تزیین کیک عروسی سه طبقه

تزیین کیک عروسی سه طبقه

آموزش تزیین کیک عروسی سه طبقه با خامه و فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 43312 روز پیش
ساخت گل گلدان

ساخت گل گلدان

آموزش ساخت گل گلدان با کاغذ.

هنریمشاهده 9812 روز پیش
ساخت پوم پوم

ساخت پوم پوم

آموزش ساخت پوم پوم با دستگاه

هنریمشاهده 6614 روز پیش
تزیین کیک 56

تزیین کیک 56

آموزش تزیین کیک قسمت 56

هنریمشاهده 7114 روز پیش
ساخت گلدان

ساخت گلدان

آموزش ساخت گلدان با کاغذ.

هنریمشاهده 6915 روز پیش
تزیین کیک

تزیین کیک

آموزش تزیین کیک با فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 38617 روز پیش
ساخت گلدان

ساخت گلدان

آموزش ساخت گلدان با کاغذ.

هنریمشاهده 8518 روز پیش
تزیین کیک 55

تزیین کیک 55

آموزش تزیین کیک قسمت 55

هنریمشاهده 7619 روز پیش
تزیین کیک عروسی

تزیین کیک عروسی

آموزش تزیین کیک عروسی با خامه و فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 39022 روز پیش
ساخت گلدان با چوب بستنی

ساخت گلدان با چوب بستنی

آموزش ساخت گلدان با چوب بستنی با چوب بستنی.

هنریمشاهده 8624 روز پیش
تزیین کیک 54

تزیین کیک 54

آموزش تزیین کیک قسمت 54

هنریمشاهده 9324 روز پیش
تزیین کیک عروسی دو طبقه

تزیین کیک عروسی دو طبقه

آموزش تزیین کیک عروسی دو طبقه با خامه و فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 42827 روز پیش