اوریگامی گل

اوریگامی گل

2.بهمن.1398 | اوریگامی | 21 مشاهده

آموزش ساخت گل کاغذی

بیشتر بخوانید
اوریگامی گوینده

اوریگامی گوینده

1.بهمن.1398 | اوریگامی | 70 مشاهده

با هنر تا زدن کاغذ اوریگامی گوینده بسازیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی سبد

اوریگامی سبد

29.دی.1398 | اوریگامی | 47 مشاهده

آموزش اوریگامی سبد

بیشتر بخوانید
اوریگامی موشک

اوریگامی موشک

29.دی.1398 | اوریگامی | 46 مشاهده

به کمک کاغذ اوریگامی هواپیما بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش اوریگامی

آموزش اوریگامی

29.دی.1398 | اوریگامی | 63 مشاهده

با مقوا اوریگامی یاد بگیریم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی ستاره

اوریگامی ستاره

28.دی.1398 | اوریگامی | 79 مشاهده

با هنر تا زدن کاغذ اوریگامی ستاره سه بعدی بسازیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی سبد

اوریگامی سبد

26.دی.1398 | اوریگامی | 75 مشاهده

آموزش اوریگامی سبد

بیشتر بخوانید
آموزش اوریگامی کاسه

آموزش اوریگامی کاسه

26.دی.1398 | اوریگامی | 87 مشاهده

با کاغذ رنگی اوریگامی کاسه درست کنیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی نهنگ

اوریگامی نهنگ

25.دی.1398 | اوریگامی | 122 مشاهده

با هنر تا زدن کاغذ اوریگامی نهنگ بسازیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی موشک

اوریگامی موشک

24.دی.1398 | اوریگامی | 76 مشاهده

به کمک کاغذ اوریگامی هواپیما بسازیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی جعبه

اوریگامی جعبه

23.دی.1398 | اوریگامی | 69 مشاهده

آموزش اوریگامی جعبه عاشقانه

بیشتر بخوانید
آموزش اوریگامی سبد

آموزش اوریگامی سبد

23.دی.1398 | اوریگامی | 84 مشاهده

با مقوا رنگی اوریگامی سبد درست کنیم.

بیشتر بخوانید