ساخت ماسک زیبا و ساده

ساخت ماسک زیبا و ساده

فیلم آموزش ساخت ماسک زیبا و ساده در خانه.

هنری
مشاهده 322
110 روز پیش
ساخت ماسک با پارچه

ساخت ماسک با پارچه

فیلم آموزش ساخت ماسک با پارچه در خانه.

هنری
مشاهده 283
110 روز پیش
ساخت ماسک جیب دار

ساخت ماسک جیب دار

فیلم آموزش ساخت ماسک جیب دار در خانه.

هنری
مشاهده 364
110 روز پیش
ساخت ماسک دو رنگ

ساخت ماسک دو رنگ

فیلم آموزش ساخت ماسک دو رنگ در خانه.

هنری
مشاهده 292
110 روز پیش
ساخت ماسک دو تکه

ساخت ماسک دو تکه

فیلم آموزش ساخت ماسک دو تکه در خانه.

هنری
مشاهده 295
110 روز پیش
ساخت ماسک ساده

ساخت ماسک ساده

فیلم آموزش ساخت ماسک ساده در خانه.

هنری
مشاهده 284
111 روز پیش
ساخت ماسک طرح دکمه دار

ساخت ماسک طرح دکمه دار

فیلم آموزش ساخت ماسک طرح دکمه دار در خانه.

هنری
مشاهده 484
111 روز پیش
ساخت ماسک با پارچه لی

ساخت ماسک با پارچه لی

فیلم آموزش ساخت ماسک با پارچه لی در خانه.

هنری
مشاهده 438
111 روز پیش
ساخت ماسک با منجوق آبی

ساخت ماسک با منجوق آبی

فیلم آموزش ساخت ماسک با منجوق آبی در خانه.

هنری
مشاهده 473
111 روز پیش
ساخت ماسک با مقوا

ساخت ماسک با مقوا

فیلم آموزش ماسک با مقوا

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 203
111 روز پیش
ساخت ماسک با پارچه جین طرح دار

ساخت ماسک با پارچه جین طرح دار

فیلم آموزش ساخت ماسک با پارچه جین طرح دار در خانه.

هنری
مشاهده 283
111 روز پیش
ساخت ماسک با مهره

ساخت ماسک با مهره

فیلم آموزش ساخت ماسک با مهره در خانه.

هنری
مشاهده 354
111 روز پیش