شرح تفسیر المیزان قسمت 88

شرح تفسیر المیزان قسمت 88

20.آبان.1398 | سخنرانی | 7 مشاهده

سخنرانی استاد عابدینی شرح تفسیر المیزان قسمت 88

بیشتر بخوانید
شرح تفسیر المیزان قسمت 87

شرح تفسیر المیزان قسمت 87

20.آبان.1398 | سخنرانی | 6 مشاهده

سخنرانی استاد عابدینی شرح تفسیر المیزان قسمت 87

بیشتر بخوانید
شرح تفسیر المیزان قسمت 86

شرح تفسیر المیزان قسمت 86

20.آبان.1398 | سخنرانی | 8 مشاهده

سخنرانی استاد عابدینی شرح تفسیر المیزان قسمت 86

بیشتر بخوانید
شرح تفسیر المیزان قسمت 85

شرح تفسیر المیزان قسمت 85

20.آبان.1398 | سخنرانی | 8 مشاهده

سخنرانی استاد عابدینی شرح تفسیر المیزان قسمت 85

بیشتر بخوانید
آموزش فلسفه درس 106

آموزش فلسفه درس 106

19.آبان.1398 | سخنرانی | 9 مشاهده

سخنرانی استاد میرسپاه با موضوع آموزش فلسفه جلسه 106

بیشتر بخوانید
آموزش فلسفه درس 105

آموزش فلسفه درس 105

19.آبان.1398 | سخنرانی | 9 مشاهده

سخنرانی استاد میرسپاه با موضوع آموزش فلسفه جلسه 105

بیشتر بخوانید
آموزش فلسفه درس 104

آموزش فلسفه درس 104

19.آبان.1398 | سخنرانی | 7 مشاهده

سخنرانی استاد میرسپاه با موضوع آموزش فلسفه جلسه 104

بیشتر بخوانید
آموزش فلسفه درس 103

آموزش فلسفه درس 103

19.آبان.1398 | سخنرانی | 7 مشاهده

سخنرانی استاد میرسپاه با موضوع آموزش فلسفه جلسه 103

بیشتر بخوانید
شرح تفسیر المیزان قسمت 84

شرح تفسیر المیزان قسمت 84

17.آبان.1398 | سخنرانی | 11 مشاهده

سخنرانی استاد عابدینی شرح تفسیر المیزان قسمت 84

بیشتر بخوانید
شرح تفسیر المیزان قسمت 83

شرح تفسیر المیزان قسمت 83

17.آبان.1398 | سخنرانی | 10 مشاهده

سخنرانی استاد عابدینی شرح تفسیر المیزان قسمت 83

بیشتر بخوانید
شرح تفسیر المیزان قسمت 82

شرح تفسیر المیزان قسمت 82

17.آبان.1398 | سخنرانی | 15 مشاهده

سخنرانی استاد عابدینی شرح تفسیر المیزان قسمت 82

بیشتر بخوانید
شرح تفسیر المیزان قسمت 81

شرح تفسیر المیزان قسمت 81

17.آبان.1398 | سخنرانی | 13 مشاهده

سخنرانی استاد عابدینی شرح تفسیر المیزان قسمت 81

بیشتر بخوانید