زبان دیالوگ درس 53

زبان دیالوگ درس 53

27.شهریور.1398 | زبان | 1 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 1 درس53

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 52

زبان دیالوگ درس 52

27.شهریور.1398 | زبان | 1 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 1 درس52

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 51

زبان دیالوگ درس 51

26.شهریور.1398 | زبان | 8 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 1 درس51

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 50

زبان دیالوگ درس 50

26.شهریور.1398 | زبان | 2 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 1 درس50

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 49

زبان دیالوگ درس 49

25.شهریور.1398 | زبان | 3 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 1 درس49

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 48

زبان دیالوگ درس 48

25.شهریور.1398 | زبان | 3 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 1 درس48

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 47

زبان دیالوگ درس 47

24.شهریور.1398 | زبان | 4 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 1 درس47

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 46

زبان دیالوگ درس 46

24.شهریور.1398 | زبان | 2 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 1 درس46

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 45

زبان دیالوگ درس 45

23.شهریور.1398 | زبان | 5 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 1 درس45

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 44

زبان دیالوگ درس 44

23.شهریور.1398 | زبان | 2 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 1 درس44

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 43

زبان دیالوگ درس 43

22.شهریور.1398 | زبان | 7 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 1 درس43

بیشتر بخوانید
زبان دیالوگ درس 42

زبان دیالوگ درس 42

22.شهریور.1398 | زبان | 8 مشاهده

مجموعه آموزش زبان دیالوگ با پایه فارسی - فصل 1 درس42

بیشتر بخوانید