4 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 7 - فیلم آموزشی رایگان
اوریگامی گل

اوریگامی گل

آموزش ساخت گل کاغذی

اوریگامیمشاهده 234133 روز پیش
اوریگامی برگ

اوریگامی برگ

با هنر تا زدن کاغذ اوریگامی برگ بسازیم.

اوریگامیمشاهده 401134 روز پیش
اوریگامی ستاره

اوریگامی ستاره

آموزش ساخت ستاره سه بعدی کاغذی

اوریگامیمشاهده 283136 روز پیش
اوریگامی پرنده

اوریگامی پرنده

به کمک کاغذ اوریگامی پرنده بسازیم.

اوریگامیمشاهده 346137 روز پیش
اوریگامی فیل

اوریگامی فیل

با هنر تا زدن کاغذ اوریگامی فیل (گاناپاتی) بسازیم.

اوریگامیمشاهده 446137 روز پیش
اوریگامی گل

اوریگامی گل

آموزش ساخت گل کاغذی

اوریگامیمشاهده 287139 روز پیش
اوریگامی گل

اوریگامی گل

با هنر تا زدن کاغذ و قیچی اوریگامی گل بسازیم.

اوریگامیمشاهده 403140 روز پیش
اوریگامی پاکت نامه

اوریگامی پاکت نامه

آموزش ساخت پاکت نامه کاغذی

اوریگامیمشاهده 353142 روز پیش
اوریگامی پرنده

اوریگامی پرنده

به کمک کاغذ اوریگامی پرنده بسازیم.

اوریگامیمشاهده 375142 روز پیش
اوریگامی گل

اوریگامی گل

با هنر تا زدن کاغذ و قیچی اوریگامی گل بسازیم.

اوریگامیمشاهده 421143 روز پیش
اوریگامی لباس

اوریگامی لباس

آموزش ساخت لباس با کاغذ

اوریگامیمشاهده 385145 روز پیش
اوریگامی گل

اوریگامی گل

با هنر تا زدن کاغذ و قیچی اوریگامی گل بسازیم.

اوریگامیمشاهده 479146 روز پیش