اوریگامی پرنده

اوریگامی پرنده

آموزش ساخت پرنده با کاغذ رنگی

اوریگامیمشاهده 569 روز پیش
اوریگامی سه بعدی جوجه و تخم قسمت 2

اوریگامی سه بعدی جوجه و تخم قسمت 2

آموزش اوریگامی سه بعدی جوجه و تخم قسمت 2

اوریگامیمشاهده 509 روز پیش
اوریگامی سه بعدی صندلی

اوریگامی سه بعدی صندلی

آموزش اوریگامی سه بعدی صندلی

اوریگامیمشاهده 4710 روز پیش
اوریگامی سه بعدی شمع

اوریگامی سه بعدی شمع

آموزش اوریگامی سه بعدی شمع

اوریگامیمشاهده 6811 روز پیش
اوریگامی پرنده

اوریگامی پرنده

آموزش ساخت اوریگامی پرنده

اوریگامیمشاهده 6211 روز پیش
اوریگامی خفاش

اوریگامی خفاش

آموزش ساخت خفاش کاغذی

اوریگامیمشاهده 5812 روز پیش
اوریگامی سه بعدی بشقاب قسمت 3

اوریگامی سه بعدی بشقاب قسمت 3

آموزش اوریگامی سه بعدی بشقاب قسمت 3

اوریگامیمشاهده 4612 روز پیش
اوریگامی سه بعدی بشقاب قسمت 2

اوریگامی سه بعدی بشقاب قسمت 2

آموزش اوریگامی سه بعدی بشقاب قسمت 2

اوریگامیمشاهده 5213 روز پیش
اوریگامی سه بعدی بشقاب قسمت 1

اوریگامی سه بعدی بشقاب قسمت 1

آموزش اوریگامی سه بعدی بشقاب قسمت 1

اوریگامیمشاهده 6014 روز پیش
اوریگامی کیف

اوریگامی کیف

آموزش ساخت کیف با کاغذ

اوریگامیمشاهده 6215 روز پیش
اوریگامی سه بعدی بطری قسمت 1

اوریگامی سه بعدی بطری قسمت 1

آموزش اوریگامی سه بعدی بطری قسمت 1

اوریگامیمشاهده 6115 روز پیش
اوریگامی سه بعدی بطری قسمت 2

اوریگامی سه بعدی بطری قسمت 2

آموزش اوریگامی سه بعدی بطری قسمت 2

اوریگامیمشاهده 4916 روز پیش