اعیاد شعبانیه مبارک.
تابلو با رول دستمال کاغذی
ایران پرج