اوریگامی سبد

اوریگامی سبد

29.دی.1398 | اوریگامی | 0 مشاهده

آموزش اوریگامی سبد

بیشتر بخوانید
اوریگامی موشک

اوریگامی موشک

29.دی.1398 | اوریگامی | 1 مشاهده

به کمک کاغذ اوریگامی هواپیما بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش اوریگامی

آموزش اوریگامی

29.دی.1398 | اوریگامی | 37 مشاهده

با مقوا اوریگامی یاد بگیریم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی ستاره

اوریگامی ستاره

28.دی.1398 | اوریگامی | 52 مشاهده

با هنر تا زدن کاغذ اوریگامی ستاره سه بعدی بسازیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی سبد

اوریگامی سبد

26.دی.1398 | اوریگامی | 54 مشاهده

آموزش اوریگامی سبد

بیشتر بخوانید
آموزش اوریگامی کاسه

آموزش اوریگامی کاسه

26.دی.1398 | اوریگامی | 69 مشاهده

با کاغذ رنگی اوریگامی کاسه درست کنیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی نهنگ

اوریگامی نهنگ

25.دی.1398 | اوریگامی | 101 مشاهده

با هنر تا زدن کاغذ اوریگامی نهنگ بسازیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی موشک

اوریگامی موشک

24.دی.1398 | اوریگامی | 61 مشاهده

به کمک کاغذ اوریگامی هواپیما بسازیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی جعبه

اوریگامی جعبه

23.دی.1398 | اوریگامی | 55 مشاهده

آموزش اوریگامی جعبه عاشقانه

بیشتر بخوانید
آموزش اوریگامی سبد

آموزش اوریگامی سبد

23.دی.1398 | اوریگامی | 70 مشاهده

با مقوا رنگی اوریگامی سبد درست کنیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی ماهی

اوریگامی ماهی

22.دی.1398 | اوریگامی | 111 مشاهده

با هنر تا زدن کاغذ اوریگامی ماهی ساده بسازیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی تزیینی

اوریگامی تزیینی

20.دی.1398 | اوریگامی | 53 مشاهده

آموزش ساخت تزیینات کاغذی

بیشتر بخوانید