5 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 8 - فیلم آموزشی رایگان
اوریگامی پرنده

اوریگامی پرنده

به کمک کاغذ اوریگامی پرنده بسازیم.

اوریگامیمشاهده 339147 روز پیش
اوریگامی تزیینی

اوریگامی تزیینی

آموزش ساخت تزیینات کاغذی

اوریگامیمشاهده 320148 روز پیش
اوریگامی نشانک کتاب

اوریگامی نشانک کتاب

با هنر تا زدن کاغذ اوریگامی نشانگر کتاب (نشانک کتاب) بسازیم.

اوریگامیمشاهده 433149 روز پیش
اوریگامی پرنده

اوریگامی پرنده

آموزش ساخت پرنده با کاغذ رنگی

اوریگامیمشاهده 333151 روز پیش
اوریگامی پرنده

اوریگامی پرنده

به کمک کاغذ اوریگامی پرنده بسازیم.

اوریگامیمشاهده 368152 روز پیش
اوریگامی النگو

اوریگامی النگو

با هنر تا زدن کاغذ اوریگامی النگو بسازیم.

اوریگامیمشاهده 475152 روز پیش
اوریگامی لباس

اوریگامی لباس

آموزش ساخت لباس با کاغذ

اوریگامیمشاهده 358154 روز پیش
اوریگامی بشقاب پرنده

اوریگامی بشقاب پرنده

با هنر تا زدن کاغذ اوریگامی بشقاب پرنده بسازیم.

اوریگامیمشاهده 454155 روز پیش
اوریگامی جعبه

اوریگامی جعبه

آموزش ساخت جعبه کاغذی

اوریگامیمشاهده 309157 روز پیش
اوریگامی پرنده

اوریگامی پرنده

به کمک کاغذ اوریگامی پرنده بسازیم.

اوریگامیمشاهده 354157 روز پیش
اوریگامی میز

اوریگامی میز

با هنر تا زدن کاغذ اوریگامی میز بسازیم.

اوریگامیمشاهده 455158 روز پیش
اوریگامی قایق

اوریگامی قایق

آموزش ساخت قایق کاغذی

اوریگامیمشاهده 408160 روز پیش