اوریگامی جعبه

اوریگامی جعبه

آموزش ساخت جعبه کاغذی

اوریگامیمشاهده 1318 ساعت قبل
اوریگامی چراغ خواب

اوریگامی چراغ خواب

ساخت چراغ خواب با کاغذ رنگی

اوریگامیمشاهده 323 روز پیش
اوریگامی موشک جنگی

اوریگامی موشک جنگی

به کمک کاغذ اوریگامی هواپیما بسازیم.

اوریگامیمشاهده 454 روز پیش
اوریگامی چراغ خواب

اوریگامی چراغ خواب

ساخت چراغ خواب با کاغذ رنگی

اوریگامیمشاهده 836 روز پیش
ساخت فرفره

ساخت فرفره

آموزش ساخت فرفره با کاغذ رنگی

اوریگامیمشاهده 659 روز پیش
اوریگامی موشک سریع

اوریگامی موشک سریع

به کمک کاغذ اوریگامی هواپیما بسازیم.

اوریگامیمشاهده 789 روز پیش
ساخت فرفره

ساخت فرفره

آموزش ساخت فرفره با کاغذ رنگی

اوریگامیمشاهده 10012 روز پیش
اوریگامی موشک ساده

اوریگامی موشک ساده

به کمک کاغذ اوریگامی هواپیما بسازیم.

اوریگامیمشاهده 9114 روز پیش
ساخت فرفره

ساخت فرفره

آموزش ساخت فرفره با کاغذ رنگی

اوریگامیمشاهده 10915 روز پیش
اوریگامی میز

اوریگامی میز

آموزش ساخت میز با کاغذ رنگی

اوریگامیمشاهده 7518 روز پیش
اوریگامی موشک ساده

اوریگامی موشک ساده

به کمک کاغذ اوریگامی هواپیما بسازیم.

اوریگامیمشاهده 10219 روز پیش
اوریگامی مبل

اوریگامی مبل

آموزش ساخت مبل با کاغذ رنگی

اوریگامیمشاهده 15121 روز پیش