زبان دیالوگ درس 180

زبان دیالوگ درس 180

30.آبان.1398 | زبان | 221 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 2 درس90

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 179

زبان دیالوگ درس 179

29.آبان.1398 | زبان | 189 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 2 درس89

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 178

زبان دیالوگ درس 178

29.آبان.1398 | زبان | 192 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 2 درس88

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 177

زبان دیالوگ درس 177

28.آبان.1398 | زبان | 219 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 2 درس87

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 176

زبان دیالوگ درس 176

28.آبان.1398 | زبان | 218 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 2 درس86

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 175

زبان دیالوگ درس 175

27.آبان.1398 | زبان | 248 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 2 درس85

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 174

زبان دیالوگ درس 174

27.آبان.1398 | زبان | 224 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 2 درس84

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 173

زبان دیالوگ درس 173

26.آبان.1398 | زبان | 232 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 2 درس83

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 172

زبان دیالوگ درس 172

26.آبان.1398 | زبان | 209 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 2 درس82

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 171

زبان دیالوگ درس 171

25.آبان.1398 | زبان | 210 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 2 درس81

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 170

زبان دیالوگ درس 170

25.آبان.1398 | زبان | 214 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 2 درس80

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 169

زبان دیالوگ درس 169

24.آبان.1398 | زبان | 219 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 2 درس79

بیشتر بخوانید