صفیه، صفوی، صوفیه
 • 330. همسو، موسس، سوسه، موسسه
 • 331. ظهر، ظاهر، ظاهرا، اظهار
 • 332. فقیه، وقفه، وقفی، بقیه، بوفه، فقهی، بیوقفه
 • 333. لانه، ناله، نهال، تنها
 • 334. صحرا، صریح، حریص، حصار، حصیر، صحرایی
 • 335. کاری، گاری، گیرا، چارک، چاکر، چریک، گچکاری
 • 336. رخنه، رنده، نرده، خرفه، خنده، فرخنده
 • 337. بودا، سواد، سودا، اباد، ابدا، اداب، باسواد
 • 338. صلاح، لحاف، اصلح، حاصل، صالح، حدفاصل
 • 339. ستاد، فاسد، فساد، بافت، تاسف، سبات، دستباف
 • 340. فاعل، فعال، رافع، زارع، عارف، علفزار
 • 341. خراش، داخل، دلار، ارشد، خارش، خالد، دلخراش
 • 342. مشاع، معاش، عشاق، معاشقه
 • 343. جاری، رایج، اجری، اجیر، ایرج، جغرافی
 • 344. عقرب، عنبر، قریب، ربیع، رقیب، عربی، عنقریب
 • 345. هجری، گریه، گیره، جیره، جگر، ریسه، سرگیجه
 • 346. شاید، شیدا، ناشی، دانش، دنیا، شادی، پاشیدن
 • 347. محبت، مزیت، تمیز، حتمی، حمیت، بیزحمت
 • 348. ملات، گرام، گرما، املت، رمال، مالت، تلگرام
 • 349. ناطق، نقاط، ابان، باطن، طناب، انطباق
 • 350. فتوا، فلات، وفات، تلاش، شاتل، شفتالو
 • 351. پته، تند، تپه، تپنده
 • 352. باز، بزاز، زیبا، ابزی، بازی، بزازی
 • 353. زینت، تیزی، زینتی، تزیین
 • 354. همگی، مویه، میوه، گیومه
 • 355. لعیا، اعلی، عالی، یاعلی
 • 356. قضا، قهر، قاره، قراضه
 • 357. نشان، ناجی، جانی، جنین، نشانی، جانشین
 • 358. چاره، چهار، چارده، چهارصد
 • 359. زیاد، گازی، زدگی، ازاد، ایزد، ازادی، ازادگی
 • 360. شهود، شاخه، خدشه، خوشه، خواهش، دوشاخه
 • 361. سبیل، لباس، بابل، اسیب، سیلاب، بیسبال
 • 362. مکرم، کمتر، مرکز، ترمز، مرمت، تمرکز، متمرکز
 • 363. نهاد، نهان، دهان، دانه، دندان، دندانه
 • 364. نرم، نظر، نظم، ترنم، منتظر
 • 365. مسلم، مماس، سلام، سالم، سلمان، مسلمان
 • 366. ماهر، مهار، اهرم، اذرماه
 • 367. تسمه، توسط، متوسط، متوسطه
 • 368. زرین، بینی، برزن، برنز، زیرین، ریزبین
 • 369. موجه، هجوم، مجمع، جمعه، مجموع، مجموعه
 • 370. نروژ، نوار، نارو، روان، ژنرال، ژورنال
 • 371. وافی، والد، لاوی، دولا، فولاد، فولادی
 • 372. سنج، نجس، مجسم، منسجم
 • 373. سایر، سیار، ساری، اسیر، زاری، سرریز، سرازیر
 • 374. جاپا، جبار، جابر، برپا، اجبار، پابرجا
 • 375. کیم، کمی، زکی، مکی، کمکی، مکزیک
 • 376. گالن، گلاب، بانگ، انگل، بالن، بنگال، گلبانگ
 • 377. مسند، ممتد، تمدن، سمند، مستند، متمدن، مستمند
 • 378. نازا، ناسزا، ساناز، اهنساز
 • 379. مکان، کمان، ممکن، منان، نمناک، مانکن، ناممکن
 • 380. مشت، مشیت، تشیع، معیشت
 • 381. حضرت، تارا، حاضر، حضرات، احضار، احتضار
 • 382. سره، هرس، سخره، سرخچه
 • 383. دیو، وعید، وعده، ودیعه
 • 384. نبات، نصاب، اصابت، انتصاب
 • 385. سران، خسران، خرناس، سخنران
 • 386. طویل، ایون، طولی، لیوان، اولین، طولانی
 • 387. جدی، مجید، جدیت، تمجید
 • 388. سوپ، پوند، پسند، پسوند
 • 389. گاو، وداع، دعوا، دعاگو
 • 390. قضات، ناقض، تمنا، ضامن، مقتضا، ضمانت، متناقض
 • 391. نهار، هراس، ساره، سرانه، رسانه، هنرسرا
 • 392. جناب، سنجد، جانب، سنجاب، بدجنس، بادسنج
 • 393. نازل، نجار، ارنج، رجال، لرزان، جنرال، لجنزار
 • 394. لگد، دنگ، دلتنگ، تنگدل
 • 395. کته، کهف، تکه، کتف، کوفه، کوفت، کوفته
 • 396. فقره، مرفه، فرقه، متفرق، تفرقه، متفرقه
 • 397. عایق، وقایع، تعویق، واقعیت
 • 398. لوس، ساحل، حواس، سواحل
 • 399. پخت، پخته، پختن، ختنه، نپخته
 • 400. فخر، فرخ، خرفت، خرفتی
 • 401. دیود، دودی، دودل، دودلی
 • 402. نوچه، نمره، همچون، مورچه، مرهون، منوچهر
 • 403. عیوب، بیمو، بومی، معیوب
 • 404. کارت، راکت، روکار، تکرار، تکاور، راکتور
 • 405. همتا، اتهام، ابهام، مباهات
 • 406. کور، کویر، کوری، جوکر، کجروی
 • 407. مریض، متری، ضمیر، مرتضی
 • 408. نادان، ناخدا، خندان، خاندان
 • 409. گرفت، فرار، گفتار، رفتگر، رفتار، گرفتار
 • 410. قایق، تحقق، حقیقت، حقایق، تحقیق، حقیقتا
 • 411. مصر، حرص، حصر، منحصر
 • 412. گرو، گرد، گور، دگر، گوگرد
 • 413. قلب، بلخ، بقل، بدخلق
 • 414. فرز، مرز، رمز، رزم، مزخرف
 • 415. رحیم، مربی، حربی، حریم، بیرحم
 • 416. چین، چپر، پنچری، پرچین
 • 417. حمال، محال، حامل، املاح
 • 418. نشاط، شیطان، شیطانی، شیاطین
 • 419. گاما، ادامه، دامگاه، امدگاه
 • 420. دخت، دوخت، دوختن، تندخو
 • 421. معما، جامع، جمعا، مجامع
 • 422. مانع، معنا، عمان، انعام
 • 423. شیلا، لایق، شالی، شلاق، شلاقی
 • 424. طیره، قطره، رقیه، طرقه، طریقه
 • 425. پارسا، ارسال، سالار، پارسال
 • 426. مهیج، میله، جمله، جمیل، جمیله
 • 427. لوحه، حوله، حومه، محموله
 • 428. منار، نماز، چنار، مزار، رمان، زمان، مارچ، چمنزار
 • 429. لرز، گرز، ازل، گراز، گلزار
 • 430. فرح، حفر، مفرح، منحرف
 • 431. بادی، ابدی، ادبی، ادیب، بودایی
 • 432. پولک، کلوپ، کولر، پرتو، توپر، رولت، پروتکل
 • 433. نچسب، کاسب، ناکس، ساکن، سکان، چسبناک
 • 434. پاره، پرسه، سپهر، رهسپار
 • 435. عامی، مایع، متاع، تایم، اتمی
 • 436. جواد، واجد، جادو، ازدواج
 • 437. مرتد، مرید، مدیر، تمرد
 • 438. جامه، ماهی، مایه، پیجامه
 • 439. دیدن، کیان، اکید، کاندید
 • 440. مرور، موزه، هرمز، مرزه، رموز، روزه، زمره، روزمره
 • 441. مدام، نادم، نماد، مدال، امدن، دامن، لادن، نمدمال
 • 442. اخری، اخیر، خرید، خریدار
 • 443. وجیه، توجه، جیوه، توجیه
 • 444. متلک، تکلم، تملک، مملکت، متکلم
 • 445. شخص، شخصی، تشخص، شخصیت، تشخیص
 • 446. عادل، عادت، عدالت، تعادل
 • 447. کثیر، کتری، ترکی، تیرک، تکثیر
 • 448. قاطع، طاقت، طاعت، قطعات، تقاطع
 • 449. نینوا، قانون، قوانین، قانونی
 • 450. ساده، بوسه، اسوده، سودابه
 • 451. لعاب، وبال، علاوه، بعلاوه
 • 452. طبل، طلب، مطلب، بلوط، مطلوب
 • 453. تمام، دوام، ماتم، مداوم، مداومت
 • 454. نجمه، منجر، منفجر، منفجره
 • 455. مربا، ریما، بیمار، بیماری
 • 456. تقلا، قاتل، اتاق، انتقال
 • 457. نکره، پرده، پنکه، درکه، پرکنده
 • 458. سنبل، نبرد، بندر، دلبر، سربند، سربلند
 • 459. سحر، رحل، ساحر، سرحال
 • 460. شیره، هاری، ارشه، اریه، ریشه، شهری، شراره، شهریار
 • 461. مسلط، ملیت، سلیم، طلسم، تسلیم، مستطیل
 • 462. بذر، اذر، گذرا، گذار، ابگذر
 • 463. گودی، گویا، گیسو، اسید، اسودگی
 • 464. رتبه، هجرت، بستر، بسته، بهجت، تجربه، برجسته
 • 465. متقی، مقیم، قسمت، قیمت، تقسیم، مستقیم
 • 466. مقام، مقوا، موقت، مقاومت
 • 467. صرفا، صفرا، کافر، افکار، صافکار
 • 468. خفتن، رفتن، نفرت، تنفر، فروختن
 • 469. غزال، غلات، زاغی، زغال، غالی، زغالی، غزلیات
 • 470. فضول، فاضل، تفاضل، فضولات
 • 471. عرق، قعر، عراق، تعرق، قراعت
 • 472. کرسی، کریم، کسری، رسمی، مسیر، میسر، کمیسر، کریسمس
 • 473. نکات، کتان، تانک، تکان، زکات، نزاکت
 • 474. تماس، اوستا، توماس، اتوسا، اموات، مساوات، سماوات
 • 475. تجمع، جماعت، اجماع، اجتماع
 • 476. سرخی، سیرت، تسخیر، سختگیر
 • 477. بابا، ارباب، ابیار، اربابی
 • 478. دهلی، علوی، عدلیه، ولیعهد
 • 479. عابد، بعدا، عبادت، تعداد، بدعادت
 • 480. فشار، پاشا، فراش، اشرف، افشار، اشراف، پافشار
 • 481. کفش، کنف، کشف، تشک، نفتکش، شکفتن
 • 482. کشته، هشتک، شهادت، اتشکده
 • 483. کبر، بکر، بروز، برزو، زرکوب
 • 484. امام، تماما، امامت، اتمام
 • 485. شهر، شهر، پشه، بشر
 • 486. گوشه، گونه، گشنه، هوشنگ
 • 487. چاپار، چارپا، پارچه، چهارپا
 • 488. مصلح، موصل، محصل، محصول
 • 489. خلافت، اختفا، اتلاف، اختلاف
 • 490. واصل، وصال، اصلا، اصول، اصولا
 • 491. فانی، طوفان، طوایف، افیون، طوفانی
 • 492. نادیا، دالان، ادیان، دانیال
 • 493. امسال، الماس، اسلام، پلاسما
 • 494. روح، محور، محرم، مرحوم، محروم
 • 495. شرط، شرطی، شاطر، شرایط، اطریش
 • 496. مرد، مریم، مردم، مردمی
 • 497. خصوص، خصوصی، تخصیص، تخصصی، خصوصیت
 • 498. پیروز، پرویز، پرزور، پریروز
 • 499. تایر، رایت، اژیر، تاری، تیراژ
 • 500. صبور، نوبر، برنو، برون، صنوبر
 • 501. عدس، ساعت، ساعد، سعادت
 • 502. نازی، نیاز، زیان، طناز، طنازی
 • 503. مراتع، عمارت، امارت، مراعات
 • 504. فرد، شرف، درفش، فشرده
 • 505. دبش، باک، کبد، شاد، اشد، ابکش، بادکش
 • 506. مروت، مترو، تورم، موتور، تومور
 • 507. تلاوت، توالت، تابلو، تابوت، تالبوت
 • 508. سیتا، سایت، ایست، سیاست، تاسیس
 • 509. ثمین، تنیس، سنتی، مستثنی
 • 510. کاج، اهک، کاوه، کاهو، کجاوه
 • 511. غلام، علما، معلا، لاغر، اعلم، عامل، عالم، علارغم
 • 512. سور، سرو، رسوم، مرسوم
 • 513. عمق، مطیع، مقطع، عقیم، عمقی، عمیق، مقطعی
 • 514. شگفت، یافت، شیاف، اتشی، اشتی، تافی، شگفتی، اشفتگی
 • 515. مدل، دولت، تولد، متولد
 • 516. بینا، نایب، بیان، بالین، فیلبان
 • 517. باور، شورا، واشر، بارش، ابرو، اشور، گوارش، اشوبگر
 • 518. پادو، پدال، پولاد، دلواپس
 • 519. ماچ، مهسا، ماسه، سهام، ساچمه
 • 520. رکاب، طلاب، کابل، رباط، اکبر، باطل، رابط، کربلا، طلبکار
 • 521. نگاه، گناه، ناگه، اهنگ، ناگاه، ناگهان
 • 522. سریش، سرکش، شریک، سرکشی، سرکشیش
 • 523. مادر، مدار، مراد، غادر، درام، دمار، مردار، مرغدار
 • 524. دایم، مادی، امید، مادگی، امادگی
 • 525. صفات، صیاد، صدفی، تصدی، تصادف، تصادفی
 • 526. عبدی، بعید، بلندی، بلعیدن
 • 527. صرف، صفر، مصرف، فرصت، تصرف، متصرف
 • 528. نادر، ندار، راند، ادرس، اردن، درنا، راندن، اندرسن
 • 529. سرفه، سرود، فرود، دروس، دوسر، فردوس، فرسوده
 • 530. حافظ، حفاظ، حفاظت، حفاظتی
 • 531. مرزی، رومی، رزمی، رمزی، مزروع، مزروعی
 • 532. مرتب، مقرب، تمبر، برهم، تقرب، مقبره، مترقبه
 • 533. نگار، واگن، گران، اونگ، گروگان
 • 534. سوسن، ترسو، تونس، سنتور، سرستون
 • 535. بوته، توبه، توبره، پربوته
 • 536. عصر، صرع، رعنا، عناصر
 • 537. ماله، مبله، مطالب، مطالبه
 • 538. زهر، غیره، زهری، زرهی، غریزه
 • 539. شهرک، زهکش، زرشک، زهرکش
 • 540. فاش، فاهش، شفته، اشفته
 • 541. امجد، جامد، مبدا، بازدم، بدمزاج
 • 542. حدس، حسد، حاسد، حسادت
 • 543. براق، رقبا، وقار، باقر، اوراق، باوقار
 • 544. بینش، خوبی، شبیخون، خوشبین
 • 545. شتری، شریف، پشتی، ترشی، تشرف، رشتی، پیشتر، تشریف، پیشرفت
 • 546. پستو، توپی، پستی، پیوست
 • 547. شکل، شکیل، کشتی، تشکل، شلیک، تشکیل
 • 548. قادر، قدرت، اتراق، اقتدار
 • 549. کلاه، اکله، هلاک، کاهگل
 • 550. خاتم، خامه، وخامت، خاتمه، اموخته
 • 551. هادی، هیات، اتیه، دایه، هدایت، تایید، هدایتی
 • 552. شنوا، مونا، انوش، خانم، ناخوش، خاموش، خوشنام
 • 553. اسیا، ایسنا، انسان، انسانی
 • 554. معین، نعیم، عیون، معنی، معنوی، مصنوع، مصنوعی
 • 555. خنجر، خروجی، خرجین، خورجین
 • 556. جنات، نجات، امانت، مناجات
 • 557. سوار، واکس، اسور، رسوا، سرور، سرکار، سروکار
 • 558. قوه، تره، ورقه، ترقوه
 • 559. روحی، ضریح، رضوی، حضور، حوری، حضوری
 • 560. دستی، دسترس، درستی، تدریس، دسترسی
 • 561. عرش، شعر، شعرا، شعار، شاعر، اعشار، اشعار
 • 562. سراب، بسزا، بسپار، بازرس، بازپرس
 • 563. قران، منقار، مقارن، تقارن، متقارن
 • 564. گلکار، گالری، کالری، گلکاری
 • 565. خالی، خیال، اصلی، اصیل، خلاصی
 • 566. تیپا، لاتین، پنالتی، پلاتین
 • 567. تیره، رعیت، تعریف، تعرفه، ترفیع، عفریته
 • 568. قبیل، قلبی، تقبل، تقلب، تقلبی
 • 569. عقلی، عقیل، تعقل، تعلق، تعلیق
 • 570. سبو، سابق، اسبق، سوابق
 • 571. ماش، مشق، شام، مشقت، مشتق، مشتاق
 • 572. قطبی، باقی، تطبیق، تطابق، طبقاتی، بیطاقت
 • 573. ساخت، گستاخ، گستاخی، ساختگی
 • 574. انیتا، عنایت، اعانت، اعتنا، عنایات
 • 575. خسرو، رسوخ، خروس، جوخه، جسور، جوهر، سرجوخه
 • 576. گوشی، گویش، کوشا، شاکی، کاوش، کاشی، شیکاگو
 • 577. همسر، ملوس، ولرم، مسهل، رسول، سرمه، مرسوله
 • 578. حماس، حرام، احمر، حمار، حسام، حرمسرا
 • 579. زجر، جزر، رجز، زنجیر، جرزنی
 • 580. برنا، بران، انبر، بحران
 • 581. فریب، بطری، برفی، بیطرف
 • 582. نمک، کام، امکان، اماکن
 • 583. جمال، اجیل، قیام، اقلیم، جاقلمی
 • 584. تراش، ناشر، رانش، ارتش، ناشتا، انتشار
 • 585. ورزش، پوزه، پوزش، رشوه، شوهر، شوره، شهروز، زرهپوش
 • 586. زالو، زوال، زانو، نوزاد، دلنواز
 • 587. هنری، رهنی، نظری، نظریه
 • 588. جایز، جالب، جبلی، لجباز، لجبازی
 • 589. مردن، مدرن، نمود، مورد، مزدور، زرومند
 • 590. شخصا، شاخص، متشخص، مشخصات
 • 591. دباغ، غالب، بالغ، اغلب، بلاد، بزدل، دلباز، دغلباز
 • 592. ویژه، واژه، ژیان، نواهی، ژانویه
 • 593. تردد، درود، دستور، دوردست
 • 594. بیخ، خیاط، طباخ، خاطی، خطیب، طباخی
 • 595. کاکل، کاسه، کلاهک، اسکله، کالسکه
 • 596. عرب، رعب، معبر، مربع، عبرت، معتبر
 • 597. مطهر، ورطه، مشهور، مشروط، مشروطه
 • 598. مهدی، مرده، مرضیه، رمیده، دیرهضم
 • 599. لیمو، عملی، عمومی، معمولی
 • 600. مورب، مطرب، بطور، مرطوب، مربوط، مربوطه
 • 601. موجر، رجوع، عروج، مرجوع
 • 602. فرق، فقر، فراق، رفقا، فقرات، رفاقت
 • 603. قرن، قرون، رونق، مقرون
 • 604. شیب، بشیر، بشری، پریشب
 • 605. نمد، کمند، دکمه، مکنده
 • 606. کمال، مالک، ملاک، املاک
 • 607. بهشت، شباهت، تشابه، اشتها، اشتباه
 • 608. شکار، اکراه، اشکار، اشاره، شاهکار
 • 609. سکوت، لوکس، کپسول، تلکسوپ، تلسکوپ
 • 610. متهم، مهمات، مهاجم، تهاجم، متهاجم
 • 611. شهین، شایان، شاهین، اشیان، اشیانه
 • 612. زایش، مزایا، امایش، ازمای، ازمایش
 • 613. نشر، شوفر، روشن، فرنوش
 • 614. عمه، معده، عمده، تعهد، متعهد
 • 615. وجنه، دوجین، یونجه، جونده، جویدن، جوینده
 • 616. ماکو، کانون، اکنون، نکونام
 • 617. پارو، پروا، ارزو، وزرا، پرواز
 • 618. مقدس، تقدس، اقدس، تقدم
 • 619. سامان، اسمان، اجناس، انسجام
 • 620. قرب، قبر، برق، برده، بدرقه
 • 621. رهبر، بهراد، براده، راهبرد
 • 622. رفیق، یراق، فقیر، افاق، افریقا
 • 623. نامی، ناظم، نیما، نظام، مینا، ایمن، امین، میان، مانی، نظامی، مظامین
 • 624. خبر، خبری، تخریب، تبخیر
 • 625. کبری، دبیر، برید، دبیرکل
 • 626. خرکی، خاکی، خرازی، خاکریز
 • 627. بکسل، بلوک، بوکس، سرکوب، بروکسل
 • 628. ویار، یاور، یارو، وافر، رویا، راوی، فوری، فراری، فراوری
 • 629. گسل، سوگ، سیلو، سوگلی
 • 630. زبده، بازه، بهزاد، بازده
 • 631. مکلف، تکفل، تکلف، متکفل
 • 632. اخوی، خلوت، ولایت، توالی، توخالی
 • 633. لازم، لوازم، لزوما، سولماز
 • 634. سیاح، حساب، سحابی، حسابی
 • 635. مرام، معیار، معمار، معماری
 • 636. متکی، حکیم، کویت، کمیت، حکومت، تحکیم، حکومتی
 • 637. دلمه، دیلم، همدلی، لمیده، دیپلم، دیپلمه
 • 638. فرزی، فرید، زندی، ردیف، فرزند، فردین، فرزندی
 • 639. پریدن، پردیس، رسیدن، پرسیدن
 • 640. مبادا، امداد، بادام، بامداد
 • 641. ندیم، مدیون، پیوند، دمینو، دومین، پیمودن
 • 642. بستن، تناسب، نسبتا، ابستن، بستان، بستگان
 • 643. رواج، وراج، حراج، جارو، جراح، جوارح
 • 644. مقصد، مصدق، مقاصد، مصداق
 • 645. نفوس، سونا، اونس، فانوس، افسون
 • 646. هستی، سایه، اسیه، اهستگی
 • 647. شوری، یورش، شورش، رویش، ریشو، شورشی
 • 648. مخبر، مخرب، بخور، بهرخ، خمره، خبره، مخروبه
 • 649. تعارف، افترا، اعتراف، ارتفاع
 • 650. ساعات، استاد، سادات، استدعا
 • 651. مصور، تصور، صورت، متصور
 • 652. محلی، لحیم، تحمل، حلیت، حلیم، تحمیل، تحمیلی
 • 653. قبول، قالب، قلاب، قابل، ابلق، بقال، القاب، اقبال، باقلوا
 • 654. خاله، والده، الوده، دلخواه
 • 655. تیغ، غیرت، غریب، رغبت، غربت، غربتی، ترغیب
 • 656. تیشه، بیشه، تشبیه، بهشتی
 • 657. تیوب، باکو، بوتیک، بایکوت
 • 658. سرک، خوک، خرک، سرخک
 • 659. مظهر، هرات، مهارت، مظاهر، تظاهر، متظاهر
 • 660. ناجور، رنجور، جانور، رنجاور
 • 661. گوارا، وادار، ادوار، گاودار
 • 662. نگارش، شناگر، انگشت، انگشتر
 • 663. مدعا، معاد، عمدا، عماد، اعدام
 • 664. پیشرو، شیپور، پریوش، پیشروی
 • 665. عابر، اعراب، عبارت، اتباع، ارعاب، اعتبار
 • 666. دیدار، اداری، ایراد، دادیار
 • 667. معاف، فراهم، معارفه، مرافعه
 • 668. برکت، تبرک، تکبیر، کبریت، تبریک، ترکیب، ترکیبی
 • 669. زمین، مزین، منزه، زمینه
 • 670. پوکه، کوره، کشور، روکش، شکور
 • 671. شهره، همیشه، شهریه، همشیره، همشهری
 • 672. رکود، دکور، خوراک، خودکار
 • 673. متحد، تدین، حمید، متدین، متحدین
 • 674. رجیم، مجرا، مجری، ماجریی
 • 675. دعوت، عودت، تبعید، عبودیت
 • 676. غیاب، غبار، غایب، مغایر، مرغابی
 • 677. سوزن، نوساز، سوزان، سوزناک
 • 678. سیما، سهیم، سیاهه، سهمیه، همسایه
 • 679. جاهل، جهالت، اتلیه، جاهلیت
 • 680. بیمزه، بامیه، بامزه، همبازی
 • 681. مارک، اکرم، مکار، ماورا، اکرام، اوامر، کامروا
 • 682. سینوس، سیروس، سرویس، سرنویس
 • 683. مفرد، منفرد، مدفون، فرمودن
 • 684. ناهید، اینده، ادینه، نهادین
 • 685. معتقد، معتاد، عمدتا، متقاعد
 • 686. منزوی، سومین، سوزنی، نیمسوز
 • 687. سوخت، نخست، سوختن، سنخیت، ستونی، سوختنی
 • 688. سمسار، سماور، سرسام، سوسمار
 • 689. هنگام، همگان، هنگامه، هماهنگ
 • 690. دفاعی، دفعات، تداعی، تدافع، تدافعی
 • 691. توقف، موافق، توافق، مافوق، موافقت
 • 692. لوبیا، البوم، موبایل، ابلیمو
 • 693. ندیمه، هندسی، مدینه، مهندس، مهندسی
 • 694. سرقت، رستم، سرتق، مستقر
 • 695. خانی، یگانه، خانگی، خاگینه
 • 696. فکور، کافور، تکافو، فاکتور
 • 697. تجرد، جدار، تاراج، تاجدار
 • 698. دشمن، دشنام، دامان، اندام، شادمان
 • 699. مشجر، شهرام، شماره، مشاجره
 • 700. مهناز، همنام، زمانه، مهمان، همزمان
 • 701. کفایت، تالیف، تلافی، تکالیف
 • 702. ریحان، ناحیه، حیران، رایحه، ریحانه
 • 703. مکرر، ماکت، ماترک، کرامت، تراکم، مکررات
 • 704. مساحت، احسنت، تمساح، محسنات
 • 705. سواره، واسطه، ارسطو، ساطور، اسطوره
 • 706. رسانا، نارسا، انبار، باران، ساربان
 • 707. منکر، منبر، مرکب، کمربند
 • 708. شرکت، ترکش، ترشک، تشکر، سروش
 • 709. بعد، عبد، ابعاد، ابداع
 • 710. زنگ، رگزن، زرنگ، زنگار
 • 711. مطاع، مطلع، طعام، طالع، طعمه، علامه، مطالعه
 • 712. موقتی، تقویم، توفیق، توقیف، موفقیت
 • 713. بارکش، شکراب، ابشار، ابکار، اشکبار
 • 714. مفتح، حامی، مفتاح، حمایت، مفاتیح
 • 715. حالت، تحصیل، اصلیت، صلاحیت
 • 716. جرعه، معراج، جامعه، مراجع، مراجعه
 • 717. مستمر، ترسیم، ترمیم، مستمری
 • 718. ستاره، اسارت، راستا، اراسته
 • 719. ماسک، مسواک، سیامک، مایوس، اسکیمو
 • 720. مبنا، تناوب، مانتو، باتون، بوتان، متناوب


بدون دیدگاه

ثبت نظر